ТОП 10:

ЩОДО ЗАХИСТУ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ 

Направляється студент (ка) _______________________________ до захисту дипломної роботи

(прізвище та ініціали)

Галузь знань ______________________________________________________

 

Напрям підготовки _________________________________________________

 

Спеціальність______________________________________________________

(шифр і назва спеціальності)

на тему:__________________________________________________________________________

(назва теми)

_________________________________________________________________________________

Дипломна робота і рецензія додаються.

Довідка про успішність студента (ки)

________________________________________________

(прізвище та ініціали студента)

за період навчання на факультеті (центрі)_____________________________________________

з 20___ року до 20___ року повністю виконав (ла) навчальний план з таким розподілом оцінок:

за національною шкалою: відмінно ______%, добре ______%, задовільно ______%;

за шкалою ECTS: А ______%; В ______%; С ______%; D ______%; Е ______%.

Декан факультету _______________ ______________________ „____”__________20__ р.

(підпис) (прізвище та ініціали)

 

 


Висновок керівника дипломної роботи

Студент (ка)_________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Керівник роботи _______________ _____________________ „____”__________20__ р.

(підпис) (прізвище та ініціали)

 


Висновок кафедри __________________________________

(назва кафедри)

Дипломну роботу розглянуто.

Студент (ка) ________________________________ допускається до захисту даної роботи

(прізвище та ініціали)

в Державній екзаменаційній комісії.

Завідувач кафедри _______________ _______________________ „__”__________20__ р.

(підпис) (прізвище та ініціали)

Додаток 9

 

РЕЦЕНЗІЯ
на дипломну роботу студента

Львівської державної фінансової академії

 

Студента (ки) ____________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові повністю)

 

на тему __________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Актуальність теми_________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Якість проведеного дослідження ___________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Зауваження ______________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Практична значущість висновків і рекомендацій_______________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Загальний висновок на дипломну роботу _____________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Рецензент    
______________________    
(посада)    
_________________________________ ________________ __________________________
(місце роботи) (підпис) (прізвище, ім’я, по батькові)
Печатка  
           

„ ___” ___________ 20 __ p.

 

Додаток 10

РЕКОМЕНДОВАНА ТЕМАТИКА ДИПЛОМНИХ РОБІТ

 

1. Аналіз кредитної діяльності та управління кредитним ризиком банку.

2. Аналіз та оцінка фінансового стану підприємств та шляхи його покращення.

3. Аналіз фінансового стану страхової компанії та напрями його покращення.

4. Аналіз ліквідності та фінансової стійкості підприємства і напрями їх підвищення.

5. Аналіз фінансової звітності як інструмент управління фінансами підприємства.

6. Аналіз системи банківського кредитування підприємств.

7. Активізація інвестування житлово-комунального господарства України.

8. Аналіз та шляхи покращення фінансового стану банку.

9. Активи підприємств: аналіз, оцінка, управління.

10. Аналіз та шляхи забезпечення фінансової стійкості банку.

11. Банківські інновації як сучасна концепція розвитку вітчизняних банків.

12. Банківське кредитування підприємств АПК та шляхи його вдосконалення.

13. Вдосконалення майнового страхування в Україні в умовах виходу з кризи.

14. Використання сучасних методів оцінки кредитоспроможності позичальника як інструмент управління кредитним ризиком банку.

15. Майнове страхування в АПК.

16. Оподаткування підприємств та шляхи його оптимізації.

17. Обґрунтування напрямів покращення надання фінансових послуг банком.

18. Оцінка і шляхи забезпечення ліквідності та платоспроможності підприємства.

19. Оптимізація грошових потоків підприємств.

20. Особливості та організація банківського кредитування суб’єктів господарювання.

21. Оцінка ділової активності підприємства та шляхи її покращення.

22. Оцінка фінансового стану і фінансових результатів підприємства та шляхи їх покращення.

23. Обґрунтування напрямів покращення фінансового стану банку.

24. Перспективи розвитку медичного страхування в Україні.

25. Порівняльна характеристика лізингу і кредиту в економіці України.

26. Портфельне інвестування як форма інвестиційної діяльності комерційного банку.

27. Принципи та основні критерії побудови ефективної системи бюджетування на підприємстві.

28. Проблеми адаптації українського банківського законодавства до вимог Європейського Союзу.

29. Проблеми і перспективи функціонування національної грошової одиниці на валютно-фінансовому ринку.

30. Підвищення ефективності кредитування фізичних осіб в Україні.

31. Проблеми фінансування інвестиційної діяльності в Україні.

32. Розвиток відносин України з міжнародними валютно-фінансовими інституціями.

33. Роль банківських капіталів в активізації інвестиційних процесів в Україні.

34. Роль корпоративного управління в підвищенні ефективності функціонування АТ.

35. Соціально-економічні аспекти особистого страхування в умовах ринкової трансформації економіки.

36. Стан та перспективи розвитку споживчого кредитування (на прикладі банку).

37. Стан і перспективи розвитку фінансового ринку інвестицій в Україні.

38. Страховий ринок як фактор фінансової стабілізації економіки.

39. Стан та перспективи розвитку споживчого кредитування.

40. Стан та шляхи удосконалення функціонування правового регулювання страхового ринку.

