Норматив власних оборотних активів та джерела їх покриттяМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Норматив власних оборотних активів та джерела їх покриття 

Елементи (склад) оборотних активів Сума, тис.грн
Сировина, основні матеріали  
Тара  
Запасні частини  
Малоцінні та швидкозношувані предмети  
Незавершене виробництво  
Готова продукція  
Бензин  
Дизельне паливо  
Дизельні масла  
Електроенергія  
Мінеральні добрива  
Інші  
Норматив разом  
Наявність власних оборотних активів на початок року  
Прибуток  
Сталі пасиви  
Інші джерела  
Кредити банку  
Разом джерел  

 

 

Таблиця 2.15

Ефективність використання оборотних активів

 

Показники 20... р. 20... р. 20... р. 20...р. у % до
20...р. 20...р.
Фондовіддача, тис. грн          
Фондомісткість, тис. грн          
Прибутковість, тис. грн          
Коефіцієнт обіговості          
Тривалість одного обороту, днів          
Вивільнення (заморожування) оборотних активів          

 

1. Тривалість одного обороту у днях визначається за формулою:

О= , (2.1)

де: О — термін обертання оборотних коштів, днів;

С — середні залишки нормованих оборотних коштів, грн.;

Д — тривалість періоду, за який обчислюється обертання, днів;

Р — обсяг реалізації продукції, грн.

Чим швидше обертаються авансовані оборотні кошти, тим кра­щий досягається результат, за допомогою однієї й тієї ж суми за­собів виробляється та реалізується більше продукції.

2. Коефіцієнт обіговості оборотних засобів, що визнача­ється як відношення обсягу реалізованої продукції за рік у гривнях до середньорічних залишків нормованих оборотних засобів у гривнях. Цей показник характеризує кількість оборо­тів оборотних засобів за звітний період. Чим більше оборотів здійснюють оборотні засоби, тим ефективніше вони викорис­товуються.

3. Фондовіддача обчислюється як відно­шення прибутку від реалізації товарної продукції (грн.) до серед­ніх залишків нормованих оборотних засобів (грн). Цей показник характеризує, скільки прибутку припадає на 1 грн. оборотних засобів.

4. Фондомісткість – обернений до фондовіддачі показник.

Таблиця 2.16

Показники, що характеризують умови постачання і використання сировини

№ п/п Показник Значення показника
Кількість поставок у звітному році:  
  сировини "А".........................................  
Страховий запас, % поточного запасу  
Час на підготовку до виробництва, днів:  
  сировини "А"..........................................  
Час пробігу від постачальника до споживача, днів:  
  сировини "А"..........................................  
Час, необхідний для підготовки й відправки документів постачальника, обробки і оплати їх споживачем, днів:  
  сировини "А"..........................................  
Норми часу на приймання, розвантаження, складування, днів:  
  сировини "А"..........................................  

Таблиця 2.17

Розрахунок нормативу власних оборотних коштів, авансованих у сировину та матеріали на плановий рік

Показники Сировина «А» Сировина «Б» Інші сировина й матеріали Разом
Поточний запас, днів        
Страховий запас, днів        
Технологічний запас, днів        
Транспортний запас, днів        
Час на приймання, розвантаження, складування, днів        
Всього норма запасу, днів        
Витрати на ІV-й квартал, тис. грн        
Одноденні витрати, тис. грн        
Норматив, тис. грн        

 

Таблиця 2.18

Розрахунок сукупного нормативу власних оборотних коштів

   
Нормативні оборотні кошти Норматив на початок року, грн Норматив на плановий рік Норматив на кінець року, грн Приріст нормативу, грн
Одноденні витрати, грн Норма запасу, днів
Сировина і матеріали          
Куповані матеріали          
Паливо          
Запасні частини для ремонту          
МШП          
Тара          
Незавершене виробництво          
Витрати майбутніх періодів          
Готова продукція          
Всього          

 

Таблиця 2.19

Розрахунок джерел покриття приросту оборотних активів підприємства у плановому році

№ п/п Джерело Сума, грн
Приріст оборотних активів  
Джерела покриття:
  а) приріст стійких пасивів  
б) надходження малоцінного інвентаря, придбаного за рахунок коштів капітального будівництва  
в) короткострокові кредити банків  
г) чистий прибуток  

Організація кредитування сільськогосподарських підприємств (до тем № 29, 30, 31)

Таблиця 2.1

Склад та структура кредиторської заборгованості господарства

Джерела засобів На 01.01.20... р. На 01.01.20... р. На 01.01.2011 р.
сума, тис.грн структура, % сума, тис.грн структура, % сума, тис.грн структура, %
Короткострокові кредити банків            
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги            
Поточні зобов’язання за розрахунками:            
з бюджетом            
з позабюджетних платежів            
………            
Інші поточні зобов’язання            
Всього поточних зобов’язань   100,0   100,0   100,0

 

Таблиця 2.2

Склад та структура довгострокових зобов’язань господарства

Показники На 01.01.20... р. На 01.01.20... р. На 01.01.2011 р.
сума, тис.грн структура, % сума, тис.грн структура, % сума, тис.грн структура, %
Довгострокові кредити банків            
Довгострокові фінансові зобов’язання            
Інші довгострокові зобов’язання            
Всього довгострокових зобов’язань   100,0   100,0   100,0

 

Таблиця 2.3

Характеристика кредиторської заборгованості господарства

 

Показники 20... р. 20... р. 20... р.
Виручка від реалізації продукції (робіт, послуг), тис. грн      
Середня кредиторська заборгованість, тис. грн      
Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості      
Період погашення кредиторської заборгованості, днів      

 

Таблиця 2.4

Порівняння дебіторської та кредиторської заборгованості господарства

Статті заборгованості Дебіторська заборгованість, тис. грн Кредиторська заборгованість, тис. грн
20... р. 20... р. 20... р. 20... р. 20... р. 20...р.
Заборгованість за товари (роботи, послуги)            
Заборгованість за розрахунками: з бюджетом            
зі страхування            
з оплати праці            
із внутрішніх розрахунків            
Інша поточна заборгованість            
Всього заборгованості   100,0   100,0   100,0

 

Таблиця 2.5Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.173.35.159 (0.011 с.)