ТОП 10:

Розрахунок амортизації методом зменшення залишкової вартості 

Рік Норма амортизації, % Залишкова вартість на початок періоду, грн Сума нарахованої амортизації, грн Залишкова вартість на кінець періоду, грн
1-й        
       
X      

 

3. Метод прискореного зменшення залишкової вартості

Річна сума амортизації визначається як добуток залишкової вартості об'єкта на початок звітного періоду або первісної вартості на дату початку нарахування амортизації та річної норми амортизації Річна норма амортизації обчислюється, виходячи із строку корисного використання об'єкта, і подвоюється. Річну норму амортизації визначають за формулою

На = (100/Т) х 2, (2.4)

Річну суму амортизації (АВ) при застосуванні цього методу розраховують за формулою:

АВ = Зв х На, (2.5)

Таблиця 2.8

Розрахунок амортизації методом прискореного зменшення залишкової вартості

Рік Норма амортизації, % Залишкова вартість на початок періоду, грн Сума нарахованої амортизації, грн Залишкова вартість на кінець періоду, грн
1-й        
       
X      

Сума амортизації останнього року корисного використання об'єкта повинна бути такою, щоб його залишкова вартість на кінець останнього року експлуатації дорівнювала його ліквідаційній вартості.

4.Кумулятивний метод

Річна сума амортизації визначається як добуток вартості, що амортизується, та кумулятивного коефіцієнта. Кумулятивний коефіцієнт розраховується діленням кількості років, що залишаються до кінця очікуваного строку використання об’єкта основних засобів, на суму числа років його корисного використання:

АВ = (Пв - Лв) х К, (2.6)

К = Тк / ΣТ, (2.7)

де: АВ – річна сума амортизаційних відрахувань;

Пв – початкова вартість;

Лв – ліквідаційна вартість;

К-кумулятивний коефіцієнт;

Тк – кількість років, що залишилися до кінця корисного використання об'єкта;

ΣТ – сума числа років корисного використання об'єкта основних засобів.

Якщо термін корисного використання об’єкта основних засобів становить 8 років, то ΣТ складатиме:

ΣТ = 1+2+3+4+5+6+7+8=36 (2.8)

Таблиця 2.9

Розрахунок амортизації кумулятивним методом

Рік Кумулятивний коефіцієнт Залишкова вартість на початок періоду, грн Сума нарахованої амортизації, грн Залишкова вартість на кінець періоду, грн
1-й 8:36-0,222      
2-й 7:36-0,194      
       
8-й 1:36=0,028      
Σ        

 

5. Виробничий метод.

Місячна сума амортизації визначається як добуток фактичного місячного обсягу продукції (робіт, послуг) та виробничої ставки амортизації.

Виробнича ставка амортизації обчислюється діленням вартості, яка амортизується, на загальний обсяг продукції (робіт, послуг), який підприємство очікує виробити (виконати) з використанням об'єкта основних засобів:

АВм=Ом х Ва, (2.9)

де: АВм - місячна сума амортизаційних відрахувань;
Ом - місячний обсяг продукції (робіт, послуг);

Ва - виробнича ставка амортизації.

Виробничу ставку амортизації обчислюють діленням вартості, що підлягає амортизації (Ва), на загальний обсяг продукції (робіт, послуг), який підприємство очікує виробити (виконати) з використанням об’єкта основних засобів (Оз).

Підприємство може застосовувати норми й методи нарахування амортизації основних засобів, передбачені податковим законодавством. Суму амортизаційних відрахувань розраховують щокварталу за формулою:

АВ = Бі х На / 100, (2.10)

де Бі – балансова вартість окремого і-го об’єкта основних засобів першої групи або балансова вартість і-тої (другої і третьої) групи основних засобів на початок звітного кварталу.

У податковому обліку амортизацію нараховують за кожним окремим об’єктом основних засобів першої групи до досягнення балансовою вартістю такого об’єкта розміру 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Залишкову вартість такого об’єкта відносять до валових витрат відповідного податкового періоду. Амортизацію основних засобів другої і третьої груп нараховують доти, доки балансова вартість групи основних засобів загалом не буде дорівнювати нулю.

Таблиця 2.10

Нарахування амортизації за податковим методом, тис. грн

 

Група основних засобів Квартал Амортизаційні відрахування за квартал Накопичена амортизація (знос) на кінець кварталу Залишкова вартість на кінець звітного кварталу
     
       
  Разом по 1 групі      
     
  Разом      
….      
  Разом      
….      
  Разом      

 

2.5 Фінансування ремонту основних засобів

Таблиця 2.11

Аналіз виконання плану ремонту основних засобів

Показники План, тис. грн Фактично, тис. грн Відхилення від плану (±), тис. грн Виконання плану, %
1. Витрати на ремонт (всього на підприємстві)        
1.1. Витрати на ремонт основних промислово-виробни­чих засобів        
1.1.1 Витрати на ремонт машин і обладнання        

 

Фінансування та кредитування капітальних вкладень (до теми № 34)

