Формування прибутку підприємства, тис. грн 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Формування прибутку підприємства, тис. грн  Факт минулого року Фінансовий план поточного року Плановий рік (усього) У тому числі за кварталами
I II III IV
Доходи              
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)              

 

Продовження таблиці 2.1

Податок на додану вартість              
Акцизний збір              
Інші непрямі податки (розшифрувати)              
Інші вирахування здоходу (розшифрувати)              
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)              
Інші операційні доходи (розшифрувати)              
Дохід від участі в капіталі (розшифрувати)              
Інші фінансові доходи (розшифрувати)              
Інші доходи (розшифрувати)              
Надзвичайні доходи (відшкодування збитків (відшкодування збитків ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо)              
Усього доходів              
Витрати              
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) (розшифрувати)              
Адміністративні витрати усього, у тому числі:              
витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів              
витрати на консалтингові послуги              
витрати на страхові послуги              
витрати на аудиторські послуги              
інші адміністративні витрати (розшифрувати)              
Витрати на збут (розшифрувати)              
Інші операційні витрати (розшифрувати)              
Фінансові витрати (розшифрувати)              
Втрати від участі вкапіталі (розшифрувати)              
Інші витрати (розшифрувати)              
Податок на прибуток від звичайної діяльності              
Надзвичайні витрати              
Усього витрат              
Фінансові результати діяльності:              
Валовий прибуток (збиток)              
Фінансовий результат від операційної діяльності              

Продовження таблиці 2.1

Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування              
Чистий прибуток (збиток), у тому числі:              
прибуток              
збиток              
II. Розподіл чистого прибутку
Відрахування частини чистого прибутку до державного бюджету              
Відрахування до фонду на виплату дивідендів              
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду              
Розвиток виробництва              
у тому числі за основними видами діяльності згідно з КВЕД              
Резервний фонд              
Інші фонди (розшифрувати)              
Інші цілі (розшифрувати)              
Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду              
III. Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів
Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до державного бюджету, у тому числі:              
податок на прибуток              
акцизний збір              
ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду              
ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду              
рентні платежі              
ресурсні платежі              
інші податки, у тому числі (розшифрувати):              
відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами              
відрахування частини чистого прибутку до фонду на виплату дивідендів господарськими товариствами              
Погашення податкової заборгованості, у тому числі:              

 

Продовження таблиці 2.1

Погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті у поточному році до бюджету              
до державних цільових фондів              
неустойки (штрафи, пені)              
Внески до державних цільових фондів, у тому числі:              
внески до Пенсійного фонду України              
внески до фондів соціального страхування              
Інші обов'язкові платежі, у тому числі:              
місцеві податки та збори              
інші платежі (розшифрувати)              

 

Таблиця 2.2

Елементи операційних витрат, тис. грн

  Факт минулого року Фінансовий план поточного року Плановий рік (усього) У тому числі за кварталами
I II III IV
Матеріальні затрати, у тому числі:              
витрати на сировину і основні матеріали              
витрати на паливо та енергію              
Витрати на оплату праці              
Відрахування на соціальні заходи              
Амортизація              
Інші операційні витрати              
Операційні витрати, всього              

 

Таблиця 2.3

Капітальні інвестиції, тис. грн

  Факт минулого року Фінансовий план поточного року Плановий рік (усього) У тому числі за кварталами
I II III IV
Капітальні інвестиції, усього, у тому числі:              
капітальне будівництво              

Продовження таблиці 2.3

придбання (виготовлення) основних засобів              
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів              
Придбання (створення) нематеріальних активів              
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання реконструкція) основних засобів              
капітальний ремонт              

 

Таблиця 2.4

Рух грошових коштів, тис. грн

  Факт минулого року План поточного року Прогнозний рух коштів на кінець поточного року Плановий рік (усього) У тому числі за кварталами
I II III IV
 
Надходження грошових коштіввід основної діяльності                
Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)                
Цільове фінансування                
Отримання короткострокових кредитів                
Аванси одержані                
Інші надходження (розшифрувати)                
Надходження грошових коштів від інвестиційної діяльності                
Виручка від реалізації основних фондів                
Виручка від реалізації нематеріальних активів                
Надходження від продажу акцій та облігацій                
Інші надходження (розшифрувати)                
Надходження грошових коштів від фінансової діяльності                

Продовження таблиці 2.4

Отримання довгострокових кредитів                
Інші надходження (розшифрувати)                
Видатки грошових коштів основної діяльності                
Розрахунки за продукцію (товари, роботи, послуги)                
Розрахунки з оплати праці                
Повернення короткострокових кредитів                
Платежі в бюджет (розшифрувати)                
Інші надходження (розшифрувати)                
Видатки грошових коштів інвестиційної діяльності                
Придбання основних засобів                
Капітальне будівництво                
Придбання нематеріальних активів                
Придбання акцій та облігацій                
Інші надходження (розшифрувати)                
Видатки грошових коштів фінансової діяльності                
Сплата дивідендів                
Повернення довгострокових кредитів                
Грошові кошти:                
на початок періоду                
на кінець періоду                
Чистий грошовий потік                

 

Таблиця 2.5

Діючі фінансові зобов'язання підприємства, тис. грн

Назва банку Вид кредитного продукту на цільове призначення Сума за договорами Процентна ставка Дата видачі/ погашення (графік) Заборгованість на останню дату Забезпе- чення
……            
Усього х х х      

 

 

Таблиця 2.6

Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; просмотров: 105; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 107.21.85.250 (0.006 с.)