Орієнтовний перелік тем дипломних робітМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Орієнтовний перелік тем дипломних робіт 

 1. Аналіз інвестиційних процесів в сільськогосподарському підприємстві.
 2. Аналіз процесів формування і ефективності використання трудових ресурсів у сільськогосподарському підприємстві та визначення напрямів їх покращення.
 3. Аналіз системи оплати праці у сільськогосподарському підприємстві та напрями удосконалення.
 4. Аналіз та визначення напрямів удосконалення амортизаційної політики підприємства, як основного чинника технічного оновлення.
 5. Аналіз фінансового стану підприємства та розробка заходів його поліпшення.
 6. Бюджетування як інструмент керування економічною діяльністю підприємства.
 7. Вивчення методичних засад оцінки трудового потенціалу підприємства.
 8. Вивчення можливостей підвищення рентабельності виробництва на підприємстві
 9. Вивчення організаційного забезпечення діяльності підприємства.
 10. Вивчення організаційно-економічних механізмів управління інвестиційною діяльністю спільних підприємств.
 11. Вивчення основних елементів організації оплати праці на підприємстві.
 12. Вивчення основних ціноутворюючих факторів на підприємстві.
 13. Вивчення основного капіталу та напрямків покращення його використання на підприємстві.
 14. Вивчення особливостей функціонування фінансово-промислової групи як сучасної форми регулювання інтеграційних процесів.
 15. Вивчення проблем ресурсозбереження на підприємстві.
 16. Вивчення процесів забезпечення економічної безпеки функціонування підприємства.
 17. Вивчення системи внутрішньовиробничого планування на підприємстві та оцінка ефективності її функціонування.
 18. Вивчення стратегічних методів управління підприємством.
 19. Вивчення тривалості виробничого циклу та пошук шляхів його скорочення на підприємствах.
 20. Вивчення форм та методів удосконалення матеріально-технічного забезпечення підприємства.
 21. Вивчення цінової політики на підприємстві та напрямків її удосконалення.
 22. Вивчення шляхів та методів збільшення капіталу підприємства.
 23. Вивчення шляхів та методів технічного переозброєння підприємства з метою підвищення ефективності виробництва.
 24. Визначення резервів і розробка заходів щодо підвищення ефективності роботи підприємства.
 25. Визначення ролі та місця маркетингу в антикризовому управлінні підприємства.
 26. Відтворення основних фондів житлового господарства: види й джерела фінансування.
 27. Господарський ризик, його оцінка на підприємстві та розробка системи заходів із страхування від ризику.
 28. Діагностика й розробка напрямків підвищення конкурентоспроможності підприємства.
 29. Дослідження аспекту відтворення основних фондів підприємства і визначення напрямків удосконалення його діяльності.
 30. Дослідження взаємозв'язку витрат, обсягу діяльності та прибутку на підприємстві.
 31. Дослідження впливу зовнішнього оточення на ефективність діяльності підприємства .
 32. Дослідження впливу поліпшення умов праці на підприємстві на зростання її продуктивності.
 33. Дослідження господарських ризиків та пошук шляхів зменшення їх впливу на роботу підприємства.
 34. Дослідження діючих механізмів відтворення та інтенсифікації використання основних виробничих фондів підприємства.
 35. Дослідження діяльності підприємства в умовах жорсткої конкуренції.
 36. Дослідження експлуатаційних витрат на надання послуг і розробка напрямків впровадження енергозберігаючих технологій.
 37. Дослідження ефективності використання нових інформаційних технологій в керуванні й розробка інформаційної стратегії підприємства.
 38. Дослідження ефективності використання основних та оборотних фондів підприємства та шляхів її підвищення.
 39. Дослідження ефективності використання трудових ресурсів та розробка напрямків підвищення продуктивності праці.
 40. Дослідження ефективності організаційних процесів та організаційної культури на підприємстві.
 41. Дослідження і розробка методики багатофакторного аналізу техніко - економічних показників діяльності підприємства з використанням комп'ютерних технологій.
 42. Дослідження і розробка методики розрахунку впливу окремих чинників на кінцеві результати діяльності підприємства з використанням багатофакторних мультиплікативних моделей.
 43. Дослідження і розробка пропозицій щодо підвищення рівня економіко-аналітичної діяльності підприємства.
 44. Дослідження інноваційних процесів на підприємстві у вільній економічній зоні.
 45. Дослідження інноваційної діяльності на підприємстві та розробка напрямків підвищення її ефективності.
 46. Дослідження існуючих систем нормування праці на підприємствах.
 47. Дослідження конкурентоспроможності вітчизняної продукції на зовнішніх ринках.
 48. Дослідження конкурентоспроможності продукції підприємства та пошук шляхів її підвищення.
 49. Дослідження методики проведення економічної діагностики результатів діяльності підприємства і визначення напрямків її удосконалення.
 50. Дослідження методичних положень розробки інвестиційного проекту та його техніко-економічного аналізу.
 51. Дослідження методів оцінки фінансової ефективності інвестиційних проектів.
 52. Дослідження методів ціноутворення в умовах ринку на підприємстві.
 53. Дослідження механізмів антикризового управління підприємством.
 54. Дослідження можливостей максимізації прибутку на підприємстві.
 55. Дослідження нормативної бази на підприємстві та розробка заходів по її вдосконаленню.
 56. Дослідження питань зниження матеріаломісткості продукції, робіт та послуг підприємства.
 57. Дослідження продуктивності праці, форм та систем оплати праці і пошук напрямків їх удосконалення на підприємстві.
 58. Дослідження процесів інтенсифікації виробництва та шляхів підвищення її ефективності ( в цілому та за окремими напрямками діяльності).
 59. Дослідження процесів формування інвестиційногопортфеля підприємства та методів оцінки його фінансової ефективності.
 60. Дослідження резервів і шляхів зниження трудомісткості продукції, робіт або послуг.
 61. Дослідження систем і методів калькулювання витрат на підприємстві.
 62. Дослідження складу і змісту систем управління підприємством.
 63. Дослідження собівартості продукції та шляхів її зниження на підприємстві.
 64. Дослідження стратегічних альтернатив розвитку підприємства.
