ТОП 10:

Розрахунок питомої ваги доходу від реалізації сільськогосподарської продукції власного виробництва та продуктів її переробки у загальній сумі валового доходу підприємства, грнНазва показника 20... р 20... р 20... р
Доходи, отримані від реалізації продукції рослинництва і тваринництва, що вироблена (вирощена) на угіддях, які належать сільськогосподарському товаровиробнику на праві власності або надані йому у користування      
Доходи, отримані від реалізації продукції, що вироблена із сировини власного виробництва та продуктів її переробки на власних підприємствах та на давальницьких умовах, незалежно від територіального розміщення переробного підприємства      
Сума доходу, отримана сільськогосподарським підприємством від реалізації сільськогосподарської продукції власного виробництва та продуктів її переробки      
Загальна сума валового доходу підприємства      
Питома вага доходу від реалізації сільськогосподарської продукції власного виробництва та продуктів її переробки в загальній сумі валового доходу підприємства за попередній звітний (податковий) рік      

 

Таблиця 2.2

Розрахунок фіксованого сільськогосподарського податку

Види сільськогоспо-дарських угідь Площа угідь, га Грошова оцінка 1 га, грн Коефіцієнт податку з 1 га Розрахунок Сума всього, грн
20... рік
Рілля          
Пасовища          
Всього   Х Х Х  
20... рік
Рілля          
Пасовища          
Всього   Х Х Х  
20... рік
Рілля          
Пасовища          
Всього   Х Х Х  

 

Таблиця 2.3

Динаміка сплати фіксованого сільськогосподарського податку підприємством, тис. грн

Місяці року 20... р. 20... р. 20... р. Відхилення (+,-) у 20... році порівняно з
20... р. 20... р.
Січень          
Лютий          
Березень          
Усього за І квартал (10%)          
Квітень          
Травень          
Червень          
Усього за II квартал (10%)          
Липень          
Серпень          
Вересень          
Усього за III квартал (50%)          
Жовтень          
Листопад          
Грудень          
Усього за IV квартал (30 %)          
Разом за рік          

2.3.Нарахування та сплата ПДВ

Таблиця 2.4

Податковий кредит з ПДВ у розрізі контрагентів, тис. грн

N з/п Постачальник Обсяг поставки (без ПДВ) Сума ПДВ, грн
Операції з придбання з ПДВ, які надають право формування податкового кредиту
…..    
Усього за місяць (квартал) (рядок 10.1 декларації),    
у т. ч.:    
придбання (будівництво, спорудження) основних фондів    
Операції з придбання з ПДВ, які не надають права формування податкового кредиту
……    
Усього за місяць (квартал) (рядки 10.2 + 14 декларації):    

 

Таблиця 2.5

Розрахунки підприємства з ПДВ, тис. грн

Показнки 20... р. 20... р. 20... р. 20... р. у % до
20... р. 20...р.
Податкове забов’язання          
Податковий кредит          
Сума сплаченого ПДВ          

 

Таблиця 2.6

Динаміка нарахованого податкового зобов¢язання та податкового кредиту, тис. грн

 

Показники 20...р. 20...р. 20...р.
Податкове зобов¢язання, всього      
у т.ч. рослинництво      
промислова продукція      
Податковий кредит, всього      
у т.ч. рослинництво      
промислова продукція      
Податкове зобов¢язання, всього      
у т.ч. рослинництво      
промислова продукція      

 

Таблиця 2.7

Динаміка сплати підприємством ПДВ

Місяць 20... р. 20... р. 20... р.
тис. грн % тис. грн % тис. грн %
Січень            
…….            
Грудень            
Разом за рік   100,0   100,0   100,0

Таблиця 2.8

Питома вага суми ПДВ у загальній сумі сплачених підприємством податків

Показники 20... р. 20... р. 20... р. Відхилення (+,-) у 20... р. в порівнянні з
20... р. 20... р.
Сума сплачених підприємством податків, зборів та платежів, тис. грн          
Сума сплаченого ПДВ, тис.грн          
Питома вага, %          

 

2.4 . Нарахування та сплата ПДФО

Таблиця 2.9

Утримання податку з доходів фізичних осіб із заробітної плати

 

№ п/п Прізвище, ім¢я, по батькові Сума нарахованої заробітної плати, грн Розрахунок податку з доходів фізичних осіб Утримано податку з доходів фізичних осіб, грн
………      
………      

 

Таблиця 2.10

Суми нарахованої заробітної плати та утриманий податок з доходів фізичних осіб

 

Показники 20...р. 20...р. 20...р.
Нарахована сума заробітної плати, тис. грн      
Сума утриманого податку з доходів фізичних осіб, тис. грн      

 

2.5. Нарахування та сплата інших податків, зборів та обов’язкових платежів

Таблиця 2.11

Розрахунок суми податку з власників транспортних засобів

Марка транспор- тного засобу Об'єм циліндра двигуна (см куб) Кількість транспорт-них засобів Ставка податку зі 100 см куб, грн Сума нарахова-ного податку, грн Пільги з податку, грн Сума податку, що підлягає сплаті, грн
………….            
Разом Х Х Х      

