Розділ VІI. Витрати на утримання робочої сили, щоМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Розділ VІI. Витрати на утримання робочої сили, щоне входять до складу фонду оплати праці *

 

Назва показників Код рядка Усього по підприємству, за січень–грудень 20­­____ р.
А Б
Сума витрат підприємства на утримання робочої сили крім тих, які враховані у фонді оплати праці (сума рядків з 9020 до 9060), тис. грн.  
у тому числі: витрати на соціальне забезпечення працівників  
витрати на культурно-побутове обслуговування працівників  
витрати на забезпечення працівників житлом  
витрати на професійне навчання  
інші витрати на робочу силу  
Довідково.Середньооблікова кількість штатних працівників підприємства за січень-грудень попереднього року, осіб  
   
   

* Цей розділ заповнюють юридичні особи та відокремлені підрозділи (крім бюджетних установ), уключаючи дані по структурних підрозділах тільки у звіті за січень–березень.

 

____________________________________________ _______________________________________

Місце підпису керівника (власника) та/або особи, (ПІБ)

відповідальної за достовірність наданої інформації

 

____________________________________________ _______________________________________

(ПІБ)

 

телефон: _________________ факс: _________________ електронна пошта: _________________________________

 

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні : Закон України №996-XIY від 16.07.99р. [Електронний ресурс] : Верховна Рада України. — Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/996-14

2. Загальні вимоги до фінансової звітності : Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 [Електронний ресурс] : Наказ Міністерства фінансів України від № 73. від 07.02.2013 р. — Режим доступа: http://zakon.rada.gov.ua

3. Консолідована фінансова звітність : Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 затверджене [Електронний ресурс] / Наказ Міністерства фінансів України від № 628 27.06.2013 . — Режим доступа: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1223-13

4. Методичні рекомендації щодо заповнення форм фінансової звітності : Наказ Міністерства фінансів України від 28.03.2013 за №433. [Електронний ресурс] — Режим доступа: http://www.minfin.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=382859&cat_id=293536

5. Методичні рекомендації з перевірки порівнянності показників фінансової звітності [Електронний ресурс] : Наказ МФУ за №476 від 11.04.2013р. — Режим доступа: http://zakon.nau.ua/doc/?uid=1023.

6. Про затвердження Порядку визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей [Електронний ресурс] : Постанова Кабінету Міністрів України N 116 від 22 січня 1996 р. — Режим доступа: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/116-96-%D0%BF

7. Положення про інвентаризацію активів та забовязань [Електронний ресурс] : Наказ Міністерства фінансів України №879 від 02.09.2014. — Режим доступа: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1365-14

8. Порядок подання фінансової звітності [Електронний ресурс] : Постанова Кабінету Міністрів України № 419 від 28 лютого 2000 р. — Режим доступа: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/419-2000-%D0%BF

9. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій [Електронний ресурс] : / Наказ Міністерства фінансів України № 1591 від 09.12.2011. — Режим доступа: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1557-11

10. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій [Електронний ресурс] : / Наказ Міністерства фінансів України № 291 від 30.11.1999. — Режим доступа: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0893-99

11. Про державну статистику : Закон України № 2614-XII від 17.09.1992 [Електронний ресурс] / Верховна Рада України — Режим доступа: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2614-12

12. Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI. [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. — Режим доступу : http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?page=34&nreg=2755-17.

13. Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах : Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 6 [Електронний ресурс] : / наказ Міністерства фінансів України № 137 від 28.05.1999. — Режим доступа: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0392-99

14. Доходи : Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 [Електронний ресурс] : наказ Міністерства фінансів України № 290 від 29.11.1999. — Режим доступа: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0860-99

15. Витрати : Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 [Електронний ресурс] : наказ Міністерства фінансів України № 318 від 31.12.1999. — Режим доступа: — Режим доступа: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0027-00

16. Податок на прибуток : Положення (стандарт) бухгалтерського обліку [Електронний ресурс] : наказ Міністерства фінансів України № 353 від 28.12.2000. — Режим доступа: — Режим доступа: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0047-01

