ТОП 10:

Робочий графік з дисципліни «Проектний аналіз»За фахом «Фінанси» на VIII семестр 2006–2007 навчального року

Вид навчального заняття Тиждень, год.
1. Аудиторне год., у т. ч.                                      
– лекції 18 год.                    
– практичне 30 год.        
– лабораторне      
2. Самостійна робо­та студента 87 год., у т. ч.      
– виконання інди­ві­дуальних навчально-дослідних завдань 40 год.      
– інша самостійна робота 47 год.      
3. Форма контролю:                                      
– ПМК (залік)                               ×      
– екзамен                                      
4. Консультація                                      

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ

для студентів спеціальності 6.050107 «Економіка підприємства»

№ п/п Назва змістового модулю і теми Кількість годин за видами занять
Разом Аудиторні Позааудиторні
лекції прак­тичні індивідуальні навчально-до­слідні завдання інша самостійна робота
  Модуль І. Методологія проектного аналізу
Концепція та життєвий цикл проекту
Концепція вигод і витрат у проект­ному аналізі, цінність грошей у часі
Грошовий потік
Стандартні фінансові та нефор­мальні критерії прий­няття проектних рішень
Динамічний аналіз без­збит­ковості проекту
Оцінка і прийняття проект­них рішень в умовах ризику та невизначеності
  Модуль ІІ. Функціональні аспекти проектного аналізу
Маркетинговий аналіз
Технічний аналіз
Інституційний аналіз
Екологічний аналіз
Соціальний аналіз
Фінансовий аналіз
Економічний аналіз
  Разом:

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ

для студентів спеціальності 6.050104 «Фінанси»

№ п/п Назва змістового модулю і теми Кількість годин за видами занять
Разом Аудиторні Позааудиторні
лекції прак­тичні індивідуальні навчально-до­слідні завдання інша самостійна робота
  Модуль І. Методологія проектного аналізу
Концепція та життєвий цикл проекту
Концепція вигод і витрат у проект­ному аналізі, цінність грошей у часі
Грошовий потік
Стандартні фінансові та нефор­мальні критерії прийняття проектних рішень
Динамічний аналіз беззбитковості проекту
Оцінка і прийняття проектних рішень в умовах ризику та невизначеності
  Модуль ІІ. Функціональні аспекти проектного аналізу
Маркетинговий аналіз
Технічний аналіз
Інституційний аналіз
Екологічний аналіз
Соціальний аналіз
Фінансовий аналіз
Економічний аналіз
  Разом:
                 

Технологічна карта тематичного плану дисципліни «Проектний аналіз»

для студентів спеціальності 6.050107 «Економіка підприємства»

