Рух грошових коштів підприємства, тис. грнМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Рух грошових коштів підприємства, тис. грн  Стаття 20.. р. 20.. р. 20.. р.
надход-ження вида-тки надход-ження вида-тки надход-ження вида-тки
І. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Прибуток(збиток)від звичайної діяльності до оподаткування            
Коригування на: амортизацію необоротних активів   Х   Х   Х
Збільшення (зменшення) забезпечень            
Збиток (прибуток) від неопераційної діяльності            
Витрати на сплату відсотків   Х   Х   Х
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до зміни в чистих оборотних активах            
Зменшення (збільшення): оборотних активів            
витрат майбутніх періодів            
Збільшення (зменшення): поточних зобов’язань            
доходів майбутніх періодів            
Грошові кошти від операційної діяльності            
Сплачені: податки на прибуток Х   Х   Х  
Чистий рух коштів до надзвичайних подій            
Рух коштів від надзвичайних подій            
Чистий рух коштів від операційної діяльності            
ІІ. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Реалізація: необоротних активів - Х   Х   Х
Придбання: необоротних активів Х   Х   Х  
Інші платежі Х   Х   Х  
Чистий рух коштів до надзвичайних подій Х   Х   Х  
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності -   -   -  
ІІІ. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Отримані позики   Х   Х   Х
Інші надходження   Х   Х   Х
Погашення позик Х   Х   Х  
Інші платежі Х   Х   Х  
Чистий рух коштів до надзвичайних подій            
Чистий рух коштів від фінансової діяльності            
Чистий рух коштів за звітний період            
Залишок коштів на початок року   Х   Х   Х
Залишок коштів на кінець року   Х   Х   Х

 

 

Таблиця 2.2

Канали надходження готівкових коштів за 20.. р.

Канали надходження Сума, тис.грн Структура, %
З поточного рахунку    
За реалізовану продукцію    
Інші надходження    
Повернено підзвітні кошти    
Разом   100,0

 

Таблиця 2.3

Канали готівкових видатків у 20.. році

 

Канали видатків Сума, тис.грн Структура, %
На поточний рахунок    
За продукцію, роботи і послуги    
Оплата праці    
Безпроцентні споживчі позики    
Підзвітні суми    
Разом   100,0

Таблиця 2.4

Обороти по касі, 20... рік

 

  Місяць Надійшло до каси Вибуло з каси
грн % грн %
Січень        
….        
----        
Разом   100,0   100,0

 

Таблиця 2.5

Канали надходження безготівкових коштів, 20.. р.

 

Канали надходження Сума, тис. грн Структура, %
З каси    
За реалізовану продукцію    
За надані послуги    
Інші надходження    
Разом   100,0

 

Таблиця 2.6

Канали безготівкових видатків у 20.. році

Канали видатків Сума, тис. грн Структура, %
До каси    
За товари, роботи, послуги    
Податки та обов’язкові платежі    
Інші видатки    
Разом   100,0

Таблиця 2.7

Обороти по рахунках у банку, 20.. рік

  Місяць Надійшло на рахунки Вибуло з рахунків
грн % грн %
Січень        
……        
Грудень        
Разом   100,0   100,0

 

Таблиця 2.8

Оцінка стану кредиторської заборгованості фермерського

Господарства за 20.. рік

Показники На початок року На кінець року Відхи-лення (+;-), тис. грн
Сума, тис.грн Струк-тура, % Сума, тис.грн Струк-тура, %
Короткострокові кредити банків          
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги          
Поточні зобов¢язання за розрахунками:          
з бюджетом          
з позабюджетних платежів          
зі страхування          
з оплати праці          
Всього поточних зобов¢язань   100,0   100,0  

 

Таблиця 2.9

Реалізація продукції рослинництва

Види продукції 20..р 20..р Відхилення (+; -)
кількість, ц виручка, грн кількість, ц виручка, грн кількість, ц виручка, грн
Пшениця            
…..            
Всього х   х   х  