17. Об’єднання підприємств : Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 19 [Електронний ресурс] : наказ Міністерства фінансів України № 163 від 07.07.1999. — Режим доступа: — Режим доступа: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0499-99

18. Прибуток на акцію : Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 24 [Електронний ресурс] : наказ Міністерства фінансів України № 344 від 16.07.2001. — Режим доступа: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0647-01

19. Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництв : Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 25 [Електронний ресурс] : наказ Міністерства фінансів України № 39 від 25.02.2000 р. — Режим доступа: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0161-00

20. Виплати працівникам : Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 26 [Електронний ресурс] : наказ Міністерства фінансів України № 601 від 28.10.2003 р. — Режим доступа: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1025-03

21. Зменшення корисності активів : Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 28 [Електронний ресурс] : наказ Міністерства фінансів України № 817 від 24.12.2004 р. — Режим доступа: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0035-05

22. Фінансова звітність за сегментами : Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 29 [Електронний ресурс] : наказ Міністерства фінансів України № 412 від 19.05.2005 р. — Режим доступа: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0621-05

23. Платіж на основі акцій : Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 34 [Електронний ресурс] : наказ Міністерства фінансів України № 1577 від 30.12.2008 р. — Режим доступа: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0057-09

24. Про оплату праці : Закон України № 108/95-ВР від 24 березня 1995 р. [Електронний ресурс] : Верховна Рада України. — Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua

25. Інструкції зі статистики кількості працівників [Електронний ресурс] : наказ Держкомстату № 286 від 28.09.2005. http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1442-05

26. Методологічні положення з організації державного статистичного спостереження щодо реалізації сільськогосподарської продукції сільськогосподарськими підприємствами [Електронний ресурс] : Наказ Держкомстату N 114 від 11 травня 2011 року. — Режим доступу : http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/FIN65603.html

27. Розрахунок податкових зобов'язань щодо сплати консолідованого податку на прибуток [Електронний ресурс] : наказ Мінфіну № 39 від 28.01.2013 р. — Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0215-13

28. Порядок формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування [Електронний ресурс] : наказ Міндоходів України № 454 від 09.09.2013 р. — Режим доступу :

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1628-13

29. Методичні рекомендації щодо порядку заповнення Звіту щодо сплати заборгованості зі сплати страхових коштів до Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України [Електронний ресурс] : наказ Виконавчої дирекції ФСС з НВВ. №256 від 06.04.2011 р. «Про затвердження Методичних рекомендацій» —Режим доступу : http://club.dtkt.com.ua/read.php?14,684808,684808

30. Роз'яснення щодо заповнення форми державного статистичного спостереження N 1-ПВ (квартальна) «Звіт з праці» [Електронний ресурс] : наказ Державної служби статистики України N 17.4-12/48 від 13.11.2014 р. — Режим доступу : http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/FN007848.html

31. Шахрайство з фінансовими ресурсами : Кримінальний кодекс України N 3571-VI [Електронний ресурс] / Стаття 222. — Режим доступу :http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?page=6&nreg=2341-14

Основна література

32. Жук Н.Л. Звітність сільськогосподарських підприємств: практич. посіб./ Н.Л. Жук, Б.В. Мельничук, Л.С. Стецюк. – К.: ТОВ «Юр – Агро - Веста», 2012. – 52 с.

33. Звітність підприємства: навчальний посібник / Ю.А. Верига, Д.М. Фесенко, З.М. Левченко та інші – Київ, 2005.Крупельницька І.Г. Звітність підприємства: навч. посіб./ Крупельницька І.Г. – 2012.– 232с.

34. Голов С.Ф. Трансформація фінансової звітності українських підприємств у фінансову звітність за міжнародними стандартами: метод. рекомендації / С.Ф. Голов, Костюченко В.М., Кулага О.М.// Видання третє, перероб. Та доп.. / за ред. С.Ф Голова. – Вінниця, ТОВ «Консоль», – 2010.– 308 с.

