ТОП 10:

МОДУЛЬ 1. Методологія проектного аналізуПроект – це:

а) план фінансування;

б) бізнес-план;

в) програма дій з використання фінансових ресурсів;

г) комплекс взаємопов’язаних заходів, розроблених для досягнення певних цілей протягом заданого часу при встановлених ресурсних обмеженнях.

До головних ознак проекту не відносяться:

а) зміна стану на досягнення мети проекту;

б) обмеженість у часі;

в) обмеженість ресурсів;

г) складність;

д) неповторність.

Визначення мети проекту не передбачає:

а) визначення результатів діяльності на певний строк;

б) обмеження ресурсів проекту;

в) кількісної оцінки результатів проекту;

г) доведення, що результати проекту можуть бути досягнуті;

д) визначення умов, за яких результати проекту можуть бути досягнуті.

Проектний аналіз не може розглядатися як:

а) інструмент планування й розвитку певної діяльності;

б) сукупність методів і прийомів, за допомогою яких можна розробити проект, визначивши умови його успішної реалізації;

в) стадія життєвого циклу проекту;

г) метод, який дозволяє системно оцінити достоїнства й не­доліки проектів;

д) певна філософія бізнесу, опанувавши яку можна успіш­ніше вести свої справи.

До внутрішнього оточення проекту належать:

а) кліматичні умови;

б) рівень інформаційних технологій;

в) умови та рівень життя;

г) стиль керівництва проектом;

д) рівень оподаткування.

До учасників проекту не відносяться:

а) замовник;

б) субконтрактор;

в) інвестор;

г) контрактор;

д) дилер.

До властивостей проекту не відносять:

а) масштаб;

б) складність;

в) якість;

г) ризикованість;

д) тривалість.

Середні проекти – це проекти вартістю:

а) від 1 до 5 млн USD;

б) від 5 до 10 млн USD;

в) від 10 до 50 млн USD;

г) від 50 до 100 млн USD;

д) від 100 до 500 млн USD.

Короткострокові проекти – це проекти тривалістю:

а) до 1 року;

б) до 2 років;

в) до 3 років;

г) до 4 років;

д) до 5 років.

Інвестиції – це:

а) вкладення коштів, майнових та інтелектуальних цінностей в матеріальні й нема­те­рі­альні активи, корпоративні права й цінні папери з метою одержання прибутку або соціального ефекту;

б) витрати матеріальних, фінансових та інтелектуальних ресурсів з метою одержання доходу;

в) капітальні вкладення;

г) кошти, вкладені в об’єкт розвитку.

До етапів управління проектом не відносяться:

а) початок та побудова проекту;

б) поточне управління та узгодження;

в) криза проекту;

г) оцінка проекту;

д) завершення проекту.

За класифікацією UNIDO виділяють такі фази проекту:

а) концептуальна, контрактна і фаза реалізації проекту;

б) попереднє техніко-економічне обґрунтування, висновок по проекту і рішення про інвестування;

в) аналіз проблеми, розробка концепції проекту, детальне подання проекту, використання результатів реалізації проекту та ліквідація об'єктів проекту;

г) передінвестиційна, інвестиційна та експлуатаційна фази;

д) фаза проектування і впровадження.

Цикл проекту – це час:

а) від ідентифікації до завершення впровадження проекту;

б) від ідентифікації до початку впровадження проекту;

в) від завершення підготовки проекту до завершення впро­вадження проекту;

г) від початку підготовки проекту до завершення впровад­ження проекту;

д) впровадження проекту.

Кількість стадій циклу проекту:

а) 4;

б) 6;

в) 7;

г) 8.

На стадії реалізації проект здійснюється до моменту:

а) підготовки технічних креслень;

б) виділення всіх необхідних ресурсів;

в) введення в експлуатацію;

г) завершення експлуатації.

На стадії завершальної оцінки проводиться оцінка:

а) прийнятності реалізації проекту;

б) перспективності проекту;

в) ступеня досягнення поставлених цілей;

г) витрат і вигід проекту.

При відборі ідей проекту не враховується:

а) ризик;

б) зобов'язання зацікавлених сторін;

в) масштаб;

г) витрати й вигоди проекту;

д) грошова одиниця країни.

До аспектів проектного аналізу не відноситься:

а) технічний;

б) екологічний;

в) ергономічний;

г) комерційний;

д) фінансовий.

На етапі ідентифікації не передбачається:

а) визначення джерел сприяння виконанню проекту;

б) визначення цілей проекту;

в) створення програми розробки проекту;

г) підготовка документів для одержання кредитів;

д) оцінка альтернативних варіантів.

Аналіз здійснимості проекту не передбачає відповідей на запитання про:

а) технічну узгодженість проекту;

б) відповідність звичаям і традиціям;

в) політичну ситуацію;

г) обмінний курс валют;

д) рівень попиту на продукцію проекту.

