ТОП 10:

РОЗДІЛ VІІ. Оцінка навчальних модулів у балахДОДАТКИ

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

[До змісту] [Наступне]

ВСТУП

Дисципліна «Проектний аналіз» вивчається студентами спеціальностей 6.050104 «Фінанси», 6.050107 «Економіка підприємства». Бюджетом навчального часу для студентів спеціальності 6.050104 «Фінанси» передбачено 135 годин та спеціальності 6.050107 «Економіка підприємства» – 108 годин., у тому числі лекції, практичні заняття, індивідуальні навчально-дослідні завдання, інша самостійна робота.

В умовах кардинальної трансформації економіки України гостро постає проблема обґрун­тування управлінських рішень, у тому числі проектних. Це потребує нового мето­дологічного підходу, відповідного інструментарію, які дозволяють уникнути похибок при підготовці проекту. Тому цілком природним є включення до складу нормативних дисциплін, при підготовці бакалаврів з фінансів та економіки підприємств, курсу «Проектний аналіз».

Виходячи з необхідності усвідомлення місця і ролі проектного аналізу у вітчизняній практиці управління, метою вивчення дисципліни є надання студентам комплексу знань з методології підготовки та реалізації проектів, способів та засобів залучення ресурсів для реалізації цих проектів.

Завдання вивчення дисципліни «Проектний аналіз» полягає у опануванні основ ринкової економіки стосовно методів підготовки, експертизи й оцінки проектів, ознайомленні з головними концептуальними поняттями, методами та підходами, які використовують у міжнародній практиці при проведені проектного аналізу, удосконаленні процесів прийняття управлінських рішень при розробці й реалізації проектів.

Предмет: концепція, методологія, підходи і критерії визначення, порівняння, обґрун­ту­вання альтернативних рішень та проектів за умов обмеженості наявних ресурсів.

Дисципліна «Проектний аналіз» вивчає чинники і критерії, які слід врахувати на різних стадіях життєвого циклу проекту та важливість світового досвіду розробки та оцінки проектів для подальшої діяльності господарюючого суб’єкта.

Розподіл та послідовність вивчення матеріалу на аудиторні заняття та в процесі позааудиторної самостійної роботи студентів здійснені таким чином, щоб забезпечити поступове оволодіння окремими темами курсу. Питання, що підлягають розкриттю, сформульовані та логічно викладені таким чином, що інформаційне навантаження на студентів зростає поступово. На самостійне вивчення винесені ті з них, що пов’язані з раніше засвоєними дисциплінами «Інвестування», «Фінансова статистика», «Економічний аналіз». Такий підхід дозволяє досягти чіткого розуміння та конкретного сприйняття кожної теми через логічне взаємоузгодження цих споріднених дисциплін.

Методичною основою при вивчені дисципліни «Проектний аналіз» є типова освітньо-про­фесійна програма підготовки бакалавра напряму 0501 «Економіка і підприємництво» Міністерства освіти і науки України.

Дисципліна базується на знаннях, отриманих студентами при вивчені основ економічної теорії, підприємництва, мікро- та макроекономіки, інвестування, фінансів підприємства, економіки підприємства.

У результаті вивчення дисципліни «Проектний аналіз» студенти набувають не лише ґрунтовні знання, але й практичні навички.

Вони повинні знати:

ü ü термінологію проектного аналізу;

ü ü концепції, способи, методи та технологію проектного аналізу;

ü ü методологію аналізу проектів в умовах ризику та невизначеності;

ü ü порядок розгляду можливостей задоволення потреб шляхом вибору найкращого з альтернативних варіантів на різних рівнях підготовки та прийняття рішень.

Вони повинні вміти:

ü ü сформувати правильне економічне мислення у прийнятті рішень щодо розвитку діяльності у сфері економіки;

ü ü виробити практичні навички щодо процедур, прийомів та методів, які викорис­то­ву­ються міжнародними, державними і приватними організаціями при розробці та експертизі проектів;

ü ü засвоїти термінологію, головні поняття, які використовують у світовій практиці ділового спілкування при підготовці та здійсненні проектів.

Для досягнення зазначених вище цілей цикл аудиторних занять обов’язково повинен доповнюватися самостійною роботою студентів. Лише за такої цілеспрямованої, послі­довної, системної праці можна забезпечити успішне оволодіння курсу «Проектний аналіз».

