ТОП 10:

Чинники, які враховуються при розрахунках видатківНа утримання органів управління:

♦ чисельність працівників органів управління залежно від чи­сельності населення області (міста);

♦ співвідношення показників обсягів видатків відповідних рів­нів бюджетів на цю мету.

На охорону здоров'я:

♦ чисельність населення адміністративно-територіальної оди­ниці;

♦ співвідношення обсягів даних видатків між місцевими бю­джетами окремих видів;

♦ коригувальні коефіцієнти до фінансових нормативів бюдже­тної забезпеченості, які враховують співвідношення видатків на заробітну плату в загальній сумі видатків місцевих бюджетів, вікову структуру населення, надання послуг відом­чими закладами охорони здоров'я.

На освіту:

♦ загальний обсяг ресурсів бюджету на цю мету;

♦ фінансовий норматив бюджетної забезпеченості на одного учня;

♦ приведений контингент учнів різних типів загальноосвітніх навчальних закладів.

На соціальний захист і соціальне забезпечення:

♦ загальний обсяг ресурсів бюджету на цю мету;

♦ фінансовий норматив бюджетної забезпеченості;

♦ контингенти отримувачів соціальних виплат.

На культуру і мистецтво:

♦ чисельність населення адміністративно-територіальної оди­
ниці;

♦ фінансовий норматив бюджетної забезпеченості на одного
жителя.

На фізичну культуру і спорт:

♦ чисельність населення адміністративно-територіальної оди­
ниці;

♦ частка видатків на фізичну культуру і спорт певної групи мі­
сцевих бюджетів у загальній сумі видатків на фізичну куль­
туру і спорт всіх місцевих бюджетів.

На утримання підрозділів місцевої міліції:

♦ чисельність населення адміністративно-територіальної оди­ниці;

♦ фінансовий норматив бюджетної забезпеченості на одного жителя.

 

Рис.5.1. Стадії виконання бюджетів за видатками

 

Порядок фінансування бюджетних видатків показано на рис. 5.1.

Програмно-цільовий метод планування бюджету

Досвід ринкових країн засвідчив переваги програмно-цільового методу складання бюджету, який дає можливість спрямовувати бю­джетні кошти відповідно до пріоритетів суспільного розвитку. Процес програмно-цільового планування включає наступні етапи, які показані в рис.5.2.

 

Рис.5.2. Етапи програмно – цільового методу

 


Завдання середньострокового бюджетного планування:

=> поліпшення макроекономічного балансу шляхом розроблен­ня узгоджених та реалістичних прогнозів доходів до бюджету;

=> визначення загальних цілей бюджетної політики та забезпе­чення відкритості в їх досягненні впродовж багатьох років;

=> визначення і дотримання чітких пріоритетів у сфері держав­них видатків;

=> забезпечення можливості ініціювання змін у бюджетній по­літиці та механізмів контролю за їх реалізацією;

=> удосконалення розподілу бюджетних коштів, спрямованих на досягнення стратегічних пріоритетів, як за функціями, так і між відповідними функціями;

=> підвищення відповідальності головних розпорядників бю­джетних коштів за ефективне та раціональне використання бюджет­них коштів;

=> посилення загального бюджетного контролю.Последнее изменение этой страницы: 2017-02-09; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 54.237.183.249 (0.006 с.)