При проведенні технічного аналізу не передбачаються:

а) оцінка компонентів проекту;

б) аналіз розташування проекту;

в) розгляд процедур укладення контрактів;

г) аналіз витрат і вигід;

д) строки і фази виконання.

При проведенні комерційного аналізу не передбачається розгляд:

а) графіка поставок;

б) доступності та якості потрібних ресурсів;

в) форм розрахунків за виконання поставок;

г) законодавчих обмежень.

При проведенні фінансового аналізу не розглядаються:

а) обґрунтованість фінансових прогнозів;

б) достатність оборотного капіталу;

в) доцільність використання національних ресурсів;

г) забезпеченість платоспроможності по кредитах.

Економічний аналіз не дозволяє оцінити:

а) чи виправдано використання проектом національних ресурсів;

б) конкретний попит на ці ресурси;

в) можливості фінансування за рахунок різних джерел;

г) вигоди суспільства в цілому в результаті реалізації проекту;

д) необхідні стимули для різних учасників проекту.

Для досягнення максимальної ефективності оцінки проекту слід дотримуватися таких умов:

а) особи, які керували розробкою та здійсненням проекту, повинні брати участь у прове­денні завершальної оцінки;

б) об’єктивність оцінки не повинна викликати сумнівів;

в) завершальній оцінці необхідно піддати якомога більше проектів;

г) всіх перелічених умов.

Ви маєте $ 10 тисяч і хочете їх ефективно використати протягом року. Їх можна витратити на купівлю акцій компанії «Різноекспорт» (25 % на вкладений капітал), купівлю 5 тис. тонн товару для продажу його по $ 2,4 за тонну, купівлю офісу 30 кв. м для здачі його в оренду за $80 за 1 кв. м або використати як депозит на рахунок у банку ІНКО (22 % річних). Ви обрали найменш ризикований варіант і купили офіс. Альтернативна вартість проекту дорівнює (в $):

а) 100;

б) 300;

в) 2 400;

г) 2 500.

Ви почали аналізувати проект вартістю $ 330 тис. До цього на його підготовку вже було витрачено $ 3.000. Паралельно розробляється проект вартістю $ 3 млн. Ви не повинні враховувати як безповоротні витрати, що дорівнюють (в $):

а) 2.670.000;

б) 330.000;

в) 300.000;

г) 3.000.

Грошовий потік – це:

а) баланс грошових надходжень і витрат;

б) витрати матеріальних, фінансових та інтелектуальних ресурсів з метою одержання доходу;

в) капітальні вкладення;

г) кошти, вкладені в об’єкт розвитку;

д) прибуток від інвестиційної діяльності.

Основна відмінність економічного та фінансового аналізу полягає в тому, що:

а) не розглядаються потоки витрат і вигід проекту;

б) здійснюється оцінка з позицій альтернативної вартості;

в) аналіз проводиться в масштабі держави;

г) враховуються світові ціни на ресурси;

д) використовуються тіньові ціни.

Рівень інфляції прогнозується на рік в розмірі 20 %, ставка по кредитах – 16 %. Ви взяли кредит на рік в обсязі 1 млн грн. Ви одержите доход (збиток) за рахунок інфляції в розмірі:

а) 40 тис. грн;

б) 0;

в) -40 тис. грн;

г) 60 тис. грн.

При прийнятті рішень щодо обсягів випуску продукції керуються правилом, відповідно до якого:

а) обсяг випуску збільшується, поки граничні витрати будуть менші або дорівнюватимуть граничним вигодам;

б) обсяг випуску зменшується, поки граничні витрати будуть менші або дорівнюватимуть граничним вигодам;

в) обсяг випуску зменшується, поки граничні витрати будуть більші або дорівнюватимуть граничним вигодам;

г) обсяг випуску збільшується, поки граничні витрати будуть більші або дорівнюватимуть граничним вигодам.

На ставку дисконту не впливають:

а) депозитний процент по вкладах;

б) ризик;

в) альтернативна вартість проекту;

г) інфляція;

д) грошовий потік.

Загальні зміни у залишках грошових коштів фірми за певний період – це:

а) загальний грошовий потік;

б) операційний грошовий потік;

в) традиційний грошовий потік;

г) фінансовий потік;

д) чистий потік.

Амортизація не нараховується на:

а) споруди;

б) права користування землею;

в) програмне забезпечення;

г) транспортні засоби;

д) гудвіл.

Проценти по довгострокових грошових позиках відносять до:

а) грошового припливу по інвестиційній діяльності;

б) грошового відпливу по інвестиційній діяльності;

в) грошового припливу по фінансовій діяльності;

г) грошового відпливу по фінансовій діяльності.

Для одержання коректних результатів при проведенні розрахунків ефективності проекту не є необхідним:

а) узгодженість у розрахунках по часу грошових потоків;

б) врахування масштабу проекту;

в) вибір моменту часу для дисконтування;

г) вимір витрат і вигід проекту.

