Приклади оформлення списку використаної літератури, який наводять у курсовій роботіМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Приклади оформлення списку використаної літератури, який наводять у курсовій роботіХарактеристика джерел Приклад оформлення
Книги: Один автор 1. Матюх Н.Д. Що дорожче срібла-золота / Наталія Дмитрівна Матюх. – К.: Асамблея діл. Кіл: Ін-т соц. Іміджмейкінгу. 2006. – 311 с. 2. Шкляр В. Елементал: [роман]/Василь Шкляр. – Львів: Кальварія, 2005 – 196, [1] с. – (Першотвір).
Два автори 1. Суберляк О.В. технологія переробки полімерних та композиційних матеріалів: підруч. [для студ. вищ. навч. закл.] / О.В. Суберляк, П.І. Баштанник. – Львів: Растр-7, 2007. – 375 с.
Три автори 1. Акофф Р.Л. Идеализированное проектирование: как предотвратить завтрашний кризис сегодня. Создание будущего организацыии / Акофф Р.Л., Магидсон Д., Эддисон Г.Д.: пер. с англ. Ф.П. Тарасенко. – Днепропетровск: Баланс Бизнес Букс, 2007. – XLIII, 265 с.
Чотири автори 1. Методика нормування ресурсів для виробництва продукції рослинництва / [Вітвіцький В.В., Кисляченко М.Ф., Лобастов І.В., Нечипорук А.А.]. – К.:НДІ „Украгропромпродуктивність”,2006. – 106 с. (Бібліотека спеціаліста АПК. Економічні нормативи).
П’ять і більше авторів 1. Психология менеджмента / [Власов П.К., Лущихина И.М. и др.]; под ред. Г.С. Никифорова. – [3-е изд.]. – Х.: Гуманитар. Центр, 2007. – 510 с.
Депоновані наукові праці 1. Социологическое исследование малых групп населения / В.И. Иванов [и др.]; М-во образования Рос. Федерации, Финансовая академия. – М., 2002. – 110 с. – Дел. ВИНИТИ 13.06.02. № 145432. 2. Разумовский В.А. Управление маркетинговыми исследованиями в регионе / В.А. Разумовский, Д.А. Андреев. – М., 2002. – 210 с. – Дел. в ИНИОН Рос. акад. наук 15.02.02. № 139876.
Словники 1. Географія: словник-довідник / [ авт.-уклад. Ципін В.Л.]. – Х.: Халімон, 2006. – 175, [1] с.
Законодавчі та нормативні документи 1. Кримінально-процесуальний кодекс України: за станом на 1 груд. 2005 р. / Верховна Рада України. – Офіц. вид. – К.: парлам. Вид-во, 2006. – 207 с. – (Бібліотека офіційних видань). 2. Медична статистика: аб. нормат. док. / упоряд. та голов. ред. В.М. Заболотько. – К.: МНІАЦ мед. статистики: Медінформ, 2006. – 459 с. – (Нормативні директивні правові документи)
Стандарти 1. Графічні символи, що їх використовують на устаткуванні. Покажчик та огляд (ISO 7000:2004, IDT): ДСТУ ISO 7000: 2004. – [Чинний від 2006-01-01]. – К.: Держспоживстандарт України, 2006. – IV, 231 с. – (Національний стандарт України).
Каталоги 1. Пам’ятки історії та мистецтва Львівської області: каталог-довідник / [авт. – упоряд. М. Зобків та ін.]. – Львів: Новий час, 2003. – 160 с.

