СТАТИСТИЧНА ЗВІТНІСТЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

СТАТИСТИЧНА ЗВІТНІСТЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ 

Змістовні питання:

1. Нормативно – правове забезпечення статистичної та спеціальної звітності.

2. Порядок складання окремих форм статистичної та спеціальної звітності.

Мета: розкрити законодавче та нормативно – правове регулювання статистичної і спеціальної звітності, її склад, потреби користувачів та засвоїти методику заповнення окремих форм звітності.

 

Список джерел для опрацювання:

1, 9, 10, 11, 20, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 39

Довідкову інформацію щодо заповнення та подання «Відомості розподілу чисельності працівників, річного фактичного обсягу реалізованої продукції (робіт, послуг) за видами економічної діяльності (Додаток К) Довідка (Додаток Л) Дивись «Роз’яснення щодо заповнення форми державного статистичного спостереження № 1-ПВ (квартальна) «Звіт з праці» (Додаток М)  
!

 

 


Завдання 10.1

За вихідними даними завдання 2.3 складіть «Відомість розподілу чисельності працівників, річного фактичного обсягу реалізованої продукції (робіт, послуг) за видами економічної діяльності»

 

Додаток 5

До Порядку віднесення страхувальників до класу

Професійного ризику виробництва з урахуванням

Виду їх економічної діяльності та проведення

Перевірок достовірності поданих страхувальниками

Відомостей про види економічної діяльності (у тому

числі основний)

 

Ідентифікаційний код юридичної особи _________________________________________________________________________________ Реєстраційний номер облікової картки платника податків або номер та серія паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідні органи державної влади і мають відмітку у паспорті) ___________________________________________________________________________________________________________________ Реєстраційний номер платника єдиного внеску ___________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________ (повне найменування підприємства, установи, організації – для юридичних осіб; прізвище, ім'я, по батькові – для фізичних осіб)

Відомість розподілу чисельності працівників, річного фактичного обсягу реалізованої продукції (робіт, послуг) за видами економічної діяльності

за ___________ рік*

Подається до робочого органу виконавчої дирекції Фонду раз на рік до 25 січня року, наступного за звітним.
Код виду економічної діяльності за КВЕД Найменування виду економічної діяльності Середньооблікова кількість штатних працівників, осіб Питома вага середньооблікової кількості штатних працівників за відповідним видом економічної діяльності в загальній середньообліковій кількості штатних працівників, % Обсяг реалізованої продукції, робіт, послуг (без ПДВ, акцизу), тис. грн. Питома вага обсягу реалізованої продукції (робіт, послуг) за відповідним видом економічної діяльності в загальному обсязі реалізованої продукції (робіт, послуг), %
           
Усього:   100 %   100 %  
____________ *Інформація заповнюється на основі даних бухгалтерської звітності за минулий календарний рік, код виду економічної діяльності та його найменування зазначаються за національним класифікатором України ДК 009:2010 "Класифікація видів економічної діяльності".        
Керівник ____________________ (підпис) __________________________________ (прізвище та ініціали)
Головний бухгалтер ____________________ (підпис) __________________________________ (прізвище та ініціали)
М.П. «___» ____________ 20__ року
Прийняв звіт ____________________ (підпис) _________________________________ (прізвище та ініціали)
«___» ____________ 20__ року

 

 

Завдання 10.2

 

Скласти ф. 1-ПВ «Звіт з праці» за 1 квартал підприємства ПП «Колосок» на основі вихідних даних.

Підприємством ПП «Колосок» станом на 1 січня було зареєстровано 342 робітника, з них 258 – жінки.

15.01 Було прийнято на роботу Прокоф’єву Марину Василівну,

Сазонова Івана Миколайовича

Дранова Володимира Вікторовича

Івахненко Микола Миколайович

Іванову Ольгу Олександрівну

19.01 Звільнено Петрову Олену Вікторівну за власним бажанням.

З 1.02 по 12.02 Кукушкін Анатолій Петрович перебував на лікарняному (середньомісячна заробітна плата 1218 грн., стаж роботи 3 роки).

В лютому в зв’язку зі скороченням штату працівників було звільнено 9 працівників, з них 2 жінки.

З 4.03 по 10.03 в лікарняній відпустці перебував Іванюк Леонід Павлович (середньомісячна заробітна плата 1596 грн., стаж роботи 6 роки).

