Організація діяльності комерційного банкуМы поможем в написании ваших работ!


Мы поможем в написании ваших работ!Мы поможем в написании ваших работ!


ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

Організація діяльності комерційного банкуОрганізація діяльності комерційного банку

Ознайомлення з організацією діяльності банківської установи:

· тип кредитної установи і мета діяльності та пріоритетний напрямок в розвитку банку;

· склад клієнтури і види послуг;

· організаційна структура і функції банку;

· комерційна основа діяльності банку;

· пасивні та активні операції комерційних банків.

 

Пасивні операції банків та їх облік

1.2.1 Депозитні операції банків та їх облік

Закріплення теоретичних знань з формування ресурсів комерційних банків. Присвоєння номерів особистих рахунків по депозитах. Оформлення депозитних договорів, ведення обліку депозитів, нарахування і виплата процентів по депозитах. Присвоєння номерів особових рахунків по вкладах. Оформлення і виконання операцій по прийому, передачі, переводу по вкладах. Облік вкладних операцій.

Під час самостійної роботи в установах банків студенту необхідно обрати юридичну та фізичну особи (які надалі будуть умовними клієнтами банку і всі операції повинні виконувати на основі умовних реквізитів цих клієнтів) та опрацювати на їх прикладі такі питання:

· порядок складання і оформлення угоди з депозитного обслуговування на різних умовах;

· відкриття депозитного рахунку та ведення його;

· нарахування і виплата процентів по депозитному рахунку.

Види вкладів, які приймають банки від населення (вклади до запитання, строкові, спеціальні та інші), порядок відкриття та нумерації особових рахунків по вкладах населення. Оформлення доручень на вклади заповітних розпоряджень на вклади. Оформлення операцій з:

· відкриття депозитних рахунків та вкладу на поточні рахунки окремих громадян;

· виплати вкладу на поточні рахунки, операцій з депозитними вкладами і цільовими на дітей;

· оформлення операцій по нарахуванню і виплаті процентів.

 

1.2.2. Відкриття, ведення поточних рахунків клієнтів банку та їх облік

Опрацювання питань: порядку оформлення відкриття (закриття) поточних рахунків юридичних і фізичних осіб; формування юридич­них документів для відкриття поточних рахунків клієнтів; ведення книги реєстрації відкритих поточних рахунків клієнтів.

Оформлення угоди по розрахунково-касовому обслуговуванню:укладання угоди банку з клієнтом на розрахункове-касове обслуговування, порядок встановлення розміру комісійного платежу за розрахунково-касове обслуговування. Контроль за своєчасним розрахунком клієнта з банком за ці послуги.

Проведення перевірки, оформлення і обліку розрахунково-грошових документів по операціях поточних рахунків. Читання записів особових рахунків. Оформлення виписок із особових рахунків і видача виписок клієнтам. Ведення обліку коштів, виданих на споживання.

Під час самостійної роботи в установах банків студенту необхід­но опрацювати такі питання: перевірка правильності і повноти оформлення розрахунково-грошових документів, надходження для видачі коштів з рахунків клієнтів. Обробка документів, прийняття їх до виконання відповідальними працівниками банку. Розгляд можливо­сті оплати розрахунково-грошових документів шляхом перевірки залишків коштів на рахунку за черговістю платежів. Перевірка правильності записів і залишків в особових рахунках клієнтів згідно з проведеними документами. Порядок оформлення виписок із особових рахунків за кожний місяць. Контроль за видачею грошових коштів по грошових чеках на заробітну плату, відрядження, господарчі та інші витрати. Оформлення видачі грошових коштів чекових книжок. Оформлення операцій прийому грошей для запису на рахунок клієнта. Оформлення операцій по безспірному стягненню коштів з рахунків клієнтів. Оформлення закриття рахунків. Облік операцій на цих рахун­ках.

 

1.2.3. Відкриття і ведення валютних рахунків клієнтів банку та їх облік

Ознайомлення з видами валютних рахунків, які відкриває своїм клієнтам банк. Порядок відкриття поточного валютного рахунка юридичним особам - резидентам. Режим поточних рахунків в інозем­ній валюті та облік операцій за цими рахунками. Операції на поточних рахунках в іноземній валюті відокремленого підрозділу юридичної особи. Порядок відкриття і ведення поточних валютних рахунків фізичним особам - резидентам і нерезидентам - та облік операцій за цими рахунками. Відкриття та ведення депозитних рахунків у іноземній валюті та облік операцій на цих рахунках.

