РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ КУРСОВИХ РОБІТМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ КУРСОВИХ РОБІТУДК 657.1

Методичні рекомендації підготували:

д.е.н., доцент Н.М. Сіренко, к.е.н., доцент Д.В. Бабенко, к.е.н, доцент А.В. Бурковська, к.е.н, доцент Л.С. Кравчук, к.е.н., доцент Г.М. Рябенко, к.е.н., ст. викладач М.І. Кареба, асистент Т.І. Лункіна, асистент Д.В. Резніченко, асистент І.М. Мішутіна.

 

Рецензенти:

Іваненко Г.М. к.е.н., доцент, декан факультету перепідготовки та

підвищення кваліфікації Миколаївського державного аграрного

університету

Корнєва Н. О. – к.е.н., доцент кафедри обліку та фінансів МНУ ім. В.О. Сухомлинського

 

 

Відповідальний за випуск:

завідувач кафедри фінансів д.е.н., доцент Сіренко Н.М.

 

Фінанси підприємств: методичні рекомендації для виконання курсових

робіт студентами заочної форми навчання напряму підготовки 6.030509 «Облік

і аудит» – Миколаїв : МДАУ, 2011.

Друкується за рішенням методичної комісії обліково-фінансового факультету протокол № 10 від 21 червня 2011 року

 

ЗМІСТ

 

ВСТУП…………………………………………………………………………..4

1. РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ КУРСОВИХ РОБІТ………………..5

2. РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ОФОРМЛЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ КУРСОВИХ РОБІТ…………………………………………………………………………………..9

3. РЕКОМЕНДОВАНА ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ……………..…...14

4. ОРІЄНТОВНИЙ ЗМІСТ ТЕМАТИКИ КУРСОВИХ РОБІТ………..…….16

5. РЕКОМЕНДОВАНІ ТАБЛИЦІ ДЛЯ КУРСОВИХ РОБІТ……………….37

6. СПИСОК ДЖЕРЕЛ, ЩО РЕКОМЕНДОВАНІ ДЛЯ ОПРАЦЮВАННЯ…………………………………………………………….….….155

ДОДАТКИ

ВСТУП

Фінанси підприємств є основою фінансової системи країни. Підвищення ефективності та конкурентоспроможності підприємницьких структур та економіки країни в цілому можливо тільки за умови підготовки висококваліфікованих управлінських кадрів. У сучасних умовах розвитку економіки України значно зросли вимоги до знань спеціалістів у галузі фінансово-кредитних дисциплін.

Для підвищення якості підготовки фахівців та удосконалення навчального процесу необхідне всебічне вдосконалення практичної підготовки студентів до професійної діяльності. Для цього студент виконує курсову роботу з дисципліни «Фінанси підприємств», яка являє собою завершене самостійне теоретично-прикладне дослідження з актуальних та проблемних питань теорії і практики застосування методів, способів і механізмів управління фінансово-кредитними процесами на рівні підприємства, в умовах розвитку ринкових відносин. Теоретичні та практичні результати, які висвітлюються у роботі, дозволяють визначити готовність студента до самостійного вирішення сучасних організаційно-управлінських, економічних та фінансово-кредитних завдань і відображають його вміння інтегрувати теоретичну підготовку з практичними навичками.

Виконання курсової роботи дозволить студентам всебічно дослідити обраний об’єкт дослідження на прикладі конкретного базового господарства. Зокрема, у результаті виконання курсової роботи необхідно виконати такі завдання: зібрати необхідну законодавчо-нормативну та теоретичну базу об’єкта дослідження; систематизувати, проаналізувати і викласти опрацьований матеріал; зробити лаконічні висновки; визначити основні недоліки та на їх основі обгрунтувати конкретні шляхи вдосконалення щодо обраного об’єкта дослідження.

Накопичений у курсових роботах матеріал, глибоке та всебічне вивчення проблеми дослідження, набуті навички наукової роботи є фундаментом для написання наступних курсових робіт з дисциплін, що визначені навчальним планом, та підсумкових кваліфікаційних дипломних робіт.

Мета рекомендацій-надати студенту необхідну методичну допомогу в організації раціональної й ефективної роботи з накопичення матеріалу, написання й захисту курсової роботи.

