Критерії оцінювання дипломних проектів (дипломних робіт) державною екзаменаційною комісією 


Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Критерії оцінювання дипломних проектів (дипломних робіт) державною екзаменаційною комісією  Критерії оцінювання Кількість балів
Вступ Обґрунтування актуальності обраної теми, визначення мети та завдань її дослідження. Визначення теоретичної або прикладної проблеми (питання), що має відповідне значення у сфері фінансів, обліку, аналізу, контролю та аудиту, елементів наукової новизни обраної теми. 1-5
Розділ 1 Цінність теоретичних висновків та практичних рекомендацій, новизна отриманих результатів. Достатність глибини теоретичних досліджень. Наявність наукової ідеї та аналітичних розробок дипломника. 1-10
Розділ 2 Рівень глибини економічних досліджень із застосуванням аналітичних розрахунків, методів і засобів проведення наукових досліджень. 1-20
Розділ 3 Оцінка результатів досліджень o обґрунтування перспективних параметрів розвитку; o обґрунтування напрямів удосконалення досліджуваної проблеми; o прогнозування, аналіз результатів дослідження з використанням програмних продуктів Практична цінність отриманих результатів та можливість їх впровадження. Чіткість висновків і рекомендацій. 1-20
  Змістовність, цілісність, якість оформлення та ілюстрованість виконаної роботи. 1-5
  Якість захисту роботи (уміння стисло, послідовно й чітко викласти сутність і результати дослідження; здатність аргументовано захищати свої пропозиції, думки, погляди; загальний рівень підготовки студента; володіння культурою презентації). Змістовні відповіді на запитання членів державної екзаменаційної комісії. 1-40
  Разом

 

Підсумкову, диференційовану за стобальною та чотирибальною шкалою оцінки захисту роботи визначає державна екзаменаційна комісія. Члени комісії можуть змінювати оцінку, виставлену керівником роботи чи кафедри в разі виявлення суттєвих недоліків та необ'єктивної оцінки поданої до захисту роботи. Рішення комісії є остаточним.

У процесі визначення підсумкової оцінки враховується ряд важливих показників якості дипломної роботи:

Змістовні аспекти роботи: актуальність обраної теми дослідження; спрямованість роботи на розробку реальних практичних рекомендацій; відповідність логічної побудови роботи поставленим цілям і завданням; широта і адекватність методологічного та діагностичного апарату; наявність альтернативних підходів до вирішення визначених проблем; рівень обґрунтування запропонованих рішень; ступінь самостійності проведення дослідження; розвиненість мови викладення роботи та її загальне оформлення.

Якість захисту роботи: уміння стисло, послідовно й чітко викласти сутність і результати дослідження; здатність аргументовано захищати свої пропозиції, думки, погляди; загальний рівень підготовки студента; володіння культурою презентації.

Основні умови одержання оцінки

Відмінно (90 – 100 балів). Дипломна робота є бездоганною в усіх відношеннях, містить елементи новизни, має практичне значення, доповідь логічна і стисла, проголошена вільно, зі знанням справи, відгук і рецензія позитивні, відповіді на запитання членів ДЕК правильні і стислі:

· актуальність теми та відповідність висвітленого в роботі матеріалу темі дослідження;

· теоретичний, методичний рівень роботи загалом та її практичне значення;

· базування аналітичної частини роботи на фактичних матеріалах діяльності підприємств, роботи установ та організацій;

· вміння автора глибоко дослідити практичні ситуації на конкретних прикладах, уникаючи висновків і пропозицій загального характеру;

· вміння автора стисло, логічно й аргументовано викладати зміст і результати дослідження, застосовуючи сучасну економічну термінологію, уникати загальних слів, мовних штампів, стилістичних і граматичних помилок, бездоказових тверджень, повторень, дослівного переписування літературних джерел невиправданого збільшення обсягів роботи за рахунок другорядних матеріалів;

· використання чинних законодавчо-нормативних актів, новітніх наукових публікацій, актуального статистичного матеріалу;

· творчий підхід виконавця роботи, наявність новаторських підходів до вирішення досліджуваної проблеми;

· наявність творчих здобутків у вигляді конкретних рекомендацій, пропозицій для усунення окремих хиб в роботі підприємства (установи, організації);

· загальне оформлення роботи (відповідність вимогам щодо оформлення, обсягу роботу, акуратності та грамотності тощо);

· новизна має практичне значення, доповідь логічна і стисла, проголошена вільно, зі знанням справи, відгук і рецензія позитивні, відповіді на запитання членів ДЕК правильні і стислі.