Найчастіше неуживаними критеріями є:

а) чиста поточна вартість;

б) внутрішня норма рентабельності;

в) коефіцієнт вигід/витрат;

г) критерій прибутку в перший рік експлуатації.

NPV являє собою:

а) різницю між майбутньою вартістю потоку майбутніх вигід та поточною вартістю теперішніх і майбутніх витрат про­екту протягом усього його циклу;

б) майбутню вартість вигід від зроблених капіталовкладень;

в) поточну вартість вигід від зроблених капіталовкладень;

г) алгебраїчну дисконтовану суму поточної вартості майбутніх вигід та поточної вартості теперішніх і майбутніх витрат проекту протягом усього його циклу.

Проекти ухвалюються лише, коли NPV:

а) менша нуля;

б) більша нуля;

в) дорівнює нулю;

г) більша одиниці;

д) менша одиниці.

Неможливо однозначно встановити значення IRR про­ектів, у яких:

а) зміна знака NPV відбувається більше одного разу;

б) існує різний масштаб проекту;

в) існує різна тривалість проекту;

г) один з проектів є складним.

При взаємовиключних проектах використовуються:

а) NPV та IRR;

б) тільки NPV;

в) тільки IRR;

г) NPV, IRR та ВСR;

д) NPV та ВСR.

Амортизація відноситься до:

а) експлуатаційних витрат;

б) непрямих витрат;

в) матеріальних витрат;

г) операційних витрат;

д) умовно-змінних витрат.

Витрати на сировину становлять 100 одиниць, на оплату праці з відрахуваннями – 60 од., амортизація – 30 од., виплата процентів за борговими зобов’язаннями – 10 од., витрати на рек­ламу – 40 од., витрати на обслуговування виробничого процесу – 30 од. Непрямі витрати становитимуть:

а) 160;

б) 110;

в) 90;

г) 70;

д) 60.

Змінні витрати становлять 16 грн на одиницю продукції. Ціна – 36 грн за одиницю. Постійні витрати – 600 грн. Точка беззбитковості дорівнює:

а) 40;

б) 60;

в) 30;

г) 400.

З річних поточних витрат фірми $ 3,6 млн постійні витрати становлять $ 1,6 млн. Прода­ється один вид продукції за ціною $ 100 за тонну. При якому обсязі реалізації (в млн дол.) точка беззбитковості дорівнюватиме 80 тис. т:

а) 8;

б) 10;

в) 16;

г) 36

д) 80.

Ризик інвестиційного проекту – це:

а) ймовірність того, що проект буде реалізовано;

б) очікуване значення NPV проекту;

в) міра невизначеності одержання очікуваного рівня доходності при реалізації даного проекту;

г) міра очікуваного рівня доходності даного проекту.

Несхильність інвесторів до ризику означає, що:

а) інвестори не вкладатимуть кошти в ризиковані проекти;

б) інвестори вкладатимуть кошти в ризиковані проекти;

в) інвестори не підуть на додатковий ризик, якщо не очі­кують, що це буде компенсовано додатковими доходами;

г) інвестори використовують ефект диверсифікації.

Для кількісної оцінки ризику використовується показ­ник:

а) строк окупності;

б) коефіцієнт трансформації;

в) точка беззбитковості;

г) середньоквадратичне відхилення.

Проекти А, Б, В і Г характеризуються показниками:

Проект Очікуване значення доходності Стандартне відхилення
А
Б
В
Г

Найризикованішим є проект:

а) А;

б) Б;

в) В;

г) Г.

Необхідний рівень доходності проекту при заданому ри­зику – це:

а) очікуваний рівень доходності;

б) той граничний рівень доходності, нижче якого інвестори відхиляють проект;

в) рівень доходності, що дорівнює безризиковій ставці;

г) рівень доходності, що дорівнює NРV проекту.

Життєвий цикл проекту – 2 роки. Перший рік вважа­ється нульовим з коефіцієнтом приведення 1. Вигоди проекту в перший рік – 0, в другий – 2000, витрати відповідно 500 і 1 000. Ставка дисконту – 15 %. При зростанні витрат у другому році на 5 % аналіз чутливості показує, що NРV:

а) зменшиться на 12 %;

б) збільшиться на 12 %;

в) зменшиться на 20 %;

г) збільшиться на 20 %;

д) зменшиться на 88 %.

За базовим сценарієм NРV дорівнює 400, за оптиміс­тичним – 600, за песимістичним – 100. Ймовірність оптиміс­тичного сценарію – 0,2, базового – 0,4, песимістичного – 0,4. Вважа­ється, що ризик невеликий, якщо коефіцієнт варіації не більший 20%, середній – 40 %, великий – 60 %, надвеликий – 80 %, неприпустимий – 100 %. Ризик у даному прикладі:

а) невеликий;

б) середній;

в) великий;

г) надвеликий;

д) неприпустимий.

[Вверх] [Вниз]Последнее изменение этой страницы: 2016-08-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.206.187.81 (0.018 с.)