Витрати на основне виробництво у розрізі галузей за 20.. р. 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Витрати на основне виробництво у розрізі галузей за 20.. р.Статті витрат Витрати на виробництво продукції Усього витрат
рослинництва тваринництва тис. грн %
тис. грн % тис. грн %
Витрати на оплату праці            
Відрахування на соціальні заходи            
Матеріальні витрати, які увійшли в собівартість продукції            
у т.ч.: - насіння та посадковий матеріал            
- корми - всього            
з них корми покупні            
- інша продукція сільського господарства (гній, підстилка, яйця для інкубації)            
- мінеральні добрива            
- нафтопродукти            
- електроенергія            
- запасні частини, ремонтні та будівельні матеріали для ремонту            

Продовження таблиці 2.7

- оплата послуг і робіт, що виконані сторонніми організаціями, та інші матеріальні витрати            
Амортизація основних засобів            
Інші витрати, включаючи плату за оренду            
Разом витрат            

Механізм ціноутворення у сільськогосподарському підприємстві (до теми № 17)

 

2.2. Аналіз цін сільськогосподарської продукції

Таблиця 2.1

Середня реалізаційна ціна 1 ц продукції у залежності від каналу реалізації, грн

Продукція Канали реалізації
Заготівельним підприємствам Переробним підприємствам Біржа За договорами Інші
20…р 20…р 20…р 20…р 20…р 20…р 20…р 20…р 20…р 20…р
Зерно                    
….                    
                     

 

Таблиця 2.2

Вплив строків продажу на середню ціну реалізації 1ц продукції

у 20…р.

Місяці року Ціна 1 ц продукції, грн
Зерно Соняшник Молоко Овочі …..
Січень          
…..          
Грудень          
У середньому          

 

Таблиця 2.3

Вплив строків реалізації на грошову виручку у 20...р

Місяці року Виручка, тис. грн
Зерно Соняшник Молоко Овочі …..
Січень          
…..          
Грудень          
У середньому          

Таблиця 2.4

Визначення резервів грошової виручки від реалізації продукції за

рахунок вибору більш вигідних каналів у 20…р.

Канали реалі- зації Структура обсягів реалізації Ціна 1 ц, грн Грошова виручка, тис. грн
Фактична Розрахункова Фактична Розрахункова Резерви виручки
Кількість, ц Структура, % Кількість, ц Структура, %
А 6=1*5 7=3*5 8=7-6

 

Таблиця 2.5

Прибуток від реалізації продукції за різними каналами, тис. грн

Продукція Канали реалізації
Заготівельним підприємствам Переробним підприємствам Біржа За договорами Інші
20…р 20…р 20…р 20…р 20…р 20…р 20…р 20…р 20…р 20…р
Зерно                    
….                    

 

Таблиця 2.6

Рівень рентабельності продукції за різними каналами, %

Продукція Канали реалізації
Заготівельним підприємствам Переробним підприємствам Біржа За договорами Інші
20…р 20…р 20…р 20…р 20…р 20…р 20…р 20…р 20…р 20…р
Зерно                    
….                    

 

Формування, розподіл і використання фінансових результатів від операційної діяльності сільськогосподарського підприємства (до теми № 18)

 

2.2. Формування витрат та собівартості продукції

Таблиця 2.1

Елементи операційних витрат підприємства

Показники 20..р. 20.. р. 20.. р.
Сума, тис.грн % Сума, тис.грн % Сума, тис.грн %
Матеріальні витрати            
Витрати на оплату праці            
Відрахування на соціальні заходи            
Амортизація            
Інші операційні витрати            
Разом   100,00   100,00   100,00

Таблиця 2.2

Витрати на основне виробництво продукції рослинництва, тис. грн

Елементи витрат 20.. р. 20.. р. 20.. р.
сума % сума % сума %
Витрати на оплату праці            
Відрахування на соціальні заходи            
Матеріальні витрати:            
у тому числі:            
насіння та посадковий матеріал            
мінеральні добрива            
нафтопродукти            
електроенергія            
паливо            
запасні частини, ремонтні матеріали            
інші матеріальні витрати            
Амортизація основних засобів            
Інші витрати            
у т.ч.: орендна плата за земельні частки            
Усього витрат   100,0   100,0   100,0

 

Таблиця 2.3

Витрати на основне виробництво продукції тваринництва, тис грн

Елементи витрат 20.. р. 20.. р. 20.. р.
сума % сума % сума %
Витрати на оплату праці            
Відрахування на соціальні заходи            
Матеріальні витрати у тому числі: - корми - нафтопродукти - електроенергія - паливо - запасні частини, ремонтні матеріали для ремонту - оплата послуг і робіт, що виконані сторонніми організаціями, та інші матеріальні витрати - інша продукція сільського господарства            
Амортизація основних засобів            
Інші витрати            
Усього витрат      

 

Таблиця 2.4

Склад виробничої собівартості за основними видами продукції рослинництва, 20.. рік тис. грн