Продовж. табл. 1.1

Без автора 1. Історія Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря / [авт. тексту В. Колос]. – К.: Грані-Т, 2007. – 119 с. – (Грані світу)
Багатотомний документ 1. Історія Національної академії наук України, 1941-1945 / [упоряд. Л.М. Яременко та ін.]. – К.: Нац. б-ка України ім В.І. Вернадського, 2007 – (Джерела з історії науки в Україні). 2. Межгосударственные стандарты: каталог в 6 т. / [сост. Ковалева И.В., Рубцова Е.Ю.; ред. Иванов В.Л.]. – Львов: НТЦ «Леонорм-Стандарт», 2005 – (Серия «Нормативная база предприятия»).
Матеріали конференцій, з’їздів 1. матеріали IX з’їзду Асоціації українських банків, 30 червня 2000 р. інформ. бюл. – К.: Асоц. укр. банків, 2000. – 117 с. – (спецвип.: 10 років АУБ)
Препринти 1. Шиляев Б.А. расчеты параметров радиационного повреждения материалов нейтронами источника ННЦ ХФТИ/ANL USA с подкритической сборкой, управляемой ускорителем электронов / Шиляев Б.А., Воеводин В.Н. – Х. ННЦ ХФТИ, 2006. – 19 с. – (Препринт / НАН Украины, Нац. науч. центр «Харьк. физ. – техн. ин-т»; ХФТИ 2006-4)
Бібліографічні показники Куц О. С. Бібліографічний показник та анотації кандидатських дисертацій, захищених у спеціалізованій вченій раді Львівського державного університету фізичної культури у 2006 році / О.Куц, О. Вацеба. – Львів: Укр. Технології 2007. – 74 с.
Дисертації 1. Петров П.П. Активність молодих зірок сонячної маси: дис. .... доктора фізико-мат. Наук: 01.03.02/Петров Петро Петрович. – К., 2005. – 276 с.
Автореферати дисертацій 1. Новосад І.Я. технологічне забезпечення виготовлення секцій робочих органів гнучних гвинтових конвеєрів: автореф. Дис. На здобуття наук ступеню канд. Техн. Наук.: спец. 05.02.08 „Технологія машинобудування”/ І.Я. Новосад. – Тернопіль, 2007 – 20, [1] с.
Частина книги, періодичного, продовжуваного видання 1. Козіна Ж. Л. Теоретичні основи і результати практичного застосування системного аналізу в наукових дослідженнях в області спортивних ігор / Ж. Л. Козіна // Теорія та методика фізичного виховання. — 2007. — № 6. — С. 15—18, 35—38. 2. Гранчак Т. Інформаційно-аналітичні структури бібліотек в умовах демократичних перетворень / Тетяна Гранчак, Валерій Горовий // Бібліотечний вісник. — 2006. — № 6. — С. 14—17. Валькман Ю. Р. Моделирование НЕ-факторов — основа интеллектуализации компьютерных технологий / Ю. Р. Валькман, В. С. Быков, А. Ю. Рыхальский // Системні дослідження та інформаційні технології. — 2007. — № 1. — С. 39—61.
Електронні ресурси 1. Бібліотека і доступність інформації у сучасному світі: електронні ресурси в науці, культурі та освіті : (підсумки 10-ї Міжнар. конф. „Крим-2003”) [Електронний ресурс] / Л. Й. Костенко, А. О. Чекмарьов, А. Г. Бровкін, І. А. Павлуша // Бібліотечний вісник — 2003. — № 4. — С. 43. — Режим доступу до журн. : http://www.nbuv.gov.ua/articles/2003/03klinko.htm.

 

РЕКОМЕНДОВАНА ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ

Блок 1. Організація фінансів підприємств

1. Фінансова діяльність та антикризове управління сільськогосподарських підприємств у ринкових умовах.

2. Формування та оцінка вартості капіталу сільськогосподарських підприємств.

3. Фінансова робота та антикризове управління підприємством у ринкових умовах.

4. Фінансування сільськогосподарських підприємств та оцінка доцільності інвестицій.

5. Організація діяльності фермерських господарств.

6. Організація діяльності сільськогосподарських підприємств за формами власності.

Блок 2. Організація грошових розрахунків підприємств

7. Організація грошових розрахунків сільськогосподарських підприємств.

8. Організація розрахунків з постачальниками та підрядниками сільськогосподарських підприємств.

9. Організація розрахунків з покупцями та замовниками сільськогосподарських підприємств.

10. Організація готівкових розрахунків сільськогосподарських підприємств.

11. Організація безготівкових розрахунків сільськогосподарських підприємств.

12. Організація розрахунків з оплати праці сільськогосподарських підприємств.

13. Організація розрахунків при зовнішньоекономічних операціях на сільськогосподарських підприємствах.

Блок 3. Грошові надходження підприємств

14. Формування та використання доходів у сільськогосподарському підприємстві.

15. Формування та використання доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) на сільськогосподарському підприємстві.

16. Витрати на виробництво та реалізацію продукції, порядок їх розподілу на сільськогосподарському підприємстві.

17. Механізм ціноутворення у сільськогосподарському підприємстві.

 

Блок 4. Формування і розподіл прибутку

18. Формування, розподіл і використання фінансових результатів від операційної діяльності сільськогосподарського підприємства.

19. Формування механізму управління прибутком сільськогосподарського підприємства.

20. Стратегія підвищення прибутковості сільськогосподарського підприємства.

Блок 5. Оподаткування підприємств

21. Взаємовідносини сільськогосподарських підприємств з бюджетом.

22. Взаємовідносини сільськогосподарських підприємств з фондами соціального страхування.

23. Особливості нарахування та сплати ПДВ сільськогосподарськими товаровиробниками.

24. Особливості нарахування та сплати фіксованого сільськогосподарського податку сільськогосподарськими товаровиробниками.

25. Утримання із заробітної плати та порядок їх сплати сільськогосподарськими товаровиробниками.

26. Організація страхування майна сільськогосподарських підприємств.

 

Блок 6. Оборотні кошти

27. Організація руху оборотних коштів на сільськогосподарських підприємствах.

28. Нормування оборотних коштів на сільськогосподарських підприємствах.

Блок 7. Кредитування підприємств

29. Організація короткострокового кредитування сільськогосподарських підприємств.

30. Організація довгострокового кредитування сільськогосподарських підприємств.

31. Організація кредитування сільськогосподарських підприємств.

Блок 8. Фінансове забезпечення відтворення основних засобів

32. Фінансування відтворення основних засобів сільськогосподарського підприємства.

33. Формування амортизаційної політики сільськогосподарського підприємства.

34. Фінансування та кредитування капітальних вкладень.Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.204.31 (0.013 с.)