До Звіту про рух грошових коштівМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

До Звіту про рух грошових коштівНадходження від отримання субсидій, дотацій Інформація про отримані з бюджетів і державних цільових фондів суми субсидій, дотацій. Вибірка оборотів за Дт 31 «Рахунки в банках» Кт 64«Розрахунки за податками й платежами», 48 «Цільове фінансування і цільові надходження» (у частині сум субсидій та дотацій із бюджету та позабюджетних фондів)
Надходження авансів від покупців і замовників Сума одержаної попередньої оплати й авансових надходжень грошовими коштами від покупців і замовників під подальшу поставку продукції (товарів, робіт, послуг). Вибірка оборотів за Дт 30 «Каса», 31 Кт 681. Якщо облік отриманих авансів ведуть на рахунку 36, то беруть обороти за Дт 30, 31 Кт 36
Надходження від повернення авансів Повернуті підприємству постачальниками і підрядниками суми попередньої оплати та попередньо наданих авансів грошовими коштами. Вибірка оборотів за Дт 30, 31 Кт 371 «Розрахунки за виданими авансами» (у частині повернених постачальниками передоплат й авансів). Якщо надані аванси показують через рахунок 63, то беруть обороти за Дт 30, 31 Кт 63
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках Сума одержаних підприємством відсотків (процентів) за залишками коштів на його поточних рахунках за договорами банківського рахунка. Обороти за Дт 31 Кт 373, 719 «Інші доходи від операційної діяльності» (у частині отриманих відсотків за залишками коштів на поточних рахунках)
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) Одержані підприємством грошовими коштами економічні (фінансові) санкції за порушення законодавства й умов договорів. Вибірка оборотів за Дт 30, 31 Кт 374 «Розрахунки за претензіями» (у частині сум отриманих економічних санкцій за порушення законодавства чи договірних умов)
Надходження від операційної оренди Суми грошових надходжень від операційної оренди, крім надходжень від оренди інвестиційної нерухомості. Вибірка оборотів за Дт 30, 31 Кт 36 , 377 (у частині виручки від надання майна в операційну оренду)
Надходження від отримання роялті, авторських винагород Суми, отримані як винагорода за користування чи за надання права за користування будь-яким авторським і суміжним правом. Аналітичні дані за Кт 377 у кореспонденції з Дт 30, 31 (у частині надходжень від отримання роялті, авторських винагород)
Надходження від страхових премій Страховики відображають надходження грошей за страховими преміями
Надходження фінансових установ від повернення позик Фінансові установи відображають повернення клієнтами раніше наданих позик
Зобов’язання з податку на прибуток Сума сплаченого до бюджету податку на прибуток за умови, що податок конкретно не ототожнюється з фінансовою чи інвестиційною діяльністю. Вибірка оборотів за Дт 64 «Розрахунки за податками й платежами (податок на прибуток)» Кт 31, 30
Зобов’язання з податку на додану вартість Сума сплаченого до бюджету ПДВ. Вибірка оборотів за Дт 64 «Розрахунки за податками й платежами (ПДВ)» Кт 31, 30
Зобов’язання з інших податків і зборів Суми сплачених інших податків і зборів (крім ПДВ, податку на прибуток, зобов’язань із загальнообов’язкового державного соцстрахування). Вибірка оборотів за Дт 64, 65 «Розрахунки за страхуванням» Кт 31, 30 (крім сум ПДВ, податку на прибуток, страхових внесків)
Витрачання на оплату
Продовження табл.Б.1  
авансів

