ТОП 10:

Тема 2. КОНЦЕПЦІЯ ВИГОД І ВИТРАТ У ПРОЕКТНОМУ АНАЛІЗІ,ЦІННІСТЬ ГРОШЕЙ У ЧАСІ

Методичні поради до вивчення теми

Розгляд цієї теми слід розпочати із з‘ясування необхідності розробки проекту, який може бути представлений у вигляді циклу, що складається з окремих фаз, стадій та етапів і дістав назви «життєвий цикл проекту».

Отже,життєвий цикл проекту – період часу від задуму проекту до його закінчення, який може характеризуватися моментом здійснення перших витрат за проектом (поява проекту) і отриманням останньої ви­годи (ліквідація проекту). Проектний цикл поділяють на три фази: передінвестиційну, інвестиційну та експлуатаційну, які, в свою чергу, розгалужуються на стадії (рис. 2.1).

 


Рис. 2.1. Фази і стадії проектного циклу

Тривалість проектного циклу залежить від великої кількості об­ставин, в першу чергу від виду проекту та його учасників. Суворих об­межень для визначення вартості передін­вес­тиційних досліджень не іс­нує. Ця величина перебуває у взаємозв’язку з такими чинниками: масштаб і природа проекту; вид, межі та глибина передінвестиційних досліджень; категорія замовника та підрядника досліджень; час і зу­силля, потрібні для збирання й аналізу інформації.

До інструментарію проектного аналізу слід віднести також і цінність проекту, яка визначається як різниця між позитивними ре­зультатами та негативними результатами. Оскільки метою проектного аналізу є встановлення розмі­ру перевищення додаткових вигід від реалізації проекту над додатковими затратами, необхідними для його здіснення, то нале­жить визначити методику розрахунку додаткових вигід і додат­кових затрат.

Концепція альтернативної вартості є центральною у проектно­му аналізі, оскільки кожна вартість, яка використовується для фінансового (з точки зору фірми) чи економічного аналізу (з ураху­ванням впливу на національний дохід), є альтернативною вартістю. Оскільки альтернативна вартість виражається за допомогою якого-небудь мі­рила, її іноді називають «тіньовою ціною», «ціною втраченого шан­су», «ціною економічної ефективності».

У проектному аналізі розрізняють явні і неявні вигоди і затрати. Явними називають матеріальні вигоди (затрати) обумовлені зменшен­ням (збільшенням) витрат або отриманням додаткових доходів (ви­трат), величина яких значною мірою очевидна, що дозволяє досить легко визначити їх фінансове значення. До неявних вигід (затрат) на­лежать побічні вигоди (затрати), які супроводжують проект. Вони пов’язані, як правило, з економічними або соціальними наслідками проекту і мають непрямий характер. Неявні вигоди (затрати) обов'язково відо­бражаються в економічній оцінці проекту, коли його привабливість оцінюється з позицій суспільства в цілому.

Концепція оцінки грошей у часі ґрунтується на тому, що вартість грошей з плином часу змінюється з урахуванням норм прибутку на ринку грошей. У процесі порівняння коштів використовують два поняття: май­бутня вартість коштів (FV) та теперішня вартість коштів (PV).

У проектному аналізі використовують дві ставки: реальну процен­тну ставку (r) – ставку доходу на капітал без урахування інфляції та номінальну процентну ставку (i) – ставку доходу з позицій інвесто­ра на приватному ринку, яка включає інфляцію (t) і тому визна­чається підсумовуванням реальної ставки процента та величини темпу інфляції. На величину процентної ставки впливають дохідність і характер ін­вестицій, величина і темп інфляції, ризик, пов’язаний з інвестиціями.

 

План практичного заняття

Питання для обговорення (2 бали за кожне)

1. 1. Визначення цінності проекту. Явні та неявні вигоди і затрати.

2. 2. Розрахунок альтернативної вартості. Особливості визначення затрат у проектному аналізі.

3. 3. Цінність грошей в часі. Номінальні та реальні процентні ставки.

Практичне завдання(5 балів за кожне)

1. Фірма, вклавши кошти у проект, очікує такі грошові над­ходження: з 1 до 7 рік включно – по 15 тис. грн щорічно; з 8 до 15 рік включ­но – по 10 тис. грн щорічно; з 16 до 20 року включно – по 18 тис. грн. щорічно. Розрахункова процентна ставка – 12 %.

Яка сумарна теперішня вартість грошових надходжень за 20 років.

2. Батьки поклали на ваше ім’я на депозитний рахунок у банк 5 тис. євро на 5 років під 8 % річних складних процентів з щопіврічним нарахуванням. Яку однакову суму ви можете кож­ні півроку знімати з рахунку? Зрозуміло, що ви зацікавлені у повному використанні депозитного рахунку. За вашими розра­хунками потрібно 120? на місяць. Чи вистачить вам цих 5 000? на прожиття і оплату навчання в університеті? Якщо ні, то яку суму повинні розмістити на депозиті батьки?

