ТОП 10:

Критерії оцінювання тестових завданьЗАСОБИ КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ

тестовий підсумковий контроль

 

з дисципліни «Бухгалтерський облік»

статус дисципліни нормативна

 

для студентів напряму підготовки 6.030502 «Економічна кібернетика»

6.030504 «Економіка і підприємництво»

6. 030507 «Маркетинг»

6.030508 «Фінанси і кредит» за професійним

спрямуванням «Оподаткування»

6. 030508 «Фінанси і кредит» за професійним

спрямуванням «Фінанси»

 

 

галузі знань 0305 Економіка і підприємництво

факультетів економіки і міжнародних економічних відносин

 

Курс 3

Семестр 5

 

 

ХЕРСОН 2016

Засоби контролю якості знань студентів (тестовий підсумковий контроль) з дисципліни Бухгалтерський облік» для студентів ІІІ курсу напряму підготовки 6.030502 «Економічна кібернетика»; 6.030504 «Економіка і підприємництво»; 6. 030507 «Маркетинг»; 6.030508 «Фінанси і кредит» за професійним спрямуванням «Оподаткування»; 6. 030508 «Фінанси і кредит» за професійним спрямуванням «Фінанси» галузі знань 0305 Економіка та підприємництво.

 

 

Укладач Л.І. Бойко. – Херсон, ХНТУ, 2016 – 36 с.

 

Рецензент: к.е.н., доцент Чебан Т.М.

 

Затверджено

на засіданні кафедри обліку і аудиту

протокол № від

Завідувач кафедри обліку і аудиту

__________________ О.А. Сарапіна

 

Вступ

В ринкових умовах господарювання основним завданням управління є формування у бухгалтера принципово нової філософії, що передбачає прозорість процесу обліку і його цільову орієнтацію на забезпечення ефективності управління господарською діяльністю підприємства.

Модель облікової системи залежить від поставлених перед управлінням завдань, форми (централізованої чи децентралізованої) та структури організації підприємства, форми власності, виду діяльності, рівня комп'ютеризації обліку та інших факторів.

Методику ведення бухгалтерського обліку чітко регламентовано Законом України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" та Національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку.

Без розуміння основних принципів бухгалтерського обліку, особливостей відображення господарських операцій на рахунках бухгалтерського обліку та формування фінансової звітності жоден економіст, фінансист, менеджер не може бути фахівцем високого кваліфікаційного рівня.

Мета вивчення дисципліни «Бухгалтерський облік» - опанування теорії і практики ведення обліку відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" таНаціональних положень (стандартів) бухгалтерського обліку на підприємствах різних форм власності.

Після вивчення курсу студент повинен набути знань щодо організації і ведення обліку активів, пасивів, доходів і витрат підприємства на підставі використання прогресивних форм і національних стандартів.

Тестові завдання з дисципліни «Бухгалтерський облік» призначені для проведення підсумкового контролю знань та контролю залишкових знань студентів.

 

Критерії оцінювання тестових завдань

 

Результати відповідей студента зазначаються у вигляді:

- Відсоток правильних відповідей;

- Оцінка за національною шкалою;

- Оцінка за шкалою ЕСТS

Оцінювання здійснюється за критеріями

 

Відсоток правильних відповідей Оцінка
за національною шкалою за шкалою ЕСТS
90-100 Відмінно А
82-89 Добре В
74-81 С
64-73 Задовільно D
60-63 E
35-59 Незадовільно FX
1-34 F

 

При наявності в роботі студента великої кількості виправлень, перекреслень тощо, робота оцінюється незадовільною оцінкою.

 

Змістовий модуль1

Загальні принципи організації бухгалтерського обліку

Змістовий модуль 2

Бухгалтерський облік у підприємницькій діяльності

Тема 7. Облік запасів

 

45. ДЛЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ЗАПАСІВ ВИКОРИСТОВУЮТЬ РАХУНКИ:

А. 1-го класу

Б. 2-го класу

В. 6-го класу

Г. 3-го класу

46. ДО ПЕРВІСНОЇ ВАРТОСТІ ЗАПАСІВ НЕ ВКЛЮЧАЮТЬСЯ:

А. Сума ввізного мита

Б. Сума непрямих податків

В. Відсотки за користування позиками на придбання запасів

Г. Суми сплачені постачальника по транспортно-заготівельним витратам

47. ЗАПАСИ ЗАРАХОВУЮТЬСЯ НА БАЛАНС ПІДПРИЄМСТВА:

А. За ринковою вартістю

Б. Первісною вартістю

В. Залишковою вартістю

Г. Справедливою вартістю

48. П(С)БО 9 НЕ ПОШИРЮЄТЬСЯ НА ОБЛІК:

