Київський кооперативний інститут бізнесу і права 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Київський кооперативний інститут бізнесу і праваКиївський кооперативний інститут бізнесу і права

Кафедра фінансів і кредиту

 

"Затверджую"

Проректор з навчальної роботи

______________Охріменко І.В.

"____" _______________ 2015р.

 

 

РОБОЧА ПРОГРАМА

ВИРОБНИЧОЇ

ПРАКТИКИ

Напрям підготовки: 6.0305080 "Фінанси і кредит"

Факультет: економіко-правовий

 

 

2015-2016 навчальний рік

 

 

Робоча програма з виробничої практики для студентів напряму підготовки 6.0305080 «Фінанси і кредит»

«_____» _____________ 2015 року

Розробник робочої програми : __________старший викладач Л.Л. Кравцова

Робочу програму схвалено на засіданні кафедри фінансів і кредиту

Протокол від. “____”________________2015 року № _____

Завідувач кафедри економіки____________________________________________

«_____»_____________2015 року.

 

ÓКравцова Л.Л.2015 рік

Ó ККІБП , 2015 рік


І. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Мета та завдання практики

 

Практика є складовою частиною навчального процесу і має велике значення в підготовці кваліфікованих спеціалістів. Вона призначена для закріплення та поглиблення знань, отриманих студентами в процесі навчання.

Планування та організація практики на усіх її етапах повинні забезпечувати:

- послідовне розширення кола практичних навичок студентів;

- ускладнення цих навичок по мірі переходу від одного етапу до іншого;

- цілісність підготовки спеціаліста до виконання основних трудових функцій;

- зв'язок практики з теоретичним навчанням.

Метоювиробничої практикиє закріплення теоретичних знань з курсу "Фінансовий облік", "Фінанси підприємств", "Економічний аналіз" та суміжних з ними дисциплін, набуття практичних умінь та навичок з організації і техніки бухгалтерського обліку, фінансової роботи, складання та аналізу фінансової звітності, оволодіння контрольними функціями бухгалтерського обліку по збереженню коштів підприємства і зміцненню фінансового стану підприємства.

Завдання виробничої практики полягає в узагальненні знань та вмінь студентів за фахом, перевірці можливостей самостійної роботи майбутнього спеціаліста в умовах виробництва.

Задачівиробничої практики: вивчення діяльності роботи фінансових служб підприємств різних форм власності, взаємовідносин фінансових служб з іншими службами підприємства, вивчення порядку фінансового планування на підприємстві, джерел доходів, інвестиційної діяльності підприємства.

Виробнича практика є завершальним етапом навчання і проводиться після завершення теоретичного курсу навчання та складання студентами екзаменів і заліків, передбачених навчальним планом.

 

Розподіл бюджету навчального часу

Назва практики Семестр Години Тижні
Виробнича практика VI

 

 

Бази практики

 

Закріплення баз практики здійснюється адміністрацією навчального закладу на підставі прямих зв'язків з виробництвом.

Вибираючи базу практики треба керуватися такими вимогами:

- можливість реалізації програми практики;

- наявність сучасних засобів обчислювальної техніки;

- наявність кваліфікаційного персоналу, необхідного для керівництва практикою.

 

 

Організація практики

Виробнича практика з фінансів проводиться на базі підприємств, організацій та установ, з якими є угода та створені умови для повного виконання програми практики.

Робочі плани, складені керівником практики, повинні вміщувати вказівки щодо строків та робочих місць практикантів, а також перелік документів, які необхідно додати до щоденника практики.

Керівники виробничої практики, виходячи з конкретних умов, складають:

- календарний план;

- графік пересування студентів за навчальними місцями;

- індивідуальні завдання студентам.

Під час виробничої практики студент виконує обсяг робіт, передбачених даною програмою та індивідуальне завдання з питання, що безпосередньо пов'язане з напрямком діяльності підприємства, на якому проходить практику.

Керівники практики повинні вимагати від студентів заповнення документів наскрізним методом, тобто на прикладі одного звітного періоду. Якщо на підприємстві проходять практику 2-5 студентів, то рекомендується вивчати методику заповнення документів за різні звітні періоди.

До початку виробничої практики студенти проходять організаційний інструктаж, отримують документацію (програму, пам'ятки, направлення, індивідуальні завдання тощо).

Студенти, які прибули на базу практики, пред'являють керівнику організації, підприємства чи установи направлення від навчального закладу.

Керівник практики від бази практики призначається на місці. Він повинен ознайомитися із програмою практики, в разі потреби уточнити завдання у відповідності до специфіки діяльності підприємства, скласти календарно-тематичний план проходження практики, організувати робочі місця і провести інструктаж, а також надати допомогу в ознайомленні з діяльністю підприємства або організації.