3. Визначити доцільність реалізації інвестиційного проекту, життєвий цикл якого дорівнює п’ять років. Чисті грошові пото­ки за роками підраховані у базових цінах, річна реальна процентна ставка дорівнює 19 % складних, річний темп інфля­ції – 6 %.

Рік
ЧГП, тис. грн (35)

Розгляньте два способи врахування інфляції у проектному аналізі. Проведіть необхідні розрахунки.

Питання для самопідготовки і самоконтролю знань

1. 1. Яка, на вашу думку, головна мета визначення життєвого циклу проекту? Назвіть основні стадії проектного циклу.

2. 2. Чи існують особливості життєвого циклу загальнонаціональ­них, регіональних і локальних проектів?

3. 3. Які існують підходи до поділу життєвого циклу на фази та стадії? За якими критеріями відбувається цей поділ?

4. 4. У чому полягає специфіка визначення цінності проекту? Поняття вигід і витрат у проектному аналізу. Неявні вигоди та витрати.

5. 5. Методичні підходи до визначення кількісного значення неявних вигід і витрат.

6. 6. Причини використання концепції альтернативної вартості у про­ектному аналізі. В деяких літературних джерелах альтернативну вар­тість називають ціною шансу. Дайте свій коментар цьому тлумаченню.

7. 7. Особливості визначення й використання альтернативної вар­тості у проектному аналізі.

8. 8. Причини зміни вартості грошей у часі. Чи завжди гроші змінюють свою цінність у часі і чому? Сутність процесу дисконтування. Чим відрізняються процеси компаундування і дисконтування?

9. 9. Вплив значення ставки дисконту на цінність проекту.

10. 10. Поняття ануїтету та його види.

2.4. Тематика індивідуальних (розрахункових) завдань за темою 2 (5 балів)

1. Для забезпечення конкурентоспроможності продукції ке­рівництво фірми прийняло рішення істотно покращити її якість. Для цього потрібно інвестувати 300 тис. грн. Крім того, фірма вирішила працювати із більш якісною сировиною і підвищити кваліфікацію персоналу.

За базовим варіантом: обсяг випуску – 100 тис. шт.; собівар­тість одиниці продукції – 15 грн; продажна ціна – 16 грн (без ПДВ). За проектним варіантом: обсяг випуску – 150 тис. шт.; собі­вартість одиниці продукції – 17 грн; продажна ціна – 19,5 грн (без ПДВ).

Чи доцільно витрачати 300 тис. грн? Граничне значення строку окупності капітальних вкладень, прийняте на фірмі, 1,5 роки. Визначте обсяг інвестицій, якій за даних умов не забезпечить ефективності.

2. Розрахувати загальний проектний грошовий потік за три роки за наступними даними:

 

Показник Сума, тис. грн
Виручка від реалізації 1 250
Змінні витрати
Постійні витрати
Амортизація
Прибуток до виплати процентів і податків
Податок на прибуток
Чистий прибуток

 

Первинні вкладення в обладнання склали 550 тис. грн, у зро­стання оборотних фондів – 220 тис. грн (з них планується повер­нути у кінці проектного циклу 90 %). Розрахунки привести у наступній формі:

Показник Рік
Операційний грошовий потік, грн        
Приріст чистого робочого капіталу, грн        
Капітальні витрати, грн        
Загальний проектний грошовий потік, грн        

 

Термінологічний словник

Альтернативна вартість – це втрачена вигода від використання обмежених ресурсів для досягнення однієї мети замість іншого, найкращого з тих, що лишилися, варіанта їх застосування.

Дисконтування – процес визначення теперішньої вартості потоку готівки шляхом коригування майбутніх грошових надходжень за допомогою коефіцієнта дисконтування.

Компаундування (нарахування) – операція, що дозволяє визначити величину остаточної майбутньої вартості за допомогою складних процентів.

Концепція оцінки грошей у часі – це визначення зміни вартості грошей з плином часу з урахуванням норм прибутку на ринку грошей.

Майбутня вартість (FV) – це сума інвестованих у теперішній момент коштів, в яку вони мають перетворитися через певний проміжок часу з урахуванням певної ставки відсотку.

Неявними вигодами (витратами) називають побічні вигоди, які супроводжують проект, пов‘язані, як правило, з економічними або соціальними наслідками проекту і мають непрямий характер.

Теперішня вартість (PV) – це сума майбутніх грошових надходжень, що наведені з урахуванням певної ставки відсотку до теперішнього періоду.

Явними називають матеріальні вигоди (затрати), обумовлені зменшенням (збільшенням) витрат або отримання додаткових доходів (витрат), величина яких, як правило, очевидна, що дозволяє досить легко визначити їх фінансове значення.

Література: 2; 4; 7; 9; 13; 14; 21; 22; 23; 27.

[Вверх] [Вниз]

Тема 3. ГРОШОВИЙ ПОТІКПоследнее изменение этой страницы: 2016-08-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.206.187.81 (0.008 с.)