Назва змістового модулю, теми і питань, що розглядаються на лекції Обсяг годин Назва теми практичного заняття, питань та завдань, що обговорюються та виконуються на цих заняттях Обсяг годин Навчальна, наукова і методична література Технічні засоби навчання
МОДУЛЬ І. Методологія проектного аналізу Тема 1. Концепція та життєвий цикл проекту 1. Поняття проекту, його основні складові 2. Класифікація проектів 3. Зовнішнє та внутрішнє середовище проекту 4. Поняття життєвого циклу проекту 5. Проектний аналіз як методологічна система оцінки інвестиційних проектів     Практичне заняття 1. Основні складові інвестиційного проекту 2. Класифікація проектів. Зовнішнє та внутрішнє середовище проекту 3. Склад, роль, функції учасників проекту 4. Поняття життєвого циклу проекту. Основні етапи циклу проекту 5. Проектний аналіз як методологічна система оцінки інвестиційних проектів     2; 3; 4; 6; 7; 9; 11; 12; 17; 29 Роздатковий матеріал
Тема 2. Концепція вигод і витрат у про­ектному аналізі, цінність грошей у часі 1. Концепція цінності проекту 2. Альтернативна вартість проектних рішень 3. Оцінка вартості грошей у часі 4. Врахування інфляції у проектному аналізі Практичне заняття 1. Визначення цінності проекту Явні та неявні вигоди і затрати 2. Розрахунок альтернативної вартості. Особливості визначення затрат у проектному аналізі 3. Цінність грошей у часі. Номінальні та реальні процентні ставки 2; 4; 7; 9; 13; 14; 21; 22; 23; 27 Тести
Тема 3. Грошовий потік 1. Поняття грошового потоку 2. Проектний грошовий потік та його розрахунок 3. Особливості розрахунку проектного грошового потоку Практичне заняття 1. Визначення грошового потоку 2. Особливості розрахунку різних грошових потоків 2; 4; 7; 9; 13; 14; 21; 23; 27; 32; 35  
Тема 4. Стандартні фінансові та неформальні критерії прийняття проектних рішень 1. Принципи оцінки ефективності інвестиційних рішень 2. Система оцінки показників ефективності проектних рішень 3. Методика розрахунку основних показників ефективності проекту 4. Неформальні критерії прийняття рішень 5. Порівняння проектів за допомогою різних критеріїв оцінки       Практичне заняття 1. Розрахунок основних фінансових критеріїв 2. Порівняння проектів за допомогою різних критеріїв оцінки 3. Неформальні критерії відбору інвестиційних проектів         1–7; 9; 11; 12; 18–24; 31–34.       Схеми  
Тема 5. Динамічний аналіз беззбитковості проекту 1. Управління структурою витрат за проектом 2. Поняття і розрахунок беззбитковості за проектом 3. Особливості визначення різних видів точки беззбитковості 4. Використання операційного лівериджу для прийняття проектних рішень 5. Особливість прийняття рішень в умовах динамічних змін Практичне заняття 1. Визначення бухгалтерської, готівкової та фінансової точок беззбитковості проекту 2. Розрахунок операційного лівериджу при прийнятті проектних рішень 7; 9; 11; 12; 29; 39 Роздатковий матеріал
Тема 6. Оцінка і прийняття проектних рішень в умовах ризику та невизначеності 1. Поняття ризику та невизначеності 2. Класифікація проектних ризиків 3. Методи аналізу й оцінки ризику 4. Методи зниження ризику 5. Сценарії розвитку проекту Практичне заняття 1. Кількісні методи оцінки ризику інвестиційного проекту 2. Аналіз сценаріїв розвитку проекту 1; 7; 9; 11; 12; 14; 22; 29; 32 Схеми
МОДУЛЬ ІІ. Функціональні аспекти проектного аналізу Тема 7. Маркетинговий аналіз 1. Мета і завдання маркетингового аналізу 2. Визначення меж якісного складу аналізу ринку 3. Концепція попиту на ринку   Практичне заняття 1. 1. Аналіз ринкового середовища 2. 2. Розробка концепції маркетингу 3. 3. Концепція попиту ринку       1; 4; 5; 7, 9; 11; 12; 14; 29     Роздатковий матеріал
Тема 8. Технічний аналіз 1. Мета і завдання технічного аналізу 2. Етапи проведення робіт з технічного аналізу 3. Розрахунок витрат на виконання проекту   Практичне заняття 1. Визначення оптимального масштабу інвестиційного проекту 2. Планування реалізації проекту 3. Оцінка інвестиційних (капітальних витрат) за проектом 4. Розрахунок поточних витрат за проектом   7; 9; 11; 15; 12; 29; 31–34; 40   Тести
Тема 9. Інституційний аналіз 1. Мета, завдання інституціонального аналізу 2. Оцінка впливу зовнішніх та внутрішніх факторів на проект   Практичне заняття 1. Мета і завдання інституційного аналізу. 2. Оцінка впливу зовнішніх та внутрішніх факторів на проект   1; 4; 5; 7; 9; 11; 12; 14; 29 Тести
Тема 10. Екологічний аналіз 1. Мета і суть екологічного аналізу 2. Методичні підходи до оцінки впливу проекту на навколишнє середовище   Практичне заняття 1. Мета і суть екологічного аналізу 2. Зміст робіт з екологічного аналізу 3. Типи впливу проекту та методи його визначення на навколишнє середовище   1; 4; 5; 7; 9; 11; 12; 14; 29 Тести
Тема 11. Соціальний аналіз 1. Мета і завдання соціального аналізу 2. Соціальне середовище проекту та його оцінка   Практичне заняття 1. Мета і завдання соціального аналізу 2. Зміст робіт з соціального аналізу 3. Соціальне середовище проекту та його оцінка 4. Проектування соціального середовища проекту   1; 4; 5; 7; 9; 11; 12; 14; 29 Тести
Тема 12. Фінансовий аналіз 1. Мета і завдання фінансового аналізу 2. Фінансування проекту 3. Оцінка фінансового стану і фінан­со­вих результатів діяльності підприємства 4. Прогнозування основних показників діяльності підприємства       Практичне заняття 1. Аналіз ефективності інвестицій та їх вплив на економічні показники діяльності підприємства 2. Прогноз обсягів реалізації проекту 3. Прогнозування прибутків за проектом 4. Прогноз грошових потоків за проектом 5. Прогноз бухгалтерського балансу       5; 7; 8; 9; 11; 12; 14; 26; 28; 29; 34 Слайди
Тема 13.Економічний аналіз 1. Мета і завдання економічного аналізу 2. Оцінка економічної привабливості та ефективності проекту 3. Методичні підходи до визначення економічної вартості проекту 4.Оцінка впливу проекту на економіку країни   Практичне заняття 1. Визначення тіньових цін для окремих ресурсів проекту 2. Розрахунок економічної вартості товарів на базі світових цін 3. Оцінка коефіцієнту перерахунку   7; 9; 11; 12; 25; 29 Тести