В березні було прийнято 12 жінок та 14 чоловіків на сезонні роботи.

Фонд оплати праці за квартал становить 873,62 тис. грн.., з них 8,3 тис. грн. – премії .За 1 квартал 2014 року відпрацьовано 65днів по 8 годин кожного дня.

 

Якщо звіт складено за структурний підрозділ, його номер узгоджується з територіальним органом державної статистики, в іншому випадку – дорівнює 1.

 

дентифікаційний код ЄДРПОУ                

Державне статистичне спостереження

Конфіденційність статистичної інформації забезпечується статтею 21 Закону України “Про державну статистику”  
   
Порушення порядку подання або використання даних державних статистичних спостережень тягне за собою відповідальність, яка встановлена статтею1863 Кодексу України про адміністративні правопорушення
Звіт з праці за січень - березень 20_____р.  
Подають: Терміни подання № 1-ПВ (квартальна) ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Держстату України 16.08.2012 № 355    
юридичні особи, їхні відокремлені підрозділи за переліком, установленим органами державної статистики – органу державної статистики за місцем здійснення діяльності не пізніше 7-го числа після звітного періоду  
Респондент: Найменування ПП «Колосок» Місцезнаходження (юридична адреса):____________________________________________________________________ (поштовий індекс, область /АР Крим, район, населений пункт, вулиця /провулок, площа тощо, ____________________________________________________________________________________№ будинку /корпусу, № квартири /офісу) Адреса здійснення діяльності, щодо якої подається форма звітності (фактична адреса):___________________________ (поштовий індекс, область /АР Крим, район, населений пункт, вулиця /провулок, площа тощо, _______________________________________________________________________________________ № будинку /корпусу, № квартири /офісу)  
         
Номер структурного підрозділу      

Якщо відповідно до п.1.2. Інструкції зі статистики кількості працівників, затвердженої наказом Держкомстату від 28.09.2005 № 286 (зі змінами), звіт складається за структурний підрозділ, укажіть, будь ласка, його найменування_____________________________________________________________

Увага! У всіх розділах звіту показники кількості працівників та робочого часу заповнюються в цілих одиницях, вартісні показники – з одним десятковим знаком.

Розділ І. Кількість працівників

Назва показників Код рядка За період з початку року, осіб
усього з них жінки
А Б
Середньооблікова кількість штатних працівників    
Прийнято працівників    
з них на новостворені робочі місця    
Вибуло працівників  
з них з причин: змін в організації виробництва і праці (реорганізація, скорочення чисельності або штату працівників)  
плинності кадрів (за власним бажанням, за угодою сторін, порушення трудової дисципліни, ін.)  
Облікова кількість штатних працівників на кінець звітного періоду  
     

Розділ II. Використання робочого часу штатних працівників

Назва показників Код рядка За період з початку року
людино- години кількість працівників, осіб
А Б
Фонд робочого часу, усього (ряд. 4020 + ряд. 4040)  
Відпрацьований час
Невідпрацьований час (сума рядків з 4050 до 4110)
з нього з причин: щорічних відпусток (основних та додаткових)    
тимчасової непрацездатності
відпусток без збереження заробітної плати за згодою сторін    
інших відпусток без збереження заробітної плати (на період припинення виконання робіт)    
переведення з економічних причин на неповний робочий день (тиждень)    
масових невиходів на роботу (страйків)    
інших причин    
     
     

Розділ IІІ. Склад фонду оплати праці та інші виплати

Назва показників Код рядка За період з початку року, тис.грн.
А Б
Фонд оплати праці штатних працівників, усього (ряд. 5020 + ряд. 5030 + ряд. 5060) 873,62
Фонд основної заробітної плати 865,32
Фонд додаткової заробітної плати 8,3
з нього: надбавки та доплати до тарифних ставок та посадових окладів  
премії та винагороди, що носять систематичний характер (щомісячні, щоквартальні) 8,3
Заохочувальні та компенсаційні виплати  
з них: матеріальна допомога  
соціальні пільги, що мають індивідуальний характер  
Оплата за невідпрацьований час (із ряд. 5030, 5060)  
Виплати, що не входять до фонду оплати праці (рядки 5100 – 5110 заповнюються у звіті за січень – грудень)
Нараховано працівникам за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності 1136,73
з них оплата перших п’яти днів тимчасової непрацездатності за рахунок коштів підприємства 681,45
   
   


Последнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.55.22 (0.012 с.)