ТОП 10:

МОДУЛЬ І. Методологія проектного аналізуТема 1. Концепція та життєвий цикл проекту

Поняття проекту. Основні ознаки проекту. Еволюція, концепція та принципи проектного аналізу. Економічна взаємозалежність проектів. Теоретичні підходи до класифікації про­ек­тів. Особливості управління проектом. Середовище та учасники проекту. Поняття життєвого циклу проекту. Основні етапи циклу проекту: ідентифікація, розробка, експертиза, перего­вори, реалізація, оцінка. Визначення тривалості та вартості передінвестиційних досліджень.

Література: 2; 3; 4; 6; 7; 9; 11; 12; 17; 29.

Тема 2. Концепція вигод і витрат у проектному аналізі,

Цінність грошей у часі

Поняття цінність проекту, явні та неявні вигоди і затрати. Розрахунок додаткових вигод і затрат. Альтернативна вартість та її використання у проектному аналізі. Особливості визначення затрат у проектному аналізі. Класифікаційні ознаки витрат. Поняття теперішньої та майбутньої вартості. Номінальні та реальні процентні ставки. Інфляційна премія. Фактори, що впливають на вартість грошей в часі.

Література: 2; 4; 7; 9; 13; 14; 21; 22; 23; 27.

Тема 3. Грошовий потік

Поняття грошового потоку. Проектний грошовий потік та особливості його розрахунків. Додаткові вигоди та витрати від реалізації інвестиційного проекту. Особливості розрахунку проектного грошового потоку. Загальний грошовий потік з активів. Грошовий потік кредиторам і акціонерам. Урахування інфляції у проектному аналізі.

Література: 2; 4; 7; 9; 13; 14; 21; 23; 27; 32; 35.

Тема 4. Стандартні фінансові та неформальні критерії

Прийняття проектних рішень

Принципи оцінки ефективності проектних рішень. Інтегральні показники. Методика розрахунку основних фінансових критеріїв. Еквівалентний ануїтет. Порівняння проектів за допомогою різних критеріїв оцінки. Неформальні процедури відбору та оцінки проектів. Змістовний склад груп критеріїв відбору проектів.

Література: 1–7; 9; 11; 12; 18–24; 31–34.

Тема 5. Динамічний аналіз беззбитковості проекту

Управління структурою витрат за проектом. Постійні і змінні витрати. Поняття і роз­ра­хунок беззбитковості проекту. Особливості визначення різних видів точки беззбитковості проекту: фінансової, готівкової, бухгалтерської. Використання операційного лівериджу для прийняття проектних рішень. Особливості прийняття рішень в умовах динамічних змін.

Література: 7; 9; 11; 12; 29; 39.

Тема 6. Оцінка і прийняття проектних рішень

В умовах ризику та невизначеності

Поняття ризику та невизначеності. Класифікація проектних ризиків. Різниця між ризиком та невизначеністю. Можливість усунення ризику. Причини виникнення, ознаки та наслідки різних функціональних проектних ризиків. Методи аналізу й оцінки ризиків інвестиційних проектів. Методи зниження ризику. Сценарії розвитку. Можливі реакції на зміни умов реалізації проекту.

Література: 1; 7; 9; 11; 12; 14; 22; 29; 32.

МОДУЛЬ ІІ. Функціональні аспекти проектного аналізу

Тема 7. Маркетинговий аналіз

Мета і завдання маркетингового аналізу. Стадії маркетингового дослідження проектних рішень. Визначення меж та якісного складу аналізу ринку. Концепція попиту ринку. Мож­ливий вибір стратегії розвитку попиту залежно від орієнтування проекту на різні ринки та категорії споживачів. Аналіз ринкового середовища продукції проекту. Розробка концепції маркетингу.

Література: 1; 4; 5; 7;9; 11; 12; 14; 29.

Тема 8. Технічний аналіз

Мета і завдання технічного аналізу. Етапи проведення робіт з технічного аналізу проектів. Зміст робіт на різних етапах проведення технічного аналізу проектів. Визначення місце­зна­ходження проекту та обґрунтування вибору масштабу проекту. Вибір технології вироб­ництва, устаткування та ідентифікація інфраструктури об’єкта проектування. Організація підготовки та здійснення проекту.

Література: 7; 9; 11; 15; 12; 29; 31–34; 40.