2.2. Джерела фінансування капітальних вкладень

Таблиця 2.1

Склад та структура капітальних вкладень

Види капітальних вкладень 20...р. 20...р. 20...р. 20...р. у % до
тис. грн % тис. грн % тис. грн % 20...р. 20...р.
Будівельно-монтажні роботи                
Устаткування                
Витрати на закладення багаторічних насаджень                
Витрати на формування основного стада                
Інші роботи і затрати                
Всього                

 

Таблиця 2.2

Джерела фінансування капітальних вкладень, тис. грн

Капітальні вкладення Власні Залучені Інші Разом
Нове будівництво        
Технічне переозброєння        
       
Разом        

 

2.7 Показники економічної ефективності фінансування капітальних вкладень

Таблиця 2.3

Показники економічної ефективності фінансування капітальних вкладень, тис. грн

Показники 20...р. 20...р. 20...р. 20...р. до
20...р. 20...р.
Середня ставка доходу          
Період окупності          
Чиста теперішня вартість          
Індекс прибутковості          
Внутрішня ставка доходу          
Модель оцінки капітальних вкладень (МОКА)          
Коефіцієнт абсолютної ефективності капітальних вкладень          

 

Оцінка фінансового стану та основні напрями його покращення у сільськогосподарських підприємствах (до теми № 35)

2.2. Оцінка активів і пасивів балансу підприємства

Таблиця 2.1

Склад і структура майна підприємства

Майно на 01.01.20..р. на 01.01. 20..р.
тис. грн % тис. грн %
Нематеріальні активи        
Основні засоби        
Довгострокові фінансові інвестиції        
Довгострокова дебіторська заборгованість        
Інші необоротні активи        
Усього необоротних активів        
Запаси:        
- виробничі запаси        
…….        
Векселі одержані        
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги        
Дебіторська заборгованість за розрахунками:        
- з бюджетом        
……….        
Інша поточна дебіторська заборгованість        
Поточні фінансові інвестиції        
Грошові кошти        
Інші оборотні активи        
Усього оборотних активів        
Витрати майбутніх періодів        
Разом майна        

 

Таблиця 2.2

Склад і структура джерел формування майна

Майно на 01.01.20... на 01.01. 20…
тис. грн % тис. грн %
Статутний капітал        
………        
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)        
Неоплачений капітал        
Вилучений капітал        
Усього власного капіталу        
Забезпечення наступних витрат і платежів        
Довгострокові зобов’язання        
Короткострокові кредити банків        
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями        
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги        
Поточні зобов’язання за розрахунками:        
- з одержаних авансів        
…….        
Інші поточні зобов’язання        
Усього поточних зобов’язань        
Доходи майбутніх періодів        
Разом джерел        

2.3. Оцінка фінансової стабільності підприємства

 

Таблиця 2.3

Аналіз складу і структури майна підприємства

Показники, тис. грн 20... р. 20... р. 20... р. 20... р. у % до 20... р.
Необоротні активи        
Оборотні активи        
Витрати майбутніх періодів        
Разом        
Матеріальні оборотні засоби        
Грошові кошти та їх еквіваленти        
Дебіторська заборгованість        
Всього оборотних засобів        

 

 

Таблиця 2.4

Аналіз відносних показників фінансової стійкості

Показники Порядок розрахунку 20.. р. 20.. р. Відхилення (+, -)
Коефіцієнт концернтрації власного капіталу Ф.1,р.380/Ф.1,р.080+р.260+р.270      
Коефіцієнт концентрації залученого капіталу Ф.1,р.430+р.480+р.620+р.630/ /р.080+р.260+р.270      
Коефіцієнт співвідношення залучених та власних коштів Ф.1,р.430+р.480+р.620+ +р. 630/Ф1, р.380      
Коефіцієнт маневреності власного капіталу Ф.1,р.380+р.080/Ф.1 р.380      
Коефіцієнт довгострокового залучення позикових коштів Ф.1,р.480/Ф.1, р.380+р.480      
Коефіцієнт забезпеченості за кредитами Ф.2,р.170+р.140/Ф.2,р.140      

 

Таблиця 2.5

Динаміка показників фінансової незалежності та ліквідності підприємства

Показники Порядок розрахунку 20.р. 20.р. Відхиле- ння (+, -)
Коефіцієнт фінансування (< 1,0) р.480+620/р.380      
Коефіцієнт автономії (незалежності > 0,5) р.380 /р. 640      
Коефіцієнт стійкості (стабільності > 1,0) р. 380/ р.480+р. 420      
Коефіцієнт абсолютної ліквідності (0,2-0,35) р.220+230+240/ р.620      
Коефіцієнт швидкої ліквідності (0,8-1,0) р.260-(100+110+120+ 130+140)/ р. 620      
Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття 1-1,25) р. 260/р. 620      

2.4. Оцінка платоспроможності та ліквідності підприємства (див. тему 3 п. 2.3)

 Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.30.155 (0.006 с.)