Методичні вказівки розроблено відповідно до Закону України „Про вищу освіту” від 4 січня 2002 року № 2984, інших нормативно-правових актів, галузевих стандартів вищої освіти, вимог Болонського процесу.

 

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ КУРСОВИХ РОБІТ

 

ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО КУРСОВИХ РОБІТ

1) актуальність тематики, відповідність тем сучасному стану науки та перспективам розвитку, практичним завданням майбутньої діяльності фахівця;

2) вивчення та критичний аналіз діючої законодавчо-нормативної бази, монографічної та періодичної літератури з теми;

3) вивчення та характеристика історії проблеми, що досліджується, практичного стану її наукової розробки;

4) чітка характеристика об’єкта, предмета, мети, завдань і методів дослідження;

5) узагальнення результатів, їх обґрунтування, формування конкретних висновків та практичних рекомендацій.

 

ОСНОВНІ ЕТАПИ ПІДГОТОВКИ КУРСОВИХ РОБІТ

1) вибір теми курсової роботи;

2) вивчення законодавчих та нормативних документів, літературних джерел; збір, групування, дослідження та викладення фактичного матеріалу;

3) оформлення курсової роботи;

4) доопрацювання (за необхідності) та захист курсової роботи.

ВИБІР ТЕМИ КУРСОВОЇ РОБОТИ

Тематика курсових робіт, яка подана у цих Методичних рекомендаціях, розроблена на основі програми підготовки ОКР «Бакалавр» напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» з урахуванням сучасних тенденцій і проблем розвитку об’єктів дослідження.

Вибираючи тему курсової роботи, студенти насамперед повинні керуватися власними інтересами до певної проблематики, запасом знань, напрямом та видом діяльності базового господарства. Робота має будуватися на основі ґрунтовної теоретичної бази та фактичного матеріалу. При цьому, вибираючи тему, слід враховувати наявність та можливість одержання необхідних даних для дослідження.

Вивчення законодавчих та нормативних документів, літературних джерел; збір, групування, дослідження І викладення фактичного матеріалу

 

Відповідно до обраної теми студент добирає літературні джерела (підручники, монографії, статті, Інтернет-ресурси та інші) й відповідні законодавчо-нормативні акти.

На основі вивчення наукової, навчально-методичної літератури, відповідних законодавчо-нормативних актів, відбувається збір, групування, дослідження та викладення накопиченого фактичного матеріалу студентом відповідно до обраної теми курсової роботи. Період дослідження повинен охоплювати 3 роки, включаючи звітний.

Усі аналітичні розрахунки, таблиці, графіки, діаграми повинні супроводжуватися тлумаченнями та висновками, які дозволяють визначити сутність операцій, що здійснюються на підприємстві, їх особливості, тенденції, створити базу для виявлення невикористаних резервів.

Джерелом інформації є планові і фактичні показники економічної та фінансової діяльності підприємства, статистична та бухгалтерська звітність.

 

Оформлення курсової роботи

Обсяг курсової роботи має становити 55–60 сторінок рукописного тексту або 35 друкованого.

Матеріал курсової роботи слід подавати у такій послі­довності:

- титульна сторінка;

- зміст;

- вступ;

- основна частина;

- висновки;

- додатки;

- список використаних джерел.

Титульна сторінка (додаток ) містить назву міністерства, найменування вищого навчаль­ного закладу, назву кафедри, прізвище, ім'я та побатькові й інші відомості про автора, тему курсової роботи з посиланням на об'єкт дослідження, місто і рік.

Зміст (додаток ) містить перелік основних розділів і підрозділів курсової роботи із зазначенням номера початкової сторінки, з якої розпочинається висвітлення матеріалу розділу чи підрозділу. Назви розділів і підрозділів повинні дослівно відповідати заголовкам тексту.

У вступіобґрунтовується актуальність і значимість обраної теми роботи, особливості постановки і вирішення питань щодо конкретних умов дослідження. У цій частині роботи слід чітко визначити: мету й завдання роботи (спираючись на план), предмет, об'єкт дослідження, зазначити використовувані методи та інформаційні джерела дослідження, структуру роботи. Обсяг вступу має становити 1,5 - 2 сторінки.

