Методичні вказівки щодо складання звіту з практики 

Мы поможем в написании ваших работ!ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Методичні вказівки щодо складання звіту з практикиПисьмовий звіт є основним документом, що свідчить про виконання студентом програми практики. Зміст звіту повинен розкривати знання і уміння студента, набуті ним у вирішенні питань, визначених метою й завданням практики. При цьому увага має приділятись виявленню не лише позитивних, а й негативних сторін взаємовідносин клієнтів із комерційними банками, а також визначенню шляхів усунення існуючих недоліків.

Послідовність викладу матеріалу у звіті повинна бути наступною:

Вступ

1. Загальна характеристика діяльності банку

2. Формування ресурсів комерційних банків

2.1. Формування власного капіталу банку

2.2. Порядок депозитного залучення коштів клієнтів

2.3. Порядок недепозитного залучення коштів клієнтів

3. Обслуговування банками розрахунків клієнтів

3.1. Обслуговування безготівкових розрахунків клієнтів

3.2. Обслуговування готівкового грошового обороту підприємств

4. Кредитне обслуговування підприємств комерційними банками

4.1. Розгляд заявки про надання кредиту

4.2. Оцінка кредитоспроможності підприємства

4.3. Визначення та оцінка забезпечення кредиту

4.4. Порядок укладання кредитного договору та договору застави (поруки, страхування)

4.5. Порядок супроводження кредиту

5. Обслуговування комерційними банками операцій підприємств із цінними паперами

5.1. Андеррайтингова діяльність

5.2. Брокерська діяльність

5.3. Депозитарна діяльність

6. Обслуговування комерційними банками зовнішньоекономічних зв’язків підприємств

6.1. Порядок відкриття та ведення рахунків в іноземній валюті

6.2. Порядок здійснення міжнародних розрахунків за експортно-імпортними операціями

7. Управління банківськими ризиками

7.1. Управління кредитним ризиком

7.2. Управління процентним ризиком

Висновки

Список використаної літератури

Опрацювання окремих питань звіту має ілюструватися таблицями та формами документів, які використовуються в банку. Вказані форми мають бути заповнені й подані в додатках до звіту.

Обсяг звіту повинен складати 30-40 сторінок рукописного тексту.

 

VІІ. РЕКОМЕНДОВАНИЙ ПЕРЕЛІК ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ

  1. Сутність і функції фінансів.
  2. Грошові фонди та фінансові ресурси.
  3. Фінансова діяльність та зміст фінансової роботи.
  4. Розрахункові й касові операції підприємств.
  5. Форми безготівкових розрахунків.
  6. Грошові надходження підприємств.
  7. Формування прибутку підприємства.
  8. Розподіл і використання прибутку.

9. Сутність оподаткування підприємств.

10. Оподаткування прибутку підприємств.

11. Платежі за ресурси.

12. Непрямі податки, які сплачують підприємства.

13. Сутність і основи організації оборотних коштів.

14. Визначення потреби в оборотних коштах.

15. Збори і цільові відрахування, які сплачують підприємства.

16. Місцеві податки і збори.

17. Джерела формування оборотних коштів.

18. Показники стану і використання оборотних коштів.

19. Необхідність та сутність кредитування підприємств.

20. Банківське кредитування підприємств.

21. Небанківське кредитування підприємств.

22. Фінансове забезпечення відтворення основних засобів.

23. Оцінка фінансового стану підприємства.

24. Фінансове планування на підприємствах.

25. Фінансова санація підприємств, її економічний зміст.

26. Санаційний аудит.

27. Фінансові джерела санації підприємства.

28. Економіко - правові аспекти санації та банкрутства підприємства.

29. Фінансовий менеджмент підприємницьких структур.

30. Менеджмент фінансової санації підприємства.

31. Аудит фінансової сфери підприємства.

32. Сутність і склад капітальних вкладень.

33. Нормування оборотних коштів.

34. Комплексний аналіз і оцінювання фінансового стану підприємства.

35. Порядок оголошення підприємства банкрутом.

 

36. Менеджмент пасивів банку.

37. Менеджмент кредитного портфеля банку.

38. Менеджмент портфелю цінних паперів комерційного банку.

39. Управління ліквідністю та обов'язковими резервами банку.

40. Управління активами і пасивами банку.

  1. Менеджмент валютних операцій банку.
  2. Управління ризиком зміни відсоткових ставок.

VIII. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ, УМІНЬ ТА НАВИЧОК

Процес оцінювання знань студентів передбачає: перевірку керівниками практики звіту з виробничої практики, захисту звіту студентом перед комісією (повнота виконання програми практики, відповіді на питання).

Оцінка "відмінно" ставиться студенту за умови повного виконання ним програми практики і ґрунтовних відповідей на поставлені запитання.

Оцінка "добре" становиться студенту за умови виконання ним програми практики на 80% і чітких відповідей на поставлені запитання.