35. Пархоменко В.М. Звітність сільськогосподарських підприємств :Практичний посібник/ за редакцією В.М. Пархоменка, В.М.Гаврилюка. - К.: Юр – Агро - Веста, 2010. – 84с.

36. Звітність сільськогосподарських підприємств: навчальний посібник/ за ред. Лузана Ю.Я., Жука В.М., гаврилюка В.М.- К.:Юр – Агро - Веста, 2009. – 224с.

37. Звітність сільськогосподарських підприємств за вимогами П(С)БО 30 «Біологічні активи»: Практичний посібник/ [за ред. Лузана Ю.Я., Жука В.М.] – К.: Юр-Агро- Веста, 2008. – 230с.

38. Кучеренко Т.Є. Звітність підприємств: підручник для ВНЗ / Т.Є. Кучеренко , В.С. Уланчук, О.Г. Шайко. ‑ К:Знання, 2008. ‑ 492 с.

 

Додаток А

 

Таблиця А.1 Взаємозв’язок між основними статтями Балансу та Планом рахунків

Назва статті Код рядка Відповідні рахунки
I. Необоротні активи Нематеріальні активи   Рядок 1001 – рядок 1002
первісна вартість Рах. 12
накопичена амортизація Рах. 133
Незавершені капітальні інвестиції Рах15.
Основні засоби Рядок 1011 – рядок 1012
первісна вартість Рах. 10,11
знос Рах. 131,132
Інвестиційна нерухомість Рах. 100
Довгострокові біологічні активи Рах. 161,163,165
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств Рах. 141
інші фінансові інвестиції Рах. 142, 143
Довгострокова дебіторська заборгованість Рах. 181, 182, 183
Відстрочені податкові активи Рах. 17
Інші необоротні активи Рах. 184
Усього за розділом I Сума рядків 1000,1005,1010,1015,1020,1030, 1035,1040,1045,1090
II. Оборотні активи Запаси Рах. 20,22,23,25-28
Поточні біологічні активи Рах. 21
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги Рах. 36-рах.38
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами Рах. 371
з бюджетом   Рах. 64
у тому числі з податку на прибуток   Рах641.1.
Інша поточна дебіторська заборгованість Рах. 372,374-377,65-68
Поточні фінансові інвестиції Рах. 352
Гроші та їх еквіваленти Рах. 311, 313, 333, 351, 301, 302, 312, 314, 334, 351
Витрати майбутніх періодів Рах. 39
Інші оборотні активи Рах. 331, 332, 643
Усього за розділом II Сума рядків 1100,1110,1125,1130,1140,1150, 1160,1170,1190
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття  
Баланс Сума рядків 1095,1195,1200

 

 

Продовження табл. А.1

 

 

Пасив Код рядка Відповідні рахунки
I. Власний капітал Зареєстрований капітал   Рах. 40, 41
Капітал у дооцінках Рах. 423
Додатковий капітал Рах. 421, 422, 423.
Резервний капітал Рах. 43
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) Рах. 44
Неоплачений капітал Рах. 46
Вилучений капітал Рах. 45
Усього за розділом I Сума рядків 1400,1405,1410,1415,1420,1425,1430
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення Відстрочені податкові зобов’язання   Рах. 54
Довгострокові кредити банків Рах. 501 – 504
Інші довгострокові зобов’язання Рах. 506, 52, 51, 53, 55
Довгострокові забезпечення Рах. 471 – 474, 49 (довг.)
Цільове фінансування Рах. 48
Усього за розділом II Сума рядків 1500,1510,1515,1520,1525
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення Короткострокові кредити банків   Рах. 60
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов’язаннями Рах. 61
товари, роботи, послуги Рах. 63
розрахунками з бюджетом Рах. 641, 643, 644
у тому числі з податку на прибуток Рах. 641.1
розрахунками зі страхування Рах. 65
розрахунками з оплати праці Рах. 66
Поточні забезпечення (поточні) Рах. 471-474, 49
Доходи майбутніх періодів Рах. 69
Інші поточні зобов’язання Рах. 682, 683, 642
Усього за розділом IІІ Сума рядків 1600,1610,1615,1620,1621,1625,1630, 1660,1665,1690
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття  
Баланс Сума рядків 1495,1595,1695,1700

