Які методичні прийоми притаманні факторному детермінованому аналізу ?Мы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Які методичні прийоми притаманні факторному детермінованому аналізу ?1. Елімінування

Чим визначається сукупний резерв підприємства ?

1. Різницею між виробничим потенціалом і досягнутим рівнем виробництва

Яка група працівників враховується при обчисленні показників плинності кадрів ?

1. Звільнені за власним бажанням і за порушення дисципліни

 

Завдання 5. Закінчити речення:

1) Управлінський аналіз являє собою дослідницьку діяльність, спрямовану на вивчення системи цілей підприємства, стратегії їх досягнення, організаційної структури управління, специфіки управлінських процесів та організаційної культури.

2) При наявності кратної моделі найбільш доцільним є застосування методу ланцюгових підстановок.

3) Балансовий методпередбачає співставлення взаємопов'язаних показників господарської діяльності з метою визначення й виміру їх взаємного впливу, а також виявлення резервів щодо підвищення ефективності виробництва (баланс робочого часу працівників ви­робництва або обслуговування, баланс пасивів і активів у бухгал­терському обліку).

4) Зв’язок називають функціональним, якщо кожному значенню факторного показника відповідає певне невипадкове значення результатної змінної величини (функції).

 

Завдання 6.

На основі наведених даних дати комплексну оцінку діяльності підприємств, використовуючи метод відстані від еталону. Зробити висновки.

 

№ підприємств Темп росту, %
обсягу продукції чистого прибутку продуктивності праці
101,5 99,7 105,4 102,3 102,4 100,3 102,1 98,9 100,8 103,0 101,4 100,5
Бал, що прис-воєно показнику      

 

№№ підприємства Темпи росту показників, % Rj Місце
Обсяг виробництва продукції   Чистого прибутку Продуктивність праці
  % Х1 % Х1 % Х1    
101,5 0,99 102,4 1,04 100,8 1,002 0,04
99,7 0,97 100,3 1,01 103,0 1,02 0,04
105,4 1,03 102,1 1,03 101,4 1,01 0,04
102,3 98,9 100,5
Бал, що присвоєно показнику          

Вихідні дані доповнюємо строчкою, що характеризує еталонне підприємство: всі показники мають найкраще серед наведених значення. Використовуючи формулу, вихідні показники стандартизуємо у відношенні відповідного показника еталонного підприємства.

 

За формулою знаходимо комплексну рейтингову оцінку кожного підприємства. Найбільш ефективним вважається підприємство, комплексна рейтингова оцінка якого найменша.

 

 

Висновок: Підприємство №4 має найменшу комплексну рейтингову оцінку, тому його можна вважати найкращим.

Дані отримані за методом відстані до еталону слід вважати більш достовірними, так як він враховує не тільки розташування підрозділів за кожним з показників, але й ступінь відхилення значень.

 

Екзаменаційний білет № 23

 

Завдання 1. Дати повну відповідь на питання.

Зміст, організація та методика оперативного аналізу.

Поточний (оперативний) економічний аналіз полягає у забезпеченні управління своєчасною дієвою інф-цією про зміну екон ситуації, причини цієї зміни, відхилення від регламентованих параметрів з метою своєчасного вироблення рішень спрямованих на попередження та усунення негативних змін і ефективне маневрування ресурсами та капіталом. Основні завдання: постійне спостереження відхилення показників оперативного управління від їх регламентованих значень за місцем, причинами та відповідальністю осіб; оперативна оцінка екон ситуації внутрішнього та зовнішнього середовища за станом, який склався чи може скластися; розроблення заходів та підготовка варіантів рішень, спрямованих на швидке усунення виявлених недоліків; подання оперативної аналітичної інф-ції органам управління за визначеними регламентами чи на запит користувачів. Оперативний економічний аналіз має свої характерні риси: терміновість (час проведення аналізу максимально наближений до часу здійснення господарських процесів, а це полегшує і прискорює прийняття відповідних управлінських рішень); дієвість (постійний контроль і оцінка господарської діяльності дає змогу вживати своєчасні заходи спрямовані на недопущення й упередження розвитку негативних змін та використання сприятливого шансу); достовірність (надає можливість проведення аналітичних оцінок і прийняття адекватних рішень за ін-цією, що не систематизується і не проходить статистичного опрацювання); масовість (можливість суцільного спостереження господарських процесів у будь-якому місці та у будь-який час, з широким залученням зацікавлених осіб).

Оперативний аналіз спрямований на вирішення завдань оперативного управління. По часу він близький до моменту здійснення господарської операції. Оперативний аналіз дозволяє виявити недоліки, диспропорції в процесі здійснення господарської діяльності і прийняття необхідних рішень по нормалізації роботи не чекаючи закінчення певного періоду.

 

Завдання 2. Дати короткі відповіді на питання.