Тема 9. Інституційний аналіз

Мета і завдання інституційного аналізу. Елементи інституційного аналізу. Оцінка впливу зовнішніх факторів на проект: державна політика, урядове регулювання діяльності, податкова політика, правове середовище, аналіз соціально-економічних умов, сертифікація проектів, державні гарантії інвесторам. Оцінка впливу внутрішніх факторів на проект: рівень управлінської команди проекту, система стимулів і мотивації, відповідність цілей та цінностей, організаційна культура компанії, діагностика організаційної структури. Функції менеджера (управлінської команди) проекту. Діагностика організаційної структури. Формальні та неформальні зв‘язки.

Література: 1; 4; 5; 7; 9; 11; 12; 14; 29.

Тема 10. Екологічний аналіз

Мета і суть екологічного аналізу. Зміст робіт з екологічного аналізу. Етапи проведення екологічного аналізу. Типи впливу проекту та методи його визначення на навколишнє середовище. Методичні підходи до визначення та оцінки впливу проекту на навколишнє сере­довище. Характеристика альтернативних технологій зниження забруднення атмосфер­ного повітря.

Література: 1; 4; 5; 7;9; 11; 12; 14; 29.

Тема 11. Соціальний аналіз

Мета і завдання соціального аналізу. Основні компоненти соціального аналізу. Зміст робіт з соціального аналізу. Соціальне середовище проекту та його оцінка. Проектування соці­ального середовища проекту. Демографічні процеси та етнографічна структура населення. Індикатори, що використовуються в соціальному аналізі. Прогнозування соціального розвитку регіону.

Література: 1; 4; 5; 7; 9; 11; 12; 14; 29.

Тема 12. Фінансовий аналіз

Мета і завдання фінансового аналізу. Етапи проведення фінансового аналізу проекту. Особливості підготовки фінансового обґрунтування проекту. Фінансування проекту: власні інвестиційні ресурси, залучені інвестиційні ресурси, позикові інвестиційні ресурси. Ціна власного і позикового капіталу. Проведення фінансових розрахунків інвестиційного проекту: розрахунок грошового потоку від реалізації проекту, план прибутку за проектом, розрахунок потреби в інвестиційних ресурсах, графік обслуговування позик, структура джерел фінансу­вання, прогноз балансу.

Література: 5; 7; 8; 9; 11; 12; 14; 26; 28; 29; 34.

Тема 13. Економічний аналіз

Мета і завдання економічного аналізу. Фактори, які впливають на економічну цінність проекту. Оцінка економічної привабливості та ефективності проекту. Матриця економічної ефективності та привабливості. Методичні підходи до визначення економічної вартості проекту. Формування фінансової та економічної паритетної ціни імпорту. Оцінка впливу проекту на економіку країни.

Література: 7; 9; 11; 12; 25; 29.

Розподіл годин з дисципліни «Проектний аналіз» за видами занять

згідно з навчальним планом за фахом «Економіка підприємства»

Семестр Вид заняття ПМК (залік) Екзамен
аудиторні позааудиторні
лекція практичне семінар­ське лабора­торне Разом індивіду­альні нав­чально-дослідні зав­дання студентам інша самостійна робота
VIII ×

Розподіл годин з дисципліни «Проектний аналіз» за видами занять

згідно з навчальним планом за фахом «Фінанси»

Семестр Вид заняття ПМК (залік) Екзамен
аудиторні позааудиторні
лекція практичне семінар­ське лабора­торне Разом індивіду­альні нав­чально-дослідні зав­дання студентам інша самостійна робота
VII ×

Вивчення студентами освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» за фахом «Економіка підприємства» та «Фінанси» дисципліни «Проектний аналіз» передбачає наступні види їх роботи: лекційний курс, робота на практичних аудиторних заняттях, самостійна позаауди­торна робота над окремими темами і питаннями, визначеними викладачем, індивідуальні навчально-дослідні завдання, що виконуються кожним студентом на практичних заняттях і в позааудиторний час, індивідуально-консультативна робота викладача зі студентом, мо­дуль­но-рейтинговий контроль знань студентів, підсумковий ПМК (залік) або екзамен.

 

Робочий графік з дисципліни «Проектний аналіз»

За фахом «Економіка підприємства» на VIII семестр 2006–2007 навчального рокуПоследнее изменение этой страницы: 2016-08-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.206.187.81 (0.005 с.)