ТОП 10:

Оцінка майнового страхування в УкраїніСучасний стан страхового ринку в Україні

На сьогодні страховий ринок України є головним сектором ринку небанківських фінансових послуг України, і за обсягом коштів, зосереджених у ньому, і за ступенем законодавчої, нормативної та організаційної урегульованості діяльності.

Стан страхового ринку України за останні роки характеризується динамічним розвитком діяльності страхових компаній, що супроводжується зростанням кількості страхових компаній, розширенням напрямків страхової діяльності, збільшенням обсягів страхових операцій (табл.2.1).

Таблиця 2.1

Динаміка кількості страховиків на страховому ринку України

У 2008-2011 рр.

Показники 2007р. 2008р. 2009р. 2010р. 2011р.
Всього страхових компаній
у тому числі з ризикового страхування
зі страхування життя
з іноземним капіталом
Питома вага страхових компаній з іноземним капіталом, % 14,6 16,0 15,7

Як бачимо з табл. 2.1, протягом 2007-2011 рр. кількість страхових компаній зростала. З року в рік зростання проходило майже на одному рівні,і вже в 2011 р. в Україні діяла 471 страхова компанія (СК), в т.ч. 396 страховиків з ризикового страхування і 75 – зі страхування життя. Проте, незважаючи на велику кількість компаній, реально на ринку у в 2011 році основну частку валових премій акумулюють 50 СК загального страхування (77,3 %) та 10 СК зі страхування життя (81,7 %). Така тенденція існувала на ринку і у попередні роки.

Концентрація ринку щодо частки перших СК (top) за надходженнями валових премій в 2011 році представлена у табл. 2.2.

Таблиця 2.2

Концентрація страхового ринку України в 2011р.

Страхові компанії (top) Страхування життя Ризикове страхування
Страхові платежі, млн. грн.. Частка на ринку, % Страхові платежі, млн. грн Частка на ринку, %
Тор 3 228,2 56,4 1438,9 15,8
Тор 10 330,2 81,7 3215,8 35,3
Тор 20 381,4 94,3 4937,6 54,2
Тор 50 404,3 7041,2 77,3
Тор 100 * * 8273,1 90,8
Тор 200 * * 9006,6 98,9
Всього 404,3 9109,7

Важливий показник розвитку страхового ринку – присутність на ньому іноземного капіталу.

На вітчизняному страховому ринку іноземна присутність зростає. Так, кількість страхових компаній з іноземним капіталом зросла з 20 СК у 2001 р. до 82 СК в 2011 р., або в 4 рази. На початок 2011 р. кожний 5-й страховик мав частку іноземного капіталу.

У 25 українських страховиків інвестиції іноземних компаній шляхом придбання часток у статутному капіталі становлять 51 % і вище, частка іноземного капіталу в статутних фондах страховиків склала 17,9 %.

Основні показники діяльності страхового ринку протягом 2008–2011 рр. наведено у табл.2. 3. (додаток 1)