Завдання 2

1) За своїм змістом показники поділяються на кількісні і якісні. Кількісні показники показують обсяг ресурсу або результату, наприклад, обсяг виготовленої продукції, чисельність працівників і т. ін. Якісні показники - це в основному показники, які характеризують співвідношення результатів і витрат або ресурсів, наприклад, продуктивність праці, рентабельність, витрати на 1 грн. товарної продукції, фондоозброєність праці, матеріаломісткість продукції і т. ін.

Показники розподіляються на загальні і специфічні. До загальних відносяться показники, що характеризують результати діяльності підприємств усіх галузей економіки, наприклад, товарна, валова, реалізована продукція, витрати, собівартість, прибуток, рентабельність. Специфічні показники характеризують результати діяльності підприємств окремих галузей народного господарства.

Показники поділяються на абсолютні і відносні. Відносні показники визначаються у відсотках, коефіцієнтах або індексах. Абсолютні показники поділяються на натуральні (умовнонатуральні) і вартісні.

При вивченні причиннонаслідкових зв'язків показники поділяються на факторні і результативні. Якщо показник розглядається як результат впливу декількох причин і виступає як об'єкт дослідження, то він називається результативним. Показники, що визначають величину результативного показника, називаються факторними.

По способу формування розрізняють показники:1) нормативні; 2) планові;3) облікові;

4) аналітичні (оціночні).

2)Просторові види економічного аналізу вирізняються за відношенням до досліджуваного об'єкта. За цією ознакою найсуттєвішим є виділення зовнішнього та внутрішнього економічного аналізу. Мета зовнішнього економічного аналізу — оцінити місце
господарського суб'єкта у ринковому середовищі для визначення стратегії і тактики економічних відносин, пошуку партнерів і клієнтів, забезпечення конкурентних позицій тощо. Він ґрунтується лише на тій інформації, яку отримує держава для контролю за динамікою ринкових регуляторів виконання державного замовлення
(контракту), сплати податків ціноутворення, експортно-імпортних операцій, а також тієї, яка потрібна для Інформування акціонерів чи інших інвесторів про рівень розвитку господарюючого суб'єкта, ефективність інвестицій, ризик ділового партнерства, можливі дивіденди та Ін.
Внутрішній економічний аналіз спрямований на комплексне дослідження економічного розвитку господарюючого суб'єкта, його структурних підрозділів для забезпечення найповнішого використання його потенціалу і регламентації діяльності всіх функціональних підсистем. Він ґрунтується на повній економічній інформації
(плановій, обліковій, нормативній), яка регламентується або на інформації спеціальних обстежень всіх видів діяльності підприємства чи його підрозділів.

3) Техніко-економічний аналіз Його метою є оцінка господарської діяльності, виявлення причинних взаємозв'язків і взаємодії різних факторів техніки та економіки, резервів виробництва, опрацювання заходів для раціоналізації використання ресурсів.
Техніко-економічний аналіз - це, в основному, внутрішньогосподарський аналіз. У процесі такого аналізу досліджується діяльність усіх структурних підрозділів підприємства, служб, цехів, дільниць, бригад і окремих робочих місць. Джерелом інформації для такого аналізу є планово-нормативні дані, матеріали оперативного, бухгалтерського обліку, позаоблікові дані. Техніко-економічний аналіз проводиться щоденно, за декаду, місяць, квартал, рік до складання підсумкової звітності. На підставі результатів аналізу приймаються важливі управлінські рішення.
Нині роль техніко-економічного аналізу зросла, бо основні показники, що характеризують ефективність заходів для впровадження нової техніки, технології, організації виробництва, підприємства розраховують і планують самостійно. Звідси й випливає потреба в ретельному аналізі та обґрунтуванні техніко-економічних показників.

4) Виконати план структури виробництва означає зберегти питому вагу кожного виробу у загальному обсязі продукції. При цьому, структурні зміни можуть мати місце лише при повному виконанні плану з асортименту.
Аналіз виконання плану за структурою проводиться кількома способами: при першому - планове виробництво кожного виду продукції у грошовому виразі множимо на середній відсоток виконання плану випуску продукції в цілому по підприємству; при другому - фактичне виробництво продукції розподіляється за плановою питомою вагою виробів у загальному обсязі. Результати, що отримали, порівнюємо з фактичним виробництвом кожного виду продукції

 

Завдання 3.

Побудувати алгоритм розрахунку впливу факторів за даною моделлю, використовуючи метод ланцюгових підстановок:

y = a + b – c

у= а0+в0+с0

у!=а1+ в0+с0

у!!= а1+ в1+с0

у!!!= а1+ в1+с1

Δуа=у!-у

Δув=у!!-у!

Δус=у!!!-у!!

Δу= Δуа+Δув+ΔусПоследнее изменение этой страницы: 2016-04-07; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.108.188 (0.011 с.)