ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ І ВИПРАВЛЕННЯ ПОМИЛОК У ФІНАНСОВИХ ЗВІТАХМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ І ВИПРАВЛЕННЯ ПОМИЛОК У ФІНАНСОВИХ ЗВІТАХ 

Змістовні питання:

 

1. Склад та вимоги до Приміток до річної фінансової звітності.

2. Зміст розділів і методика складання Приміток до річної фінансової звітності за формою № 5.

3. Правила виправлення помилок у звітності підприємств.

 

 

Мета — вивчити порядок складання приміток до фінансових звітів, враховуючи зміни в облікових оцінках та політиках, розглянути методи виправлення помилок у фінансових звітах.

 

Дивись Порядок коригування залежно від характеру події, що сталася (додаток Є)  
!

 

 


Список джерел для опрацювання:

1, 2, 4, 5, 8, 9, 10, 13, 16, 37, 38

 

Надайте визначення наступним поняттям:

Облікова оцінка__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Облікова політика ______________________________________________________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Події після дати балансу____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Примітки до фінансових звітів— це ______________________________________________________________________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Завдання 6.1

За наведеними операціями (табл. 6.1) необхідно визначити характер змін:

а. Зміна облікової політики.

б. Зміна облікових оцінок.

в. Виправлення помилок.

Зазначте відповідну літеру (а, б, в) поруч із порядковим номером ситуації.

 

Таблиця 6.1 - Характер змін господарських операцій

№ з/п Відповідь Зміст ситуації
  Зміна ліквідаційної вартості амортизованого об’єкта основних засобів
  Зміна форми погашення кредиторської заборгованості в іноземній валюті: заміна грошової форми на бартерну
  Зміна методу списання запасів: перехід від методу середньозваженої собівартості на метод ФІФО
  Зміна періоду амортизації нематеріального активу
  Зміна очікуваної суми погашення дебіторської заборгованості покупців
  Зміна методу нарахування амортизації об’єкта основних засобів: перехід від прямолінійного на прискорений метод
  Зміна періоду корисного використання об’єкта основних засобів
    Списання завищеної вартості запасів
    Донарахування суми податкових зобов’язань по результатам перевірки податкових органів

Завдання 6.2

При складані фінансових звітів за міжнародними стандартами (табл. 6.2, 6.3) за 2013 рік було виявлено, що внаслідок систематичної помилки комп’ютерної системи завищено суму доходу від продажу: в 2012 році – на 210 000 дол. Ставка податку на прибуток становить 40 %. Необхідно усунути допущену помилку, та виправлення відобразити у фінансових звітах.

 

Таблиця 6.2 - Звіт про прибутки і збитки за 2011 рік

тис. дол.

Стаття 2013 р. 2012 р.
Продаж
Собівартість реалізованої продукції (490) (490)
Валовий прибуток
Витрати на збут (56) (63)
Адміністративні витрати (112) (84)
Фінансові витрати (7) (7)
Прибуток до оподаткування
Податок на прибуток (126) (190)
Чистий прибуток

 

 

Таблиця 6.3 - Звіт про власний капітал (фрагмент)

Стаття Вилучений капітал Нерозподілений капітал Разом
Залишок на 31. 12. 2011
Чистий прибуток за 2012 рік -
Залишок на 31.12.2012
Чистий прибуток за 2013 рік -
Залишок на 31.12.2013

 

 

Виправлення допущеної помилки необхідно відобразити у наступних фінансових звітах (табл. 6.4,6.5)

 

 

Таблиця 6.4Звіт про прибутки і збитки за 2013 рік

тис. дол.

