ТОП 10:

Стаття 71 Бюджетного кодексу визначає надходження до бюджету розвитку місцевих бюджетів.1. Надходження бюджету розвитку місцевих бюджетів включають:

2) єдиний податок, що зараховується до бюджетів місцевого самоврядування;

3) дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств, у статутних капіталах яких є майно Автономної Республіки Крим, комунальна власність;

4) плата за надання місцевих гарантій (відповідно до статті 17 цього Кодексу);

5) кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим, та майна, що перебуває в комунальній власності, кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них;

6) 90 відсотків коштів від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них, що перебувають у державній власності до розмежування земель державної і комунальної власності (крім земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній власності, на яких розташовані об'єкти, що підлягають приватизації), при цьому від продажу земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим:

35 відсотків - до бюджету Автономної Республіки Крим,

55 відсотків - до сільських, селищних, міських бюджетів Автономної Республіки Крим;

7) субвенції з інших бюджетів на виконання інвестиційних програм (проектів);

8) кошти від повернення кредитів, які надавалися з відповідного бюджету до набрання чинності цим Кодексом, та відсотки, сплачені за користування ними;

9) місцеві запозичення, здійснені у порядку, визначеному цим Кодексом та іншими законами України;

10) кошти, які передаються з іншої частини місцевого бюджету за рішенням Верховної Ради Автономної Республіки Крим, відповідної місцевої ради.

 

До витрат бюджету розвитку місцевих бюджетів належать:

1) погашення місцевого боргу;

2) капітальні видатки, включаючи капітальні трансферти іншим бюджетам (крім капітальних видатків, що здійснюються за рахунок визначених пунктами 2-15 частини другої статті 69 цього Кодексу надходжень спеціального фонду місцевих бюджетів);

3) внески органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування до статутного капіталу суб'єкта господарювання;

4) проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки, що підлягає продажу відповідно до статті 128 Земельного кодексу України ( 2768-14 ), за рахунок авансу, внесеного покупцем земельної ділянки;

5) підготовка земельних ділянок несільськогосподарського призначення або прав на них державної (до розмежування земель державної та комунальної власності) чи комунальної власності для продажу на земельних торгах та проведення таких торгів.

 

Капітальні видатки бюджету розвитку спрямовуються на:

соціально-економічний розвиток регіонів; виконання інвестиційних програм (проектів); будівництво, капітальний ремонт та реконструкцію об'єктів соціально-культурної сфери і житлово-комунального господарства; будівництво газопроводів і газифікацію населених пунктів; будівництво і придбання житла окремим категоріям громадян відповідно до законодавства;

збереження та розвиток історико-культурних місць України та заповідників; будівництво та розвиток мережі метрополітенів;

придбання вагонів для комунального електротранспорту; розвиток дорожнього господарства; придбання шкільних автобусів та автомобілів швидкої медичної допомоги; комп'ютеризацію та інформатизацію загальноосвітніх навчальних закладів; інші заходи, пов'язані з розширеним відтворенням.

 

4. Бюджет розвитку місцевих бюджетів є складовою частиною спеціального фонду місцевих бюджетів.

 

5. Кошти бюджету розвитку розподіляються за об'єктами за рішенням Верховної Ради Автономної Республіки Крим, відповідної місцевої ради при затвердженні місцевих бюджетів та при внесенні змін до них. За об'єктами, строк впровадження яких довший, ніж бюджетний період, визначаються індикативні прогнозні показники бюджету розвитку у складі прогнозу місцевого бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди та враховуються при затвердженні місцевих бюджетів протягом усього строку впровадження таких об'єктів.

 

Надходження власних доходів не враховуються при визначенні обсягів мІжбюджетних трансфертів місцевим бюджетам; такий по­рядок встановлює безпосередню заінтересованість органів місцевого самоврядування у нарощуванні доходної бази.

Закріплені доходи місцевих бюджетів складають основу для ви­значення податкової спроможності території, їх обсяги впливають на розміри бюджетних трансфертів, які надаються місцевим бюджетам з Державного бюджету України.

Найбільше значення у формуванні доходів місцевих бюджетів мають податкові надходження (див. табл. 4.1) і, перш за все, прибу­тковий податок з громадян, податок на прибуток підприємств кому­нальної форми власності, платежі за використання природних ре­сурсів (плата за землю, лісовий доход, плата за воду). Таблиця 4.1

Структура дохідних джерел місцевих бюджетів України, %

Групи доходів  
Податкові надходження 56,9 58,3 54,2 46,2 43,9 40,8 41,7 43,1   44,0
Неподаткові надходження 3,6 7,3 7,1 5,5 6,6 6,3 6,0 5,6 5,8
Доходи від операцій з капіталом 0,4 2,2 3,0 4,3 3,9 3,5 4,3 3,3 1,9
Цільові фонди 0,0 1,0 1,5 1,5 2,1 1,9 2,5 1,7 1,1
Трансферти 39,0 31,2 34,2 42,5 43,5 47,5 45,5 46,3 47,2
Усього 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Джерело: розраховано за даними Державної казначейської служби України

 

Незважаючи на досить значний перелік місцевих податків та зборів, вони поки що не відіграють значної фіскальної ролі у формуванні місцевих бюджетів. Як правило, їх частка складає лише 3-4% сукупних дохо­дів місцевих бюджетів України. Для структури доходної частини місцевих бюджетів більшості адміністративно-територіальних оди­ниць характерною є висока частка бюджетних трансфертів, які на­даються з Державного бюджету України.

Враховуючи те, що в даний час фінансові ресурси органів міс­цевого самоврядування у більшості випадків обмежуються дохода­ми, які поступають до місцевих бюджетів, особливого значення на­бувають проблеми зміцнення доходної бази, розвитку місцевого оподаткування, здійснення ефективного бюджетного регулювання.

Основні напрямки зміцнення доходної бази місцевих бюджетів:

• збільшення частки власних доходів місцевих бюджетів і в тому числі посилення фіскального значення місцевих податків і зборів;

• сприяння розвитку малого і середнього бізнесу;

• збільшення доходів від місцевого господарства, забезпечення прибутковості комунальних підприємств;

• реформування житлово-комунального господарства, ліквіда­ція дотаційності житлово-комунальних підприємств;

• зменшення частки трансфертів у доходах місцевих бюджетів;

• пошук альтернативних джерел власних доходів;

• активне використання місцевих позик як доходного джерела
місцевих бюджетів;

• посилення заінтересованості у додатковому одержанні дохо­
дів-для бюджетів міст районного значення, селищ і сіл;

• вдосконалення діючого порядку стимулювання перевиконан­ня запланованих показників доходів загального фонду державного бюджету;

• забезпечення економного і цільового використання бюджет­
них коштів;

• ефективний контроль з боку місцевих фінансових органів за
формуванням і використанням коштів місцевих бюджетів.Последнее изменение этой страницы: 2017-02-09; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.228.10.64 (0.006 с.)