ТОП 10:

Оцінювання здійснюється за критеріями 

Відсоток правильних відповідей Оцінка
за національною шкалою за шкалою ЕСТS
90-100 Відмінно А
82-89 Добре В
74-81 С
64-73 Задовільно D
60-63 E
35-59 Незадовільно FX
1-34 F

 

При наявності в роботі студента великої кількості виправлень, перекреслень тощо, робота оцінюється незадовільною оцінкою.

 

Змістовий модуль1

Загальні принципи організації бухгалтерського обліку

Тема 1. Загальна характеристика бухгалтерського обліку, його предмет і метод

1.РЕСУРСИ, ВИКОРИСТАННЯ ЯКИХ ПРИЗВЕДЕ ДО ОТРИМАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ВИГОД У МАЙБУТНЬОМУ, НАЗИВАЮТЬ:

А. Зобов’язаннями

Б. Активами

В. Економічною вигодою

Г. Пасивами

2. ПОДІЯ, ЯКА ВИКЛИКАЄ ЗМІНИ В СТРУКТУРІ АКТИВІВ ТА ЗОБОВ’ЯЗАНЬ, НАЗИВАЄТЬСЯ:

А. Складанням облікової політики

Б. Заповненням первинного документу

В. Господарською операцією

Г. Господарською подією

3. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ОРГАНІЗАЦІЮ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ НА ПІДПРИЄМСТВІ НЕСЕ:

А. Керівник підприємства

Б. Головний бухгалтер

В.Спеціаліст підприємства

Г. Спеціальний відділ

4. ПІДСТАВОЮ ДЛЯ ВІДОБРАЖЕННЯ В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ ГОСПОДАРСЬКИХ ОПЕРАЦІЙ Є:

А. Інвентаризація

Б. Первинні документи

В. Наказ керівника

Г. Регістри бухгалтерського обліку

 

5. ДЕ ВИЗНАЧЕНІ ПРИНЦИПИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ?

А. У Плані рахунків

Б. У наказі про облікову політику підприємства

В. У Законі „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в

Україні”

Г. В Конституції України

6. ХТО ПРИЙМАЄ НА ПОСАДУ І ЗВІЛЬНЯЄ З ПОСАДИ ГОЛОВНОГО БУХГАЛТЕРА ПІДПРИЄМСТВА?

А. Державна районна адміністрація

Б. Керівник підприємства

В. Загальні збори колективу підприємства

Г. Державна податкова адміністрація

7. ЯКЩО ПЕРВИННІ ДОКУМЕНТИ НЕМОЖЛИВО СКЛАСТИ ПІД ЧАС ЗДІЙСНЕННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ ОПЕРАЦІЙ, ТО:

А. Вони складаються після закінчення господарської операції

Б. Вони взагалі не складаються

В. Господарська операція відразу знаходить відображення в регістрах бухгалтерського обліку без складання первинного документу

Г. Операції не відображаються в регістрах бухгалтерського обліку

8. НОРМАТИВИ З БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ, ЯКІ ВИДАЮТЬСЯ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ ВСЕРЕДИНІ КРАЇНИ НАЗИВАЮТЬСЯ:

А. Обліковою політикою підприємства

Б. Міжнародними стандартами бухгалтерського обліку

В. Національними стандартами бухгалтерського обліку

Г. Законами України

Тема 2. Бухгалтерський баланс

9. ПРИЗНАЧЕННЯ ПАСИВУ:

А. Визначити, хто і в якій формі брав участь у створенні майна пдприемства;

Б. Показати предметний склад майна;

В.Дати узагальнену інформацію про господарські активи та їх джерела;

Г. Показати предметний склад джерел утворення майна

 

10. ВЕЛИЧИНА АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВА ЗАВЖДИ:

А. Більше суми його зобов’язань і власного капіталу;

Б. Дорівнює сумі зобов’язань і власного капіталу;

В.Менше суми зобов’язань і власного капіталу;

Г. Більше суми власного капіталу підприємства

 

11. ВІДПОВІДНО ДО БАЛАНСУ РАХУНКИ КЛАСИФІКУЮТЬСЯ НА:

А. Аналітичні та синтетичні

Б. Активні та пасивні

В. Постійні та тимчасові

Г. Калькуляційні та комулятивні

 

12.БАЛАНС ПОДІЛЯЄТЬСЯ НА ДВІ ЧАСТИНИ:

А. Ліворуч показано актив, праворуч- зобов’язання;

Б. Ліворуч показано капітал, праворуч- зобов’язання;

В. Ліворуч показано актив, праворуч- права і заборгованість;

Г. Ліворуч показано зобов’язання, праворуч – актив

 

13.В АКТИВІ БАЛАНСУ ЗНАХОДЯТЬ СВОЄ ВІДОБРАЖЕННЯ:

А. Непогашена кредиторська заборгованість;

Б. Виробничі запаси, а також дебіторська заборгованість;

Г. Позики за товари;

Д. Зобов’язання перед бюджетом

 

14.ВІДОМОСТІ, ЩО НАВОДЯТЬСЯ В ПАСИВІ БАЛАНСУ ПІДПРИЄМСТВА, ПОКАЗУЮТЬ:

А. Звідки надійшли засоби, кому за них заборгувало підприємство;

Б. Розміщення капіталу, що знаходиться в розпорядженні підприємства;

В. Обороти по рахунках бухгалтерського обліку;

Г. Залишки по рахунках бухгалтерського обліку

 Последнее изменение этой страницы: 2017-02-19; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.215.62.41 (0.004 с.)