ТОП 10:

Показники оцінки фінансового рівня економічної безпеки підприємстваПоказники   Позначення Опис показника і розрахункова формула Порогове значення
критичне норм.
1. Коефіцієнт абсолютної ліквідності Кал   Відношення грошових коштів і їх еквівалентів, поточних фінансових інвестицій до поточних зобов'язань ф.1, (с.220+с.230+с.240) : ф.1,с.620 0,2   0,5  
2. Коефіцієнт швидкої (критичної) ліквідності Ккл   Відношення грошових коштів і їх еквівалентів, поточних фінансових інвестицій і дебіторської заборгованості до поточних зобов'язань ф.1,(с.260-с.100-с.110-с.120-с.130-с.140) : ф.1,с.620 0,6   1,0  
3. Коефіцієнт покриття Кп   Співвідношення поточних активів (оборотних коштів) і поточних пасивів ф.1, с.260 : ф.1,с.620 1,0   2,0  
4. Коефіцієнт автономії (фінансової незалежності) Ка   Відношення власного капіталу до загальної суми капіталу ф.1с.380 ф.1с.640 0,5   0,7  
5. Коефіцієнт маневреності власного капіталу Км   Відношення чистого оборотного капіталу до власного капіталу (показує, яка частина власного капіталу вкладена в оборотні кошти) ф.1, (с.260-с.620) : ф.1, с.380   0,5-0,6  
6. Коефіцієнт покриття інвестицій Кпі   Відношення власного капіталу і довгострокових зобов'язань до загальної суми капіталу ф.1 (с.380+с.430+с.480) ф.1с.640 0,75   0,9  
7. Коефіцієнт забезпеченості матеріальних запасів Кмз   Відношення власних оборотних коштів до величини матеріально-виробничих запасів ф.1, (с.260-с.620) : : ф.1, (с.100+с.110+с.120+с.130+с.140) 0,5   0,8  
8. Коефіцієнт оборотності активів К Відношення чистої виручки від реалізації до середньої величини активів підприємства ф.2, с.035 : ф.1, (с.280(гр.3) +с.280(гр.4))/2 0,5   0,95-1,15  
9.Фондовіддача Фо   Відношення чистої виручки від реалізації до середньої величини основних засобів підприємства ф.2, с.035 : ф.1, (с.031(гр.3)+с.031(гр.4))/2 1,0   1,37  
10. Коефіцієнт оборотності матеріальних запасів Ком Відношення собівартості реалізованої продукції до середньої вартості матеріальних запасів ф.2, с.040 : ф.1, (S(с.100¸с.140)гр.3 + S (з.l00¸140)rp.4)/2 3,0   6,5  
11. Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості Кок Відношення витрат на умовах відстрочення платежу до середньої величини кредиторської заборгованості ф.2, с.040+с.070+ с.080 : ф.1, ((S520¸600) rp.3+ (S520¸600)rp.4)/2 2,5   5,2  
         
12. Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості Код Відношення чистої виручки від реалізації до середньої величини дебіторської заборгованості ф.2, с.035 : ф.1, (S150¸210)rp.3+ S150¸210)rp.4)/2 4,9   10,3  
13. Коефіцієнт рентабельності активів R   Відношення чистої виручки від реалізації до середньої величини собівартості активів ф.2, с.220 або 225 : ф.1, (с.280(гр.3) + с.280 (гр.4))/2 0,047    
14. Коефіцієнт рентабельності продукції (діяльності) Rпp   Відношення чистого прибутку до чистої виручки від реалізації ф.2, с.220 або 225 : ф.2, с.035 0,056    
           

 

Таблиця 2.3

Показники аналізу для виявлення ознак фіктивного банкрутства,

Тис. грн

 

Показники Джерела інформації 20..р. 20..р. 20..р. Відхилення (+,-) 20..р. до
20..р. 20..р.
Оборотні активи Ф.1 ряд. 260          
Поточні зобов’язання Ф.1 ряд. 620          
Коефіцієнт покриття ОА/ПК          
Рентабельність продукції, % Грошова виручка : собівартість продукції*100 %          

