Етапи складання консолідованої фінансової звітностіМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Етапи складання консолідованої фінансової звітностіЕтап 1. Підсумовування показників фінзвітності групи. Показники фінзвітності дочірніх підприємств упорядковано додаються до аналогічних показників фінзвітності материнського підприємства. У консолідованій звітності можна не наводити статті (рядки) форм звітності, за якими у групи підприємств відсутні показники. Виняток — випадки, коли такі показники були в попередньому звітному році.

Етап 2. Виключувані операції. З отриманої зведеної звітності виключаються ті показники, які не впливають на фінансові результати холдингу:

• балансова вартість фінансових інвестицій материнського підприємства в кожне дочірнє підприємство та частка материнського підприємства в кожному дочірньому підприємстві;

• сума внутрішньогрупових операцій і внутрішньогрупового сальдо (дебіторська та кредиторська заборгованість). Уточнимо: внутрішньогрупові операції — це операції між материнським і дочірніми підприємствами або між дочірніми підприємствами однієї групи.

Наприклад: внутрішньогрупова реалізація товарів, основних фондів, орендні операції, надання фінансової допомоги, нарахування дочірнім підприємством дивідендів материнському підприємству. А внутрішньогрупове сальдо — це сальдо дебіторської та кредиторської заборгованості на дату балансу, яке утворилося в результаті внутрішньогрупових операцій;

• сума нереалізованих прибутків і збитків від внутрішньогрупових операцій (окрім збитків, які не можуть бути відшкодовані). Уточнимо: нереалізовані прибутки та збитки від внутрішньогрупових операцій — це прибутки та збитки, які виникають у результаті внутрішньогрупових операцій і включаються в балансову вартість активів підприємства.

Зупинимося на останньому виді виключуваних операцій. У консолідованому балансі запаси повинні відображатися за найменшою із двох вартостей для групи: вартості придбання або чистої вартості реалізації. Тому з балансової вартості запасів, за якими була реалізація всередині групи, треба виключити нереалізований прибуток. Зробити це можна двома способами:

• або до консолідації відкоригувати фінзвітність відповідних підприємств групи (зменшити на суму нереалізованого прибутку у продавця запасів — суму прибутку, а в покупця — балансову вартість запасів),

• або після консолідації відкоригувати звітність, зменшивши балансову вартість запасів і прибуток на суму нереалізованого прибутку.

Що стосується основних засобів, то в консолідованій звітності їх балансова вартість повинна бути відображена так, як начебто не було передачі всередині групи. Тому в консолідованій звітності треба зменшити:

• прибуток — на суму нереалізованого прибутку у зв'язку із продажем основних фондів;

• амортвідрахування — на суму, на яку вони збільшилися у зв'язку із придбанням основних засобів за ціною вищою, ніж була їх балансова вартість у продавця.

Етап 3. Визначення частки меншості. Частка меншості при консолідації визначається так: відсоток голосів, що не належать материнському підприємству, помножується на суму чистого прибутку (збитку) дочірніх підприємств, зменшену (збільшену) на суму нереалізованого прибутку (збитку) від внутрішньогрупових операцій (п. 12 П(С)БО 20). Частка меншості відображається:

• у консолідованому балансі — у вписуваному рядку "Частка меншості";

• у консолідованому звіті про фінансові результати — у вписуваному рядку "Частка меншості" від'ємною величиною в дужках.

Етап 4. Відображення гудвілу та курсових різниць. Гудвіл при консолідації є перевищенням величини інвестицій материнської компанії в дочірню компанію над справедливою вартістю чистих активів, що припадають на частку материнської компанії. Вартість гудвілу при консолідації визначається згідно з нормами П(С)БО 19 і відображається в консолідованому балансі у вписуваному рядку 1050"Гудвіл при консолідації". Зарахований на баланс гудвіл надалі оцінюється на наявність ознак зменшення корисності в порядку, передбаченому П(С)БО 28. Амортизація за гудвілом не нараховується. Курсові різниці, що виникають при перерахунку в валюту України показників фінзвітності розташованих за кордоном дочірніх підприємств, визначаються згідно з нормами П(С)БО 21 і відображаються в консолідованому балансі у вписуваному рядку "Накопичена курсова різниця". Від'ємна курсова різниця наводиться в дужках і вираховується при визначенні підсумку розділу "Власний капітал" балансу. Такі різниці в консолідованому звіті про власний капітал відображаються в додатковій графі "Накопичена курсова різниця".

Етап 5. Коригування нерозподіленого прибутку (збитку). Нерозподілений прибуток (збиток) дочірнього підприємства треба поділити на дві частини: прибуток, отриманий до його придбання материнським підприємством, і прибуток, отриманий після придбання. Перша частина враховується у складі чистих активів дочірньої компанії та увійде до складу консолідованої звітності через відображення гудвілу. А друга частина відобразиться в консолідованому балансі з урахуванням частки материнського підприємства.