Добре (75 – 89 балів). Тема роботи розкрита, але мають місце окремі недоліки непринципового характеру: в теоретичній частині поверхнево проаналізовано літературні джерела, елементи новизни чітко не представлені, недостатньо використані інформаційні джерела підприємства (організації) на базі якого проводилося дослідження, мають місце окремі зауваження в рецензії та відгуках, доповідь логічна, проголошена вільно, відповіді на запитання членів ДЕК в основному правильні, оформлення роботи в межах вимог.

Задовільно (60 – 74 балів). Тема дипломної роботи в основному розкрита, але мають місце недоліки змістовного характеру, нечітко сформульована мета роботи, теоретичний розділ має характер запозичення, у розрахунковій частині переважають елементи описовості, інформаційні матеріали не завжди ілюструють висновки, пропозиції, що містяться в третьому розділі, недостатньо обґрунтовані, рецензія і відгук містять окремі зауваження, доповідь зроблена без використання презентації, не всі відповіді на запитання членів ДЕК правильні або повні. Є зауваження щодо оформлення дипломної роботи.

Незадовільно (до 59 балів). Нечітко сформульована мета дипломної роботи та завдання дослідження. Розділи погано пов‘язані між собою. Відсутній критичний огляд сучасних вітчизняних та зарубіжних літературних джерел. Аналіз виконаний поверхнево або взагалі відсутній. Заходи, що пропонуються, не випливають з аналізу, носять декларативний характер. Оформлення роботи не відповідає вимогам, наведених у рекомендаціях. Відсутні матеріали презентації. Відповіді на запитання членів ДЕК неточні або неповні.

Робота до захисту не допускається, якщо вона представлена науковому керівникові на перевірку або на будь-який подальший етап проходження з порушенням термінів, встановлених регламентом, написана на тему, яка не затверджена наказом по ЛДФА, виконана із суттєвими запозиченнями інформаційного матеріалу, оформлення роботи не відповідає вимогам, зміст роботи не розкрито.

Дипломна робота після захисту передається в архів академії і зберігається протягом встановленого терміну з дня захисту. За необхідності дипломні роботи можуть бути надіслані до інших бібліотек, установ, закладів, організацій, підприємств на їхнє прохання для реалізації висновків і рекомендацій.

Рішення державної екзаменаційної комісії про остаточну оцінку захисту дипломної роботи приймається відкритим голосуванням (звичайною більшістю голосів членів комісії, котрі брали участь у засіданні) на закритому засіданні державної екзаменаційної комісії та ґрунтується на рецензіях, відгуку наукового керівника, доповіді й відповідях студента в процесі захисту.

Результати захисту дипломної роботи визначають оцінками „відмінно”, „добре”, „задовільно”, „незадовільно”.

Якщо студент не з’явився на засідання ДЕК для захисту дипломної роботи, то в протоколі комісії зазначається, що він є не атестованим через з неявку на засідання комісії.

 

ЗАОХОЧЕННЯ ТАЛАНОВИТИХ СТУДЕНТІВ ДО НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Дипломні роботи, що виконані на високому науковому рівні, а їхніх авторів, які мають опубліковані наукові праці, реалізовані актуальні наукові розробки всіляко заохочують. До прикладу, надають рекомендації до вступу в аспірантуру.

Для заохочення до наукової діяльності талановитих випускників кафедра найкращі дипломні роботи скеровує на конкурси наукових робіт. Для цього складається мотивоване подання, в якому відзначаються наукові досягнення кандидата, перспективність його наукової роботи та наявні можливості щодо її проведення (до 2-х сторінок машинописного тексту). Подання підписує і завіряє печаткою ректор академії. До нього додають ще низку документів (наприклад, відгук наукового керівника, витяг з протоколу засідання кафедри), що зазначені в умовах та порядку проведення відповідного конкурсу.

На конкурс наукових робіт скеровують дипломні роботи актуальноїтематики, в яких поєднано теоретичні аспекти проблеми, досліджено найсвіжіші статистичні та фактологічні дані, є елементи новизни, що відрізняються оригінальністю зібраного матеріалу і достатньо переконливою обґрунтованістю зроблених висновків, а головне – містять реальні в сучасних умовах України пропозиції щодо розв’язання на мікро- і макрорівнях досліджуваної проблеми.

 


 

 

Д О Д А Т К И


Додаток 1

 

Завідувачу кафедри фінансів

суб’єктів господарювання

д.е.н., проф. Васьківській К.В.

студента (ки) групи_________________

__________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

 

 

ЗАЯВА

 

Прошу затвердити тему дипломної роботи

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Керівником дипломної роботи прошу призначити

_____________________________________________________________________

(науковий ступінь, посада, прізвище, ім’я, по батькові)

_________________ ___________________________

(дата) (підпис студента)

 

 

Прохання підтримую _______________ ___________________________

(дата) (прізвище та ініціали керівника)


Додаток 2
Последнее изменение этой страницы: 2016-06-26; просмотров: 279; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.222.251.91 (0.004 с.)