ТОП 10:

ОЦІНКА НАВЧАЛЬНИХ МОДУЛІВ У БАЛАХТаблиця 1

Оцінка окремих видів навчальної роботи у балах

№ п/п Вид роботи Оцінка роботи в балах Примітки
Відвідування лекцій та опрацювання матеріалу, винесеного на самостійний розгляд 0,5 + 0,5 = 1 бал за одну лекцію та виконання самостійного завдання 13 лекцій = 13 балів
Ґрунтовна відповідь на практичному занятті 2 бали – одна відповідь 15 занять = 30 балів  
Змістовне доповнення на практичному занятті 1 бал – за ґрунтовне та оригінальне доповнення 13 тем = 13 балів
Виконання індивідуальних розрахун­кових завдань 5 балів – 1 завдання 2 модулі × 5 = 10 балів
Виконання теоретично-аналітичних досліджень у вигляді рефератів 5 балів – 1 завдання 2 модулі × 5 = 10 балів
Модульна контрольна робота, вклю­чаючи теоретичне, тестове та розра­хункове завдання 5 балів – теоретичне, 4 бали – тестове, 6 балів – практичне завдання 2 роботи – 30 балів  
Підготовка доповідей та участь у сту­дентських наукових універ­си­тетських та міжвузівських конфе­ренціях   10 балів
Підсумковий контроль (іспит) 5 балів – теоретичне, 2 бали – тестове, 8 балів – за 2 практичних завдання 15 балів

Таблиця 2

Кількість балів, які студент може отримати за вивчення курсу

 

№ п/п Модуль, елемент модуля Вид контролю Кількість залікових балів
Модуль І. Методологія проектного аналізу
Теоретично-практична частина: методологія про­ектного аналізу (аудиторні заняття за темами 1–6) Усне опитування та участь в обговоренні доповідей, тести, понятійний диктант, перевірка домашніх завдань, бліцопи­ту­вання, вирішення практичних завдань 10–20
Індивідуальне завдання Виконання індивідуальних розрахункових завдань 4–5
Виконання теоретично-аналітичних досліджень у вигляді рефератів 4–5
Модульна контрольна робота за темами 1–6 Контрольна робота (2 теоретичних зав­дання, тести, 1 розрахункове завдання) (додаток А) 8–15
Модуль ІІ .Функціональні аспекти проектного аналізу
Практично-теоретична частина: функціональні аспекти проектного ана­лізу (аудиторні заняття за темами 7–13) Вирішення практичних завдань, усне опитування та участь в обговоренні допо­відей, тести, понятійний диктант, пере­вірка домашніх завдань, бліцопитування 10–15
Індивідуальне завдання Виконання індивідуальних розрахункових завдань 4–5
Виконання теоретично-аналітичних досліджень у вигляді рефератів 4–5
Модульна контрольна робота за темами 7–13 Контрольна робота (1 теоретичне зав­дання, тести, 2 розрахункових завдання) (додаток Б) 8–15
Підсумковий контроль (іспит) 2 теоретичних завдання, тести, 2 розра­хункових завдання (додаток В) 12–15
  Разом, у тому числі: – практично-теоретична частина – за виконання індивідуальних завдань; – за результатами модульного контролю; – підсумковий контроль (іспит) 64–100 20–35 16–20 16–30 12–15

 

Оцінювання знань студентів з дисципліни «Проектний аналіз» здійснюється за результатами поточного та підсумкового контролю знань. Об’єктом поточного контролю є перевірка розуміння та засвоєння програмного матеріалу з дисципліни, вироблених навичок проведення практичних розрахунків, умінь публічно чи письмово представити опрацьований матеріал. Формами контролю для дисципліни «Проектний аналіз» є усне опитування, співбесіда, перевірка виконання практичної та індивідуальної роботи, тестовий контроль, контрольна робота.

Модульний контроль здійснюється викладачем за результатами засвоєння теоретичного та практичного матеріалу після завершення вивчення студентом певного модуля дисципліни.

Об‘єктом підсумкового контролю (іспиту) є перевірка розуміння студентом програмного матеріалу в цілому, логіки та взаємозв‘язків між окремими розділами, здатності творчо використовувати практичні знання, уміння сформувати власне ставлення до окремих проблем дисципліни.

Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. Для допуску до іспиту за результатами поточного контролю студент повинен отримати не менше, ніж 60 балів. При проведені поточного контролю оцінюванню підлягає якість підготовки студентів до кожного практичного заняття. Перевірка якості підготовки до практичних занять здійснюється шляхом проведення бліцопитувань, написання економічних диктантів, тестування. Кожен з перерахованих видів контролю знань оцінюється за 2-х бальною шкалою. Усні відповіді студентів і розв‘язок задач на практичних заняттях оцінюється за 5-ти бальною шкалою.

