ТОП 10:

ПІДГОТОВКА ТА ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ 

Підготовка і захист дипломної роботи – це завершальна стадія процесу навчання, що дає право на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня - спеціаліст.

Дипломна робота повинна бути самостійною роботою, в якій на основі виконаних студентом досліджень сформульовано та обгрунтовано певні наукові положення, сукупність яких можна кваліфікувати як нову ідею або теоретико-прикладне обгрунтування проблеми, що має суттєве управлінське, соціальне, економічне, правове чи інше значення. Виконання роботи повинно підтвердити спроможність студента генерувати і обгрунтовувати нові наукові і практичні ідеї, розраховані на близьку або далеку перспективу, самостійно проводити дослідження. Велика увага в діяльності випускової кафедри за спеціальністю приділяється формуванню у майбутніх фахівців навичок і вмінь творчої самостійної роботи. У сучасних умовах фахівець не може обходитися лише тими знаннями, які він одержав у навчальному закладі, він має постійно поповнювати їх шляхом самостійної роботи. Тому дуже важливо, щоб студент не лише одержав певну кількість знань відповідно до програми навчання, але й виробив у себе розуміння необхідності безупинної самостійної роботи з поглиблення й удосконалення отриманих знань, одержав науково-дослідні навички, оволодів прийомами й методами вирішення практичних занять, умів правильно орієнтуватися у зростаючому потоці наукової, технічної та суспільно – політичної інформації.

Успішне виконання дипломної роботи багато в чому залежить від ступеня усвідомлення студентом основних вимог до роботи, які стосуються, насамперед, теоретичного рівня роботи, її змісту, структури, обсягу й якості оформлення матеріалу.

Дипломну роботу виконують у такій послідовності:

обирають тему;

з’ясовують об’єкт, наукову проблему та предмет дослідження;

визначають мету й завдання;

виявляють, відбирають і вивчають літературу з досліджуваної теми дипломної роботи;

складають попередній план дослідження;

викладають основний зміст та застосовувані методики;

формулюють висновки й рекомендації;

оформляють список використаних джерел, додатки та покажчики;

здійснюють літературне редагування й технічне оформлення.

Студент при підготовці дипломної роботи повинен проявити вміння використовувати набуті в процесі навчання теоретичні знання й навички (у т.ч. із застосуванням ПК) для вирішення певної проблеми управління і організації бізнесу; аналізу наукових спеціальних джерел; узагальнення матеріалів та застосування сучасної методики наукових досліджень при розв’язанні певної проблеми; обгрунтованого використання вітчизняного та міжнародного досвіду, статистичного та графічного матеріалу; самостійного прийняття оптимальних рішень з проблем управління в сучасних умовах тощо.

В дипломних роботах студентів об’єктом дослідження можуть бути економічні об’єкти і системи різних рівнів, соціально-економічні аспекти функціонування систем управління.

Вибір та затвердження теми дипломної роботи. Тематика дипломних робіт є досить різноманітною. Вона охоплює широке коло питань, що надає дипломантам можливість вибору завдань, пов’язаних з їх індивідуальними нахилами та інтересами. При цьому потрібно вважати природною і доцільною існуючу практику, коли тематика більшості робіт відповідає напрямам наукових досліджень кафедри. Це впливає на високий рівень робіт, кваліфіковане керівництво, забезпеченість необхідним інструментарієм досліджень. Для забезпечення інтеграції навчального процесу з майбутньою професійною діяльністю тематика дипломних робіт може визначатися і замовником. Типова тематика розробляється, поновлюється кожного навчального року за напрямами досліджень і затверджується кафедрою у жовтні-листопаді поточного навчального року.

Тема дипломної роботи повинна відповідати одному з видів діяльності освітньо-кваліфікаційної характеристики спеціальності і може бути запропонована студентом, який працює над актуальними проблемами в рамках запланованих досліджень. Тема дипломної роботи також може бути запропонована керівником у розвиток результатів індивідуальних робіт і науково-дослідної роботи студента. При виборі теми доцільно враховувати схильність студента до певного роду діяльності, а сама тема має викликати теоретичний інтерес, бути здійсненою протягом відведеного часу та носити суспільно корисний характер.

Обирають тему дипломної роботи за такими основними критеріями:

- актуальність;

- наявність теоретичної бази;

- можливість виконання її на кафедрі і доступ до потрібної інформації на підприємстві;

- відповідність теми обраній спеціальності;

- можливість впровадження результатів дослідження.

В окремих випадках, погоджених з науковим керівником дипломної роботи, коли обрана тема має характер теоретичних досліджень і на базі практики нема відповідних практичних матеріалів, спеціаліст може використовувати статистичний матеріал, аналізувати зарубіжний досвід, робити висновки відповідно до результатів наукових досліджень провідних фінансових установ і організацій, відомих науковців у галузі фінансів.