Впродовж останніх років страховий ринок України демонстрував стабільні темпи зростання. Аналіз показників ділової активності страховиків у цьому періоді має оптимістичний характер. Активи українських СК з кожним роком зростають: за підсумками 2011 р. зросли на 30,2 % – до 41930,5 млн. грн. Вітчизняним страховикам належить переважна частка (приблизно ¾) загального обсягу активів небанківських фінансових установ. Водночас, в 2011 р. активи банків (892546,01 млн. грн.) в 21 раз перебільшували активи страхових компаній (41930,5 млн. грн.). Сумарний статутний капітал українських страховиків щорічно зростає у середньому на 25 %. Середній розмір сплаченого статутного капіталу українських СК у 2011 р. дорівнював 28,2 млн. грн., або 3,5 млн. дол. Становить інтерес порівняння “потужності” вітчизняних СК і банків. У цьому змаганні явна перемога за банками. Так, у 2011 р. статутний капітал українських банків становив 82280 млн. грн., що в шість разів перевищувало статутний капітал вітчизняних СК, хоча за кількістю банків у 2,5 раза менше, ніж страховиків. Темпи зростання банківського статутного капіталу також перевищують темпи зростання статутного капіталу страховиків. Набагато вищою є й продуктивність банківського капіталу. Так, якщо на 1 грн. статутного капіталу банків припадає 4,4 грн. депозитів юридичних і фізичних осіб, то на 1 грн. статутного капіталу СК – лише 1,8 грн. валових страхових премій. Все це свідчить про недостатню капіталізацію страхового ринку в порівнянні з банківською системою [27]. Стан страхового ринку визначається обсягом зібраних страхових премій і сформованими страховими резервами. Валові страхові премії українських страховиків в 2011 р. зросли на 33,3 % – до 24 млрд. грн., а чисті страхові премії – на 29,4 % – до 15,7 млрд. грн. Як бачимо, кризовіявища в економіці країни у 2011 р. не відбилися на обсягах надходження валових страхових премій, а 2011 р. взагалі став одним із найвдаліших за цим показником протягом останніх 5 років. Чисті премії (валові премії за мінусом премій з внутрішнього перестрахування) також мають впевнену тенденцію до зростання. Збільшення темпів росту страхової премії означає ріст зобов’язань страховиків, що повинен бути підкріплений відповідним рівнем страхових резервів. Протягом останніх років простежувалася тенденція до зростання страхових резервів. Відповідно до росту страхових премій відбувається зростання на 67,4 % валових і майже на 69 % чистих страхових виплат. У 2011 р. рівень валових страхових виплат (відношення валових виплат до валових премій) становив 25,6 %, рівень чистих страхових виплат (відношення чистих виплат до чистих премій) – 30,6 %. Вважається прийнятним рівень виплат в межах 40 %. Про стан розвитку національного страхового ринку може говорити частка зібраних на ньому премій в сукупному обсязі страхових премій на світовому страховому ринку. За підсумками 2011 р. частка України на світовому ринку 0,10 % (для порівняння: в Росії цей показник – 0,91 %, Польщі – 0,57 %, Великобританії – 10,54 %, Америці – 29 %), причому частка “non-life” страхування становить 0,23 %. Про частку ж нашої країни на світовому ринку “life” страхування говорити поки що взагалі не доводиться, оскільки вона становить лише 0,01 %. Основним макроекономічним індикатором розвитку страхового ринку є співвідношення сукупної страхової премії до ВВП (показник глибини ринку). В Україні співвідношення валових страхових премій до ВВП у 2011 р. становило лише 2,5 %, тоді як у 2008 р. – 3,1 %. При цьому вважається, що для ефективного страхового ринку цей показник повинен бути на рівні 7 %. У Великобританії це співвідношення становить 15 %, у США – 10 %, у Польщі – 4 %. Важливий макроекономічний індикатор розвитку ринку страхування – розмір страхової премії на душу населення (щільність страхування). Зростання цього показника багато в чому зумовлюється зростанням споживання страхових послуг. В Україні розмір страхових премій у розрахунку на душу населення порівняно низький. У 2011 р. на 1 особу припадало 93,8 дол.страхових премій (“life” – 4,1 дол.; “non-life” – 89,7 дол.), це значно більше, ніж у 2009р. – 59 дол. Проте Україна суттєво відстає від зарубіжних країн.

Динаміка основних показників розвитку страхового ринку до початку 2011 р. в цілому свідчить про зростання обсягів вітчизняного страхового ринку. І все ж таки, глобальна фінансова криза, яка розпочалася ще в 2008 р., торкнулася усіх основних секторів економіки України. Слід зазначити, що фінансові сектори країни також зазнали суттєвих фінансових втрат. Разом з тим, ступінь погіршення стану установ фінансового ринку різниться. Якщо у банківському секторі спостерігаються проблеми депозитних вкладень, фінансової стійкості та ліквідності, на фондовому ринку – обвал курсів цінних паперів, то у секторі страхування вплив фінансової кризи має дещо завуальований вигляд. Аналіз низки публікацій провідних науковців та практиків щодо перспектив розвитку страхового ринку 2010-2011 рр. свідчить, що більшість з них прогнозують деяке зниження темпів зростання надходжень страхових премій, але загалом передбачають подальший розвиток ринку страхування.