Оцінка "задовільно" ставиться студенту за умови виконання ним програми практики щонайменше на 60% і чітких відповідей на більшість поставлених запитань

 

 

ІХ. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

1.Бюджетний кодекс України ( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, N 37-38, ст. 189 )

2.Господарський кодекс України ( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, N 18, N 19-20, N 21-22, ст.144 )

Податковий кодекс України від 02.12.10 № 2755-VІ

4. Цивільний кодекс України ( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, NN 40-44, ст.356 )

5. Закон України " Про банки та банківську діяльність" від 17.01.2001р.

6. Закон України " Про інвестиційну діяльність" від 18.09.91р.

7. Закон України " Про цінні папери і фондову біржу".

8. Постанова НБУ " Інструкція про безготівкові розрахунки в національній валюті в Україні" від 21.01.2004р. N 22.

9. Постанова НБУ "Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні" від 29.04. 2009 р. N 252.

10. Постанова НБУ "Інструкція про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах" від 12.11. 2003 р. N 492

11. Закон України „Про пенсійне забезпечення” ІV 1788-ХІІ від 05.11.1991 р. // Відомості Верховної Ради України. – 1992. - № 2. – с. 13-21.

12. Указ Президента України „Про Державне казначейство України” ІV 254/ 96-ВР // Відомості ВРУ. – 1996. - № 30. – 86 с.

Азаренкова Г.М., Журавель Т.М., Михайленко Р.М. Фінанси підприємств: Навчальний посібник для самостійного вивчення дисципліни. – К.:Знання-Прес, 2006. – 287с.

Білуха М.Т., Микитенко Т.В. Фінансовий контроль, теорія, ревізія, аудит: Підручник. – К.: Українська академія оригінальних ідей. – 2005. – 888 с.

Власова Н.О., Круглова О.А., Безгінова Л.І. Фінанси підприємств: Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 271 с.

Гринькова В.М., Коюда В.О. Фінанси підприємств: Навч. посіб. – 3-тє вид., стер. – К.: Знання-Прес, 2006. – 432 с. – (Вища освіта ХХІ століття).

Державний фінансовий контроль: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисципліни / Н.С. Вітвицька, І.Ю. Чумакова, М.М. Коцупарий, М.Т. Сенченко. - К.: КНЕУ, 2003. - 408 с.

Загородній А.Г., Вознюк Г.Л., Смовженко Т.С. Фінансовий словник. – 4-ті вид., випр. та доп. – К.: Т-во «Знання», Коо; Л.: У Львів. Банк. Ін-ту НБУ. – 566 с.

19. Іванов Ю.Б. Система оподаткування в схемах і таблицях. Частина 2. Оподаткування фізичних осіб. Частина 3. Податковий менеджмент: Навчальний посібник. – Х.: ВД „ІНЖЕК”, 2004. – 304 с.

Карлін М.І. Державні фінанси України: Навч. посіб. – К: Знання, 2008. – 348 с. – (Вища освіта ХХІ століття).

Карлін М.І. Фінанси України на сусідніх держав: Навч. посіб. – К: Знання, 2007. – 589 с. – (Вища освіта ХХІ століття)

Карлін М.І. Фінансова система України: Навч. посіб. – К: Знання, 2007. – 324 с. – (Вища освіта ХХІ століття)

Олійник О.В., Філон І.В. Податкова система: Навч. посіб. – Київ: Центр навчальної літератури, 2006. – 456 с.

24. Понікаров В.Д., Топоркова М.М. Пенсійне та соціальне забезпечення: Підручник. – Х.: ВД „ІНЖЕК”, 2006. – 400 с.

Фінанси підприємств: Підручник /Керівник колективу авторів і науковий редактор професор Поддерьогин А.М. – 6-те видання перероблене і доповнене. Ь- К.: КНЕУ, 2006. – 552 с.

Зміст

Пояснювальна записка
1.1 Мета та завдання практики
1.2 Розподіл бюджету навчального часу
1.3 Бази практики
1.4 Організація практики
1.5 Форми і методи контролю
1.6 Вимоги до звіту
1.7 Підведення підсумків практики
Організація виробничої практики в фінансовому відділі підприємства
2.1 Тематичний план практики
2.2 Зміст програми виробничої практики
2.3 Методичні вказівки щодо складання звіту з практики
Організація виробничої практики в органах державного казначейства
3.1 Тематичний план практики
3.2 Зміст програми виробничої практики
3.3 Методичні вказівки щодо складання звіту з практики
Організація виробничої практики в фінансовому відділі підприємства
4.1 Тематичний план практики
4.2 Зміст програми виробничої практики
4.3 Методичні вказівки щодо складання звіту з практики
Організація виробничої практики в фінансових органах
5.1 Тематичний план практики
5.2 Зміст програми виробничої практики
5.3 Методичні вказівки щодо складання звіту з практики
Організація виробничої практики в фінансовому відділі підприємства
6.1 Тематичний план практики
6.2 Зміст програми виробничої практики
6.3 Методичні вказівки щодо складання звіту з практики
Рекомендований перелік індивідуальних завдань
Критерії оцінювання знань, умінь та навичок
Рекомендована література
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; просмотров: 133; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 35.153.166.111 (0.021 с.)