Виробнича практикапроводиться на робочому місці фахівця (фінансиста, бухгалтера, аудитора, тощо).

Рекомендується вивчити взаємовідносини організації, підприємства з керівними та контролюючими органами (податковою адміністрацією, установами банків, фінансовими органами тощо).

Форми і методи контролю

Навчально-методичне керівництво практики здійснює навчальний заклад. Контроль за проходженням практики здійснюють керівники практики від бази практики і навчального закладу та адміністрація навчального закладу. Студент повинен дотримуватися режиму роботи бази практики

Явка на робоче місце фіксується в табелі виходу на роботу, який контролює керівник практики.

Обсяг та перелік практичної роботи студент записує до щоденника.

Керівник практики регулярно контролює записи у щоденнику, перевіряє їх і засвідчує своїм підписом.

Усі матеріали практики (щоденник, звіт, додатки до звіту, індивідуальні завдання тощо) повинні бути на робочому місці студента-практиканта.

Керівник практики від навчального закладу здійснює методичне керівництво практикою студентів, при необхідності консультує їх із питань програми, а також перевіряє виконану роботу, звіт, додатки й оцінює якість відпрацювання певних розділів і тем програми.

Вимоги до звіту

Звіт із практики оформляється згідно з вимогами, що встановлює навчальний заклад, з обов'язковим урахуванням єдиного стандарту конструкторської документації (ЄСКД).

Титульна сторінка звіту оформляється відповідно до ЄСКД і містить таку інформацію:

назва навчального закладу, його підпорядкованість;

назва документа;

місце проходження практики;

група і спеціальність;

прізвище, ім'я та по батькові студента;

прізвище, ім'я та по батькові керівника практики від навчального закладу;

назва міста; рік.

У звіті висвітлюються питання програми практики за розділами стосовно бази практики та відомості про виконання індивідуального завдання.

Кожний розділ відокремлюється. Також повинна бути коротко і конкретно описана робота, яку особисто виконав студент-практикант (за власною ініціативою або за розпорядженням керівника практики).

Зміст виконаної роботи студент повинен викладати власними словами, не дублюючи матеріал підручника.

У тексті звіту студент повинен описати різноманітні факти, що мають місце на базі практики, підтверджуючи їх документами та іншими матеріалами.

Додатки документів з практичної роботи повинні бути пронумеровані, підшиті в окремій папці та додані до звіту.

Звіт має такі розділи:

- загальні відомості про базу практики та керівників практики від
підприємства;

- описання виконаної щоденної роботи згідно із програмою практики;

- охорона праці на підприємстві;

- висновки і пропозиції;

- список літератури;

- відгук керівника практики від підприємства з печаткою.

Складений звіт повинен мати наскрізну нумерацію сторінок.

Звіт перевіряється і затверджується керівниками від бази практики і навчального закладу.

III. ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ В

Зміст практики

 

Загальне ознайомлення з податковою адміністрацією, організацією роботи, структурою управління, посадовими обов'язками робітників, відділів і станом економічної роботи.

До звіту додати: копії реєстраційних документів (статут, свідоцтво про державну реєстрацію), структурну схему податкової адміністрації, посадові інструкції фінансиста, бухгалтера, економіста.

Ознайомитися з порядком проведення документальних перевірок, достовірності представлення звітів і бухгалтерських балансів підприємств. Потрібно ознайомитися з формами бухгалтерської звітності підприємств і по кварталам, а також строками, встановленими для їх здачі.

Ознайомитися з діючим порядком розрахунку і сплати основних видів податків (ПДВ, податок на прибуток, акцизний податок, податок здоходів громадян). Ознайомлення з відповідальністю платників податків за дотримання законодавства про оподаткування, застосування штрафних санкцій за його порушення.

Вивчення місцевих податків, які надходять до бюджету, особливості їх розрахунку, сплати, напрямків використання отриманих грошових засобів. Результатом практики студента повинні стати конкретні пропозиції і рекомендації щодо покращення роботи податкових інспекцій, залученню резервів, збільшення доходів бюджету в процесі перевірок.

Ознайомитися з фінансовою та бухгалтерською звітністю органу податкової адміністрації.

До звіту додати: заповненні основні форми фінансової та бухгалтерської звітності за останній звітний період.

 

Зміст практики

Ознайомитися з фінансовим органом, вивчити його основні функції, задачі, і завдання.

До звіту додати: копії реєстраційних документів (статут, свідоцтво про державну реєстрацію).

Ознайомитися з структурою фінансового органу, його структурних підрозділів, організацією управління. Вивчити розподіл функціональних обов'язків його працівників за ділянками роботи.

