ТОП 10:

Тема 5. Документація та інвентаризація, техніка і форми бухгалтерського обліку30. БУХГАЛТЕРСЬКІ РЕГІСТРИ ЗА РОЗМІЩЕННЯМ ІНФОРМАЦІЇ ПОДІЛЯЮТЬ НА:

А. Ручні та електронні;

Б. Комп’ютерні та автоматизовані;

В. Однобічні та двобічні;

Г. Систематизовані та хронологічні

 

31.ПРИ ЖУРНАЛЬНО-ОРДЕРНІЙ ФОРМІ ОБЛІКУ БАЛАНС СКЛАДАЄТЬСЯ ЗА ДАНИМИ ЗАЛИШКІВ У:

А. Журналах ордерах;

Б. Головній книзі;

В. Оборотній відомості за синтетичними рахунками;

Г. Мемореальних ордерах

 

32.ПІД ОБЛІКОВИМ РЕГІСТРОМ РОЗУМІЮТЬ:

А. Первинні документи;

Б. Звітні форми;

В. Журнали-ордери;

Г. Регістри синтетичного та аналітичного обліку

33.БУХГАЛТЕРСЬКІ РЕГІСТРИ ЗА СПОСОБОМ ЇХ ЗАПОВНЕННЯ ПОДІЛЯЮТЬСЯ НА:

А. Ручні та машинні;

Б. Систематизовані та хронологічні;

В. Синтетичні та аналітичні;

Г). Безсистемні та системні

 

34. В АНАЛІТИЧНИХ ОБЛІКОВИХ РЕГІСТРАХ ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ НАСТУПНІ ВИМІРНИКИ:

А. Грошові;

Б. Трудові;

В. Натуральні;

Г. Усі вищеперчислені

Змістовий модуль 2

Бухгалтерський облік у підприємницькій діяльності

Тема 6. Облік необоротних активів

35. ОБ’ЄКТИ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ СПИСУЮТЬ ПО КРЕДИТУ РАХУНКУ 10„ОСНОВНІ ЗАСОБИ” ЗА:

А. Балансовою вартістю

Б. Залишковою вартістю

В. Амортизаційною вартістю

Г. Ліквідаційною вартістю

36. МЕТОД АМОРТИЗАЦІЇ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ У БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ:

А. Підприємство обирає самостійно

Б. Встановлюється централізовано

В. Встановлюється податковою службою

Г. Встановлюється засновниками підприємства

37. У БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ АМОРТИЗАЦІЮ НАРАХОВУЮТЬ:

А. Щоденно

Б. За кожний місяць

В. За кожний квартал

Г. При складанні річної звітності

38. ДЛЯ СПИСАННЯ ОБ’ЄКТА ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ВНАСЛІДОК ЇХ ЛІКВІДАЦІЇ СКЛАДАЮТЬ:

А. Накладну

Б. Лімітно-забірну картку

В. Акт

Г. Податкову накладну

39. ЩО З ПЕРЕЛІЧЕНОГО НИЖЧЕ НЕ Є ОСНОВНИМИ ЗАСОБАМИ:

А. Будівля

Б. Багаторічні насадження

В. Грошові кошти

Г. Споруди

40. ЯКА З ВІДОБРАЖЕНИХ В ОБЛІКУ ОПЕРАЦІЙ ІЗ ВВЕДЕННЯ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ ОБЄКТА ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ, ПОБУДОВАНОГО ПІДПРИЄМСТВОМ ГОСПОДАРСЬКИМ СПОСОБОМ, Є ПАРАВИЛЬНОЮ?