 65. Дослідження суспільних форм організації виробництва та їх впливу на ефективність виробництва підприємств.
 66. Дослідження та організація системи обліку і калькулювання за повними витратами на підприємстві.
 67. Дослідження управління мотивацією персоналу в спільних підприємствах.
 68. Дослідження факторів та умов збільшення реалізації продукції та прибутку підприємства.
 69. Дослідження фінансового стану підприємства та шляхів його поліпшення.
 70. Дослідження фінансово-господарської діяльності і формування економічної політики підприємства в умовах ринку.
 71. Дослідження фінансово-економічного стану й розробка заходів із зниження збитковості підприємства.
 72. Дослідження фінансово-економічної діяльності й розробка заходів з підвищення доходів виробничого (комунального) підприємства.
 73. Дослідження фінансової діяльності підприємства та розробка заходів по поліпшенню фінансового стану.
 74. Дослідження шляхів та методів підвищення продуктивності праці на підприємствах та в їх підрозділах.
 75. Економічна ефективність використання земельних ресурсів і шляхи її підвищення.
 76. Економічна ефективність використання капітальних вкладень і шляхи її підвищення.
 77. Економічна ефективність використання оборотних засобів і шляхи її підвищення.
 78. Економічна ефективність використання техніки і шляхи її підвищення.
 79. Економічні проблеми ціноутворення та напрями їх вирішення у підприємстві.
 80. Ефективність використання основних виробничих фондів і напрями її підвищення.
 81. Інвестування у відтворення основних фондів промислового (сільськогосподарського) підприємства.
 82. Керування господарськими ризиками в інноваційно-інвестиційній діяльності підприємства.
 83. Керування інноваційною діяльністю підприємства й розробка заходів з підвищення ефективності його діяльності.
 84. Керування інноваціями й розробка бізнес-плану впровадження інноваційного проекту в діяльність підприємства.
 85. Конкурентоздатність промислових (фермерських) підприємств в ринкових умовах та шляхи її підвищення.
 86. Напрями підвищення ефективності використання трудових ресурсів підприємства.
 87. Обґрунтування методів організації робіт з виходу підприємства з кризи.
 88. Обґрунтування методів оцінки інвестиційних проектів з іноземним капіталом.
 89. Обґрунтування методів управління оборотними активами підприємства.
 90. Обґрунтування напрямків ефективного використання інвестиційних ресурсів підприємства.
 91. Обґрунтування напрямків інноваційної діяльності підприємства.
 92. Обґрунтування перспективних напрямків інноваційно-інвестиційної діяльності підприємства.
 93. Обґрунтування проекту диверсифікації діяльності підприємства.
 94. Обґрунтування проекту підвищення ефективності формування і використання основного і оборотного капіталу підприємства.
 95. Обґрунтування стратегічних напрямків виходу фірми з кризового стану.
 96. Основні напрямки прискорення обороту оборотних засобів у виробництві.
 97. Оцінка імовірності та розробка стратегії запобігання банкрутству підприємства.
 98. Оцінка інвестиційного клімату й розробка фінансової стратегії підприємства.
 99. Оцінка інвестиційної діяльності підприємства та проблеми інвестиційного управління.
 100. Оцінка інвестиційної привабливості сільськогосподарських підприємств та шляхи її покращення.
 101. Оцінка інноваційного потенціалу підприємства та обґрунтування шляхів його розвитку.
 102. Оцінка конкурентоспроможності продукції та шляхи її підвищення.
 103. Оцінка конкурентоспроможності підприємства та шляхи її підвищення.
 104. Підвищення економічної ефективності діяльності підприємства в умовах ринку.
 105. Продуктивність праці та напрями її зростання.
 106. Резерви підвищення ефективності праці різних категорій робітників на підприємстві.
 107. Розробка бізнес планів та їх всебічне обґрунтування.
 108. Розробка економічної стратегії розвитку сільськогосподарського підприємства.
 109. Розробка заходів щодо підвищення якості фінансово-господарської діяльності підприємства.
 110. Розробка інноваційних проектів розвитку підприємства.
 111. Розробка програми (проекту) підвищення ефективності комерційної діяльності підприємства.
 112. Розробка системи моніторингу реалізації інвестиційних програм підприємства.
 113. Розробка стратегії формування інвестиційних ресурсів підприємства.
 114. Розробка стратегій виходу українських підприємств на зовнішній ринок.
 115. Розробка стратегічного плану розвитку підприємства та механізму його реалізації.
 116. Розробка та оцінка ефективності заходів по диверсифікації виробничо-комерційної діяльності.
 117. Розробка та оцінка ефективності нових систем оплати праці на підприємстві.
 118. Розробка шляхів оптимізації організаційно-економічної структури підприємства.
 119. Система мотивації праці в сільському господарстві та шляхи її удосконалення.
 120. Стимулювання економного і раціонального господарювання та використання ресурсів.
 121. Удосконалення виробничої інфраструктури підприємства.
 122. Удосконалення керування комунікаційною діяльністю підприємства на основі впровадження сучасних інформаційних технологій.
 123. Удосконалення механізму управління конкурентоспроможністю продукції.
 124. Удосконалення мотивації праці і підвищення ефективності діяльності підприємства.
 125. Удосконалення організації праці персоналу та підвищення якості обслуговування на підприємстві.
 126. Удосконалення форм та методів управління фінансовими ризиками на підприємстві.
 127. Формування механізму самофінансування для забезпечення інвестиційної активності підприємства.
 128. Формування основних напрямків цінової стратегії на підприємстві
 129. забезпечення конкуренції на ринку транспортних послуг.
 130. Формування системи забезпечення реалізації стратегічних планів підприємства .
 131. Формування системи організаційного забезпечення розвитку підприємства.
 132. Формування системи стратегічного управління на підприємстві.
 133. Формування системи управління якістю продукції на підприємстві та оцінка її ефективності.
 134. Формування собівартості продукції на підприємстві та виявлення резервів її зниження.
 135. Формування стимулів до високопродуктивної праці як важливий інструмент розвитку підприємства.
 136. Формування та розподіл фінансових результатів і напрями їх покращення.

