ТОП 10:

Система оцінювання рівня сформованостіПрофесійних компетентностей

Професійні компетентності Навчальний тиждень Години Методи та форми навчання Оцінювання рівня сформованості компетентностей
Форми контролю Макси­мальний бал
Змістовий модуль 1 Теоретичні та методичні основи стратегічного управління
СУ 1 Виявити тенденції змін зовнішнього середовища та прогнозувати їхній розвиток Ауд. Лекція Тема 1. Еволюція розуміння та передбачення майбутнього організації Робота на лекції 0,2
Лекція Тема 2. Передумови застосування стратегічного управлін­ня в організаціях Робота на лекції 0,2
Ауд. Лекція Тема 3. Середовище господарської організації Робота на лекції 0,4
Практичне заняття Стратегічні проблеми розвитку України. Вирішення зав­дань та ситуацій Участь у вирішенні зав­дань 0,5
    Виконання завдань щодо визна­чення зовнішнього, проміжного та внутрішнього середови­ща організації Активна участь у виконанні завдань 0,5
Семінар­ське заняття Тема семінарського заняття "Еволюція розуміння та передбачення майбутнього організації" 1. Варіанти використання бюджетів у стратегічному управ­лінні (СУ). 2. Основні переваги стратегіч­ного управління. 3. Можливості застосування СУ на українських підприємствах Доповідь, активна участь
СРС Підготовка до занять (тема 1) Пошук, підбір та огляд літературних джерел на задану тематику Перевірка ДЗ 0,5
Роль стратегічного мислення у формуванні стратегічного рів­ня організації. Принципи стратегічної діяльності укра­їнських підприємств
                   

Продовження табл. 10.1

 

СУ 1 Аналізувати чинники, які впливають на зміст стратегії підприємства СРС Підготовка до занять (тема 2) Пошук, підбір та огляд літературних джерел на задану те­ма­тику. Український менедж­мент: накопичення стратегічних ознак. Загальні риси різних підходів до стратегічного управ­ління Перевірка ДЗ 0,5
СРС Підготовка до занять (тема 3) Пошук, підбір та огляд літературних джерел на задану тематику Перевірка на сайті ПНС (попередня)  
Особливості дослідження середовища господарської організації підприємствами Укра­ї­ни
СУ 1 Визначити конкурентні переваги підприємства та його окремих підрозділів Ауд. Лекція Тема 4. Визначення конкурентоспроможності підприємства Робота на лекції 0,4
Практичне заняття Опрацювання методики оцінювання конкурентоспроможності підприємства, продукції, послуг Активна участь у виконанні прак­тичних зав­дань
Вирішення завдань та ситуацій Перевірка виконання
  Контрольне опитування або контрольна робота  
СРС Підготовка до занять (тема 4) Напруженість конкурентної бо­ротьби на певному ринку Укра­їни, наприклад безалкогольних напоїв. Проілюструвати, використовуючи апарат моделі стра­тегічних груп. Указати, між яки­ми учасниками відбувається найсильніша конкурентна боротьба Перевірка на сайті ПНС  
                   

Продовження табл. 10.1

 

СУ 1 Виявити тенденції змін зовнішнього середовища та прогнозувати їхній розвиток Ауд. Лекція Тема 5. Методи аналізу і прогнозування розвитку середовища організації Робота на лекції 0,4
Практич­не занят­тя Аналіз та прогнозування мік­ро- і макросередовища з використанням спеціальних методів Активна участь у виконанні прак­тичних зав­дань
СРС Підготов­ка до за­нять (тема 5) Пошук, підбір та огляд літературних джерел на задану тематику Перевірка на практичному занятті
Недоліки екстраполяційних ме­тодів для прогнозування змін у соціально-економічних систе­мах
Особливості застосування ме­тодів прогнозування в умовах функціонування української еко­номіки
СУ 1 Аналізувати чинники, які впливають на зміст стратегії підприємства Ауд. Лекція Тема 6. Стратегічне управління як реалізація цільового підходу Робота на лекції 0,4
Практич­не занят­тя Вирішення кейсів "Застосуван­ня цільового підходу в уп­рав­лінні підприємством" Активна участь у виконанні прак­тичних зав­дань
    Вирішення завдань та ситуацій Перевірка виконання практичних завдань
  Контрольне опитування або контрольна робота  
СРС Підготов­ка до за­нять (тема 6) Пошук, підбір та огляд літературних джерел на задану тема­тику. Вітчизняний і зарубіжний досвід застосування стратегіч­ного управління. Об­ме­ження застосування класичних моде­лей стратегічного управління в Україні Перевірка на сайті ПНС  
                   