Перший розділ, теоретичний, має містити теоретичне обґрунтування досліджуваних явищ та процесів. У цьому розділі обґрунтовується теоретична база обраної проблеми, дається огляд літературних джерел, опублікованих статистичних даних із посиланням на джерела іншої інформації, пов'язаної з темою. На основі вивчення наукової, навчально-методичної літератури розкри­ваються підходи різних авторів до розв'язання проблеми, показується, у чому полягає подібність, а у чому - відмінність їх поглядів, а також обґрунтовуються власні погляди на проблему. У цьому розділі подається оцінка діючих законів, постанов, указів та інших офіційно-розпорядчих документів, нормативної та довідкової бази за досліджуваною проблемою. Розкривається власне розуміння цієї бази, обґрунтовуються необхідність, доцільність окремих документів. Обсяг першого розділу не повинен перевищувати 20% загаль­ного обсягу курсової роботи.

Другий, аналітично-дослідницький розділ, забезпечуючи логічну послідовність дослідження, має поєднати набуті теоретичні знання та вміння використовувати обрані методи і певний методичний інструментарій на прикладі конкретного підприємства.

У другому розділі подається фінансово-економічна характеристика базового підприємства, характеристика сучасного стану досліджуваної теми на конкретному об'єкті дослідження, діагностування діяльності підприємства щодо обраного напряму дослідження, ґрунтовний аналіз із використанням накопиченого фактичного матеріалу та залученням усіх теоретичних знань, певного методичного інструментарію. Всі розрахунки, таблиці, графіки, діаграми мають супроводжуватися висновками. Слід виявити невикористані резерви. Для досягнення поставленої мети дослідження, слід охопити 3 звітних періоди (роки), включаючи останній.

Якщо можливо, текст слід ілюструвати реальними документами (що наводяться в додатках), які обов'язково супроводжуються стислим коментарем.

Завданням третього, рекомендаційно–дослідницького розділу, є розробка конкретних рекомендацій, пропозицій з організації фінансово-кредитних операцій на базі основних теоретичних положень, методичних підходів, методичного інструментарію, що викладені у першому розділі, а також висновків у другому розділі дослідження.

У цій частині наводяться обґрунтування заходів щодо поліпшення організації фінансово-кредитних операцій. Система заходів логічно випливає з теоретичної та аналітичної частин і спрямована на подолання суперечностей між реальним і бажаним станами об'єкта з урахуванням індивідуальних завдань, тобто конкретні заходи (пропозиції, рекомендації тощо) студента повинні спрямовуватися на забезпечення показників економічного зростання.

Детальні пропозиції щодо вдосконалення організації виробничих процесів мають відповідати напряму дослідження: кожна з розгорнутим обґрунтуванням, у зв'язку і як наслідок висновків з аналізу, який проведено у другому розділі, відштовхуючись від виявлених відхи­лень, проблем та недоліків. Запропоновані вдосконалення та інновації мають містити розрахунково-кількісне обґрунтування.

Обсяг третього розділу неможе становити менше 30% загального обсягу курсової роботи.

Висновки мають містити стисле викладення теоретичних і практичних результатів, отриманих автором курсової роботи особисто в ході дослідження, а також обгрунтування перспектив проведення подальших досліджень у даній галузі (посилання на інших авторів, їх цитування, а також наведення загальновідомих істин не допускаються). Саме тут коротко наводяться найбільш важливі теоре­тичні положення, що містять формулювання розв'язаної проблеми, оцінка результатів дослідження з точки зору відповідності меті курсової роботи та поставленим у вступі завданням, пропозиції щодо вдосконалення досліджуваного напряму діяльності організації, які було детально обґрунтовано у третьому розділі.

Рекомендовано формулювати висновки до кожного з підрозділів (по 1-2 тези до підрозділу) та до куросової роботи в цілому.

У висновках не слід викладати пропозиції, які не було розглянуто у курсовій роботі. Обсяг висновків - 3-4 сторінки.

На останній сторінці студент повинен поставити свій підпис та дату завершення написання курсової роботи.

Додатки. Вся інформація, подана у текстовій, табличній, графічній формі або у вигляді форм бухгалтерської та статистичної звітності, що не увійшла до складу основної частини, але яку студент вважає за доцільне вмістити у курсовій роботі, входить до складу додатків.

Перелік джерел наукової, законодавчої, статистичної інформації, використаної під час дослідження, є невід'ємною частиною курсової роботи. В розділі «Список використаних джерел» наводиться перелік сучасної літератури (нормативна та законодавча, підручники, посібники, монографії, методичні рекомендації, газети, журнали тощо), що використовувалися при написанні курсової роботи, на яку є посилання у тексті роботи (20 – 30 найменувань).