41. Створення, функціонування та оподаткування лізингової компанії.

42. Страховий ринок як фактор фінансової стабілізації економіки.

43. Стратегія формування ефективного портфеля фінансових інвестицій підприємства.

44. Сутність санаційної спроможності та її оцінка на підприємстві.

45. Сутність фінансового менеджменту банку та економічного обґрунтування його заходів.

46. Сучасні підходи до організації страхового захисту від кредитних ризиків.

47. Сучасні інструменти виміру кредитного ризику банку.

48. Сучасні тенденції у формуванні та управлінні кредитним портфелем банку.

49. Управління інвестиційно-кредитною діяльністю банків в Україні.

50. Управління портфелем цінних паперів банківських установ.

51. Управління оборотними коштами підприємств.

52. Управління фінансовою стійкістю банку.

53. Управління ризиками в механізмі зміцнення фінансової стійкості банку.

54. Управління фінансовою стабільністю підприємств та шляхи її підвищення.

55. Управління конкурентоспроможністю підприємства у напрямі покращення фінансових результатів його діяльності.

56. Управління прибутком та рентабельністю в умовах ринкового економічного середовища.

57. Управління прибутковістю підприємства.

58. Управління депозитною політикою банку.

59. Удосконалення фінансового стану підприємства.

60. Управління ризиками банку.

61. Удосконалення фінансової надійності страховика.

62. Управління грошовими потоками та їх оптимізація на підприємстві.

63. Управління корпоративними фінансами: зміст та особливості.

64. Управління національною системою валютного регулювання і податкового контролю в Україні.

65. Управління ризиками страхової компанії.

66. Управління ризиками в банківській діяльності.

67. Управління оборотними активами промислового підприємства.

68. Управління прибутком і розподільча політика підприємств колективної форми власності.

69. Управління проблемними кредитами банку.

70. Управління фінансовими інвестиціями підприємства.

71. Фінансовий менеджмент на підприємстві та основні напрями його розвитку.

72. Фінансові результати діяльності підприємств як об’єкт управління.

73. Фінансова стратегія розвитку підприємства.

74. Фінансова діяльність у системі функціональних завдань фінансового менеджменту підприємства.

75. Фінансовий контролінг у системі функціональних завдань фінансового менеджменту підприємства.

76. Фінансові аспекти функціонування ринку нерухомості.

77. Фінансові відносини в процесі господарської діяльності суб’єктів підприємницької діяльності та шляхи їх вдосконалення.

78. Фінансові послуги вітчизняних та зарубіжних банків та їх економічна ефективність.

79. Фінансово-кредитні механізми управління інноваційними процесами.

80. Форми грошових потоків та фінансових ресурсів і напрями вдосконалення їх використання на підприємстві.

81. Формування ресурсної бази банку.

82. Фінансове управління грошовими потоками та шляхи його вдосконалення.

83. Формування та реалізація депозитної політики банку.

84. Формування залучених ресурсів банку.

85. Формування депозитної політики банківськими установами України.

 

Методичні рекомендації з виконання, оформлення та захисту дипломних робіт, вимог щодо критеріїв їх оцінювання для студентів спеціальності „Фінанси і кредит” освітньо-кваліфікаційного рівня „спеціаліст” / Укладачі: д.е.н., проф. Васьківська К.В., к.е.н., в.о. доц. Ясіновська І.Ф., к.е.н., доц. Блащук-Дев’яткіна Н.З., к.е.н., доц. Гринчишин Я.М., к.е.н., доц. Мельник О.М., к.е.н., в.о. доц. Пасінович І.І., к.е.н., доц. Сич О.А., к.е.н., доц. Смолінська С.Д., к.е.н. Прокопишак В.Б., ст. викл. Луців Л.М., ст. викл. Мищишин І.Р. – Львів, ЛДФА. – 2014. – 52 с.

 

 

Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри фінансів субєктів господарювання Львівської державної фінансової академії (протокол № 7 від 25 лютого 2014 р.).

 

 

Методичні рекомендації розроблені на основі методичних рекомендацій з виконання, оформлення та захисту дипломних робіт, вимог щодо критеріїв їх оцінювання для студентів спеціальностей „Фінанси і кредит”, „Облік і аудит”, „Економічна кібернетика” освітньо-кваліфікаційного рівня „спеціаліст” (зі змінами і доповненнями), схвалених на засіданні Методичної ради Львівської державної фінансової академії (протокол № 3 від 20 лютого 2014 р.)/ Укладачі: д.е.н., професор Буряк П.Ю., к.е.н., доцент Ситник Н.С., д.е.н., професор Васьківська К.В., к.е.н., доцент Ярема Б.П., к.е.н., доцент Приймак С.В., к.е.н., доцент Жмуркевич А.Є. – Львів, ЛДФА. – 2014. – 49 с.

 

 

ã К.В. Васьківська, І.Ф. Ясіновська, Н.З. Блащук-Дев’яткіна,
Я.М. Гринчишин, О.М. Мельник, І.І. Пасінович, О.А. Сич, С.Д. Смолінська, В.Б. Прокопишак, Л.М. Луців, І.Р. Мищишин, 2014

ã Львівська державна фінансова академія, 2014

 Последнее изменение этой страницы: 2016-06-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.168.111.191 (0.013 с.)