 

Таблиця 2.10

Розрахунок фіксованого сільськогосподарського податку

Види угідь Площа, га Ставка, % Грошова оцінка 1 га, грн Сума податку, грн
20..р. 20..р. 20..р. 20.. р. 20.. р. 20.. р.
Рілля                
Пасовища                
Багаторічні насадження                
Всього       Х Х      

Таблиця 2.11

Виконання податкової дисципліни підприємства

Види податків і зборів 20.. р. 20.. р.
Нараховано, тис. грн Сплачено, тис. грн % виконання зобов’язань Нараховано, тис. грн Сплачено, тис. грн. % виконання зобов’язань
Фіксований сільськогосподарський податок            
Податок на додану вартість            
Податок на доходи фізичних осіб            
Інші податки і відрахування в бюджет            
Разом податків і зборів            

 

Таблиця 2.12

Формування фінансових результатів від операційної діяльності, тис. грн

Показники Роки 20..р. до 20..р., (%)
20.. 20.. 20..
Дохід (виручка) від реалізації продукці (товарів, робіт, послуг)        
Непрямі податки та інші вирахування з доходу        
Чистий дохід        
Інші операційні доходи        
Разом чисті доходи        
Матеріальні витрати        
Витрати на оплату праці        
Відрахування на соціальні заходи        
Амортизація        
Інші операційні витрати        
Інші звичайні витрати        
Разом витрати        
Чистий прибуток (збиток)        

 

Таблиця 2.13

Використання прибутку підприємства

Напрямки використання 20.. рік 20.. рік
тис.грн % тис.грн %
Використано прибутку всього   100,0   100,0
Перераховано в бюджет        
Залишено в розпорядженні підприємства        
у тому числі використано:        
на створення резервного (страхового) фонду        
на виробничий розвиток        
на соціальний розвиток        
на заохочення        
на інші цілі        

Таблиця 2.14

Використання чистого прибутку підприємства

 

Напрямки використання 20.. рік 20.. рік
тис.грн % тис.грн %
Створення резервного фонду        
Виплата дивідендів        
Поповнення статутного фонду        
Інші напрямки використання        

 

 

Організація грошових розрахунків сільськогосподарських підприємств (до теми № 7)

2.2. Розрахункові операції господарства

Таблиця 2.1

Форми розрахункових операцій господарства

Форми розрахунків 20... р. 20... р. 20... р. 20... р. до 20... р.
тис.грн % тис.грн % тис.грн % тис.грн %
Грошові розрахунки                
у т.ч. готівкові                
безготівкові                
Товарна (бартерна) форма розрахунків                
Разом   100,0   100,0   100,0    

 

Таблиця 2.2

Динаміка, склад та структура грошових розрахунків господарства в розрізі груп контрагентів

 

Групи контрагентів   Готівкові розрахунки Безготівкові розрахунки
20... р. 20... р. 20... р. 20... р. 20... р. 20... р.
тис. грн % тис. грн % тис. грн % тис. грн % тис. грн % тис. грн %
Працівники                        
Орендодавці                        
Постачальники та підрядники                        
Бюджет                        
Разом            

2.3. Організація готівкових розрахунків

Таблиця 2.3 (4,5)

Динаміка готівкових розрахунків протягом 20... року *(20... р., 20... р.)

Місяць Надійшло до каси Вибуло з каси
тис. грн % тис. грн %
січень        
………        
Разом   100,0   100,0

* без оборотів з постачальниками

Таблиця 2.6 (7,8)

Канали надходження коштів до каси у 20... році (20... р., 20... р.)