 

РЕКОМЕНДОВАНА ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ

Блок 6. Оборотні кошти

27. Організація руху оборотних коштів на сільськогосподарських підприємствах.

28. Нормування оборотних коштів на сільськогосподарських підприємствах.

ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ДОХОДУ ВІД РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ (ТОВАРІВ, РОБІТ, ПОСЛУГ) НА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОМУ ПІДПРИЄМСТВІ

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНО-ПРАВОВІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ДОХОДУ ВІД РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ

1.1 Теоретичні основи формування доходу від реалізації продукції

1.2 Нормативне-правове забезпечення формування доходу від реалізації продукції

РОЗДІЛ 2. ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ДОХОДУ ВІД РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ У СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОМУ ПІДПРИЄМСТВІ

2.1. Фінансово-економічна характеристика господарства

2.2. Планування доходу від реалізації продукції

2.3. Формування доходу від реалізації продукції

2.4. Розподіл та використання доходу від реалізації продукції

РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ДОХОДУ У СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

ВИСНОВКИ

ДОДАТКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

 

БЛОК 6. ОБОРОТНІ КОШТИ

БЛОК 10. ФІНАНСОВЕ ПЛАНУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ

РЕАЛІЗАЦІЯ МЕХАНІЗМУ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУВАННЯ У РИНКОВИХ УМОВАХ НА СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОМУ ПІДПРИЄМСТВІ

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУВАННЯ

1.1. Теоретичні засади фінансового планування

1.2 .Методологічні аспекти фінансового планування

РОЗДІЛ 2. ОРГАНІЗАЦІЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ

2.1. Фінансово-економічна характеристика господарства

2.2. Порядок складання фінансового плану

2.3. Порядок складання платіжного календаря

РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ

ВИСНОВКИ

ДОДАТКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

СТРАТЕГІЧНЕ ФІНАНСОВЕ ПЛАНУВАННЯ У СИСТЕМІ БІЗНЕС-АДМІНІСТРУВАННЯ (БІЗНЕС- ПЛАН)

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНО-МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ СТРАТЕГІЧНОГО ФІНАНСОВОГО ПЛАНУВАННЯ

1.1. Теоретичні засади стратегічного фінансового планування

1.2. Методологічні аспекти стратегічного фінансового планування

РОЗДІЛ 2. ОРГАНІЗАЦІЯ СТРАТЕГІЧНОГО ФІНАНСОВОГО ПЛАНУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ

2.1. Фінансово-економічна характеристика господарства

2.2. Порядок складання стратегічного плану

2.3. Порядок складання виробничого плану

2.4. Порядок складання фінансово-економічного плану

РОЗДІЛ 3. ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ

ВИСНОВКИ

ДОДАТКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

ТАБЛИЦІ ДО ДРУГОГО РОЗДІЛУ

Продовження таблиці 2.4

Коефіцієнт співвідношення кредиторської і дебіторської заборгованості < 0 Відношення кредиторської заборгованості до дебіторської ф.1 (р.480+р.620) / ф.1 (р.160+р.170+р.210)
Чистий оборотний капітал >0 (збільшення) Різниця між оборотними активами і поточними зобов’язаннями ф.1 (р.260-р.620)
Коефіцієнт автономії (фінансової незалежності) >0,5 Відношення власного капіталу до підсумку балансу ф.1с.380 / ф.1с.640
Коефіцієнт фінансування >1 (зменшення) =2 Відношення залучених коштів до власних ф.1 (р.430+р.480+р.620+р.630) / ф.1 р.380
Коефіцієнт забезпечення власними обіговими коштами >0,1 Відношення чистого оборотного капіталу до оборотних активів. ф.1 (р.260-р.620) / ф.1 р.260
Поточна платоспроможність >0 (збільшення) Відношення суми грошових коштів та їх еквівалентів, поточних фінансових інвестицій і власного капіталу до поточних зобов’язань ф.1 (р.220+р.230+р.240+р.380) / ф.1 р.620
Коефіцієнт оборотності активів (збільшення) Відношення чистої виручки від реалізації до середньої величини активів підприємства ф.2 р.035 / [ф.1 (р.280п. з. п. +р.280к. з. п)] /2
Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості (збільшення) Відношення чистої виручки від реалізації продукції до середньої величини кредиторської заборгованості ф.2 р.035 / ф.1 [ (р.430+р.480+р.620) п. з. п. + + (р.430+р.480+р.620) к. з. п.] /2
Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості (збільшення) Відношення чистої виручки від реалізації до середньої величини дебіторської заборгованості ф.2 р.035 / ф.1 [ (р.160+р.170+р.210) п. з. п. + + (р.160+р.170+р.210) к. з. п)] /2