 

Таблиця 2.4

Показники аналізу для виявлення ознак доведення до банкрутства

Показники Джерела інформації 20..р. 20..р. 20..р. Відхилення 20..р. до
20..р. 20..р.
Забезпечення зобов’язань боржника всіма його активами (сума активів / сума зобов’язань) ряд. 280 / (ряд 480 + ряд 620)          
Забезпечення зобов’язань боржника всіма його оборотними активами (сума оборотних активів / сума зобов’язань) ряд. 260 / (ряд 480 + ряд 620)          
Розмір чистих активів (різниця між сумою активів підприємства та його зобов’язаннями) ряд. 280 - (ряд 480 + ряд 620)            

 

Таблиця 2.5

Показники аналізу для виявлення ознак приховуваного банкрутства

Показники Джерела інформації 20..р. 20..р. 20..р. Відхилення 20..р. до
20..р. 20..р.
Майно, яке знаходиться у розпорядженні підприємства, тис. грн Ф. 5 (ряд 260 - ряд 261 – ряд 262-ряд 263 - ряд 264 - ряд 265)          
Дебіторська заборгованість, тис. грн Ф. 1 (ряд. 160 - 210)          
Прострочена частина дебіторської заборгованості, тис. грн Аналітична інформація          
Кредиторська заборгованість, тис грн Ф.1 (ряд. 480 + ряд 620)          
Розмір штрафів та пені, тис. грн Аналітична інформація          
Розмір збитків, тис. грн Ф. 2 ряд 225          
Кількість справ, розпочатих у суді (відповідач підприємство), шт Аналітична інформація          
Розмір інвестицій, у т.ч. в основну діяльність, тис. грн Ф.2 ряд 011          
Частка доходів від неосновної діяльності у структурі доходів, % Ф.2 (ряд 110 + ряд 120 + ряд 130 / ряд 170) *100%          
Коефіцієнт абсолютної ліквідності Ф.1 (ряд. 230 + ряд 240) / ряд 620          
Коефіцієнт поточної ліквідності Ф.1 (ряд. 260 ) / ряд 620          

 

Л.В. Донцова та Н.А.Нікіфорова запропонували свою методику рейтингової оцінки фінансового стану, за якою підприємства поділені на шість класів за їх фінансовим станом (табл. 2.6):

1 клас - підприємства з добрим запасом фінансової стійкості, що гарантують повернення позикових коштів;

2 клас - підприємства, що мають невисокий рівень ризику неповернення заборгованості кредиторам;

3 клас - проблемні підприємства, що мають високий ризик не повернення відсотків за отриманими кредитами;

4 клас - підприємства з високим рівнем банкрутства, що характеризуються низькою реакцією на прфілактичні заходи щодо виходу з кризи;

5 клас - підприємства з яскраво вираженими ознаками банкрутства;

6 клас – підприємства, що є банкрутами.

Таблиця 2.6

Рейтингова оцінка фінансового стану підприємств

 

Показники 1 клас 2 клас 3 клас 4 клас 5 клас 6 клас
Коефіцієнт абсолютної ліквідності 0,25 0,2 0,15 0,1 0,05 < 0,05
Коефіцієнт швидкої ліквідності 0,9 0,8 0,7 0,6 <0,5
Коефіцієнт поточної ліквідності 1,9 - 1,7   1,6 - 1,4 1,3 - 1,1   1- 1,5 <1-0
Коефіцієнт автономії 0,6 0,59-0,54 0,53-0,43   0,42-0,41   0,4 <0,4
Коефіцієнт забезпеченості матеріальних запасів власними обіговими коштами 0,9 0,8 0,7 0,6 <0,5

 

2.3. Методи діагностики банкрутства підприємства

Таблиця 2.7

Прогнозна ймовірність банкрутства підприємства за п'ятифакторною моделлю Альтмана