Продовження табл. 10.1

 

СУ 2 Формулювати та обґрунтовувати місію підприємства Ауд. Лекція Тема 7. Мета у стратегічному управлінні Робота на лекції 0,4
Практичне заняття Вирішення завдань та ситуацій  
    Інтерактивний діалог "Життєва мета. Мета в діловій кар'єрі"  
СРС Підготовка до занять (тема 7) Пошук, підбір та огляд літературних джерел на задану тематику Перевірка на сайті ПНС  
Обмеження застосування класичних моделей стратегічного управління
СУ 2 Обґрунтовувати складові частини стратегічного набору підприємства Ауд. Лекція Тема 8. Сутність стратегії та стратегічного набору Робота на лекції 0,4
  Практичне заняття Розроблення стратегічного на­бору підприємств Активна участь у виконанні прак­тичних зав­дань
      Опрацювання кейсів. Вирішен­ня завдань та ситуацій Активна участь у виконанні прак­тичних зав­дань
    Контрольне опитування або контрольна робота  
СРС Підготовка до занять (тема 8) Пошук, підбір та огляд літературних джерел на задану тематику Перевірка на сайті ПНС  
Підходи, що існують, до формування стратегічних наборів

Продовження табл. 10.1

 

Змістовий модуль 2 Реалізація та забезпечення стратегічного управління
СУ 2 Будувати алгоритм етапів реалізації стратегічного планування на конкретному підприємстві Ауд. Лекція Тема 9. Сутність стратегічного планування у системі СУ Робота на лекції 0,2
Семінар­ське заняття Тема семінарського заняття "Сутність стратегічного планування" 1. Мета та принципи стратегіч­ного планування. 2. Бар'єри стратегічного планування. 3. Подолання бар'єрів. 4. Моделі стратегічного плану­вання. 5. Характеристика стратегічно­го планування на підпри­ємстві Активна участь, виступи
    Есе, стаття або стратегічний проект "Туристичний бізнес в Україні"  
СРС Підготовка до занять (тема 9) Пошук, підбір та огляд літературних джерел на задану тематику    
Ауд. Лекція Тема 10. Стратегічні плани, проекти та програми Робота на лекції 0,2
Практичне заняття Розроблення стратегічних пла­нів, проектів, програм Активна участь у виконанні прак­тичних зав­дань
СРС Підготовка до занять (тема 10) Пошук, підбір та огляд літературних джерел на задану тематику    
Ауд. Лекція Тема 11. Організаційні структури в системі забезпечення стратегічного управління Робота на лекції 0,2
Практичне заняття Побудова контрольних карт якості Активна участь у виконанні прак­тичних зав­дань
Ауд. Лекція Тема 12. Фінансово-економічні аспекти реалізації стратегічних планів і програм Робота на лекції 0,2
                   

Продовження табл. 10.1

 

СУ 2 Будувати механізми забезпечення розроблення стратегічного портфеля підприємства, що ефективно діють   Практичне заняття Оцінювання фінансової ефективності стратегії Участь у виконанні практичних завдань
СРС Підготовка до занять (тема 11) Пошук, підбір та огляд літературних джерел на задану тематику Перевірка ДЗ  
Фінанси як засіб виконання про­дуктових, функціональних та ресурсних стратегій. Джерела формування фінансових ресур­сів і напрями їхнього використання
Ауд. Лекція Тема 13. Соціально-психо­ло­гічне забезпечення стратегічного управління і формування стратегічної поведінки персо­на­лу Робота на лекції 0,2
  Семінар­ське заняття Тема семінарського заняття "Соціально-психологічне забезпечення стратегічного управління та формування стратегічної поведінки персоналу". 1. Сутність і механізм формування організаційної культури. 2. Переваги й недоліки різних варіантів проведення змін в ор­ганізації. 3. Можливі шляхи уникнення опору в організації. 4. Методи й послідовність фор­мування стратегічної пове­дін­ки  
      Контрольне опитування або контрольна робота  
СРС Підготовка до занять (тема 12) Поведінкові аспекти розроблен­ня та реалізації стратегії. Стра­тегія та опір: поняття, причини і типи опору змінам. Критичний аналіз методів уп­равління змінами Перевірка ДЗ  
Ауд. Лекція Тема 14. Інформаційно-ана­лі­тич­не забезпечення стратегічного управління Робота на лекції 0,2
Практичне заняття Визначення ролі інформації у стратегічному управлінні Активна участь у виконанні прак­тичних зав­дань
СРС Підготовка до занять (тема 13) Пошук, підбір та огляд літературних джерел на задану тематику Перевірка ДЗ  
                         