 

Таблиця 2.5

Показники прибутковості

Показник Алгоритм розрахунку Напрям використання Алгоритм розрахунку на базі інформації фінансової звітності
Чиста рентабельність (збитковість) власного капіталу (ЧРвк) Оцінка рівн отримання чистого прибутку на одиницю власного капіталу підприємства, критерій для котирування акцій підприємства на біржі. Оптимальним є максимізація позитивного значення, відсутність або скорочення від’ємного значення
Звичайна рентабельність (збитковість власного капіталу (до оподаткування) (ЗРвк) Оцінка рівня звичайного результату діяльності до оподаткування на одиницю власного капіталу. Оптимальним є максимізація позитивного значення, відсутність або скорочення від’ємного значення

Продовження таблиці 2.4

Рентабельність активів (РА) Оцінка обсягу отримання чистого прибутку на одиницю майна, яке є у розпорядженні підприємства
Рентабельність обороту (продаж) (РО) Оцінка результатів господарської діяльності підприємств, обсяг прибутку на одиницю обороту (продаж) і частку прибутку в ціні продукції (товарів, робіт, послуг)
Рентабельність операційних витрат (РОВ) РОВ= Оцінка ефективності поточних витрат підприємства, їх окупності; розмір прибутку на одиницю витрат підприємства
Рівень втрати власного капіталу ( ) Оцінка рівня втрати наявного власного капіталу у зв’язку зі збитками поточного та минулих періодів. Оптимальним є мінімізація або відсутність

Умовні позначення:

ЧП(Зб) – чистий прибуток(збиток);

ВКср – середній обсяг власного капіталу;

- фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування;

ВКср – середній обсяг власного капіталу;

ЧП – чистий прибуток;

Аср - середній обсяг активів;

ПРП - прибуток від реалізації;

ФРод – фінансовий результат від операційної діяльності;

ОВ – операційні витрати;

НЗ – непокритий збиток;

НВК – наявний власний капітал.

 

2.5. Оцінка стратегічної позиції підприємства та формування антикризової програми

Найбільш відомими та поширеними в спеціальній літературі методами діагностики є СВОТ-аналіз та стратегічний (портфельний) аналіз. Метод СВОТ-аналізу (англ. SWOT: S - сила (strength), W - слабкість (weakness), О - можливості (opportunities) і Т - загрози (treats)) є широко визнаним підходом, що дозволяє провести спільне вивчення зовнішнього та внутрішнього середовища, який необхідно застосувати в даному підрозділі (табл.2.5).

Таблиця 2.5

SWOT – аналіз ПІДПРИЄМСТВА

Слабкі сторони Сильні сторони
1 Брак масштабних інвестицій 1 Незалежність від усіх постачальників
2 Брак власної інфраструктури збутової мережі 2 Контакти зі спеціалізованими супермаркетами
4 Невелика допомога в організації проштовхування продажу в підприємствах роздрібної торгівлі 3 Торговельними операторами регіональних ринків
  4 Послуги зі складування і транспортування
  5 Кваліфіковані кадри
Шанси Небезпеки
1 Інвестиції в логістичні системи 1 Створення замовниками спільної мережі розповсюдження та проштовхування
2 Поліпшення стану з оборотними коштами 2 Вихід на ринок більшої кількості товаровиробників інших регіонів
3 Відмова від нерентабельних гуртівень, посередників  
4 Продаж послуг замість товару: забезпечення експозиції товарів у магазинах тощо  
5 Контроль над динамікою продажу  

 

Після проведення SWOT – аналізу підприємства, необхідно зробити висновок, сильні чи слабкі сторони переважають на підприємстві, а також які воно має шанси для подальшого розвитку (табл.2.6).