Суми попередньої оплати й авансових платежів постачальникам і підрядникам за товарно-матеріальні цінності (роботи, послуги), що будуть поставлені (виконані, надані). Вибірка оборотів за Дт 371 , 63 Кт 30, 31( у частині сум авансів і передоплат, перерахованих у рахунок майбутніх поставок)
Витрачання на оплату повернення авансів Сума попередньої оплати й авансових платежів, яку підприємство повернуло покупцям і замовникам. Вибірка оборотів за Дт 681, 36 Кт 30, 31(у частині сум повернених покупцям передоплат й авансів)
Витрачання на оплату цільових внесків Сума сплачених цільових і благодійних внесків. Вибірка оборотів за Дт 685 «Розрахунки з іншими кредиторами» Кт 31, 30 (у частині сплачених цільових і благодійних внесків)
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами Страховики відображають суми, сплачені клієнтам за страховими контрактами
Витрачання фінансових установ на надання позик Фінансові установи відображають суми позик, наданих клієнтам
Надходження від погашення позик Підприємства (крім фінансових установ) відображають надходження грошових коштів від повернення авансів і позик, наданих іншим сторонам, пов’язаних з інвестиційною діяльністю. Аналітичні дані за Кт 377, 183 в кореспонденції з Дт 30, 31або аналітичні дані до зміни ряд. 1510, 1515, 1600, 1610, 1690 ф. № 1
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці Надходження грошових коштів від продажу дочірніх підприємств та інших господарських одиниць (за вирахуванням грошових коштів, які були реалізовані у складі майнового комплексу). Аналітичні дані за Кт 377, 681 у кореспонденції з Дт 30, 31
Витрачання на надання позик Підприємства (крім фінансових установ) відображають виплати грошових кош для надання авансів і позик, пов’язаних з інвестиційною діяльністю. Аналітичні дані за Дт 377, 183 в кореспонденції з Кт 30, 31
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці Виплати грошових коштів на придбання дочірніх підприємств та інших господарських одиниць (за вирахуванням грошових коштів, придбаних у складі майнового комплексу). Вибірка оборотів за Дт 35, 14 у кореспонденції з Кт 30, 31
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві Надходження грошових коштів від продажу частки в дочірньому підприємстві, яка не привела до втрати контролю. Аналітичні дані Кт 377, 681 у кореспонденції з Дт 30, 31
Витрачання на сплату відсотків Суми грошових коштів, використаних на сплату відсотків за користування позиковим капіталом, використаним у фінансовій діяльності, окрім сум сплачених відсотків, які капіталізуються. Аналітичні дані Дт 684 «Розрахунки за нарахованими відсотками» в кореспонденції з Кт 30, 31 або аналіз ряд. 2250 ф. № 2
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди Сума сплаченої заборгованості з фінансової оренди. Аналітичні дані Дт 611 у кореспонденції з Кт 30, 31
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві Виплати грошових коштів на придбання додаткової частки в дочірньому підприємстві. Аналітичні дані Дт 371, 685, 14, 35 у кореспонденції з Кт 30,31
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах У консолідованому звіті про рух грошових коштів відображаються виплати грошових коштів неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах. Аналітичні дані Дт 67 у кореспонденції з Кт 30, 31
Прибуток (збиток) від
Продовження табл.Б.1  
участі в капіталі

Прибуток (збиток) від участі в капіталі: У гр. 3 форми № 3-н: (ряд. 2200 – ряд. 2255) гр. 3 ф. № 2 У гр. 4 форми № 3-н: (ряд. 2255 – ряд. 2200) гр. 3 ф. № 2
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю. Аналітичні дані інвестиційної нерухомості, що обліковуються на рахунку 100, і біологічних активів на рахунках 161, 163,165, 21, 23 у кореспонденції з рахунками 710 та 940
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття. Аналітичні дані: — у гр. 3 форми № 3-н: (ряд. 2120 – ряд. 2180) гр. 3 ф. № 2 (у частині доходів і витрат від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття); — у гр. 4 форми № 3-н: (ряд. 2180 – ряд. 2120) гр. 3 ф. № 2 (у частині доходів і витрат від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття)
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій. Аналітичні дані Кт 741 «Дохід від реалізації фінансових інвестицій», а також Дт 971 «Собівартість реалізованих фінансових інвестицій»
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів. Аналітичні дані: Дт 972 «Втрати від зменшення корисності активів», 423 «Дооцінка активів» Кт 133 «Накопичена амортизація нематеріальних активів», а також Дт 133 Кт 742, 423
Фінансові витрати Витрати, включені до фінансового результату та наведені в статті «Фінансові витрати» Звіту про фінансові результати (форма № 2). Обороти за Кт 95 у кореспонденції з Дт 792 (значення наводять у дужках) або ряд. 2250 ф. № 2
Збільшення (зменшення) запасів Зміни статей запасів, які відбулися протягом звітного періоду та пов’язані з операційною діяльністю5. У гр. 3 форми № 3-н: (гр. 3 – гр. 4) ряд. 1100 ф. № 1 У гр. 4 форми № 3-н: (гр. 4 – гр. 3) ряд. 1100 ф. № 1
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів Зміни статей поточних біологічних активів, які відбулися протягом звітного періоду та пов’язані з операційною діяльністю5 . У гр. 3 форми № 3-н: (гр. 3 – гр. 4) ряд. 1110 ф. № 1 У гр. 4 форми № 3-н: (гр. 4 – гр. 3) ряд. 1110 ф. № 1
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги Зміни статей дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги, які відбулися протягом звітного періоду та пов’язані з операційною діяльністю5. У гр. 3 форми № 3-н: (гр. 3 – гр. 4) ряд. 1125 ф. № 1 У гр. 4 форми № 3-н: (гр. 4 – гр. 3) ряд. 1125 ф. № 1
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості Зміни статей іншої поточної дебіторської заборгованості, які відбулися протягом звітного періоду та пов’язані з операційною діяльністю 5. У гр. 3 форми № 3-н: (гр. 3 – гр. 4) ряд. 1155 ф. № 1 У гр. 4 форми № 3-н: (гр. 4 – гр. 3) ряд. 1155 ф. № 1
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів Зміни статей витрат майбутніх періодів, які відбулися протягом звітного періоду та пов’язані з операційною діяльністю5. У гр. 3 форми № 3-н: (гр. 3 – гр. 4) ряд. 1170 ф. № 1 У гр. 4 форми № 3-н: (гр. 4 – гр. 3) ряд. 1170 ф. № 1
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів Зміни статей інших оборотних активів, які відбулися протягом звітного періоду та пов’язані з операційною діяльністю5. У гр. 3 форми № 3-н: (гр. 3 – гр. 4) ряд. 1190 ф. № 1 У гр. 4 форми № 3-н: (гр. 4 – гр. 3) ряд. 1190 ф. № 1
Збільшення (зменшення) поточної
Продовження табл.Б.1  
кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги

