ТОП 10:

Об’єкти короткострокового (довгострокового) кредитування у господарствіОб’єкти короткострокового кредитування 20... р. 20... р. 20... р.
сума, тис. грн питома вага, % сума, тис. грн питома вага, % сума, тис. грн питома вага, %
Паливно-мастильні матеріали            
Запасні частини            
Мінеральні добрива            
Засоби захисту рослин            
Насіння            
Інше            
Всього   100,0   100,0   100,0

 

Таблиця 2.6

Графік погашення кредиту

Дата виплат Борг на початок періоду, грн Виплата основної суми боргу, грн Виплата відсотків, грн Всього виплат, грн Борг на кінець періоду, грн
4 = (2 -3 )* відсоток : кількість виплат 5 = (3 + 4) 6 = (2 - 3)
……          
Всього          

 

Фінансування відтворення основних засобів підприємства (до тем № 32, 33)

2.2. Оцінка наявності та структури основних засобів

Таблиця 2.1

Склад і структура основних засобів

 

Показники На початок року На кінець року Зміни за рік (+; –)
тис. грн % тис. грн % тис. грн %
І. Виробничі основні засоби сільськогосподарського призначення            
у тому числі:            
будинки, споруди, передавальні пристрої            
машини та обладнання            
З них:            
……            
Тварини            
Багаторічні насадження            
ІІ. Виробничі основні засоби несільськогосподарського призначення            
           
ІІІ. Невиробничі основні засоби            
……            
Всього основних засобів            
Надійшло основних засобів            
Вибуло основних засобів            

 

Таблиця 2.2

Наявність, рух та динаміка основних засобів

Основні засоби Наявність на початок року Надходження за звітний період Вибуття за звітний період Наявність на кінець року Відхиле-ння (+,-), тис. грн
тис. грн питома вага, % тис. грн питома вага, % тис. грн питома вага, % тис. грн питома вага, %
Промислово-виробничі основні фонди                  
у тому числі:                  
— активні фонди                  
Виробничі основні фонди інших галузей                  
Невиробничі основні фонди                  
Інші                  
Всього                  

 

Таблиця 2.3

Склад і структура основних засобів за видами економічної діяльності, тис.грн

 

  Показники Основні засоби за видами економічної діяльності
Рослинництво Тваринництво …… Разом
Наявність на початок періоду        
Надійшло за рік:        
всього        
введено у дію основних засобів        
Вибуло за рік:        
всього        
ліквідовано основних засобів        
Наявність на кінець періоду        
Наявність за вирахуванням зносу:        
на початок періоду        
на кінець періоду        
Амортизація (знос) основних засобів        

 

2.3. Показники стану та ефективності використання основних засобів

Таблиця 2.4

Аналіз показників стану основних фондів

Показники   Роки Відхилення 20...р. до
20... 20... 20... 20...р. 20...р.
1. Первісна вартість основних засобів, тис. грн          
2. Знос основних засобів, тис. грн          
3. Рівень зносу, %          
4. Рівень придатності основних засобів, %          
5.Вартість введених основних засобів, тис. грн          
6.Вартість виведених основних засобів, тис. грн          
7. Вартість основних засобів на початок року, тис. грн          
8. Вартість основних засобів на кінець року, тис. грн          
9.Коефіцієнт вибуття основних засобів, (6 : 7)          
10. Коефіцієнт оновлення основних засобів, (5 : 8)          
11. Коефіцієнт приросту основних засобів, ((5 – 6) : 7)          
12. Коефіцієнт зносу основних засобів, (2 : 1)          
13. Коефіцієнт придатності основних засобів, (8 : 7)          
14. Коефіцієнт реальної вартості основних засобів у майні підприємства          

 

Таблиця 2.5

Ефективність використання виробничих фондів сільськогосподарського призначення

Показники 20...р. 20...р. 20...р. Зміни
абсолютні %
Вартість валової сільськогосподарської продукції (у порівняльних цінах 2005р.), тис. грн          
Середньорічна вартість виробничих основних фондів сільськогосподарського призначення, тис. грн          
Фондовіддача на одиницю вартості основних засобів, грн          
Фондомісткість продукції, грн          
Фондозабезпеченість виробництва на 1 га ріллі, тис. грн          
Фондоозброєність одного працівника, тис. грн          
Рентабельність основних виробничих засобів, %          

 

2.4. Знос і амортизація основних засобів

 

1. Прямолінійний метод

Річна сума амортизації залежи ть тільки від терміну експлуатації об’єкта основних засобів, розраховується як відношення первісної вартості об’єкта основних засобів до терміну експлуатації об’єкта.

Таблиця 2.6

Розрахунок амортизації прямолінійним методом

 

Рік Вартість основних фондів на початок періоду, тис. грн Амортизаційні відрахування, тис. грн Вартість основних фондів на кінець періоду, тис. грн
20..      
…..      

 

2. Метод зменшення залишкової вартості

Річна сума амортизації визначається як добуток залишкової вартості об'єкта на початок звітного року або первісної вартості на дату початку нарахування амортизації та річної норми амортизації. Залишкова вартість — це різниця між первісною вартістю та сумою нарахованого зносу у попередніх періодах.

Річна норма амортизації (у відсотках) обчислюється як різниця між одиницею та результатом кореня ступеня кількості років корисного використання об'єкта з результату від ділення ліквідаційної вартості об'єкта на його первісну вартість.

Річна сума амортизації визначається за формулою:

АВ = Зв* На , (2.1)

Залишкова вартість об'єкта:

Зв = Пв - ∑3 , (2.2)

Норма амортизації визначається:

 

На = , (2.3)

де: Зв – залишкова вартість;

∑3 – сума нарахованого зносу у попередніх періодах;

Пв – початкова вартість;

АВ – річна сума амортизації;

На- норма амортизації;

Т- термін корисного використання об'єкта основних засобів;

Лв – ліквідаційна вартість.

Таблиця 2.7Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.66.217 (0.01 с.)