Таблиця 2.6

SWOT – аналіз продукції

№ п\п Показники   Оцінка
1. Загальна маркетингова стратегія            
1. Якість продукції            
2. Дизайн упакування            
3. Транспортування продукції            
4. Асортимент продукції            
  Ціна продукції (діапазон)            
5. Цінова політика (стратегія)            
6. Система розповсюдження            
7. Проштовхування та реклама            
8. Торгова марка            
9. Public Relations I Publicity            
10. Гнучкість витрат            
11. Система управління            
12. Лікувальні властивості            

Господарства за 20.. рік

Показники На початок року На кінець року Відхи-лення (+;-), тис. грн
Сума, тис.грн Струк-тура, % Сума, тис.грн Струк-тура, %
Короткострокові кредити банків          
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги          
Поточні зобов¢язання за розрахунками:          
з бюджетом          
з позабюджетних платежів          
зі страхування          
з оплати праці          
Всього поточних зобов¢язань   100,0   100,0  

 

Таблиця 2.9

Склад і структура доходів

Доходи 20… рік 20… рік 20… рік 20… р. порівняно з (+, -)
тис.грн % тис.грн % тис.грн % 20… р. 20… р.
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)                
Інші операційні доходи                
Дохід від участі в капіталі                
Інші фінансові доходи                
Інші доходи                
Надзвичайні доходи                
Разом                

 

 

Таблиця 2.4

Чистий дохід (виручка) від реалізації сільськогосподарської продукції

Види продукції 20… рік 20… рік 20… рік Відхилення (+, -) 20… р. порівняно з
тис. грн % тис. грн % тис. грн % 20… р. 20… р.
Зернові та зернобобові                
…..                
Всього по сільсько-господарській продукції                

 

 

Таблиця 2.5

Канали формування доходів у 20.. році за видами продукції, %

Види продукції Реалізо-вано, всього Перероб-ним підприєм-ствам Населенню у рахунок оплати праці Пайовикам у рахунок орендної плати за землю та майнові паї На ринку, через власні магазини, ларки, палатки За іншими каналами
Зернові та зернобобові            
…..            

 

Таблиця 2.6

Витрати господарства

Стаття 20... рік 20... рік 20... рік 20... р. порівняно з
тис. грн % тис. грн % тис. грн % 20... р. 20...р.
Собівартість реалізованої продукції                
Адміністративні витрати                
Витрати на збут                
Інші операційні витрати                
Фінансові витрати                
Інші витрати                
Надзвичайні витрати                
Разом                

 

Таблиця 2.2

Графік погашення кредиту

Дата виплат Борг на початок періоду, грн Виплата основної суми боргу, грн Виплата відсотків, грн Всього виплат, грн Борг на кінець періоду, грн
4 = (2 -3 )* відсоток : кількість виплат 5 = (3 + 4) 6 = (2 - 3)
……          
Всього          

 

Таблиця 2.6

Фінансування, тис. грн

Показники Липень Серпень Вересень
Залишок грошових коштів (на початок періоду)      
Зміна грошових коштів      
Залишок грошових коштів (на кінець періоду)      
Необхідний мінімум грошових коштів на поточному рахунку      
Необхідна додаткова короткострокова позика      

 

 

Тис. грн

 

Показники Джерела інформації 20..р. 20..р. 20..р. Відхилення (+,-) 20..р. до
20..р. 20..р.
Оборотні активи Ф.1 ряд. 260          
Поточні зобов’язання Ф.1 ряд. 620          
Коефіцієнт покриття ОА/ПК          
Рентабельність продукції, % Грошова виручка : собівартість продукції*100 %          

 

Таблиця 2.4

Російською R-моделлю ІДЕА

Методика розрахунку 20..р. 20..р. 20..р. Відхилення 20..р. до
20..р. 20..р.
К1 – відношення власного оборотного капіталу до суми всіх активів          
К2 – відношення чистого прибутку до суми власного капіталу          
К3 – відношення виручки від реалізації до суми всіх активів          
К4 – відношення чистого прибутку до собівартості продукції.          
R - показник R = 8,38 К1 + К2 + 0,054 К3 + 0,63 К4,

 

У залежності від значення R прогнозується імовірність банкрутства підприємства:

до 0 – максимальна (90 – 100 %);

від 0 до 0,18 – висока (60 – 80 %);

від 0,18 до 0,32 – середня (35 – 50 %);

від 0,32 до 0,42 – низька (15 – 20 %);

більше 0,42 – мінімальна (до 10 %).