Зміни статей поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги, які відбулися протягом звітного періоду та пов’язані з операційною діяльністю5. У гр. 3 форми № 3-н: (гр. 4 – гр. 3) ряд. 1610 ф. № 1 У гр. 4 форми № 3-н: (гр. 3 – гр. 4) ряд. 1610 ф. № 1
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом Зміни статей поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом, які відбулися протягом звітного періоду та пов’язані з операційною діяльністю5. У гр. 3 форми № 3-н: (гр. 4 – гр. 3) ряд. 1620 ф. № 1 У гр. 4 форми № 3-н: (гр. 3 – гр. 4) ряд. 1620 ф. № 1
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування Зміни статей поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування, які відбулися протягом звітного періоду та пов’язані з операційною діяльністю5. У гр. 3 форми № 3-н: (гр. 4 – гр. 3) ряд. 1625 ф. № 1 У гр. 4 форми № 3-н: (гр. 3 – гр. 4) ряд. 1625 ф. № 1
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці Зміни статей поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці, які відбулися протягом звітного періоду та пов’язані з операційною діяльністю5. У гр. 3 форми № 3-н: (гр. 4 – гр. 3) ряд. 1630 ф. № 1 У гр. 4 форми № 3-н: (гр. 3 – гр. 4) ряд. 1630 ф. № 1
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів Зміни статей доходів майбутніх періодів, які відбулися протягом звітного періоду та пов’язані з операційною діяльністю5. У гр. 3 форми № 3-н: (гр. 4 – гр. 3) ряд. 1665 ф. № 1 У гр. 4 форми № 3-н: (гр. 3 – гр. 4) ряд. 1665 ф. № 1
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань Зміни статей інших поточних зобов’язань, які відбулися протягом звітного періоду та пов’язані з операційною діяльністю5. У гр. 3 форми № 3-н: (гр. 4 – гр. 3) ряд. 1690 ф. № 1 У гр. 4 форми № 3-н: (гр. 3 – гр. 4) ряд. 1690 ф. № 1
Сплачені відсотки Суми грошових коштів, використаних на сплату відсотків за користування позиковим капіталом, використаним в операційній діяльності, окрім сум сплачених відсотків, які капіталізуються. Аналітичні дані за Дт 684 Кт 30, 31 або Дт відповідних видатків Кт 30, 31
До Звіту про власний капітал
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства Суб’єкти державного (комунального) сектору економіки наводять інформацію про суму чистого прибутку, що має бути сплачена до бюджету відповідно до законодавства. Дт 443 «Прибуток, використаний у звітному періоді» Кт 67«Розрахунки з учасниками»
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів Суб’єкти державного (комунального) сектору економіки наводять дані про спрямування прибутку до спеціальних (цільових) фондів. Обороти за Дт 443 Кт 426 «Фонди спеціального призначення»
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення Суб’єкти державного (комунального) сектору економіки наводять дані про спрямування прибутку на матеріальне заохочення. Дт 443 Кт 477 «Забезпечення матеріального заохочення»
Зменшення номінальної вартості акцій Сума зменшення номінальної вартості акцій, якщо зменшується сума статутного капіталу. Дт 40 «Статутний капітал» Кт 672 «Розрахунки за іншими виплатами». У випадку знецінення акцій збиткового підприємства їх сумарна вартість приводиться відповідно до вартості чистих активів. Така сума зменшення номінальної вартості акцій (тобто різниця) відображається в дужках. Дт 40 Кт 442 «Непокриті збитки»
Продовження табл.Б.1  
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві

Дані про придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві.