Назва теми має бути лаконічною, точно відповідати змісту дипломної роботи і відповідної спеціальності. Ключові слова в назві теми мають акцентувати увагу на мету, об’єкт і предмет дослідження.

Тему дипломної роботи затверджують на підставі письмової заяви студента на ім'я завідувача кафедри фінансів суб’єктів господарювання (додаток 1). Теми дипломних робіт розглядають на засіданні кафедри, де назву теми можуть скорегувати. Теми дипломних робіт розглядає та затверджує кафедра. Наукові керівники призначаються кафедрою.

Науковий керівник разом із студентом розробляє завдання на виконання дипломної роботи (див. додаток 3), яке затверджується на засіданні кафедри. Завдання готується у двох примірниках: один передається на кафедру, а другий залишається у студента.

На підставі одержаного завдання студент складає і узгоджує з керівником детально розроблений календарний план виконання дипломної роботи на весь період роботи, який в подальшому може коригуватись. На виконання дипломної роботи відводиться час, передбачений навчальним планом. Враховуючи цей час і терміни подання завершеної роботи, дипломант спільно з керівником складає докладний календарний план виконання роботи. Успішна розробка дипломної роботи у встановлений термін можлива лише за наявності ретельно продуманого плану роботи і безумовного його виконання. План має відтворювати основний зміст роботи, а структура – форму його втілення.

Після конкретизації теми необхідно скласти попередній план, що є проміжною ланкою між програмою дослідження і робочим планом. У ньому намічають основні „контури” запланованої роботи. Згодом план уточнюють.

Робочий план – це докладно розроблений проект виконання дослідження. У ньому подають зміст роботи, форми звітності на кожному етапі та ін. Від попереднього плану він відрізняється більшою конкретністю термінів, трудомісткістю, розподіленням функцій між співавторами. Його складання – важлива, відповідальна і цілком необхідна робота. Без належного упорядкування робота буде тривалішою і менш ефективною.

Для розробки розгорнутого плану дипломної роботи не існує визначеної форми, але при цьому необхідно, щоб він забезпечував послідовність, логічність і чіткість викладення змісту роботи. При його розробці доцільно звузити кількість питань, але глибоко їх дослідити і мати резерв часу.

Терміни, зазначені в плані, мають бути реальними. Лише погоджуючи у процесі планування всі форми своєї діяльності, дипломант створює реальну передумову дотримання термінів і своєчасної підготовки дипломної роботи.

План дипломної роботи включає чітко сформульовану назву роботи та її елементи: вступ, основні розділи чи питання і висновки. Практика показує, що складання нечіткого плану спричиняє найбільші труднощі, і це не випадково. Непродуманий, нечіткий план відволікає від суті проблеми, ускладнює роботу, збільшує витрати часу. Тому студент має дуже ретельно складати план роботи. Якщо студент має труднощі, то необхідно порадитися з керівником.

План рідко виникає із самого початку в завершеному, остаточному вигляді. Він зазвичай уточнюється, а іноді – істотно змінюється після глибшого вивчення літератури. Буває і так, що деякі формулювання набувають остаточного вигляду лише у процесі літературного оформлення дипломної роботи.

При розробці планів дипломанти припускаються двох найбільш характерних помилок. Перша полягає в тому, що одне з питань плану точно повторює загальну тему і в такий спосіб формально вичерпує її, інші питання виходять за межі теми, у результаті план виявляється ширше за затверджену тему. Друга помилка – протилежна, коли план відбиває одну зі складових теми й упускає інші, іноді інші істотні.

Іноді виникає необхідність для кожного розділу (глави) готувати більш-менш детальний план-проспект. Це заощаджує час автора при компонуванні „чистого” матеріалу, допомагає уникнути повторів і викласти матеріал роботи більш структуровано й якісно.

Головним елементом розгорнутого плану (план-проспекту) є викладення основної частини дослідження. Це центральна частина плану, яка є, за суттю, дослідженням. Саме тут планується досягти певних результатів, висунути й обгрунтувати нові пропозиції та рекомендації, тому деталізація цієї частини плану потребує особливо ретельного відпрацювання, саме на цьому етапі важлива допомога керівника. Розгорнутий план роботи забезпечує послідовність викладення результатів дослідження, їх чіткий і логічний розвиток.

У загальних висновках розгорнутого плану роботи мають міститися найбільш суттєві результати, ступінь їх достовірності й новизни, значення для теорії та практики, рекомендації щодо їх використання.

Особливу увагу слід приділяти термінам. На всі непередбачені роботи потрібно запланувати до 5% часу, врахувати час на обговорення результатів із керівником.

