ТОП 10:

Фінансова звітність та оцінка фінансових результатів сільськогосподарського підприємства (до теми № 36)2.2. Оцінка фінансових результатів

 

Таблиця 2.1

Формування фінансових результатів підприємства, тис. грн

Показники 20... р. 20... р. 20... р. 20... р. у % до 20... р.
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)        
Податок на додану вартість        
Акцизний збір        
Інші вирахування з доходу        
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг        
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)        
Валовий прибуток (збиток)        
Інші операційні доходи        
Адміністративні витрати        
Витрати на збут        
Інші операційні витрати        
Фінансові результати від операційної діяльності        
Чистий прибуток (збиток)        

 

Таблиця 2.2

Склад і структура залучених і позикових коштів підприємства, тис. грн

 

Показники 20... р. 20... р. 20... р. 20... р. у % до 20.. р.
Забезпечення наступних витрат і платежів        
Короткострокові кредити банків        
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги        
Поточні зобов’язання за розрахунками        

 

Таблиця 2.3

Динаміка кредиторської та дебіторської заборгованості підприємства, тис. грн

Показники 20... р. 20... р. 20... р. 20... р. у % до 20... р.
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги        
Поточні зобов'язання за розрахунками:        
- з одержаних авансів        
……..        
Інші поточні зобов’язання        
Усього поточних зобов’язань        
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги        
Дебіторська заборгованість за розрахунками:        
- з бюджетом        
………        
Інша поточна дебіторська забор-гованість        

Таблиця 2.4

Аналіз відносних показників фінансової стійкості

Показники Порядок розрахунку 20... р. 20... р. Відхиле-ння (+, -)
Коефіцієнт концернтрації власного капіталу Ф.1,р.380/Ф.1,р.080+р.260+р.270      
Коефіцієнт концентрації залученого капіталу Ф.1,р.430+р.480+р.620+р.630/ /р.080+р.260++р.270      
Коефіцієнт співвідношення залучених та власних коштів Ф.1,р.430+р.480+р.620+ +р. 630/Ф1, р.380      
Коефіцієнт маневреності власного капіталу Ф.1,р.380+р.080/Ф.1 р.380      
Коефіцієнт довгострокового залучення позикових коштів Ф.1,р.480/Ф.1, р.380+р.480      
Коефіцієнт забезпеченості за кредитами Ф.2,р.170+р.140/Ф.2,р.140      

 

Таблиця 2.5

Динаміка показників фінансових результатів підприємства

Показники і порядок розрахунку 20..р. 20..р. 20..р. 20...р. у % до 20...р.
1. Прибуток від реалізації, тис. грн (Ф.2, код 050)        
2. Собівартість реалізованої продукції, тис. грн (Ф.2, код 040)        
3. Чистий прибуток, тис. грн (Ф.2, ряд. 220)        
4. Середньорічна сума активів, тис. грн (Ф.1, код 280)        
5. Середньорічна сума власного капіталу, тис. грн (Ф.1, код 380)        
6. Коефіцієнт рентабельності продукції (рядок 1/рядок 2)        
7. Коефіцієнт рентабельності капіталу (рядок 3/рядок 4)        
8. Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (рядок 3/рядок 5)        

Таблиця 2.6

Динаміка показників фінансової незалежності та ліквідності підприємства

Показники Порядок розрахунку 20... р. 20... р. Відхиле-ння (+, -)
Коефіцієнт фінансування (< 1,0) Ф.1, р.480+620/Ф.1,р.380      
Коефіцієнт автономії (незалежності > 0,5) Ф.1, р.380 /р. 640      
Коефіцієнт стійкості (стабільності > 1,0) Ф.1,р. 380/Ф1, р.480+р. 420      
Коефіцієнт абсолютної ліквідності (0,2-0,35) Ф.1, р.220+230+240/Ф.1, р.620      
Коефіцієнт швидкої ліквідності (0,8-1,0) Ф.1, р.260-(100+110+120+130+140)/Ф.1, р. 620      
Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття 1-1,25) Ф.1, р. 260/р. 620      

Оцінка конкурентоспроможності сільськогосподарського підприємства (до теми № 37)

 

2.2. Оцінка ринкової позиції підприємства

Таблиця 2.1

Рівень рентабельності основних видів продукції сільського господарства на підприємстві, %

Види продукції 20... р. 20... р. 20... р. Відхилення (+, -)
Зерно        
……………….        
Рівень рентабельності рослинництва        
Молоко        
………………..        
Рівень рентабельності тваринництва        
Рівень рентабельності с/г виробництва        
Рівень рентабельності господарської діяльності підприємства        
Рентабельність продажу        
Рівень рентабельності чистих активів        

 

Таблиця 2.2

Оцінка ділової активності підприємства

Показники Порядок розрахунку 20.. р. 20..р. Відхилення (+, -)
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), грн Ф.2, р.035      