 

Додаток Б

Таблиця Б.1Порядок заповнення додаткових статей фінансової звітності

Найменування додаткових статей Код рядка Дані для заповнення
До Балансу (Звіту про фінансовий стан) (форма № 1)
Первісна вартість інвестиційної нерухомості Первісна вартість інвестиційної нерухомості. Сальдо Дт 100 «Інвестиційна нерухомість» (у частині інвестиційної нерухомості, яку обліковують за первісною вартістю)
Знос інвестиційної нерухомості Сума зносу (у дужках). Сальдо Кт 135 «Знос інвестиційної нерухомості» ( у частині зносу інвестиційної нерухомості, яку обліковують за первісною вартістю)
Первісна вартість довгострокових біологічних активів Первісна вартість довгострокових біологічних активів. Сальдо Дт 162 «Довгострокові біологічні активи рослинництва, які оцінені за первісною вартістю», 164«Довгострокові біологічні активи тваринництва, які оцінені за первісною вартістю», 166 «Незрілі довгострокові біологічні активи, які оцінюються за первісною вартістю»
Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів Сума накопиченої амортизації довгострокових біологічних активів (у дужках). Сальдо Кт 134 «Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів»
Гудвіл Сума перевищення вартості придбання над часткою покупця у справедливій вартості придбаних ідентифікованих активів, зобов’язань і непередбачених зобов’язань на дату придбання, що визначається відповідно до П(С)БО 19 «Об’єднання підприємств». Інформація щодо вартості гудвілу включається до підсумку балансу. Сальдо Дт 191 «Гудвіл при придбанні»
Відстрочені аквізиційні витрати Страховики відображають суму аквізиційних витрат, що мали місце протягом поточного та/або попередніх звітних періодів, але які належать до наступних звітних періодів та визнаються у витратах одночасно з визнанням відповідної заробленої премії протягом строку дії страхового договору (контракту). Сума відстрочених аквізиційних витрат включається до підсумку балансу
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах Страховики показують кошти у централізованих страхових резервних фондах, зокрема, які перебувають в управлінні Моторно-транспортного страхового бюро України, але які належать страховикам. Інформація про залишки коштів у централізованих страхових резервних фондах включається до підсумку балансу
Виробничі запаси Вартість запасів, малоцінних і швидкозношуваних предметів, сировини, основ і допоміжних матеріалів, палива, покупних напівфабрикатів і комплектуючих виробів, запасних частин, тари, будівельних матеріалів та інших матеріалів, призначених для споживання в ході нормального операційного циклу1. Сальдо Дт 20 «Виробничі запаси», 22 «Малоцінні та швидкозношувані предмети»
Незавершене виробництво Витрати на незавершене виробництво та незавершені роботи (послуги), а також вартість напівфабрикатів власного виробництва і валова заборгованість замовників за будівельними контрактами1. Сальдо Дт 23 «Виробництво», 25 «Напівфабрикати»
Готова продукція Запаси виробів на складі, обробка яких закінчена та які пройшли випробування, приймання, укомплектовані згідно з умовами договорів із замовниками і відповідають технічним умовам і стандартам. Продукція, яка не відповідає наведеним вимогам (крім браку), і роботи, які не прийняті замовником, відображаються у складі незавершеного виробництва1. Сальдо Дт 26 «Готова продукція», 27 «Продукція сільськогосподарського виробництва»
Продовження табл.Б.1  