А.Готової продукції

Б. Фінансових активів

В. Виробничих запасів

Г. Сировини і матеріалів

49. НАДХОДЖЕННЯ ЗАПАСІВ ВІДОБРАЖАЄТЬСЯ ЗА:

А. Д-т 20

Б. К-т20

В. Д-т 10

Г. Д-т 15

50. ВИБУТТЯ ЗАПАСІВ ВІДОБРАЖАЄТЬСЯ ЗА:

А. Д-т 20

Б. К- т 20

В. К-т 12

Г. К-т 10

51. ОБЛІК ТОВАРІВ ВЕДЕТЬСЯ НА РАХУНКУ:

А. 20

Б. 22

В. 28

Г. 26

52. ОБЛІК МШП ВЕДЕТЬСЯ НА РАХУНКУ:

А. 20

Б. 22

В. 26

Г. 28

53. МЕТОД ОЦІНКИ ВИБУТТЯ ЗАПАСІВ, ЗА ЯКОЮ ПЕРЕДУСІМ ПРОВОДИТЬСЯ СПИСАННЯ ЗАПАСІВ, ЯКІ ПРИДБАНІ ОСТАННІМИ НАЗИВАЄТЬСЯ:

А. ФІФО

Б. ЛІФО

В. Середньозваженої собівартості

Г. Нормативних витрат

54. МЕТОД ОЦІНКИ ВИБУТТЯ ЗАПАСІВ, ЗА ЯКОЮ ПЕРЕДУСІМ ПРОВОДИТЬСЯ СПИСАННЯ ЗАПАСІВ, ЯКІ ПРИДБАНІ ПЕРШИМИ НАЗИВАЄТЬСЯ:

А. ФІФО

Б. Ідентифікаційний

В. ЛІФО

Г. Середньозваженої собівартості

55. ДЕБЕТОВЕ САЛЬДО ЗА РАХУНКОМ 23 – ЦЕ:

А. Залишок незавершеного виробництва

Б. Залишок товарів на складі

В. Залишок готової продукції

Г. Залишок запасів на складі

56. НА РАХУНКУ 26ВЕДЕТЬСЯ ОБЛІК:

А. Виробничих запасів

Б. Товарів

В. Готової продукції

Г. Сировини і матеріалів

Тема 11. Облік зобов'язань

90. ЩО НЕ Є ОСНОВНИМ КРИТЕРІЄМ ОЦІНКИ КРЕДИТОСПРОМОЖНОСТІ ПОСТАЧАЛЬНИКА:

А. Діяльність підприємства на ринку цінних паперів

Б. Якість продукції, що випускається

В. Попит на продукцію

Г. Випуск продукції

 

91. ДО КРЕДИТІВ СУБ’ЄКТНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ НАЛЕЖИТЬ КРЕДИТ:

А. Іпотечний

Б. Споживчий

В. Міжбанківський

Г. Страховий

 

92. ЯКИЙ З НАВЕДЕНИХ ДОКУМЕНТІВ НЕ ПОДАЄТЬСЯ ПРИ ОФОРМЛЕННІ КРЕДИТУ, КОЛИ КЛІЄНТ НЕ ВПЕРШЕ ЗВЕРТАЄТЬСЯ ДО ЦЬОГО БАНКУ:

А. Бізнес-план

Б. Лист про надання кредиту

В. Установчий договір

Г. Документи, що гарантують повернення кредиту

 

93. ЯКИЙ РАХУНОК ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ ДЛЯ ОБЛІКУ ВИТРАТ, ПОВ’ЯЗАНИХ З НАРАХУВАННЯМ ТА СПЛАТОЮ ВІДСОТКІВ:

А. 684 "Розрахунки за відсотками"

Б. 92 «Адміністративні витрати»

В. 91 "Загальновиробничі витрати"

Г. 951 "Відсотки за кредит"

 

94. ЩО ОЗНАЧАЄ КОРЕСПОНДЕНЦІЯ РАХУНКІВ Д-т 951 — К-т 684:

А. Проведено відрахування відсотків

Б. Сплачено відсоток за користування кредитом

В. Списано на фінансовий результат перераховані відсотки за перший рік

Г. Відображено відсотки за кредит за перший рік

 

95. ЯКИЙ З ДОКУМЕНТІВ НЕ НАЛЕЖИТЬ ДО ДОКУМЕНТАЦІЇ ОПЕРАЦІЙ З ДОВГОСТРОКОВИХ ПОЗИК:

А. Виписка банку

Б. Вексель

В. Акт переоцінки

Г. Платіжне доручення

 

96. ЯКА КОРЕСПОНДЕНЦІЯ РАХУНКІВ ОЗНАЧАЄ: НАРАХОВАНО КОМІСІЙНІ БАНКУ:

А. Д-т 951 — К-т 311

Б. Д-т 951 — К-т 684

В. Д-т 685 — К-т 311

Г. Д-т 951 — К-т 685

 