До звіту додати: структурну схему фінансового органу, посадові інструкції фінансиста, бухгалтера, економіста.

Вивчити організацію роботи по економічному аналізу, прогнозуванню основних видів платежів і податків.

Вивчити організацію контролю за надходженням податків і платежів в бюджет.

Ознайомитися з організацією роботи по формуванню і використанню бюджету.

Вивчити організацію роботи бюджетної бухгалтерії.

Вивчити інструктивні матеріали Мінфіну України, податкову звітність по формам №1 і №2, бухгалтерські документи і облікові регістри по виконанню бюджету.

Проаналізувати видатки бюджету міста (району, області).

Ознайомитися з прогнозуючими розрахунками ПДВ, податку на прибуток, акцизного податку на поточний рік по бюджету міста (району).

Зробити аналіз виконання доходної частини бюджету на основі (сводки) і місячних бюджетів.

Ознайомитися з порядком складання розпису доходів і видатків бюджету на поточний рік і їх щоквартальної розбивки.

Вивчити порядок фінансування видатків, передбачених бюджетом. При

розгляді порядку фінансування непередбачених видатків слід звернути увагу на джерела їх покриття, бюджетні права і розпорядників кредитів.

Ознайомитися з фінансовою та бухгалтерською звітністю фінансового органу.

До звіту додати: заповненні основні форми фінансової та бухгалтерської звітності за останній звітний період.

 

Зміст практики

Ознайомитися з історією банку, основними напрямами діяльності, схемою управління та організаційною структурою.

До звіту додати: копії реєстраційних документів (статут, свідоцтво про державну реєстрацію), структурну схему банку.

Вивчити порядок формування статутного фонду банку. Дослідити порядок залучення коштів клієнтів на депозити до вимоги, строкові депозити. Вивчити порядок залучення коштів клієнтів шляхом випуску депозитних сертифікатів, облігацій. Проаналізувати процентну політику банку щодо залучення депозитів.

До звіту додати: зразки депозитного договору, депозитного сертифікату, облігації.

Вивчити принципи організації безготівкових розрахунків клієнтів в банку, порядок відкриття та закриття рахунків, порядок здійснення розрахунків підприємствами за допомогою платіжного доручення, платіжної вимоги-доручення, чеків, акредитивів, векселів.

Проаналізувати організацію банком касового обслуговування підприємств. Порядок прийому, видачі та зберігання грошових коштів підприємств в касі комерційного банку. Привести зміст касової заявки та договору про касово-розрахункове обслуговування.

До звіту додати: зразки договору про розрахунково-касове обслуговування, платіжного доручення, платіжної вимоги-доручення, чеків, акредитивів, векселів, касової заявки.

Вивчити порядок розгляду заявки про надання кредиту; методику оцінки кредитоспроможності, яка використовується в банку; форми забезпечення кредиту, які використовуються в банку, та порядок визначення їх заставної ціни; процедуру структурування кредиту, зокрема як встановлюються вид, сума, термін кредиту, спосіб видачі і погашення, забезпечення та ціна кредиту; порядок укладання кредитного договору та договору застави (поруки, страхування); порядок проведення кредитного моніторингу та контролю якості кредитного портфелю; підходи, які використовуються в банку щодо визначення процентної ставки за кредитами.

До звіту додати: зразки кредитного договору та договору застави.

Вивчити порядок проведення в банку андеррайтингової діяльності, тобто порядку розміщення банком на ринку випусків цінних паперів клієнтів-емітентів за їх дорученням, від їх імені та рахунок.

Вивчити порядок проведення в банку брокерської діяльності, зокрема організацію операцій з купівлі-продажу цінних паперів за рахунок та за дорученням клієнта на основі договору комісії або договору доручення.

Вивчити порядок проведення в банку депозитарної діяльності, а саме діяльності зі зберігання цінних паперів, які належать клієнтам, з обліку цих цінних паперів, з обслуговування клієнтів щодо прийняття та видачі цінних паперів та їх переказу з рахунку на рахунок.

До звіту додати: зразки договору комісії або договору доручення.

Вивчити особливості ведення рахунків клієнтів в іноземній валюті, переоформлення та закриття рахунків. Визначити порядок здійснення міжнародних розрахунків за експортно-імпортними операціями. Вивчити форми міжнародних розрахунків: банківський переказ, інкасо та акредитив.

До звіту додати: зразки договору про розрахункове обслуговування в іноземній валюті, банківського переказу, інкасо та акредитиву.

Визначити рівень кредитного ризику в досліджуваному банку за два останні роки на підставі таких показників: співвідношення власного капіталу до кредитного портфелю; співвідношення основного капіталу банку до класифікованих кредитів; співвідношення своєчасно несплачених кредитів за процентами та основною сумою до кредитного портфелю; співвідношення класифікованих кредитів (обсяг резервів під кредитні операції) до загального обсягу кредитного портфелю.