 

Таблиця 2.12

Розрахунок збору за забруднення навколишнього природного середовища, грн

Джерела забруднення 20...р. 20...р. 20...р Відхилення (+,-) у 20... р. у порівнянні з
20... р. 20... р.
Стаціонарні джерела забруднення          
- окиси азоту          
- окиси вуглецю          
Пересувні джерела забруднення          
- бензин неетиловий          
- дизельне паливо          
За розміщення відходів          
- відходи їжі ІV класу          
- побутові відходи ІV класу          
Разом          

 

Взаємовідносини сільськогосподарських підприємств з фондами соціального страхування (до теми № 22)

 

2.2. Організація нарахування внесків до фондів соціального страхування

 

Таблиця 2.1

Утримання внесків на загальнообов’язкове соціальне страхування, тис. грн

Види утримань 20... рік 20... рік 20010 рік
грн % грн % грн %
До Пенсійного фонду            
До фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності            
До Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття            
Всього            

 

Таблиця 2.2

Утримання із заробітної плати внесків до фондів соціального страхування за 20.. рік, тис. грн

Місяці Нарахований фонд оплати праці Утримано пенсійних внесків у розмірі 2% Утримано внесків на соціальне страхування з тимчасової втрати працездатності (0,5- 1%) Утримано внесків на соціальне страхування на випадок безробіття 0,5%
Січень        
…….        
Грудень        
Всього        

Таблиця 2.3

Нарахування внесків на загальнообов’язкове соціальне страхування

Види утримань 20... рік 20... рік 20... рік
грн % грн % грн %
До Пенсійного фонду            
До фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності            
До Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття            
До Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань            
Всього            

 

2.4. Види матеріального забезпечення із фондів соціального страхування

Таблиця 2.4

Розрахунки господарства із Фондом загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, грн

Показники 20...р. 20...р. 20…р. 20...р. у % до
20...р. 20...р
Матеріальне забезпечення з тимчасової непрацездатності (оплата лікарняних)          
Матеріальне забезпечення по вагітності і пологах          
Одноразова виплата при народженні дитини          
Допомога на поховання          
Інші соціальні послуги          
Разом матеріального забезпечення          

Утримання із заробітної плати та порядок їх сплати сільськогосподарськими товаровиробниками (до теми № 25)

2.2. Механізм нарахування та сплати ПДФО

Таблиця 2.1

Утримання податку з доходів фізичних осіб із заробітної плати

№ п/п Прізвище, ім¢я, по батькові Сума нарахованої заробітної плати, грн Розрахунок податку з доходів фізичних осіб Утримано податку з доходів фізичних осіб, грн
………..      
……….      
……….      

 

Таблиця 2.2

Суми нарахованої заробітної плати та утриманий податок з доходів фізичних осіб

Показники 20...р. 20...р. 20...р.
Нарахована сума заробітної плати, тис.грн      
Сума утриманого податку з доходів фізичних осіб, тис.грн      

 

2.3.Порядок утримання внесків до фондів соціального страхування

Таблиця 2.3

Утримання із заробітної плати, тис. грн

 

Нарахування 20... р. 20... р. 20... р. Відхилення (+,-) 20... р. у порівнянні з
20... р. 20... р.
До Пенсійного фонду          
До Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності          
До Фонду соціального страхування на випадок безробіття          
До Фонду соціального страхування від нещасних випадків та професійних захворювань на виробництві          
Разом          

 

Таблиця 2.4

Вирахування із заробітної плати внесків до фондів соціального страхування, грн

Місяці Нарахований фонд оплати праці Утримано пенсійних внесків (2%) Утримано внесків на соціальне страхування з тимчасової втрати працездатності (0,5- 1%) Утримано внесків на соціальне страхування на випадок безробіття (0,6%)
Січень        
……        
Грудень        
Всього        

 

2.4.Інші утримання із заробітної плати

 

Таблиця 2.5

Податки, збори та інші вирахування із заробітної плати

Показники Сума, тис. грн Структура, %
20...р. 20...р. 20...р. 20...р. 20...р. 20...р.
Фонд оплати праці до вирахувань            
Відрахування до Пенсійного фонду            
Відрахування до Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності            
Відрахування до Фонду соціального страхування по безробіттю            
Податок на доходи фізичних осіб            
Профспілковий внесок            
Аліменти            
Інші утримання            
Фонд оплати праці після утримань            

Організація страхування майна сільськогосподарських підприємств (до теми № 26)

2.3. Визначення страхової суми майна

Таблиця 2.1

Площа посівів та врожайність сільськогосподарських культур за останні 5 років

 

Рік Види культур Площа, га Урожайність, ц/га
20.. Ріпак    
…. ….    
….      

 

Таблиця 2.2Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.175.121.230 (0.011 с.)