Стаття 2013р. 2012 р.
Продаж    
Собівартість реалізованої продукції    
Валовий прибуток    
Витрати на збут    
Адміністративні витрати    
Фінансові витрати    
Прибуток до оподаткування    
Податок на прибуток    
Чистий прибуток    

 

 

Таблиця 6.5Звіт про зміни у власному капіталі за 2013 рік

тис. дол

Стаття Вилучений капітал Нерозподілений капітал Разом
Залишок на 31. 12. 2011      
Виправлення помилки 2011 року      
Перераховано залишок на 31.12.2011      
Перерахований Чистий прибуток за 2012 рік      
Залишок на 31.12.2012      
Чистий прибуток за 2013 рік      
Залишок на 31.12.2013      

Викладач_______________________________________________________

 

ТЕМА 7

ЗВЕДЕНА КОНСОЛІДОВАНА ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ

Змістовні питання:

 

1. Зведена фінансова звітність.

2. Фінансова звітність при об’єднанні підприємств.

3. Вимоги і методика складання консолідованої фінансової звітності.

 

Мета– вивчити перелік видів діяльності, щодо яких складається зведена фінансова звітність підприємствами. Визначити, які Міністерства, відомства та органи управління складають зведену фінансову звітність. Навчитись правильно застосувувати НПСБО 2 «Консолідована фінансова звітність», П(С)БО 19 «Об’єднання підприємств»

 

Список джерел для опрацювання:

1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 17, 27, 34, 35, 36

Дивись Етапи складання консолідованої фінзвітності (додаток Ж, З)  
!


Завдання 7.1

Надайте визначення наступним поняттям:

Дочірнє підприємство_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Обєднання підприємств_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Частка меншості___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Материнсько (холдингове) підприємство ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Об’єднання бізнесу_______________________________________________ _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Завдання 7.1

ТОВ «Інвестор» придбало 70 % корпоративних прав ТОВ «Емітент» за 7000 тис. грн. Балансова вартість чистих активів ТОВ «Емітент» на дату придбання становить 5 000 тис. грн. і відповідає їх справедливій вартості. У подальшому ТОВ "Інвестор" продало ТОВ «Емітент» 10 одиниць товару на суму 1 200 тис. грн. (у т. ч. ПДВ — 200 тис. грн.). Прибуток від продажу становив 5 % продажної вартості товарів. На 31.12.013 р. на складі ТОВ «Емітент» залишилися 2 одиниці товару (8 одиниць реалізовано на сторону). У загальній сумі дебіторської заборгованості ТОВ «Інвестор» (9 000 тис. грн.) сума заборгованості ТОВ «Емітент» становить 1 000 тис. грн. Фінансові показники ТОВ «Інвестор» і ТОВ «Емітент» наведено в табл. 1 і 2.

Ми бачимо по частці корпоративних прав ТОВ «Емітент» якими володіє ТОВ «Інвестор», що останнє справляє вирішальний вплив і є материнським підприємством для ТОВ «Емітент» (дочірнього підприємства). Складемо консолідований баланс і звіт про фінрезультати групи підприємств ТОВ «Інвестор» і ТОВ «Емітент» (див. табл. 7.1 і 7.2 нижче). Розіб'ємо цей процес на етапи:

• Етап 1. Порядкове підсумовуємо показники фінзвітності підприємств групи.

• Етап 2. Виключаємо інвестиції в дочірнє підприємство, внутрішньогрупові розрахунки (дебіторську та кредиторську заборгованість, виручку та собівартість реалізованих усередині групи товарів). Виключаємо внутрішньогруповий прибуток від продажу товарів: (1 000 : 10 х 2) х 5 % = 10 (тис. грн.).

• Етап 3. Визначаємо частку меншості: (4 500 + 500) х 30 % = 1 500 (тис. грн.). Такий алгоритм розрахунку, наведений у визначенні частки меншості в п. 4 П(С)БО 19, використовується для консолідованого балансу. Для консолідованого звіту про фінрезультати частку меншості не розраховуємо, оскільки чистий прибуток дочірнього підприємства дорівнює нулю (див. табл. 3).

• Етап 4. Розраховуємо гудвіл: 7 000 - (4 500 + 500) х 70 % = 3 500 (тис. грн.). Етапи складання консолідованого балансу та консолідованого звіту про фінансові результати наведено в табл. 7.1 і 7.2.