А. Д-т 121 — К-т 154

Б. Д-т 103 — К-т 151

В. Д-т 10 — К-т 46

Г. Д-т 10 – К-т 63

41. ЯКЕ П(С)БО РЕГЛАМЕНТУЄ МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ В БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ОСНОВНІ ЗАСОБИ:

А. П(С)БО 2

Б. П(С)БО 8

В. П(С)БО7

Г. П(С)БО 9

42. ЯКІ З ПЕРЕЛІЧИНИХ ВИТРАТ НЕ ПОВИННІ ВКЛЮЧАТИСЬ ДО ПЕРВІСНОЇ ВАРТОСТІ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ:

А. Суми, що сплачуються постачальникові активу

Б. Витрати на установку

В. Витрати на навчання персоналу

Г. Витрати на монтаж

43. ЯКИЙ З ПЕРЕЛІЧЕНИХ СУБРАХУНКІВ НЕ ПОВ'ЯЗАНИЙ З ОБЛІКОМ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ

А. 101

Б. 104

В. 112

Г.109

44. ЯКИЙ З ПЕРЕЛІЧЕНИХ МЕТОДІВ НЕ НАЛЕЖИТЬ ДО МЕТОДІВ НАРАХУВАННЯ АМОРТИЗАЦІЇ:

А. Прямолінійний

Б. Індексний

В. Виробничий

Г. Кумулятивний

Тема 7. Облік запасів

 

45. ДЛЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ЗАПАСІВ ВИКОРИСТОВУЮТЬ РАХУНКИ:

А. 1-го класу

Б. 2-го класу

В. 6-го класу

Г. 3-го класу

46. ДО ПЕРВІСНОЇ ВАРТОСТІ ЗАПАСІВ НЕ ВКЛЮЧАЮТЬСЯ:

А. Сума ввізного мита

Б. Сума непрямих податків

В. Відсотки за користування позиками на придбання запасів

Г. Суми сплачені постачальника по транспортно-заготівельним витратам

47. ЗАПАСИ ЗАРАХОВУЮТЬСЯ НА БАЛАНС ПІДПРИЄМСТВА:

А. За ринковою вартістю

Б. Первісною вартістю

В. Залишковою вартістю

Г. Справедливою вартістю

48. П(С)БО 9 НЕ ПОШИРЮЄТЬСЯ НА ОБЛІК:

А.Готової продукції

Б. Фінансових активів

В. Виробничих запасів

Г. Сировини і матеріалів

49. НАДХОДЖЕННЯ ЗАПАСІВ ВІДОБРАЖАЄТЬСЯ ЗА:

А. Д-т 20

Б. К-т20

В. Д-т 10

Г. Д-т 15

50. ВИБУТТЯ ЗАПАСІВ ВІДОБРАЖАЄТЬСЯ ЗА:

А. Д-т 20

Б. К- т 20

В. К-т 12

Г. К-т 10

51. ОБЛІК ТОВАРІВ ВЕДЕТЬСЯ НА РАХУНКУ:

А. 20

Б. 22

В. 28

Г. 26

52. ОБЛІК МШП ВЕДЕТЬСЯ НА РАХУНКУ:

А. 20

Б. 22

В. 26

Г. 28

53. МЕТОД ОЦІНКИ ВИБУТТЯ ЗАПАСІВ, ЗА ЯКОЮ ПЕРЕДУСІМ ПРОВОДИТЬСЯ СПИСАННЯ ЗАПАСІВ, ЯКІ ПРИДБАНІ ОСТАННІМИ НАЗИВАЄТЬСЯ:

А. ФІФО

Б. ЛІФО

В. Середньозваженої собівартості

Г. Нормативних витрат

54. МЕТОД ОЦІНКИ ВИБУТТЯ ЗАПАСІВ, ЗА ЯКОЮ ПЕРЕДУСІМ ПРОВОДИТЬСЯ СПИСАННЯ ЗАПАСІВ, ЯКІ ПРИДБАНІ ПЕРШИМИ НАЗИВАЄТЬСЯ:

А. ФІФО

Б. Ідентифікаційний

В. ЛІФО

Г. Середньозваженої собівартості

55. ДЕБЕТОВЕ САЛЬДО ЗА РАХУНКОМ 23 – ЦЕ:

А. Залишок незавершеного виробництва

Б. Залишок товарів на складі

В. Залишок готової продукції

Г. Залишок запасів на складі

56. НА РАХУНКУ 26ВЕДЕТЬСЯ ОБЛІК:

А. Виробничих запасів

Б. Товарів

В. Готової продукції

Г. Сировини і матеріалівПоследнее изменение этой страницы: 2017-02-19; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.236.35.159 (0.005 с.)