 

 


Додаток В

ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України 29 березня 2012 року № 384 Форма № Н-9.01  
Зразок завдання на дипломну роботу

 

 

Хмельницький економічний університет

( повне найменування вищого навчального закладу )

Інститут, факультет, відділення Інститут економіки

Кафедра, циклова комісія кафедра економіки підприємства

Освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліст

Напрям підготовки 7.03050401 «Економіка і підприємництво»

(шифр і назва)

Спеціальність 7.03050401 «Економіка підприємства»

(шифр і назва)

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри, голова

циклової комісії__________________

_______________________________

“____” _________________20___року

З А В Д А Н Н Я

НА ДИПЛОМНУ РОБОТУ СТУДЕНТУ

 

___________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

1. Тема проекту (роботи)______________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

керівник проекту (роботи)___________________________________________,

( прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання)

затверджені наказом вищого навчального закладу від “___”__________20__року №___

2. Строк подання студентом проекту (роботи)_____________________

3. Вихідні дані до проекту (роботи)___________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Зміст розрахунково-пояснювальної записки (перелік питань, які потрібно розробити)_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5. Перелік графічного матеріалу (з точним зазначенням обов’язкових креслень)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

6. Консультанти розділів проекту (роботи)

Розділ Прізвище, ініціали та посада консультанта Підпис, дата
завдання видав завдання прийняв
       
       
       
       
       
       
       

7. Дата видачі завдання_______________________________________________

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

№ з/п Назва етапів дипломного проекту (роботи) Строк виконання етапів проекту ( роботи ) Примітка
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

Студент _________ ______________________

( підпис ) (прізвище та ініціали)

Керівник проекту (роботи) _____________ ______________________

( підпис ) (прізвище та ініціали)


Додаток ГПоследнее изменение этой страницы: 2016-06-26; просмотров: 175; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.234.191.202 (0.01 с.)