Показники Пшениця Ячмінь Ріпак Соняшник на зерно
Виробнича собівартість - всього        
Прямі матеріальні витрати        
У т.ч.: - насіння та посадовий матеріал        
- мінеральні добрива        
- нафтопродукти        
- оплата робіт і послуг        
- інші матеріальні витрати        
Прямі витрати на оплату праці        
Інші прямі та загальновиробничі витрати        
Амортизація необоротних активів        
Відрахування на соціальні заходи        
Інші витрати        

 

Таблиця 2.5

Склад виробничої собівартості за основними видами продукції тваринництва, 20.. рік тис. грн

Показники Приріст живої ваги Молоко
ВРХ свиней
Виробнича собівартість – всього:      
прямі матеріальні витрати:      
корми      
решта матеріальних витрат      
прямі витрати на оплату праці      
інші прямі витрати та загальновиробничі витрати      
амортизація необоротних активів      
відрахування на соціальні заходи      
інші витрати      

 

2.3. Формування та аналіз доходу від реалізації продукції

 

Таблиця 2.6

Реалізація продукції рослинництва

Види продукції 20..р 20…р Відхилення (+; -)
кількість, ц виручка, грн кількість, ц виручка, грн кількість, ц виручка, грн
Пшениця            
….. х   х   х  
Всього х   х   х  

 

 

Таблиця 2.7

Реалізація продукції тваринництва

Види продукції 20..р 20…р Відхилення (+; -)
кількість, ц виручка, грн кількість, ц виручка, грн кількість, ц виручка, грн
Вирощування худоби та птиці живою вагою:            
…… х   х   х  
……            
……            
Всього х   х   х  

 

 

Таблиця 2.8

Розрахунок виручки і впливу факторів на її обсяг

(факт - 2010 р., план – 2011 р.)

Найменування продукції   Обсяг продукції, ц   Ціна за 1 ц, грн   Виручка, тис. грн   Виручка за фактич­ного обсягу та планових цінах, тис. грн Відхилення, тис. грн  
    план   факт     план   факт   план       факт   всього   у тому числі за рахунок зміни  
                                кількості   ціни  
А                 6-5   7-5   7-6  
Продукція "А"                                          
…….                    
…….                                        
…….                    

 

 

Таблиця 2.9

Ефективність реалізації сільськогосподарської продукції, 20.. рік

Наймену-вання продукції Обсяг реаліза-ції, ц Рівень товар-ності,% Собіва-ртість 1 ц, грн Ціна 1 ц, грн Доход, тис. грн Прибуток на 1 ц, грн Прибуток від реалізації, тис. грн Рівень рента-бельності, %
А 5 = 1х4 6 =4-3 7 = 5 - 3 8 = 7/ 3
Зернові та зернобобові                
               

 

Таблиця 2.10

Динаміка фінансових показників діяльності підприємства

Показники і порядок розрахунку Роки Відхилення (+,-) 20.. року до
20.. 20.. 20.. 20..р. 20..р.
1. Прибуток (збиток) від реалізації тис. грн (форма 2, код 050)          
2. Собівартість реалізованої продукції, тис грн (форма 2, код 040)          
3. Чистий прибуток, тис.грн (форма 2, код 220)          
4. Середньорічна сума активів, тис.грн ((форма 1, код 280 на початок року + на кінець року)/2)          
5. Середньорічна сума власного капіталу, тис.грн ((форма 1, код 380 на початок року + на кінець року)/2)          
6. Коефіцієнт рентабельності продукції (р.1/р.2)          
7. Коефіцієнт рентабельності капіталу (р.3/р.4)          
8. Коефіцієнт рентабельності власного капіталу (р.3/р.5)          

 

Таблиця 2.11

Динаміка фінансових результатів підприємства, тис. грн

Показники Роки У середньому за 3 роки 20..р. до 20.. р., (+, -)
20.. 20.. 20..
Дохід (виручка) від реалізації продукції          
Чистий дохід          
Валовий прибуток          
Інші операційні доходи          
Адміністративні витрати          
Витрати на збут          
Інші операційні витрати          
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток (збиток)          
Фінансовий результат від звичайної діяльності: прибуток (збиток)          
Надзвичайні:          
доходи          
витрати          
Чистий прибуток          

Таблиця 2.12

Використання прибутку підприємства

Напрямки використання 20.. рік 20.. рік
тис.грн % тис.грн %
Використано прибутку всього   100,0   100,0
Перераховано в бюджет        
Залишено в розпорядженні підприємства        
У тому числі використано:        
на створення резервного (страхового) фонду        
на виробничий розвиток        
на соціальний розвиток        
на заохочення        
на інші цілі        

 

Таблиця 2.13

Використання чистого прибутку підприємства

Напрямки використання 20.. рік 20. рік
тис.грн % тис.грн %
Поповнення резервного фонду        
Виплата дивідендів        
Поповнення статутного фонду        
Інші напрямки використання        

 

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; просмотров: 122; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.84.132.40 (0.01 с.)