Показники Методика розрахунку 20..р. 20..р 20..р. Відхилення 20..р. до
20..р. 20..р.
Частка власних оборотних коштів в активах (Х1) Власний оборотний капітал / Загальна вартість активів          
Рентабельність активів розрахована з використанням нерозподіленого прибутку (Х2) Нерозподілений прибуток / Загальна вартість активів          
Рентабельність активів розрахована з використанням чистого прибутку (Х3) Прибуток до виплати відсотків/ Загальна вартість активів          
Коефіцієнт покриття поточних зобов’язань власним капіталом (Х4) Власний капітал / Поточні зобов’язання          
Коефіцієнт трансформації (Х5) Чиста виручка / Загальна вартість активів          
Z -показник 1,2Х1 + 1,4Х2 + 3,3Х3 + 0,5Х4 + 0,99Х5          

 

При Z = 1,8 і менше ймовірність банкрутства дуже висока,

1,81….2,7 - ймовірність банкрутства висока,

2,8…2,9 – можлива ймовірність банкрутства,

При Z ≥ 3 - ймовірність банкрутства дуже низька.

 

Таблиця 2.8

Прогнозування ймовірності банкрутства підприємства за системою Бівера

Показники Методика розрахунку Значення показників
Благополучне підприємство За 5 років до банкрутства За 1 рік до банкрутства
Коефіцієнт Бівера (Чистий прибуток – Амортизація) / (Довгострокові + короткострокові зобов’язання) 0,4 – 0,17 0 - 0,17 < 0  
Рентабельність активів Чистий прибуток*100% / Загальна вартість активів 6 - 8 0 - 6 < 0  
Фінансовий ліверидж (Довгострокові + короткострокові зобов’язання) / Загальна вартість активів До 0,5 0,5 – 0,8 Більше 0,8
Коефіцієнт покриття активів чистим оборотним капіталом (Власний капітал – Необіговий капітал) / Загальна вартість активів Більше 0,4 0,4 – 0,3 0,3 – 0,06
Коефіцієнт покриття Оборотні активи / Короткострокові зобов’язання Більше 3,2 2 - 3,2 < 2

 

Таблиця 2.9

Прогнозування ймовірності банкрутства підприємства за системою Спрінгейта

Методика розрахунку 20..р. 20..р. 20..р. Відхилення 20..р. до
20..р. 20..р.
А = Робочий капітал / Загальна вартість активів          
В = Прибуток до виплати відсотків і відсотків / Загальна вартість активів          
С = Прибуток до сплати податків/ Короткострокові зобов’язання          
Д = Обсяг продажів/ Загальна вартість активів          
Z -показник Z = 1,03А + 3,07В + 0,66С + 0,4Д

 

 

При Z < 0,862 підприємство є потенційним банкрутом.

Вважається, що точність прогнозування банкрутства відповідно до даної методики становить 92 %.

Таблиця 2.10

Прогнозування ймовірності банкрутства підприємства на основі універсальної дискримінантної функції Терещенка

Методика розрахунку 20..р. 20..р. 20..р. Відхилення 20..р. до
20..р. 20..р.
Х1 = cash-flow / зобов’язання          
Х2 — валюта балансу / зобов’язання          
Х3 — прибуток / валюта балансу          
Х4 — прибуток / виручка від реалізації          
Х5 — виробничі запаси / виручка від реалізації;          
Х6 — оборотність основного капіталу (виручка від реалізації / валюта балансу)          
Z -показник Z = 1,5X1 + 0,08X2 + 10X3 + 5X4 + 0,3X5 + 0,1X6

 

 

При Z £ 0 — підприємство є напівбанкрутом;

0,1 £ Z £ 1,0 — підприємству загрожує банкрутство, якщо воно не здійснить санаційних заходів;

1,0 £ Z £ 2,0 — фінансова стійкість підприємства порушена, але за умови антикризового кправління банкрутство йому не загрожує;

Z ³ 2,00 — підприємство фінансово стійке і йому не загрожує банкрутство.

Точність прогнозування банкрутства згідно з цією моделлю становить 95%.

Таблиця 2.11Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.235.29.190 (0.009 с.)