97. ЩО НЕ МОЖЕ БУТИ ПРЕДМЕТОМ ЗАСТАВИ:

А. Цінні папери, що належать позикодавцю на правах власності

Б. Національні культурні та історичні цінності, що є держав­ною власністю

В. Основні засоби

Г. Оборотні активи

 

98. СКІЛЬКИ ВІДСОТКІВ СТАНОВИТЬ ЧАСТКА ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ ПОЗИЧАЛЬНИКА У ФІНАНСОСУВАННІ ПРОЄКТУ:

А. 3О %

Б. 40 %

В. 70 %

Г. 50%

 

99. ЯКИЙ З ВИДІВ КРЕДИТУ НЕ МОЖНА ВІДНЕСТИ ДО КРИТЕРІЮ ЗАБЕСПЕЧЕННЯ:

А. Забезпечений заставою

Б. Ломбардний

В. Лізинговий

Г. Страховий

 

100. ЯКА КОРЕСПОНДЕНЦІЯ РАХУНКІВ ОЗНАЧАЄ: ПЕРЕВЕДЕНО КОРОТКОСТРОКОВИЙ КРЕДИТ БАНКУ, ОТРИМАНИЙ В ІНОЗЕМНІЙ ВАЛЮТІ (У ЧАСТИНІ, ЩО ЇЇ ПОГАШАЮТЬ НЕ РАНІШЕ НІЖ ЗА ДВАНАДЦЯТЬ МІСЯЦІВ):

А. Д-т 602 — К-т 604

Б. Д-т 602 — К-т 502

В. Д-т 502 — К-т 602

Г. Д-т 602 — К-т 312

 

ЗАСОБИ КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ

тестовий підсумковий контроль

 

з дисципліни «Бухгалтерський облік»

статус дисципліни нормативна

 

для студентів напряму підготовки 6.030502 «Економічна кібернетика»

6.030504 «Економіка і підприємництво»

6. 030507 «Маркетинг»

6.030508 «Фінанси і кредит» за професійним

спрямуванням «Оподаткування»

6. 030508 «Фінанси і кредит» за професійним

спрямуванням «Фінанси»

 

 

галузі знань 0305 Економіка і підприємництво

факультетів економіки і міжнародних економічних відносин

 

Курс 3

Семестр 5

 

 

ХЕРСОН 2016

Засоби контролю якості знань студентів (тестовий підсумковий контроль) з дисципліни Бухгалтерський облік» для студентів ІІІ курсу напряму підготовки 6.030502 «Економічна кібернетика»; 6.030504 «Економіка і підприємництво»; 6. 030507 «Маркетинг»; 6.030508 «Фінанси і кредит» за професійним спрямуванням «Оподаткування»; 6. 030508 «Фінанси і кредит» за професійним спрямуванням «Фінанси» галузі знань 0305 Економіка та підприємництво.

 

 

Укладач Л.І. Бойко. – Херсон, ХНТУ, 2016 – 36 с.

 

Рецензент: к.е.н., доцент Чебан Т.М.

 

Затверджено

на засіданні кафедри обліку і аудиту

протокол № від

Завідувач кафедри обліку і аудиту

__________________ О.А. Сарапіна

 

Вступ

В ринкових умовах господарювання основним завданням управління є формування у бухгалтера принципово нової філософії, що передбачає прозорість процесу обліку і його цільову орієнтацію на забезпечення ефективності управління господарською діяльністю підприємства.

Модель облікової системи залежить від поставлених перед управлінням завдань, форми (централізованої чи децентралізованої) та структури організації підприємства, форми власності, виду діяльності, рівня комп'ютеризації обліку та інших факторів.

Методику ведення бухгалтерського обліку чітко регламентовано Законом України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" та Національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку.

Без розуміння основних принципів бухгалтерського обліку, особливостей відображення господарських операцій на рахунках бухгалтерського обліку та формування фінансової звітності жоден економіст, фінансист, менеджер не може бути фахівцем високого кваліфікаційного рівня.

Мета вивчення дисципліни «Бухгалтерський облік» - опанування теорії і практики ведення обліку відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" таНаціональних положень (стандартів) бухгалтерського обліку на підприємствах різних форм власності.

Після вивчення курсу студент повинен набути знань щодо організації і ведення обліку активів, пасивів, доходів і витрат підприємства на підставі використання прогресивних форм і національних стандартів.

Тестові завдання з дисципліни «Бухгалтерський облік» призначені для проведення підсумкового контролю знань та контролю залишкових знань студентів.

 

Критерії оцінювання тестових завдань

 

Результати відповідей студента зазначаються у вигляді:

- Відсоток правильних відповідей;

- Оцінка за національною шкалою;

- Оцінка за шкалою ЕСТSПоследнее изменение этой страницы: 2017-02-19; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.232.146.112 (0.014 с.)