   
Товари Вартість (без суми торгових націнок) залишків товарів, які придбані підприємствами для подальшого продажу1. Сальдо Дт 28 «Товари» (за мінусом Дт 286 «Необоротні активи та групи вибуття, утримувані для продажу» та Кт285 «Торгова націнка»)
Депозити перестрахування Страховики наводять суму за угодами перестрахування, які характеризуються передачею незначного страхового ризику або відсутністю передачі страхового ризику та використовуються переважно як засіб оптимізації грошових потоків у короткостроковій і середньостроковій перспективі. Сума за угодами перестрахування включається до підсумку балансу
Векселі одержані Заборгованість покупців, замовників та інших дебіторів за відвантажену продукцію (товари), інші активи, виконані роботи та надані послуги, яка забезпечена векселями. Інформація щодо зазначеної заборгованості включається до підсумку балансу. Сальдо Дт 34 «Короткострокові векселі одержані»
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів Сума нарахованих дивідендів, процентів, роялті тощо. Інформація щодо суми зазначеної заборгованості включається до підсумку балансу. Сальдо Дт 373 «Розрахунки за нарахованими доходами»
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків Заборгованість пов’язаних сторін і дебіторська заборгованість із внутрішніх розрахунків, зокрема між учасниками групи тощо. Інформація щодо вказаної заборгованості включається до підсумку балансу. Сальдо Дт 682 «Внутрішні розрахунки», 683«Внутрішньогосподарські розрахунки» та 36 «Розрахунки з покупцями та замовниками», 377 «Розрахунки з іншими дебіторами» (у частині пов’язаних сторін)
Готівка Готівка в касі підприємства2. Сальдо Дт 301 «Каса в національній валюті», 302 «Каса в іноземній валюті»
Рахунки в банках Гроші на поточних та інших рахунках у банках, які можуть бути вільно використані для поточних операцій2. Сальдо Дт 311 «Поточні рахунки в національній валюті», 312«Поточні рахунки в іноземній валюті», 313 «Інші рахунки в банку в національній валюті»
Частка перестраховика у страхових резервах Сума частки перестрахувальника у страхових резервах. У підсумок балансу включається загальна сума частки перестрахувальника у страхових резервах
у тому числі в: резервах довгострокових зобов’язань Страховики наводять визначену й оцінену суму частки перестраховиків у страхових резервах довгострокових зобов’язань
резервах збитків або резервах належних виплат Страховики наводять визначену й оцінену суму частки перестраховиків у страхових резервах збитків або резервах належних виплат
резервах незароблених премій Страховики наводять визначену й оцінену суму частки перестраховиків у страхових резервах незароблених премій
інших страхових резервах Страховики наводять визначену й оцінену суму частки перестраховиків в інших страхових резервах
Емісійний дохід Інформація про розмір емісійного доходу3. Сальдо Кт 421 «Емісійний дохід»
Накопичені курсові різниці Інформація про розмір накопичених курсових різниць3. Сальдо Кт 425 «Інший додатковий капітал» (у частині суми курсових різниць, віднесених на збільшення власного капіталу)
Інші резерви Страховики наводять інші компоненти власного капіталу, які не можуть бути включені до статей «Зареєстрований капітал», «Капітал у
Продовження табл.Б.1  
дооцінках», «Додатковий капітал», «Резервний капітал», «Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)», «Неоплачений капітал», «Вилучений капітал». Сума інших резервів включається до підсумку балансу