1 У підсумок балансу включають загальну вартість запасів, інформація про вартість окремих складових запасів наводиться в додаткових статтях у межах загальної суми.

2 У підсумок балансу включається загальна сума грошей та їх еквівалентів, інформація про готівку та гроші на рахунках у банку наводиться в додаткових статтях у межах загальної суми.

3 До підсумку балансу включають загальну суму додаткового капіталу.

4 До розрахунків приймається загальна сума інших операційних доходів.

5 Тобто дані наводяться без урахування зміни показників статей у результаті операцій інвестиційної та фінансової діяльності.

 

 

Додаток В

 

Взаємозв’язок плану рахунків із статтями звіту про фінансові результати

 

Стаття Код рядка Формування статей звіту про фінансові результати
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) КТ 701, 702, 703 - ДТ 701, 702, 703 КТ 641, 643 - ДТ 701, 702, 703 КТ 642 - ДТ 704 (без ПДВ)
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) ДТ 791 КТ 23, 26, 27, 28 ДТ 901, 902,
Валовий: прибуток Код рядка 2000 – код рядка 2050
збиток Код рядка 2000 – код рядка 2050
Інші операційні доходи КТ 71(без ПДВ)
Адміністративні витрати ДТ 80, 81, 82,83, 84 ДТ 92
Витрати на збут ДТ 80, 81, 82,83, 84 ДТ 93
Інші операційні витрати ДТ 84 ДТ 94
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток Рядок 2090+2120-2130-2150-2180
збиток Рядок 2090-2120+2130+2150+2180
Дохід від участі в капіталі Оборот КТ 72
Інші фінансові доходи Оборот КТ 73
Інші доходи Оборот КТ 74 (без ПДВ)
Фінансові витрати ДТ 85 ДТ 95
Втрати від участі в капіталі ДТ 85 ДТ 96
Інші витрати ДТ 85 ДТ 97
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток Рядок 2190+2200+2200+2240-2250-2255-2270
збиток Рядок 2190-2200-2200-2240+2250+2255+2270
Витрати (дохід) з податку на прибуток У статті «Витрати (дохід) з податку на прибуток» відображається сума витрат (доходу) з податку на прибуток, визначена згідно з Положенням (стандартом) 17.
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування У статті «Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування» відображаються відповідно прибуток або збиток від припиненої діяльності після оподаткування та/або прибуток або збиток від переоцінки необоротних активів та груп вибуття, що утворюють припинену діяльність і оцінюються за чистою вартістю реалізації.
Чистий фінансовий результат: прибуток Рядок (2290-2300)+ Оборот КТ 75-ДТ 79 КТ 85; ДТ 79 КТ 982
збиток Рядок (2290-2300)+ДТ 79 КТ 85; ДТ 79 КТ 982- Оборот КТ 75
           

 

 

Продовження додатку В

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття Код рядка Формування статей звіту про фінансові результати
Дооцінка (уцінка) необоротних активів У статті «Дооцінка (уцінка) необоротних активів» наводиться сума дооцінки об’єктів основних засобів та нематеріальних активів, зменшена на суму уцінки таких об’єктів протягом звітного періоду в межах сум раніше проведених дооцінок, віднесення сум дооцінки до нерозподіленого прибутку (непокритого збитку).
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів У статті «Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів» наводиться сума зміни балансової вартості об’єктів хеджування у порядку, визначеному Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 13 «Фінансові інструменти», затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 30 листопада 2001 року № 559, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 19 грудня 2001 року за № 1050/6241 (зі змінами).
Накопичені курсові різниці У статті «Накопичені курсові різниці» наводиться сума курсових різниць, які відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 21 «Вплив змін валютних курсів», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 10 серпня 2000 року № 193, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 серпня 2000 року за № 515/4736 (зі змінами), відображаються у складі власного капіталу та визнаються в іншому сукупному доході.
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств У статті «Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств» наводиться частка іншого сукупного доходу асоційованих, дочірніх або спільних підприємств, облік фінансових інвестицій в які ведеться за методом участі в капіталі.
Інший сукупний дохід У статті «Інший сукупний дохід» наводиться сума іншого сукупного доходу, для відображення якого за ознаками суттєвості неможна було виділити окрему статтю, або який не може бути включений до інших статей, наведених у цьому розділі.
Інший сукупний дохід до оподаткування  
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом У статті «Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом» наводиться сума податку на прибуток, що пов’язаний з іншим сукупним доходом.
Інший сукупний дохід після оподаткування У статті «Інший сукупний дохід після оподаткування» наводиться сума іншого сукупного доходу після вирахування податку на прибуток.
Сукупний дохід (рядок 2350 + рядок 2355 + рядок 2460Читайте также:

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.58.199 (0.014 с.)