 

1.2.4. Відкриття у банках рахунків для розрахунків платіжними картками (картрахунків)

Відкриття картрахунка юридичній і фізичній особі та ознайом­лення з обліком розрахунків платіжними картками.

Оформлення видачі платіжної картки клієнту або його довіреній особі. Укладання договору та відкриття картрахунка. Облік операцій на цих рахунках.

 

Організація платіжного обороту, розрахунково-касове обслуговування клієнтів. Облік безготівкових розрахунків у банку

1.3.1. Розрахунки платіжними дорученнями

Оформлення, контроль і ведення обліку операцій платіжними дорученнями, платіжними дорученнями, акцептованими банком.

Оформлення прийому і оплати платіжних доручень. Особливості попередньої і наступної оплати товарів. Прийом платіжних доручень в картотеку і оформлення часткової оплати. Облік операцій за даною формою безготівкових розрахунків.

 

1.3.2. Розрахунки чеками

Прийом, перевірка оформлення і обробка документів клієнтів по видачі розрахункових чекових книжок. Оформлення і реєстрація розрахункових чекових книжок перед видачею клієнту. Оформлення операцій по стягненню коштів по чеку в банку платника. Оформлення додаткового ліміту. Повернення невикористаного ліміту.

Повернення розрахункової чекової книжки з невикористаними чеками після закінчення строку дії чекової книжки, відмови установи банку гарантувати платежі по чеках до закінчення строку дії чекової книжки. Оформлення операцій по розрахунках чеками в банку постачальника. Порядок видачі і оформлення розрахункових чеків бан­ку для розрахунків за промислові товари і послуги для населення. Видача чеків за рахунок заощаджень громадян на особових рахунках і за рахунок готівки. Особливості аналітичного обліку цих операцій.

 

1.3.3. Розрахунки по акредитивах

Оформлення відкриття акредитиву, перевірка і документообіг. Характеристика рахунка, організація аналітичного обліку за цим рахунком. Облік відкриття акредитиву, порядок оформлення і облік оплати розрахункових документів за рахунок акредитиву в банку платника і постачальника.

 

1.3.4. Розрахунки платіжними вимогами-дорученнями

Ведення обліку в банку платника платіжних вимог-доручень постачальників, перевірка цих документів, акцепт платника, оплата платіжних вимог-доручень, повернення платіжних вимог-доручень при відмові в оплаті. Облік операцій за даною формою безготівкових розрахунків.

 

Касово-емісійна діяльність банків

Ознайомлення з принципами касового обслуговування клієнтів. Суть і значення емісійно-касового регулювання. Складання прогнозу касових оборотів банків. Розрахунок лімітів залишків готівки в касах клієнтів комерційних банків, складання графіків надходжень і платежів готівкових грошей. Контрольно-емісійна робота банків зі своєчасного залучення та повноти надходження готівки в касу банку. Організація контролю за видачею грошей із каси банку. Організація контролю банку за дотриманням касової дисципліни. Порядок підкріплення операційної каси банку. Звітність банку про касові обороти.

Ознайомлення з порядком і методикою складання розрахунків на підкріплення операційної каси комерційних банків: прийом і перевірка оформлення документів по внеску і отриманню готівкових грошей, цінних бланків. Ведення касових журналів. Організація інкасації виручки. Оформлення і облік документів на видачу клієнтам готівки за чеками. Перевірка касової дисципліни клієнтів. Ревізія каси. Облік касових операцій.

 

Активні операції комерційних банків.

Організація діяльності комерційного банку

Ознайомлення з організацією діяльності банківської установи:

· тип кредитної установи і мета діяльності та пріоритетний напрямок в розвитку банку;

· склад клієнтури і види послуг;

· організаційна структура і функції банку;

· комерційна основа діяльності банку;

· пасивні та активні операції комерційних банків.

 Последнее изменение этой страницы: 2016-06-26; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы!

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.236.191.104 (0.008 с.)