Результати оцінювання модульних контрольних завдань здійснюється за 15-ти бальною шкалою.

Самостійне опрацювання окремих тем чи питань здійснюється шляхом підготовки рефератів, аналітичних оглядів, розрахункових робіт. Оцінювання таких видів робіт здійснюється шляхом письмової перевірки або презентації якості виконання зазначених видів робіт. А при цьому враховується складність виконання індивідуальних завдань та наявність творчого підходу при їх розв’язку. Реферати оцінюються за 5-ти бальною шкалою.

Кількість балів, набрана студентом з дисципліни у кожному модулі, переводиться в традиційну оцінку за шкалою:

Оцінка «відмінно»відповідає 2 балам за ґрунтовну відповідь на практичному занятті і ставиться за широкі і системні знання з дисципліни та економічної практики господа­рю­вання; за самостійну логічну відповідь на теоретичні питання модульної контрольної роботи з використанням матеріалів підручників, монографій, преси (5 балів); за правильне вирі­шен­ня практичного (6 балів) та тестового (4 бали) завдання на модульній контрольній роботі.

Оцінка «добре» відповідає 1,5 балам за відповідь на аудиторних заняттях і ставиться за системні знання з дисципліни; за самостійну відповідь на теоретичні питання модульної контрольної роботи з використанням конспектного матеріалу (4 бали); за правильне вирі­шення практичного, але відсутність висновків, рекомендацій (5 балів) та тестового завдання з невеликою похибкою (3 бали).

Оцінка «задовільно»відповідає 1 балу за відповідь на аудиторних заняттях і ставиться за знання базових понять і показників, а також не за самостійну відповідь в обсязі конспекту на теоретичні питання модульної контрольної роботи (3 бали); за правильне, в основному, вирішення практичного (3 бали) та тестового (2 бали) завдання.

Оцінка «незадовільно»відповідає 0,5 балам за відповідь на аудиторних заняттях і ставиться за незнання базових понять та показників, а також за несамостійну відповідь на теоретичні питання модульної контрольної роботи (оцінюється в 2 бали), за неправильне рішення практичного (2 бали) та тестового (1 бал).

Загальна підсумкова оцінка з дисципліни складається з суми балів за результатами поточного та підсумкового контролю знань.

Таблиця 3

Критерії підсумкового контролю

 

Оцінка за шкалою ECTS Оцінка за 100 бальною шкалою Оцінка за 5-ти бальною шкалою
A 86–100 5 (відмінно)
BC 71–85 4 (добре)
DE 60–70 3 (задовільно)
FX 35–59 2 (незадовільно з можливістю повторного складання)
F 34 і менше 2 (незадовільно з обов’язковим повторним курсом)

Окрім оцінювання вище перелічених видів робіт, студенти можуть отримати додаткову кількість балів (не більше 10 балів) за підготовку наукової студентської роботи з дисципліни та виступити з нею на студентській науковій конференції, при цьому індивідуальні завдання ним можуть не виконуватись.

Результати підсумкового семестрового контролю знань заносяться до залікової книжки студента та до заліково-екзаменаційної відомості.

[До змісту] [Попереднє] [Наступне]

[До змісту] [Попереднє] [Наступне]

ДОДАТКИ

 

Додаток А

Зразок побудови модульної контрольної роботи № 1

Теоретичне завдання (5 балів)

1. 1. Предмет, мета, концепція і принципи проектного аналізу.

2. 2. Правила застосування критеріїв оцінки ефективності проектних рішень.

Тести (4 бали)

Проект – це:

а) план фінансування;

б) бізнес-план;

в) програма дій з використання фінансових ресурсів;

г) комплекс взаємопов’язаних заходів, розроблених для досягнення певних цілей протягом заданого часу при встановлених ресурсних обмеженнях.

До внутрішнього оточення проекту належать:

а) кліматичні умови;

б) рівень інформаційних технологій;

в) умови та рівень життя;

г) стиль керівництва проектом;

д) рівень оподаткування.

Середні проекти — це проекти вартістю:

а) від 1 до 5 млн USD;

б) від 5 до 10 млн USD;

в) від 10 до 50 млн USD;

г) від 50 до 100 млн USD;

д) від 100 до 500 млн USD.

Розрахункове завдання (6 балів)

Фірма, вклавши кошти у проект, очікує такі грошові над­ходження: з 1 до 7 р. включно – по 15 тис. грн щорічно; з 8 до 15 рік включ­но – по 10 тис. грн щорічно; з 16 до 20 р. включно – по 18 тис. грн щорічно. Розрахункова процентна ставка – 12 %.

Яка сумарна теперішня вартість грошових надходжень за 20 років?

Додаток БПоследнее изменение этой страницы: 2016-08-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.206.187.81 (0.005 с.)