Структура програми навчальної дисципліни «Проектний аналіз»

Опис предмета дисципліни

Проектний аналіз

Дисципліна: «Проектний аналіз» Напрям, освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика навчальної дисципліни
Кількість кредитів ECTS: 2 Змістових модулів: 2 Загальна кількість годин: 108 – для студентів спе­ці­альності 6.050107 «Еко­­номіка підпри­ємства» 135 – для студентів спе­ціальності 6.050104 «Фі­нанси» Тижневих годин: для студентів спеціаль­ності 6.050107 «Економіка під­приємства» загальних – 3 аудиторних – 1,3 для студентів спеціаль­ності 6.050104 «Фінанси» загальних – 3,75 аудиторних – 1,3   0501 Економіка і підприємництво Бакалавр За вибором університету 8 семестр Лекції (теоретична підготовка): 34 год. для студентів спеціальності 6.050107 «Економіка підприємства», 18 год. для студентів спеціальності 6.050104 «Фінанси» Практичні заняття: 14 год. для студентів спеціальності 6.050107 «Економіка підприємства», 30 год. для студентів спеціальності 6.050104 «Фінанси» Самостійна позааудиторна робота студента: індивідуальні навчально-дослідні зав­дання: 30 год. для студентів спеціальності 6.050107 «Економіка підприємства» 40 год. для студентів спеціальності 6.050104 «Фінанси», інша самостійна робота: 30 год. для студентів спеціальності 6.050107 «Економіка підприємства» 47 год. для студентів спеціальності 6.050104 «Фінанси» Вид контролю: Іспит для студентів спеціальності 6.050107 «Економіка підприємства», Залік для студентів спеціальності 6.050104 «Фінанси»

[До змісту] [Наступне]

[До змісту] [Попереднє] [Наступне]

Розділ І

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО ПОСІБНИКА ДЛЯ

САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ «ПРОЕКТНИЙ АНАЛІЗ»

ЗА КРЕДИТНО-МОДУЛЬНОЮ СИСТЕМОЮ ОРГАНІЗАЦІЇ

НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

 

Вивчення студентами дисципліни «Проектний аналіз» передбачає наступні види навчаль­ної роботи:

1. 1. Лекційний курс.

2. 2. Самостійна підготовка та робота на практичних заняттях.

3. 3. Самостійна робота над окремими темами і питаннями, визначеними викладачем відповідно до програми.

4. 4. Індивідуально – консультативна робота викладача.

5. 5. Модульно-рейтинговий контроль знань студентів.

6. 6. Складання іспиту, або ПМК (залік).

При використанні кредитно-модульної системи навчання в дисципліні «Проектний аналіз» для активізації навчального процесу передбачені наступні методи і засоби:

· · використання інноваційних технологій проведення занять:

- - тестування;

- - застосування інтерактивної методики проведення занять;

- - використання глобальної мережі Інтернет;

· · стимулювання науково-дослідної роботи студентів.

Розподіл видів занять з дисципліни «Проектний аналіз» регламентується навчальним і робочим планами.

[До змісту] [Попереднє] [Наступне]

[До змісту] [Попереднє] [Наступне]

Розділ ІІ

КІЛЬКІСТЬ І ЗМІСТ НАВЧАЛЬНИХ МОДУЛІВ З

ДИСЦИПЛІНИ «ПРОЕКТНИЙ АНАЛІЗ»

МОДУЛЬ І. Методологія проектного аналізу

Тема 1. Концепція та життєвий цикл проекту.

Тема 2. Концепція вигод і витрат у проектному аналізі, цінність грошей у часі.

Тема 3. Грошовий потік.

Тема 4. Стандартні фінансові та неформальні критерії прийняття проектних рішень.

Тема 5. Динамічний аналіз беззбитковості проекту.

Тема 6. Оцінка і прийняття проектних рішень в умовах ризику та невизначеності.

МОДУЛЬ ІІ. Функціональні аспекти проектного аналізу

Тема 7. Маркетинговий аналіз.

Тема 8. Технічний аналіз.

Тема 9. Інституційний аналіз.

Тема 10. Екологічний аналіз.

Тема 11. Соціальний аналіз.

Тема 12. Фінансовий аналіз.

Тема 13. Економічний аналіз.

ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ

 Последнее изменение этой страницы: 2016-08-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.237.183.249 (0.01 с.)