Технологічна карта тематичного плану дисципліни «Проектний аналіз»

для студентів спеціальності 6.050104 «Фінанси»

Назва змістового модулю, теми і питань, що розглядаються на лекції Обсяг годин Назва теми практичного заняття, питань та завдань, що обговорюються та виконуються на цих заняттях Обсяг годин Навчальна, наукова і методична література Технічні засоби навчання
МОДУЛЬ І. Методологія проектного аналізу Тема 1. Концепція та життєвий цикл проекту 1. Поняття проекту, його основні складові 2. Класифікація проектів 3. Зовнішнє та внутрішнє середовище проекту 4. Поняття життєвого циклу проекту 5. Проектний аналіз як методологічна система оцінки інвестиційних проектів   Практичне заняття 1. Основні складові інвестиційного проекту 2. Класифікація проектів. Зовнішнє та внутрішнє середовище проекту 3. Склад, роль, функції учасників проекту 4. Поняття життєвого циклу проекту. Основні етапи циклу проекту 5. Проектний аналіз як методологічна система оцінки інвестиційних проектів   2; 3; 4; 6; 7; 9; 11; 12; 17; 29 Роздатковий матеріал
Тема 2. Концепція вигод і витрат у проектному аналізі, цінність грошей у часі 1. Концепція цінності проекту 2. Альтернативна вартість проектних рішень 3. Оцінка вартості грошей у часі 4. Врахування інфляції у проектному аналізі   Практичне заняття 1. Визначення цінності проекту Явні та неявні вигоди і затрати 2. Розрахунок альтернативної вартості. Особливості визначення затрат у проектному аналізі 3. Цінність грошей в часі. Номінальні та реальні процентні ставки     2; 4; 7; 9; 13; 14; 21; 22; 23; 27 Тести
Тема 3. Грошовий потік 1. Поняття грошового потоку 2. Проектний грошовий потік та його розрахунок 3. Особливості розрахунку проектного грошового потоку Практичне заняття 1. Визначення грошового потоку 2. Особливості розрахунку різних грошових потоків 2; 4; 7; 9; 13; 14; 21; 23; 27; 32; 35  
Тема 4. Стандартні фінансові та неформальні критерії прийняття проектних рішень 1. Принципи оцінки ефективності інвестиційних рішень 2. Система оцінки показників ефективності проектних рішень 3. Методика розрахунку основних показників ефективності проекту 4. Неформальні критерії прийняття рішень 5. Порівняння проектів за допомогою різних критеріїв оцінки Практичне заняття 1. Розрахунок основних фінансових критеріїв 2. Порівняння проектів за допомогою різних критеріїв оцінки 3. Неформальні критерії відбору інвестиційних проектів     1–7; 9; 11; 12; 18–24; 31–34     Схеми
Тема 5. Динамічний аналіз беззбитковості проекту 1. Управління структурою витрат за проектом 2. Поняття і розрахунок беззбитковості за проектом 3. Особливості визначення різних видів точки беззбитковості 4. Використання операційного лівериджу для прийняття проектних рішень 5. Особливість прийняття рішень в умовах динамічних змін Практичне заняття 1. Визначення бухгалтерської, готівкової та фінансової точок беззбитковості проекту 2. Розрахунок операційного лівериджу при прийнятті проектних рішень 7; 9; 11; 12; 29; 39 Роздатковий матеріал
Тема 6. Оцінка і прийняття проектних рішень в умовах ризику та невизначеності 1. Поняття ризику та невизначеності 2. Класифікація проектних ризиків 3. Методи аналізу й оцінки ризику 4. Методи зниження ризику. 5. Сценарії розвитку проекту Практичне заняття 1. Кількісні методи оцінки ризику інвестиційного проекту 2. Аналіз сценаріїв розвитку проекту 1; 7; 9; 11; 12; 14; 22; 29; 32 Схеми