Продовження таблиці 2.3

Валовий прибуток (збиток), грн Ф.2, р.220 (225)      
Фондовіддача Ф.2, р.035 / Ф.1, (гр. 3 р.0,31 + гр. 4 р.0,31):2      
Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості Ф.2, р.035 / Ф.1 (гр.3 р.160 + + гр. 4 р.160):2      
Коефіцієнт оборотності кредиторської заборго-ваності Ф.2, р.040:2 / Ф.1, (гр. 3 р.530 + гр. 4 р.530):2      
Коефіцієнт оборотності запасів Ф.2, р.040 / Ф.1, (гр. 3 р.100 - - р.140 + гр. 4 р.100 - р.140):2      
Коефіцієнт оборотності активів Ф.2, р.035 / Ф.1, р.640 (р.280)      
Оборотність основного капіталу Ф.2, р.035 / Ф.1 (гр. 3 р.640(280)+гр. 4 р.640(280)):2      
Оборотність власного капіталу Ф.2, р.035 / Ф.1 (гр. 3 р.380+гр..4 р.380):2      
Коефіцієнт стійкості економічного зростання Ф.2 р.220 - Ф.3 р.350 / / Ф.1, р.380      

Таблиця 2.3

Структура каналів реалізації сільськогосподарської продукції підприємства, %

Канали реалізації Рослинництво Тваринництво
20... р. 20... р. 20... р. 20... р. 20... р. 20... р.
Переробним підприємствам            
Працівникам і пайовикам            
На ринку            
Через біржі, аукціони            
За бартерними угодами            
За іншими каналами            

 

2.3. Аналіз основних показників конкурентоспроможності підприємства

 

Таблиця 2.4

Склад і структура майна підприємства

Майно на 01.01.20...р. на 01.01. 20..р.
тис. грн % тис. грн %
Нематеріальні активи        
Основні засоби        
Довгострокові фінансові інвестиції        
Довгострокова дебіторська заборгованість        
Відстрочені податкові активи        
Інші необоротні активи        

Продовження таблиці 2.4

Усього необоротних активів        
Запаси:        
- виробничі запаси        
- тварини на вирощуванні та відгодівлі        
- незавершене виробництво        
- готова продукція        
- товари        
Векселі одержані        
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги        
Дебіторська заборгованість за розрахунками:        
- з бюджетом        
- за виданими авансами        
- з нарахованих доходів        
- із внутрішніх розрахунків        
Інша поточна дебіторська заборгованість        
Поточні фінансові інвестиції        
Грошові кошти        
Інші оборотні активи        
Усього оборотних активів        
Витрати майбутніх періодів        
Разом майна        

 

Таблиця 2.5

Склад і структура джерел формування майна

Майно на 01.01.20...р. на 01.01. 20…р.
тис. грн % тис. грн %
Статутний капітал        
Пайовий капітал        
Додатковий вкладений капітал        
Інший додатковий капітал        
Резервний капітал        
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)        
Неоплачений капітал        
Вилучений капітал        
Усього власного капіталу        
Забезпечення наступних витрат і платежів        
Довгострокові зобов’язання        
Короткострокові кредити банків        
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями        
Векселі видані        
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги        
Поточні зобов’язання за розрахунками:        
- з одержаних авансів        

Продовження таблиці 2.5

- з бюджетом        
- з позабюджетних платежів        
- зі страхування        
- з оплати праці        
- з учасниками        
- із внутрішніх розрахунків        
Інші поточні зобов’язання        
Усього поточних зобов’язань        
Доходи майбутніх періодів        
Разом джерел        

Таблиця 2.6

Аналіз відносних показників фінансової стійкості

Показники Порядок розрахунку 20... р. 20... р. Відхиле-ння (+, -)
Коефіцієнт концентрації власного капіталу Ф.1,р.380/Ф.1,р.080+р.260+р.270      
Коефіцієнт концентрації залученого капіталу Ф.1,р.430+р.480+р.620+р.630/ /р.080+р.260++р.270      
Коефіцієнт співвідношення залучених та власних коштів Ф.1,р.430+р.480+р.620+ +р. 630/Ф1, р.380      
Коефіцієнт маневреності власного капіталу Ф.1,р.380+р.080/Ф.1 р.380      
Коефіцієнт довго-строкового залучення позикових коштів Ф.1,р.480/Ф.1, р.380+р.480      
Коефіцієнт забезпеченості за кредитами Ф.2,р.170+р.140/Ф.2,р.140      

29. Реалізація механізму фінансового планування у ринкових умовах на сільськогосподарському підприємстві (до теми № 39)

 

2.5. Порядок складання фінансового плану

Таблиця 2.1Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.226.243.36 (0.005 с.)