Закінчення табл. 10.1

 

          Дослідження схем методичного взаємозв'язку стратегічного контролінгу та стратегічного моніторингу. Організаційно-еко­номічні механізми внесення коректив у стратегії на основі результатів аналізу в режимі реального часу. Дослідження особливостей інформаційно-аналітичних систем забезпечення стратегічного управління на підприємствах України    
Ауд. Практичне заняття Презентація проекту "Розроблення стратегії розвитку під­приємства" (підприємство сту­дент оби­рає самостійно) Захист стратегічного проекту
СРС Підготовка до занять (тема 14) Пошук, підбір та огляд літературних джерел на задану тематику Попередня перевірка на сайті ПНС
Підготовка самостійної роботи та презентації "Розроблення стратегії розвитку підприємства"
СЕСІЯ Ауд. Перед­екзаме­наційна консуль­тація Вирішення практичних зав­дань на різні теми, що входять до підсумкового контролю Підсумковий контроль
Екзамен Виконання завдань екзаменаційного білета
СРС Підготовка до екзамену Повторення матеріалів змістових модулів
Усього годин Загальна максимальна кількість балів із навчальної дисципліни
із них  
аудиторні 27 % поточний контроль
самостійна робота 73 % підсумковий контроль
                         

Розподіл балів у межах тем змістових модулів наведено в табл. 10.2.

 

Таблиця 10.2

 

Розподіл балів за темами

Поточне тестування та самостійна робота Сума
Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2
Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 Т12 Т13 Т14
0,2 0,2 3,4 6,4 3,4 6,4 3,4 6,4 1,2 1,2 1,2 1,2 4,2 1,2
Есе Презентація

Примітка. Т1, Т2 ... Т12 – теми змістових модулів.

 

Максимальну кількість балів, яку може накопичити студент про­тягом тижня за формами та методами навчання, наведено в табл. 10.3.

 

Таблиця 10.3

 

Розподіл балів за тижнями

Теми змістового модулю лекційні заняття практичні заняття Домашні завдання Есе Презентація Поточні КР Усього балів
ЗМ 1 Тема 1 1 тиждень 0,2 0,2
Тема 2 1 тиждень 0,2 0,2
Тема 3 2 тиждень 0,4 3,4
Тема 4 4 тиждень 0,4 6,4
Тема 5 6 тиждень 0,4 3,4
Тема 6 8 тиждень 0,4 6,4
Тема 7 10 тиждень 0,4 3,4
Тема 8 12 тиждень 0,4 6,4
ЗМ 2 Тема 9 14 тиждень 0,2 11,2
Тема 10 14 тиждень 0,2 0,5 0,5 1,2
Тема 11 15 тиждень 0,2 1,2
Тема 12 15 тиждень 0,2 0,5 0,5 1,2
Тема 13 16 тиждень 0,2 4,2
Тема 14 16 тиждень 0,2 11,2
Тема 14 17 тиждень 11,2
Усього

 

Підсумкова оцінка з навчальної дисципліни визначають, відпо­від­но до Тимчасового положення"Про порядок оцінювання результатів
навчання студентів за накопичувальною бально-рейтинговою системою" ХНЕУ ім. С. Кузнеця (табл. 10.4).

 

Таблиця 10.4

 Последнее изменение этой страницы: 2017-02-21; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.215.33.158 (0.006 с.)