Розглянемо, що відбувалося на страховому ринку України в першому півріччі 2010 і 2011 років (табл. 2.4).

Таблиця 2.4

Динаміка основних показників діяльності страховиків

в 2010 р. і 2011 р.

Показники 2010р. 2011р. Темпи приросту,%
  Кількість страхових компаній 0,004
Активи по балансу, млн. грн. 35561,7 41999,5
Статутний капітал, млн. грн. 11970,5 13627,1
Страхові резерви, млн. грн. 9127,2 9619,6
Валові страхові премії, млн. грн. 11279,5 9514,0 -16
Передано у перестрахування, млн. грн. 4229,4 3754,3 –11
Валові страхові виплати, млн. грн. 7601,9 6313,4 –17
Рівень валових виплат, % 3376,0 3275,5 –3
Чисті страхові виплати, млн. грн. 3223,5 2976,7 –10
Рівень чистих виплат, % 42,4 46,2
Рівень валових виплат,% 29,9 34,4
Частка страхового ринку у ВВП, %   2,6 2,1 –0,2

Фінансово-економічна криза призвела до зменшення доходів існуючих і потенційних споживачів страхових послуг, як наслідок відбулося скорочення попиту на страхування та обсягу залучених страховими компаніями премій. За результатами діяльності страхового ринку за перше півріччя 2011р. порівняно з аналогічним періодом 2010 р. відбулося зниження на 16 % надходжень страхових премій, на 10 % знизилися чисті страхові виплати, хоча валові скоротилися тільки на 3 %, а також на 11 % знизився рівень перестрахування.

Що стосується показників ділової активності, то вони зберігають тенденцію росту: поряд із зростанням кількості страхових компаній простежується динаміка зростання активів, статутного капіталу, страхових резервів. Під час фінансової кризи в Україні загострилась конкуренція, знизились можливості щодо якісного відбору привабливих ризиків до власного страхового портфеля. Все це призвело до створення незбалансованого портфеля страховика, виникнення можливих небезпек: від зниження платоспроможності до порушення фінансової стійкості страховиків. Основні симптоми світової фінансової кризи щодо вітчизняного ринку страхових послуг проявились також в інвестиційному сегменті, коли страховики і перестраховики, як інституціональні інвестори, втратили можливість надійно вкладати страхові резерви. З обмеженнями на видачу нових кредитів заставне майно, яке зазвичай страхувалось страховиком як привабливий і вигідний об’єкт страхування, було втрачено. У вітчизняного страхового ринку були і внутрішні причини, ризики яких реалізувались низкою протиріч і призвели до загострення під час фінансової кризи.

По-перше, це протиріччя між високими темпами зростання страхових премій і відносно низькою капіталізацією страховиків.

По-друге, протиріччя між високими темпами зростання страхової премії та низькою рентабельністю страхових операцій, яка є наслідком неправильної методології при оцінці фінансових результатів діяльності страхових організацій.

По-третє, протиріччя між високими темпами розвитку і нерозвинутою системою продажів страхових послуг.

По-четверте, протиріччя між високими темпами розвитку страхових організацій і відсутністю ефективних форм управління, яке значною мірою породжено дефіцитом кваліфікованих фахівців. І, нарешті, сьогодні вже безперечною є вимога щодо створення централізованого гарантійного страхового фонду, який би гарантував певний рівень виконання фінансових зобов’язань. Разом з тим ні механізму створення, ні законодавчих засад для такого фонду не існує.

 Последнее изменение этой страницы: 2017-02-09; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.204.227.117 (0.005 с.)