Канали надходження Сума, тис. грн Структура, %
З поточного рахунку    
За реалізовану продукцію    
За надані послуги    
Повернення підзвітних сум    
Інші надходження    
Разом   100,0

 

Таблиця 2.9

Канали видатків коштів з каси господарства

Канали видатків 20... р. 20... р. 20... р.
тис.грн % тис.грн % тис.грн %
На поточний рахунок            
За товари (роботи, послуги)            
Оплата праці            
Підзвітні суми            
Інші витрати            
Разом   100,0   100,0   100,0

 

2.4. Організація безготівкових розрахунків

Таблиця 2.10 (11, 12)

Динаміка безготівкових розрахунків протягом 20... р. * (20... р., 20...р.)

Місяць Надійшло до каси Вибуло з каси
тис. грн % тис. грн %
січень        
………        
----------        
грудень        
Разом   100,0   100,0

* без оборотів з касою

 

Таблиця 2.13

Канали надходження коштів на банківські рахунки господарства

Канали надходжень 20... р. 20... р. 20... р.
тис. грн % тис. грн % тис. грн %
З каси            
За реалізовану продукцію            
За надані послуги            
Інші надходження            
Разом   100,0   100,0   100,0

 

Таблиця 2.14

Канали видатків коштів з банківських рахунків господарства

Канали видатків 20... р. 20... р. 20... р.
тис. грн % тис. грн % тис. грн %
До каси            
За товари (роботи, послуги)            
Податки та обов’язкові платежі            
Інші видатки            
Разом   100,0   100,0   100,0

 

 

Таблиця 2.15

Форми безготівкових розрахунків господарства

Форми безготівкових розрахунків 20... р. 20... р. 20... р.
тис. грн % тис. грн % тис. грн %
Платіжне доручення            
Договірне списання            
……………..            
Разом   100,0   100,0   100,0

 

 

Організація розрахунків з постачальниками та підрядниками сільськогосподарських підприємств (до теми № 8)

2.2 Організація розрахунків з постачальниками

 

Таблиця 2.1

Склад та структура закупівель господарства

Запаси 20... р. 20... р. 20... р. 20... р. до 20... р
тис. грн % тис. грн % тис. грн % Δ, тис.грн %
Дизельне пальне                
Бензин                
Добрива                
Насіння                
Запасні частини                
……………..                
……………..                
Разом   100,0   100,0   100,0    

 

 

Таблиця 2.2 (3, 4)

Склад кредиторської заборгованості у розрізі термінів її виникнення (станом на 01.01.20... р. 01.01.20... р. 01.01.2011 р.), тис. грн

Запаси Кредиторська заборгованість
до 1 місяця від 1 місяця до 1 року понад 1 рік Загальна кредиторська заборгованість
         
         
         
         
Разом        

 

Таблиця 2.5 (6, 7)

Форми розрахунків з постачальниками у 20... р. (20... р., 20... р.), %

Запаси Готівкова Безготівкова Бартерна Разом
Дизельне пальне        
Бензин        
Добрива        
Насіння        
Запасні частини        
………..        
Разом        

 

Таблиця 2.8

Склад та структура дизельного пального (бензину, добрив, насіння, запасних частин, інших запасів) з постачальниками

Постачальники 20... р. 20... р. 20... р. 20... р. до 20... р
тис.грн % тис.грн % тис.грн % тис.грн %
……                
                 
Разом   100,0   100,0   100,0    

 

Таблиця 2.9

Динаміка закупівель господарства

Місяць 20... р. 20... р. 20... р. 20... р. до 20... р
тис.грн % тис.грн % тис.грн % тис.грн %
січень                
…….                
--------                
грудень                
Разом   100,0   100,0   100,0    

Таблиця 2.10

Динаміка закупівель та споживання дизельного пального (бензину, добрив, насіння, запасних частин, інших запасів), тис. грн

Місяць 20... р. 20... р. 20... р.
закуплено спожито Δ % закуплено спожито Δ % закуплено спожито Δ %
січень                        
……..                        
грудень                        
Разом                        

 

2.3. Організація розрахунків з підрядниками аналогічно до п. 2.2.Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; просмотров: 131; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.144.55.253 (0.013 с.)