Пенсійні зобов’язання Сума довгострокових зобов’язань, пов’язаних із виплатами по закінченні трудової діяльності. Сума пенсійних зобов’язань включається до підсумку балансу. Сальдо Кт 472 «Додаткове пенсійне забезпечення» (у частині зазначених пенсійних зобов’язань)
Довгострокові забезпечення витрат персоналу Сума довгострокових виплат персоналу (витрати на оплату майбутніх відпусток, гарантійні зобов’язання тощо, розмір яких на дату балансу може бути визначений тільки шляхом попередніх (прогнозних) оцінок). До підсумку балансу включається загальна сума довгострокових забезпечень. Сальдо Кт 471 «Забезпечення виплат відпусток», 472, 477«Забезпечення мате заохочення» (у частині довгострокових забезпечень витрат персоналу)
Благодійна допомога Залишок коштів (вартість товарів, робіт, послуг), отриманих у вигляді благодійної допомоги, які відповідно до пп. 197.1.15 Податкового кодексу України (далі — ПКУ) звільняються від обкладення ПДВ. Інформація щодо суми благодійної допомоги наводиться в додатковій статті в межах суми цільового фінансування. До підсумку балансу включається загальна сума цільового фінансування. Сальдо Кт 483 «Благодійна допомога»
Страхові резерви Суму резервів незароблених премій, інших технічних резервів, довгострокових зобов’язань (математичних резервів) і резервів належних виплат страхових сум
у тому числі: резерв довгострокових зобов’язань Страховики наводять суму резерву довгострокових зобов’язань
резерв збитків або резерв належних виплат Страховики наводять суму резерву збитків або резерву належних виплат
резерв незароблених премій Страховики наводять суму резерву незароблених премій
інші страхові резерви Страховики наводять суму інших страхових резервів
Інвестиційні контракти Страховики наводять суму за контрактами, які створюють фінансові активи чи фінансові зобов’язання та мають юридичну форму договору страхування, але які не передбачають передачу страховику значного страхового ризику, отже, не відповідають визначенню страхового контракту. Сума за інвестиційними контрактами включається до підсумку балансу
Призовий фонд Підприємства, які провадять діяльність із випуску та проведення лотерей на території України, наводять залишок сформованого призового фонду, що підлягає виплаті переможцям лотереї відповідно до оприлюднених умов її випуску та проведення. Сума призового фонду включається до підсумку балансу. Сальдо Кт 475 «Забезпечення призового фонду (резерв виплат)»
Резерв на виплату джек-поту Підприємства, які провадять діяльність із випуску та проведення лотерей на території України, наводять залишок сформованого резерву на виплату джек-поту, не забезпеченого сплатою участі в лотереї. Інформація щодо зазначеної суми включається до підсумку балансу. Сальдо Кт 476 «Резерв на виплату джек-поту, не забезпеченого сплатою участі у лотереї»
Продовження табл.Б.1  
Векселі видані

Сума заборгованості, на яку підприємство видало векселі на забезпечення поставок (робіт, послуг) постачальників, підрядників та інших кредиторів. Сума зазначеної заборгованості включається до підсумку балансу.
Продовження табл.Б.1  
Сальдо Кт 62 «Короткострокові векселі видані»

Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами Сума авансів, одержаних від інших осіб. Сума зазначеної заборгованості включається до підсумку балансу. Сальдо Кт 681 «Розрахунки за авансами одержаними»
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками Заборгованість підприємства його учасникам (засновникам), пов’язана з розподілом прибутку (дивіденди тощо) і капіталу. Інформація щодо зазначеної заборгованості включається до підсумку балансу. Сальдо Кт 67 «Розрахунки з учасниками»
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків Заборгованість підприємства пов’язаним сторонам і кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків, зокрема між учасниками групи тощо. Інформація щодо зазначеної заборгованості включається до підсумку балансу. Сальдо Кт 682, 683 та 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками» (у частині зобов’язань перед пов’язаними особами)
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю Страховики відображають суму кредиторської заборгованості за страховими виплатами, страховими преміями, отриманими авансами, суму кредиторської заборгованості перед страховими агентами, брокерами та посередниками і премій до сплати перестраховикам, іншу кредиторську заборгованість за страховою діяльністю. Сума зазначеної заборгованості включається до підсумку балансу
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків Страховики наводять неамортизований залишок комісійних винагород, отримуваних від перестраховиків, які були віднесені на майбутні періоди для їх відповідності преміям, переданим у перестрахування. Інформація щодо відстрочених комісійних доходів від перестраховиків включається до підсумку балансу
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду Недержавні пенсійні фонди наводять різницю між вартістю активів пенсійного фонду на звітну дату та сумою зобов’язань пенсійного фонду, що підлягають виконанню на звітну дату. Інформація щодо зазначеної вартості активів включається до підсумку балансу
До Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід)
Чисті зароблені страхові премії Страховики наводять суму страхових премій (платежів, внесків) за договорами страхування та за договорами перестрахування з перестрахувальниками протягом звітного періоду, яка включає частки страхових премій (платежів, внесків), належних страховику, зменшену на суму резерву незароблених премій на початок звітного періоду (за виключенням частки перестраховика) і збільшену на суму резерву незароблених премій на кінець звітного періоду (за виключенням частки перестраховика) і зменшену на загальну суму страхових премій (платежів, внесків), повернутих страхувальникам і перестрахувальникам протягом звітного періоду. Загальна сума чистих зароблених страхових премій враховується під час розрахунку валового прибутку (збитку)
Премії підписані, валова сума Страховики наводять суму страхових премій (платежів, внесків)
Премії, передані у перестрахування Страховики показують премії, передані в перестрахування
Зміна резерву незароблених премій, валова сума Страховики наводять аналітичні дані зміни резерву незароблених премій на початок звітного періоду
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій Страховики наводять аналітичні дані зміни частки перестраховиків у резерві незароблених премій
Чисті понесені збитки за страховими виплатами Страховики відображають різницю між загальною сумою збитків за страховими виплатами та сумою відшкодування, що належить до отримання (отриманою) від перестраховика цих збитків. Інформація за
Продовження табл. Б.1  
цією статтею враховується під час розрахунку валового прибутку (збитку)