МОДУЛЬ ІІ. Функціональні аспекти проектного аналізу Тема 7. Маркетинговий аналіз 1. Мета і завдання маркетингового аналізу 2. Визначення меж якісного складу аналізу ринку 3. Концепція попиту на ринку Практичне заняття 1. Аналіз ринкового середовища. 2. Розробка концепції маркетингу. 3. Концепція попиту ринку 1; 4; 5; 7; 9; 11; 12; 14; 29 Роздатковий матеріал
Тема 8. Технічний аналіз 1.Мета і завдання технічного аналізу 2. Етапи проведення робіт з технічного аналізу 3. Розрахунок витрат на виконання проекту   Практичне заняття 1. Визначення оптимального масштабу інвестиційного проекту 2. Планування реалізації проекту 3. Оцінка інвестиційних (капітальних) витрат за проектом 4. Розрахунок поточних витрат за проектом   7; 9; 11; 15; 12; 29; 31–34; 40  
Тема 9. Інституційний аналіз 1. Мета, завдання інституціонального аналізу 2. Оцінка впливу зовнішніх та внутрішніх факторів на проект   Практичне заняття 1. Мета і завдання інституційного аналізу 2. Оцінка впливу зовнішніх та внутрішніх факторів на проект   1; 4; 5; 7; 9; 11; 12; 14; 29 Тести
Тема 10. Екологічний аналіз 1. Мета і суть екологічного аналізу 2. Методичні підходи до оцінки впливу проекту на навколишнє середовище   Практичне заняття 1. Мета і суть екологічного аналізу 2. Зміст робіт з екологічного аналізу 3. Типи впливу проекту та методи його визначення на навколишнє середовище   1; 4; 5; 7; 9; 11; 12; 14; 29 Тести
Тема 11. Соціальний аналіз 1. Мета і завдання соціального аналізу 2. Соціальне середовище проекту та його оцінка   Практичне заняття 1.Мета і завдання соціального аналізу 2. Зміст робіт з соціального аналізу 3. Соціальне середовище проекту та його оцінка 4. Проектування соціального середовища проекту   1; 4; 5; 7; 9; 11; 12; 14; 29 Тести
Тема 12. Фінансовий аналіз 1. Мета і завдання фінансового аналізу 2. Фінансування проекту 3. Оцінка фінансового стану і фінансових результатів діяльності підприємства 4. Прогнозування основних показників діяльності підприємства   Практичне заняття 1. Аналіз ефективності інвестицій та їх вплив на економічні показники діяльності підприємства 2. Прогноз обсягів реалізації проекту 3. Прогнозування прибутків за проектом 4. Прогноз грошових потоків за проектом 5. Прогноз бухгалтерського балансу   5; 7; 8; 9; 11; 12; 14; 26; 28; 29; 34 Слайди
Тема 13.Економічний аналіз 1. Мета і завдання економічного аналізу 2. Оцінка економічної привабливості та ефективності проекту 3. Методичні підходи до визначення економічної вартості проекту 4. Оцінка впливу проекту на економіку країни   Практичне заняття 1. Визначення тіньових цін для окремих ресурсів проекту 2. Розрахунок економічної вартості товарів на базі світових цін 3. Оцінка коефіцієнту перерахунку   7; 9; 11; 12; 25; 29 Тести

[До змісту] [Попереднє] [Наступне]

[До змісту] [Попереднє] [Наступне]

Розділ ІІІ

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДОПоследнее изменение этой страницы: 2016-08-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.204.169.76 (0.005 с.)