Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів, тис. грнМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів, тис. грнЗобов’язання Заборгованість за кредитами на початок 20.. року План по залученню коштів План по поверненню коштів Заборгованість за кредитами на кінець 20.. року
Довгострокові кредити, всього:        
у тому числі (розшифрувати)        
Короткострокові кредити, усього:        
у тому числі (розшифрувати)        
Інші фінансові зобов’язання, усього:        
у тому числі (розшифрувати)        
Усього        

 

Таблиця 2.7

Аналіз окремих статей фінансового плану, тис. грн

Статті Факт минулого року Фінансовий план поточного року Плановий рік, усього Пояснення та обґрунтування до запланованого рівня доходів/витрат
Інші відрахування з доходу (розшифрувати)        
Інші операційні доходи (розшифрувати)        
Дохід від участі в капіталі        
Інші фінансові доходи (розшифрувати)        
Інші доходи (розшифрувати)        
Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж тощо)        
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг), усього, у т.ч.:        
витрати на сировину і основні матеріали        
витрати на паливо        
витрати на електроенергію        
витрати на оплату праці        
відрахування на соціальні заходи        
амортизація основних засобів і нематеріальних активів        
інші витрати (розшифрувати)        

Продовження таблиці 2.7

Інші адміністративні витрати, усього, у тому числі:        
витрати на службові відрядження        
витрати на зв'язок        
витрати на оплату праці        
відрахування на соціальні заходи        
амортизація основних засобів і нематеріальних активів загальногосподарського призначення        
витрати на операційну оренду основних засобів та роялті, що мають загальногосподарське призначення        
витрати на страхування майна загальногосподарського призначення        
організаційно-технічні послуги        
консультаційні та інформаційні послуги        
послуги з оцінки майна        
витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів        
витрати на утримання основних фондів, інших необоротних активів загальногосподарського використання, у тому числі:        
витрати на поліпшення основних фондів        
інші адміністративні витрати (розшифрувати)        
Витрати на збут, усього, у тому числі:        
витрати на рекламу        
інші витрати на збут (розшифрувати)        
Інші операційні витрати, усього, у т.ч.        
відрахування до резерву сумнівних боргів        
інші операційні витрати (розшифрувати)        
Фінансові витрати (розшифрувати)        
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)        
Інші операційні витрати (розшифрувати)        
Фінансові витрати (розшифрувати)        
Втрати від участі в капіталі (розшифрувати)        
Інші витрати (розшифрувати)        
Надзвичайні витрати        
Інші фонди (розшифрувати)        
Інші цілі розподілу чистого прибутку (розшифрувати)        
Інші податки (розшифрувати)        
Інші платежі (розшифрувати)        

Таблиця 2.8

Витрати на утримання транспорту (у складі адміністративних витрат), тис. грн

№ з/п Марка Рік прид бання Мета використання Витрати, всього у тому числі за їх видами
матеріальні витрати оплата праці відрахування на соціальні заходи амор-тиза-ція інші вит-рати
  ….                
Усього            

 

Таблиця 2.9

Джерела капітальних інвестицій, тис. грн

№ з/п Назва об’єкта Залучення кредитних коштів Амортизація Інші джерела (розшифрувати) Усього
рік у тому числі за кварталами рік у тому числі за кварталами рік у тому числі за кварталами рік у тому числі за кварталами
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV
  ….                                        
Усього                                        
Відсоток                                        

 

Таблиця 2.10

Фінансові результати діяльності підприємства

Показники і види діяльності Фактично за: План на 20...р. Відхилення (+;-) плану від:
20...р 20...р. 20...р. 20...р.
Грошова виручка від реалізації, тис. грн:          
– рослинництво          
– тваринництво          
– сільське господарство в цілому          
– промислова продукція          
– інша продукція          
– всього          
Чистий прибуток, тис. грн          
– рослинництво          
– тваринництво          
– сільське господарство в цілому          
– промислова продукція          
– інша продукція          
– Всього          
Рівень рентабельності, %:          
– рослинництво          
– тваринництво          
– сільське господарство в цілому          
– промислова продукція          
– інша продукція          
– всього          

Таблиця 2.11

Прогнозний бюджет грошових коштів, тис. грн

Надходження засобів Витрачання засобів Період
Сальдо за період (р.1 – р.2)        
Початкове сальдо        
Кінцеве сальдо        
Мінімально допустиме сальдо        
Надлишок засобів (р.5 – р.6)        
Нестача засобів (р.5 – р.6)        

2.3. Порядок складання платіжного календаря

Таблиця 2.12

Динаміка грошових надходжень і дебіторської заборгованості, тис. грн

 

Показники Липень Серпень Вересень
Дебіторська заборгованість (на початок періоду)      
Виручка від реалізації – всього      
у тому числі: реалізація у кредит      
Надходження грошових коштів – всього      
Надходження грошових коштів – всього      
у тому числі: 20 % реалізації поточного місяця за готівку      
70 % реалізації у кредит минулого місяця      
30 % реалізації у кредит позаминулого місяця      
Дебіторська заборгованість (на кінець періоду)      

 

 

Таблиця 2.13

Прогнозований бюджет грошових коштів, тис. грн

Показники Липень Серпень Вересень
Надходження грошових коштів:      
реалізація продукції      
інші надходження      
Всього надходжень      
Видатки грошових коштів:      
погашення кредиторської заборгованості      
інші платежі (податки, заробітна плата тощо)      
Всього виплат      
Надлишок (недостача) грошових коштів      

Таблиця 2.7

Розрахунок обсягу необхідного короткострокового

Фінансування, тис. грн

Показники Липень Серпень Вересень
Залишок грошових коштів (на початок періоду)      
Зміна грошових коштів      
Залишок грошових коштів (на кінець періоду)      
Необхідний мінімум грошових коштів на поточному рахунку      
Необхідна додаткова короткострокова позика      

 

 

Прогнозування та попередження банкрутства підприємства (до тем № 41, 42, 43, 44, 45)

 

 

2.2. Показники для виявлення ознак банкрутства підприємства

Таблиця 2. 1

Типи фінансової стійкості підприємства

Тип стійкості Співвідношення показників Джерела фінансування запасів Характеристика фінансової стійкості
Абсолютна фінансова стійкість ЗВ < ВОК Власні оборотні кошти Високий рівень платоспроможності. Незалежність підприємства від зовнішніх кредиторів
Нормальна фінансова стійкість ВОК < ЗВ < ДДФЗ Власні оборотні кошти та довгострокові кредити Нормальна платоспроможність. Ефективне використання залучених позикових коштів
Нестійкий фінансовий стан ВОК < ДДФЗ < ЗВ < ЗДФЗ Власні оборотні кошти, довгострокові та короткострокові кредити Порушення нормальної платоспроможності. Необхідність залучення додаткових джерел фінансування
Критичний фінансовий стан ЗВ > ЗДФЗ Власні оборотні кошти, довгострокові та короткстрокові кредити, не погашені у строк Повна неплатоспроможність. Підприємство на грані банкрутства

 

 

Таблиця 2.2Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.172.217.174 (0.038 с.)