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань Страховики відображають дохід (витрати) за результатами зменшення (збільшення) резервів довгострокових зобов’язань і відповідної частки перестраховиків, крім курсових різниць і придбання або вибуття дочірніх підприємств. Інформація за цією статтею враховується під час розрахунку прибутку (збитку) операційної діяльності
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів Страховики наводять дохід (витрати) за результатами зменшення (збільшення) інших страхових резервів, крім курсових різниць і придбання або вибуття дочірніх підприємств. Інформація за цією статтею враховується під час розрахунку прибутку (збитку) операційної діяльності
Зміна інших страхових резервів, валова сума Страховики відображають зміну інших страхових резервів
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах Страховики відображають зміну частки перестраховиків в інших страхових резервах
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю Дохід від зміни вартості всіх активів (фінансових інструментів, інвестиційної нерухомості, біологічних активів та інших), які оцінюються за справедливою вартістю4. Обороти за Кт 710 «Дохід від первісного визнання та від зміни вартості активів, які обліковуються за справедливою вартістю» у кореспонденції з Дт 21 «Поточні біологічні активи», 27 «Продукція сільськогосподарського виробництва»,100, 161 «Довгострокові біологічні активи рослинництва, які оцінені за справедливою вартістю», 163 «Довгострокові біологічні активи тваринництва, які оцінені за справедливою вартістю»
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності 4. Обороти за Кт 710 в корреспонденции с Дт 23
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю Витрати від зміни вартості всіх активів (фінансових інструментів, інвестиційної нерухомості, біологічних активів та інших), які оцінюються за справедливою вартістю. Обороти за Дт 940 Кт 100, 21, 27, 161, 163 (значення наводять у дужках)
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності. Обороти за Дт 940 «Витрати від первісного визнання та від зміни вартості активів, які обліковуються за справедливою вартістю» Кт 23 (значення наводять у дужках)
Дохід від благодійної допомоги Сума доходу, пов’язаного з благодійною допомогою, яка відповідно до пп. 197.1.15ПКУ звільняється від обкладення ПДВ, що визнається в порядку, установленому П(С)БО 15«Дохід». Обороти за Кт 745 «Дохід від безоплатно одержаних активів» (у частині отриманої благодійної допомоги, яка звільнена від ПДВ)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті Сума прибутку (збитку) від впливу інфляції на монетарні статті, що визначається відповідно до П(С)БО 22 «Вплив інфляції». Інформація за цією статтею враховується під час розрахунку прибутку (збитку) до оподаткування. Розрахунок коригування фінансової звітності
Продовження табл. Б.1  Последнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.234.211.61 (0.012 с.)