Таблиця 2.13

ДОДАТКИ


Додаток А

УДК 657.1

Методичні рекомендації підготували:

д.е.н., доцент Н.М. Сіренко, к.е.н., доцент Д.В. Бабенко, к.е.н, доцент А.В. Бурковська, к.е.н, доцент Л.С. Кравчук, к.е.н., доцент Г.М. Рябенко, к.е.н., ст. викладач М.І. Кареба, асистент Т.І. Лункіна, асистент Д.В. Резніченко, асистент І.М. Мішутіна.

 

Рецензенти:

Іваненко Г.М. к.е.н., доцент, декан факультету перепідготовки та

підвищення кваліфікації Миколаївського державного аграрного

університету

Корнєва Н. О. – к.е.н., доцент кафедри обліку та фінансів МНУ ім. В.О. Сухомлинського

 

 

Відповідальний за випуск:

завідувач кафедри фінансів д.е.н., доцент Сіренко Н.М.

 

Фінанси підприємств: методичні рекомендації для виконання курсових

робіт студентами заочної форми навчання напряму підготовки 6.030509 «Облік

і аудит» – Миколаїв : МДАУ, 2011.

Друкується за рішенням методичної комісії обліково-фінансового факультету протокол № 10 від 21 червня 2011 року

 

ЗМІСТ

 

ВСТУП…………………………………………………………………………..4

1. РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ КУРСОВИХ РОБІТ………………..5

2. РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ОФОРМЛЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ КУРСОВИХ РОБІТ…………………………………………………………………………………..9

3. РЕКОМЕНДОВАНА ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ……………..…...14

4. ОРІЄНТОВНИЙ ЗМІСТ ТЕМАТИКИ КУРСОВИХ РОБІТ………..…….16

5. РЕКОМЕНДОВАНІ ТАБЛИЦІ ДЛЯ КУРСОВИХ РОБІТ……………….37

6. СПИСОК ДЖЕРЕЛ, ЩО РЕКОМЕНДОВАНІ ДЛЯ ОПРАЦЮВАННЯ…………………………………………………………….….….155

ДОДАТКИ

ВСТУП

Фінанси підприємств є основою фінансової системи країни. Підвищення ефективності та конкурентоспроможності підприємницьких структур та економіки країни в цілому можливо тільки за умови підготовки висококваліфікованих управлінських кадрів. У сучасних умовах розвитку економіки України значно зросли вимоги до знань спеціалістів у галузі фінансово-кредитних дисциплін.

Для підвищення якості підготовки фахівців та удосконалення навчального процесу необхідне всебічне вдосконалення практичної підготовки студентів до професійної діяльності. Для цього студент виконує курсову роботу з дисципліни «Фінанси підприємств», яка являє собою завершене самостійне теоретично-прикладне дослідження з актуальних та проблемних питань теорії і практики застосування методів, способів і механізмів управління фінансово-кредитними процесами на рівні підприємства, в умовах розвитку ринкових відносин. Теоретичні та практичні результати, які висвітлюються у роботі, дозволяють визначити готовність студента до самостійного вирішення сучасних організаційно-управлінських, економічних та фінансово-кредитних завдань і відображають його вміння інтегрувати теоретичну підготовку з практичними навичками.

Виконання курсової роботи дозволить студентам всебічно дослідити обраний об’єкт дослідження на прикладі конкретного базового господарства. Зокрема, у результаті виконання курсової роботи необхідно виконати такі завдання: зібрати необхідну законодавчо-нормативну та теоретичну базу об’єкта дослідження; систематизувати, проаналізувати і викласти опрацьований матеріал; зробити лаконічні висновки; визначити основні недоліки та на їх основі обгрунтувати конкретні шляхи вдосконалення щодо обраного об’єкта дослідження.

Накопичений у курсових роботах матеріал, глибоке та всебічне вивчення проблеми дослідження, набуті навички наукової роботи є фундаментом для написання наступних курсових робіт з дисциплін, що визначені навчальним планом, та підсумкових кваліфікаційних дипломних робіт.

Мета рекомендацій-надати студентуПоследнее изменение этой страницы: 2016-09-05; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.234.211.61 (0.043 с.)