Додаток К

 

Довідка

Відомість за працівниками подається раз на рік через 24 дні після звітного періоду до Фонду соціального страхування (соцстрах) від нещасних випадків на виробництві (НВВ). В шапці бланку відомості вказується ідентифікаційний код юридичної особи та реєстраційний номер облікової картки платника податків або номер та серія паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідні органи державної влади і мають відмітку у паспорті). Також вказується реєстраційний номер платника єдиного внеску та повне найменування підприємства або ПІБ для фізичних осіб.

Далі вказується за який рік складається відомість, та заповнюється таблиця розподілу кількості працюючих та обсяг реалізованої продукції за КВЕДами, в якій вказуються: КВЕД (Код виду економічної діяльності); Найменування виду економічної діяльності; Середньооблікова кількість штатних працівників; Питома вага середньооблікової кількості штатних працівників за відповідним видом економічної діяльності в загальній середньообліковій кількості штатних працівників (%); Обсяг реалізованої продукції, робіт, послуг (без ПДВ, акцизу); Питома вага обсягу реалізованої продукції (робіт, послуг) за відповідним видом економічної діяльності в загальному обсязі реалізованої продукції (робіт, послуг) (%). В кінці відомість скріплюється печаткою та підписами керівника та головного бухгалтера з зазначенням дати складання відомості. Після чого вона подається до Фонду НВВ.

 

Додаток Л

ЗРАЗОК


Додаток 5

до Порядку віднесення страхувальників до класу
професійного ризику виробництва з урахуванням виду
їх економічної діяльності та проведення перевірок
достовірності поданих страхувальниками відомостей
про види економічної діяльності (у тому числі основний)Ідентифікаційний код юридичної особи ___________________________________

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або номер та серія паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про це відповідні органи державної влади і мають відмітку у паспорті) _____________1569782386______________________________

Реєстраційний номер платника єдиного внеску
__________________________19146978_____________________________________


_________________Гаврилюк Михайло Богданович___________________________
(повне найменування підприємства, установи, організації — для юридичних осіб; прізвище, ім’я, по батькові — для фізичних осіб)

Відомість
розподілу чисельності працівників, річного фактичного обсягу реалізованої продукції (робіт, послуг) за видами економічної діяльності
за 20_12_ рік*

Подається до робочого органу виконавчої дирекції Фонду раз на рік до 25 січня року, наступного за звітним. Код виду економічної діяльності за КВЕД Найменування виду економічної діяльності Середньооблікова кількість штатних працівників, осіб Питома вага середньооблікової кількості штатних працівників за відповідним видом економічної діяльності в загальній середньообліковій кількості штатних працівників, % Обсяг реалізованої продукції, робіт, послуг (без ПДВ, акцизу), тис. грн. Питома вага обсягу реалізованої продукції (робіт, послуг) за відповідним видом економічної діяльності в загальному обсязі реалізованої продукції (робіт, послуг), %  
01.44 Розведення верблюдів та інших тварин родини верблюдячих
47.11 Роздрібна торгівля у неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами
Усього : 100% 100%

* Інформація заповнюється на основі даних бухгалтерської звітності за минулий календарний рік, код виду економічної діяльності та його найменування зазначаються за національним класифікатором України ДК 009:2010 «Класифікація видів економічної діяльності»

Керівник_______________ Гаврилюк М. Б.________

(підпис) (прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер_______________ відсутній____________

(підпис) (прізвище та ініціали)

М.П.

«__» січня 2013 року

Прийняв звіт______________ _____________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

«____»_____________20___року

 

Додаток М

РОЗ’ЯСНЕННЯ

щодо заповнення форми державного статистичного спостереження

№ 1-ПВ (квартальна) "Звіт з праці"

від 13.11.2014 р. N 17.4-12/48

І. Загальні положення

1.1 Ці Роз’яснення містять інформацію щодо показників та змісту форми державного статистичного спостереження № 1-ПВ (квартальна) “Звіт з праці” (далі – форма № 1-ПВ (квартальна).

1.2. Джерелами інформації для показників форми № 1-ПВ (квартальна) є первинні облікові документи, документи бухгалтерського обліку та фінансової звітності та інші документи, передбачені чинним законодавством.

1.3. Визначення показників форми № 1-ПВ (квартальна) здійснюється відповідно до положень пунктів 1.2 та 1.3 глави 1 Інструкції зі статистики кількості працівників, затвердженої наказом Держкомстату від 28.09.2005 № 286, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 30.11.2005 за № 1442/11722 (зі змінами) (далі ­­­– Інструкція зі статистики кількості працівників), та Інструкції зі статистики заробітної плати, затвердженої наказом Держкомстату від 13.01.2004 № 5, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 27.01.2004 за № 114/8713 (далі – Інструкція зі статистики заробітної плати).

1.4. Однойменні показники, що містяться у формі № 1-ПВ (квартальна) та інших формах державних статистичних спостережень, розраховані за однією методологією та однаковий період часу, є тотожними.

У додатку до цих Роз’яснень наведено таблицю арифметичного контролю показників форми № 1-ПВ (квартальна) (додається).

1.5. Форма № 1-ПВ (квартальна) складається з шести розділів.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-04-19; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.236.218.88 (0.017 с.)