 

Таблиця 7.1.Розрахунок консолідованих показників для

Консолідованого балансу

(тис. грн.)

Стаття балансу Код рядка ТОВ "Інвестор" ТОВ "Емітент" Етап 1 Етап 2 Етап 3 Етап 4 Консолі-довані показники
Актив
І. Необоротні активи Основні засоби (залишкова вартість) 6 500 9 000 15 500 - - - 15 500
Довгострокові фінансові інвестиції, що обліковуються за методом участі в капіталі 7 000 - 7 000 -7 000 - - -
Гудвіл - - - - - 3 500 3 500
II. Оборотні активи Товари 2 000 2 200 -10 - - 2 190
Дебіторська заборгованість (чиста реалізаційна вартість) 8 000 8 500 - - - 8 500
Дебіторська заборгова-ність за внутрішніми розрахунками 1 000 - 1 000 -1 000 - - -
Грошові кошти та їх еквіваленти в національній валюті - - -
Баланс 24 570 9 710 34 280 -8 010 - 3 500 29 770
Пасив
І. Власний капітал Зареєстрований (пайовий) капітал 9 000 4 500 13 500 -4 500*     9 000
Нерозподілений прибуток 8 000 8 500 -510** - - 7 990
Частка меншості - - - - 1 500 - 1 500
II. Поточні зобов'язання
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги - 1 000 1 000 - - - 1 000
Поточні зобов'язання за розрахунками: - зі страхування 1 570*** 710*** 2 280 - - - 2 280
- з оплати праці 6 000 2 000 8 000 - - - 8 000
- за внутрішніми розрахунками - 1 000 1 000 -1 000 - - -
Баланс 24 570 9 710 34 280 -6 010 1 500 - 29 770
* Оскільки збільшується пасив консолідованого балансу на суму частки меншості (етап 3), виключаємо всю суму статутного капіталу, а не тільки частку материнського підприємства. ** 510 тис. грн. = 500 тис. грн. (нерозподілений прибуток) + 10 тис. грн. (внутрішньосистемний прибуток). Нерозподілений прибуток виключаємо в повній сумі з вищезгаданої причини. *** Сума умовна.

 

Таблиця 7.2-Розрахунок консолідованих показників дляКонсолідованого звіту про фінансові результати

Стаття Код рядка ТОВ "Інвестор" ТОВ "Емітент" Етап 1 Етап 2 Консолідовані показники
Чистий дохід (виручка) від реалізації товарів 2 000 2 860 -1 000 1 860
Собівартість реалізованих товарів 1 400 2 200 -950* 1 250
Валовий прибуток -50**
Адміністративні витрати -
Прибуток від операційної діяльності - -50
Прибуток від звичайної діяльності - -50
Податок на прибуток - -
Чистий прибуток - -50
* У ТОВ «Інвестор» собівартість реалізованих ТОВ «Емітент» товарів становила: 1 000 - 5 % = 950 (тис. грн.). ** Внутрішньогруповий прибуток ТОВ «Інвестор» від реалізації товарів ТОВ «Емітент»: 1 000 - 950 = 50 (тис. грн.).

 

 

Завдання 7.2.1

 

За проведеними розрахунками скласти Консолідований баланс, Консолідований звіт про фінансові результати

 

  КОДИ
Дата (рік, місяць, число)    
Підприємство _____________________________________________________________ за ЄДРПОУ  
Територія ________________________________________________________________ за КОАТУУ  
Організаційно-правова форма господарювання ________________________________ за КОПФГ  
Вид економічної діяльності _________________________________________________ за КВЕД  
Середня кількість працівників1 _______________________________________________________________
Адреса, телефон ___________________________________________________________________________
Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака(окрім розділу IV Консолідованого звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма N 2-к), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)
Складено (зробити позначку «v» у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку  
за міжнародними стандартами фінансової звітності  


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.237.16.210 (0.012 с.)