Показник стану та структури капіталуМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Показник стану та структури капіталуПоказник Алгоритм розрахунку Напрям використання Алгоритм розрахунку на базі інформації фінансової звітності
Коефіцієнт забезпечення власними коштами ( ) Оцінка структури оборотних коштів за джерелами формування - за рахунок власного капіталу чи заборгованості. Оптимальне значення не нижче 0,3 - 0,4
Рівень простроченої заборгованості ( ) Рівень простроченої заборгованості в загальному обсязі заборгованості. Оптимально - мінімізація.  
Коефіцієнт фінансової автономії (стабільності) ( ) Оцінка рівня фінансування діяльності за рахунок власних коштів. Оптимальне значення > 0,5

Продовження таблиці 2.2

Коефіцієнт заборгованості ( ) Оцінка рівня заборгованості підприємства в загальному обсязі капіталу підприємства Оптимальне значення < 0,5  
Коефіцієнт фінансового левериджу ( ) Оцінка наявності власних коштів на одиницю позикових, що забезпечує при необхідності їх повернення кредиторам. Оптимальне значення >1-1,5
Коефіцієнт співвідношення кредиторської та дебіторської заборгованості( ) Оцінка ступеня перевищення кредиторської заборгованості над дебіторською. Оптимальне значення – 1,0

Умовні позначення:

ВОК- власні оборотні кошти; К – загальний обсяг капіталу ( активів)

ОК - усі оборотні кошти; ПК – позиковий капітал;

З - загальний обсяг заборгованості; КЗ – кредиторська заборгованість;

ВК – власний капітал; ДЗ – дебіторська заборгованість.

Таблиця 2.3

Показники оборотності ( ділової активності)

Показник Алгоритм розрахунку Напрям використання Алгоритм розрахунку на базі інформації фінансової звітності,
Оборотність оборотних коштів ( ) Оцінка швидкості обороту всіх оборотних коштів підприємства. Оптимальний напрямок – прискорення.
Оборотність товарно-матеріальних запасів ( ) Оцінка швидкості обороту товарно-матерільних запасів. Оптимальним є прискорення обіговості товарно-матерільних запасів, але за умови достатнього обсягу товарних запасів для нормальної господарської діяльності.
Оборотність дебіторської заборгованості (Кодз) Оцінка швидкості обороту дебіторської заборгованості. Оптимально – прискорення обіговості

Продовження таблиці 2.3

Тривалість операційного циклу(дні) (Тоц) Оцінка довжини операційного циклу, тобто періоду з моменту вкладання коштів у товарні запаси до отримання виручки від їх продажу. Оптимальним є зменшення операційного циклу.
Оборотність кредиторської заборгованості (Кокз) Оцінка середнього циклу погашення кредиторської заборгованості, тобто часу, на який кредитується підприємство з боку своїх господарських партнерів
Тривалість фінансового циклу (дні) Тфц Оцінка довжини обороту грошових коштів підприємства, тобто періоду, за який вивільняються грошові кошти

 

Умовні пзначення:

- чиста виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг);

ОАгр. – середній обсяг оборотних активів

Смг - собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг);

ТМЗср – середній обсяг товарно-матеріальних запасів;

ДЗср - середній обсяг дебіторської заборгованості;

- середній період оборот запасів;

- середній період погашення дебіторської заборгованості;

КЗср – середній обсяг кредиторської заборгованості

- середній період погашення кредиторської заборгованості.

Таблиця 2.4

Показники прибутковості

Показник Алгоритм розрахунку Напрям використання Алгоритм розрахунку на базі інформації фінансової звітності
Чиста рентабельність (збитковість) власного капіталу (ЧРвк) Оцінка рівн отримання чистого прибутку на одиницю власного капіталу підприємства, критерій для котирування акцій підприємства на біржі. Оптимальним є максимізація позитивного значення, відсутність або скорочення від’ємного значення
Звичайна рентабельність (збитковість власного капіталу (до оподаткування) (ЗРвк) Оцінка рівня звичайного результату діяльності до оподаткування на одиницю власного капіталу. Оптимальним є максимізація позитивного значення, відсутність або скорочення від’ємного значення

Продовження таблиці 2.4

Рентабельність активів (РА) Оцінка обсягу отримання чистого прибутку на одиницю майна, яке є у розпорядженні підприємства
Рентабельність обороту (продаж) (РО) Оцінка результатів господарської діяльності підприємств, обсяг прибутку на одиницю обороту (продаж) і частку прибутку в ціні продукції (товарів, робіт, послуг)
Рентабельність операційних витрат (РОВ) РОВ= Оцінка ефективності поточних витрат підприємства, їх окупності; розмір прибутку на одиницю витрат підприємства
Рівень втрати власного капіталу ( ) Оцінка рівня втрати наявного власного капіталу у зв’язку зі збитками поточного та минулих періодів. Оптимальним є мінімізація або відсутність

Умовні позначення:

ЧП(Зб) – чистий прибуток(збиток);

ВКср – середній обсяг власного капіталу;

- фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування;

ВКср – середній обсяг власного капіталу;

ЧП – чистий прибуток;

Аср - середній обсяг активів;

ПРП - прибуток від реалізації;

ФРод – фінансовий результат від операційної діяльності;

ОВ – операційні витрати;

НЗ – непокритий збиток;

НВК – наявний власний капітал.

 

2.5. Оцінка стратегічної позиції підприємства та формування антикризової програми

Найбільш відомими та поширеними в спеціальній літературі методами діагностики є СВОТ-аналіз та стратегічний (портфельний) аналіз. Метод СВОТ-аналізу (англ. SWOT: S - сила (strength), W - слабкість (weakness), О - можливості (opportunities) і Т - загрози (treats)) є широко визнаним підходом, що дозволяє провести спільне вивчення зовнішнього та внутрішнього середовища, який необхідно застосувати в даному підрозділі (табл.2.5).

Таблиця 2.5

SWOT – аналіз ПІДПРИЄМСТВА

Слабкі сторони Сильні сторони
1 Брак масштабних інвестицій 1 Незалежність від усіх постачальників
2 Брак власної інфраструктури збутової мережі 2 Контакти зі спеціалізованими супермаркетами
4 Невелика допомога в організації проштовхування продажу в підприємствах роздрібної торгівлі 3 Торговельними операторами регіональних ринків
  4 Послуги зі складування і транспортування
  5 Кваліфіковані кадри
Шанси Небезпеки
1 Інвестиції в логістичні системи 1 Створення замовниками спільної мережі розповсюдження та проштовхування
2 Поліпшення стану з оборотними коштами 2 Вихід на ринок більшої кількості товаровиробників інших регіонів
3 Відмова від нерентабельних гуртівень, посередників  
4 Продаж послуг замість товару: забезпечення експозиції товарів у магазинах тощо  
5 Контроль над динамікою продажу  

 

Після проведення SWOT – аналізу підприємства, необхідно зробити висновок, сильні чи слабкі сторони переважають на підприємстві, а також які воно має шанси для подальшого розвитку (табл.2.6).

Таблиця 2.6

SWOT – аналіз продукції

№ п\п Показники   Оцінка
1. Загальна маркетингова стратегія            
1. Якість продукції            
2. Дизайн упакування            
3. Транспортування продукції            
4. Асортимент продукції            
  Ціна продукції (діапазон)            
5. Цінова політика (стратегія)            
6. Система розповсюдження            
7. Проштовхування та реклама            
8. Торгова марка            
9. Public Relations I Publicity            
10. Гнучкість витрат            
11. Система управління            
12. Лікувальні властивості            


Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.253.192 (0.038 с.)