Проаналізувати процентний ризик в досліджуваному банку за допомогою GAP менеджменту за два останні роки. Для цього використати дані таблиць «Загальний аналіз відсоткового ризику», «Баланс» річного звіту банку.

До звіту додати: загальний аналіз відсоткового ризику банку, Баланс річного звіту банку.

 

ІХ. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

1.Бюджетний кодекс України ( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, N 37-38, ст. 189 )

2.Господарський кодекс України ( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, N 18, N 19-20, N 21-22, ст.144 )

Зміст

Пояснювальна записка
1.1 Мета та завдання практики
1.2 Розподіл бюджету навчального часу
1.3 Бази практики
1.4 Організація практики
1.5 Форми і методи контролю
1.6 Вимоги до звіту
1.7 Підведення підсумків практики
Організація виробничої практики в фінансовому відділі підприємства
2.1 Тематичний план практики
2.2 Зміст програми виробничої практики
2.3 Методичні вказівки щодо складання звіту з практики
Організація виробничої практики в органах державного казначейства
3.1 Тематичний план практики
3.2 Зміст програми виробничої практики
3.3 Методичні вказівки щодо складання звіту з практики
Організація виробничої практики в фінансовому відділі підприємства
4.1 Тематичний план практики
4.2 Зміст програми виробничої практики
4.3 Методичні вказівки щодо складання звіту з практики
Організація виробничої практики в фінансових органах
5.1 Тематичний план практики
5.2 Зміст програми виробничої практики
5.3 Методичні вказівки щодо складання звіту з практики
Організація виробничої практики в фінансовому відділі підприємства
6.1 Тематичний план практики
6.2 Зміст програми виробничої практики
6.3 Методичні вказівки щодо складання звіту з практики
Рекомендований перелік індивідуальних завдань
Критерії оцінювання знань, умінь та навичок
Рекомендована література

Київський кооперативний інститут бізнесу і права

Кафедра фінансів і кредиту

 

"Затверджую"

Проректор з навчальної роботи

______________Охріменко І.В.

"____" _______________ 2015р.

 

 

РОБОЧА ПРОГРАМА

ВИРОБНИЧОЇ

ПРАКТИКИ

Напрям підготовки: 6.0305080 "Фінанси і кредит"

Факультет: економіко-правовий

 

 

2015-2016 навчальний рік

 

 

Робоча програма з виробничої практики для студентів напряму підготовки 6.0305080 «Фінанси і кредит»

«_____» _____________ 2015 року

Розробник робочої програми : __________старший викладач Л.Л. Кравцова

Робочу програму схвалено на засіданні кафедри фінансів і кредиту

Протокол від. “____”________________2015 року № _____

Завідувач кафедри економіки____________________________________________

«_____»_____________2015 року.

 

ÓКравцова Л.Л.2015 рік

Ó ККІБП , 2015 рік


І. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Мета та завдання практики

 

Практика є складовою частиною навчального процесу і має велике значення в підготовці кваліфікованих спеціалістів. Вона призначена для закріплення та поглиблення знань, отриманих студентами в процесі навчання.

Планування та організація практики на усіх її етапах повинні забезпечувати:

- послідовне розширення кола практичних навичок студентів;

- ускладнення цих навичок по мірі переходу від одного етапу до іншого;

- цілісність підготовки спеціаліста до виконання основних трудових функцій;

- зв'язок практики з теоретичним навчанням.

Метоювиробничої практикиє закріплення теоретичних знань з курсу "Фінансовий облік", "Фінанси підприємств", "Економічний аналіз" та суміжних з ними дисциплін, набуття практичних умінь та навичок з організації і техніки бухгалтерського обліку, фінансової роботи, складання та аналізу фінансової звітності, оволодіння контрольними функціями бухгалтерського обліку по збереженню коштів підприємства і зміцненню фінансового стану підприємства.

Завдання виробничої практики полягає в узагальненні знань та вмінь студентів за фахом, перевірці можливостей самостійної роботи майбутнього спеціаліста в умовах виробництва.

Задачівиробничої практики: вивчення діяльності роботи фінансових служб підприємств різних форм власності, взаємовідносин фінансових служб з іншими службами підприємства, вивчення порядку фінансового планування на підприємстві, джерел доходів, інвестиційної діяльності підприємства.

Виробнича практика є завершальним етапом навчання і проводиться після завершення теоретичного курсу навчання та складання студентами екзаменів і заліків, передбачених навчальним планом.

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; просмотров: 177; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.81.172.77 (0.027 с.)