Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності підприємства, тис. грнМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності підприємства, тис. грнПоказники Звітний період Попередній період
Надходження Видатки Надходження Видатки
Реалізація: фінансових інвестицій   х   х
необоротних активів   х   х
майнових комплексів   х   х
Отримані: відсотки   х   х
дивіденди   х   х
Інші надходження   х   х
Придбання: фінансових інвестицій х   х  
необоротних активів х   х  
майнових комплексів х   х  
Інші платежі х   х  
Чистий рух коштів до надзвичайних подій        
Рух коштів від надзвичайних подій        
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності        

2.3. Оцінка і аналіз ризиків.

Метод ЧТВ базується на методології дисконтування грошових потоків. Для застосування цього підходу ми використаємо такі етапи:

1. Знаходимо теперішню вартість кожного грошового потоку, включаючи як прибутки, так і витрати, дисконтовану на вартість капіталу.

2. Сумуємо ці дисконтовані грошові потоки і отриманий результат визначимо як чисту теперішню вартість проекту. Якщо ЧТВ>0, то проект доцільно прийняти. У протилежному випадку від нього слід відмовитись. Якщо ми маємо два проекти, що виключають один одного, то перевага віддається проекту з більшим значенням ЧТВ (Net Present Value).

, (2.1)

де ‑ очікувані чисті грошові потоки у період t;

k – вартість капіталу проекту;

t – порядковий номер розрахунку;

n –кількість років.

Таблиця 2.3

Розрахунок чистої теперішньої вартості (NPV)

 

Показники Ймовірність виходу (Pi) Обсяг продажу, од. Ціна продажу, грн ЧТВ (NPV), тис. грн
Найгірший випадок 0,25
Базовий випадок 0,50
Найкращий випадок 0,25

 

NPV = = (2.2)

= 0,25х(-5768)+0,5х6989+0,25х23390 = 7900 тис. грн

Стандартне відхилення від NPV дорівнює 10439 тис. грн.

Відхилення NPV = , (2.3)

де ‑ очікувана чиста теперішня вартість.

Нарешті, коефіцієнт варіації ЧТВ проекту (СV) дорівнює 1,3:

(2.4)

Коефіцієнт варіації ЧТВ проекту можна порівняти з коефіцієнтом “середнього проекту”, щоб отримати уявлення про відносну ризиковість проекту. Існуючі проекти корпорації, в середньому, мають коефіцієнт варіації приблизно 1,0. Таким чином, на основі цього виміру ризику проекту менеджери корпорації дійдуть висновку, що даний проект більш ризикований, ніж “середній” проект корпорації.

Ринковий ризик (або бета-ризик).

Середніми ризиками вважаються ті, що мають тенденцію підніматися й зменшуватися синхронно з розвитком загального ринку. Визначимо рівняння ризику:

, (2.5)

‑ безризикова ставка прибутку;

‑ потрібна ставка прибутку;

‑ бета-коефіцієнт по прибутку.

Наприклад, = 1,1; = 8%; = 12%. Таким чином, вартість капіталу дорівнює 12,4 %.

Тобто, інвестори дадуть гроші в борг компанії для інвестування в проекти з середнім ризиком тільки у тому випадку, якщо вона сподівається заробити 12,4%, або більше на цих грошах.

Якщо загальний бета-коефіцієнт корпорації знаходиться в інтервалі між 1,1 та 1,5, то його точне значення буде залежати від розміру інвестицій у проект.

Для узагальнюючої характеристики рівня ризику фінансової діяльності підприємства в цілому використовують показник - “коефіцієнт концентрації капіталу в зоні відповідного фінансового ризику”. Він розраховується за такою формулою:

ККЗР =ККЗ, (2.6)

К

 

де: ККЗР- коефіцієнт концентрації капіталу підприємства в зоні відповідного фінансового ризику;

ККз-об’єм капіталу підприємства, пов’язаного з операціями у відповідній зоні ризику;

К-загальна сума капітала підприємства.

За допомогою спеціальних розрахунків, необхідно провести аналіз фінансової стійкості підприємства (табл. 2.4).

Таблиця 2.4

Показники оцінки фінансового рівня економічної безпеки підприємства

Показники Нормативне значення (динаміка) Розрахункова формула
Коефіцієнт покриття > 1 1 - 1,5 Відношення оборотних активів до поточних зобов’язань ф.1 р.260 / ф.1 р.620
     
Коефіцієнт швидкої (критичної) ліквідності 0,6 - 0,8 Відношення грошових коштів і їх еквівалентів, поточних фінансових інвестицій і дебіторської заборгованості до поточних зобов'язань ф.1 (р.220+р.230+р.240+р.160+р.170+р.210) / ф.1р.620
Коефіцієнт абсолютної ліквідності 0,2 - 0,35 (збільшення) Відношення грошових коштів і їх еквівалентів, поточних фінансових інвестицій до поточних зобов'язань ф.1 (р.220+р.230) / ф.1р.620

Продовження таблиці 2.4

Коефіцієнт співвідношення кредиторської і дебіторської заборгованості < 0 Відношення кредиторської заборгованості до дебіторської ф.1 (р.480+р.620) / ф.1 (р.160+р.170+р.210)
Чистий оборотний капітал >0 (збільшення) Різниця між оборотними активами і поточними зобов’язаннями ф.1 (р.260-р.620)
Коефіцієнт автономії (фінансової незалежності) >0,5 Відношення власного капіталу до підсумку балансу ф.1с.380 / ф.1с.640
Коефіцієнт фінансування >1 (зменшення) =2 Відношення залучених коштів до власних ф.1 (р.430+р.480+р.620+р.630) / ф.1 р.380
Коефіцієнт забезпечення власними обіговими коштами >0,1 Відношення чистого оборотного капіталу до оборотних активів. ф.1 (р.260-р.620) / ф.1 р.260
Поточна платоспроможність >0 (збільшення) Відношення суми грошових коштів та їх еквівалентів, поточних фінансових інвестицій і власного капіталу до поточних зобов’язань ф.1 (р.220+р.230+р.240+р.380) / ф.1 р.620
Коефіцієнт оборотності активів (збільшення) Відношення чистої виручки від реалізації до середньої величини активів підприємства ф.2 р.035 / [ф.1 (р.280п. з. п. +р.280к. з. п)] /2
Коефіцієнт оборотності кредиторської заборгованості (збільшення) Відношення чистої виручки від реалізації продукції до середньої величини кредиторської заборгованості ф.2 р.035 / ф.1 [ (р.430+р.480+р.620) п. з. п. + + (р.430+р.480+р.620) к. з. п.] /2
Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості (збільшення) Відношення чистої виручки від реалізації до середньої величини дебіторської заборгованості ф.2 р.035 / ф.1 [ (р.160+р.170+р.210) п. з. п. + + (р.160+р.170+р.210) к. з. п)] /2

 

Таблиця 2.5Последнее изменение этой страницы: 2016-09-05; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.238.204.31 (0.018 с.)