Правильно складений план – запорука успішного проведення дипломного дослідження.

Наступний етап роботи студента над написанням дипломної роботи – підбір літератури, інформаційних, довідкових та інших матеріалів, ознайомлення з ними та їх систематизація. Підбір спеціальної літератури можна зробити з використанням бібліотечних систематичних каталогів та бібліографічних довідників, статей у спеціалізованих виданнях, реферативних збірників. Допомогу у виборі дійсно необхідної літератури повинен надати науковий керівник.

Підібраний і систематизований матеріал є основою для розробки змісту магістерської роботи, який повинен не тільки відображати її загальну характеристику, послідовність розділів і підрозділів, але й визначати тези змісту відповідних розділів.

Про хід виконання плану підготовки дипломної роботи студент повинен звітуватися перед науковим керівником у встановлені терміни, але не менше одного разу на два тижні. Науковий керівник на основі аналізу проведеної роботи та виконання календарного плану фіксує ступінь планомірності та інформує про це кафедру.

Відповідальність за виконання затверджених планів підготовки дипломної роботи покладається на студентів-виконавців роботи.

Вимоги до дипломної роботи:

– актуальність теми, відповідність її сучасному стану розвитку обліку і фінансів, а також практичним завданням зазначеної сфери;

– об’єктивність дослідження;

– наявність характеристики історії досліджуваної проблеми, її сучасного стану, а також передового досвіду роботи у відповідній галузі;

– чітка характеристика об’єкта, наукової проблеми, предмета, мети, завдань та методів дослідження;

– аналіз рівня досліджуваності теми;

– відповідність фактичного матеріалу методологічним нормам;

– обґрунтованість висновків і практичних рекомендацій;

– бездоганність тексту з огляду законів і правил логіки, граматики та пунктуації;

– відповідність вимогам державних, міждержавних та міжнародних стандартів, а також наукового стилю викладу;

– своєчасність виконання.

Студент-автор відповідає за прийняті у дипломній роботі рішення і достовірність усіх даних.

Науковий керівник при перевірці дипломної роботи вказує на помилки і неточності, пояснює в чому вони полягають, рекомендує раціональні шляхи їх усунення, уточнює або виправляє нечіткі формулювання, відзначає стилістичні помилки. Основна увага керівника має бути зосереджена на розвиток самостійності та творче ставлення студента до роботи. Керівник має всіляко підтримувати ініціативу студента і докладно консультувати його лише з питань, які не отримали достатньо повного висвітлення в літературі. У той же час не можна допускати, щоб студент витрачав зайвий час на пошуки необхідної літератури довідкового, описового і науково-теоретичного характеру.

Під час підготовки дипломної роботи керівник має вивчити ділові якості та рівень підготовки студента до самостійної діяльності для складання вичерпного відгуку про його роботу і рекомендацій про подальше використання результатів дослідження після випуску.

Керівник є лише консультантом і наставником, а не співвиконавцем роботи. Як загальну пораду можна було б рекомендувати керівнику звести свій вплив на роботу дипломанта до мінімуму, надавши йому максимум самостійності.

Підготовлена до захисту робота подається керівнику не пізніше, ніж за два тижні до початку роботи ДЕК для попереднього захисту на кафедрі. Науковий керівник готує письмовий відгук, який повинен містити характеристику роботи за всіма розділами роботи, засвідчувати рівень виконання студентом завдання (науково-теоретичний рівень роботи, її практичне значення, ступінь узагальнення практичного досвіду, елементи новизни тощо). Крім того, відгук має містити характеристику студента як спеціаліста, рівня його підготовки.

Завершена дипломна робота з відповідними проектами слайдів, плакатів, презентацій повинна бути представлена на випускову кафедру для попереднього захисту. Після попереднього захисту кафедра вирішує питання щодо допуску студента до захисту дипломної роботи, про що робиться відповідний запис на титульній сторінці роботи завідувачем кафедри. Допущена кафедрою до захисту робота подається на зовнішнє рецензування керівникам підприємств–об’єктів дослідження, провідним фахівцям науково-дослідних інститутів та вищих закладів освіти, наукові інтереси яких відповідають тематиці дипломної роботи. У письмовій рецензії відзначаються позитивні моменти роботи та її недоліки; рецензент робить висновок та надає рекомендацію щодо захисту дипломної роботи і присвоєння випускнику кваліфікації спеціаліста.

Дипломна робота з відзивом наукового керівника та зовнішньою рецензією із печаткою організації зовнішнього рецензента направляється в Державну екзаменаційну комісію для захисту.

 

 Последнее изменение этой страницы: 2016-06-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.227.2.246 (0.041 с.)