ДЕРЖАВНИЙ ЕКЗАМЕН З ФАХОВИХ ДИСЦИПЛІН
ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ДЕРЖАВНИЙ ЕКЗАМЕН З ФАХОВИХ ДИСЦИПЛІНФорма проведення – усний екзамен. Студент усно відповідає на теоретичні питання білету, що передбачає оцінювання засвоєння теоретичного матеріалу і орієнтації його в сучасній ситуації, та може підготувати усно-письмову відповідь на практичне завдання, що передбачає оцінювання практичних навичок, які набули студенти у результаті вивчення кожної окремої дисципліни, що виноситься на іспит.

Екзаменаційний білет складається з трьох теоретичних питань та однієї задачі (типового практичного завдання) .

 

Приклад екзаменаційного білета 1. Життєвий цикл проекту 2. Витрати виробництва 3. Конкурентоспроможність потенціалу підприємства 4. Задача  

 

Отримавши екзаменаційний білет, студент знайомиться із змістом питань, визначає місце кожного з них у загальній структурі фахової підготовки. Готуючи відповідь на питання екзаменаційного білету, студент повинен визначити логіку відповіді на питання, скласти розгорнутий план відповіді у формі окремих тез, враховуючи при цьому зміст відповідних першоджерел та практичних матеріалів. Важливо також визначити для себе категоріальний апарат, на основі якого буде розглядатися зміст питання.

При відповіді на четверте питання студент надає розгорнуте вирішення практичних завдань зі змістовним висновком.

У разі сумніву щодо розуміння сформульованих у білеті питань або умов практичного завдання студент має право звернутися за поясненням до екзаменаційної комісії.

На державний екзамен виносяться наступні дисципліни:

ü Проектний аналіз;

ü Планування і контроль на підприємстві;

ü Стратегія підприємства;

ü Потенціал і розвиток підприємства.

 

 


АНОТАЦІЇ ТА ТИПОВІ ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ З ДИСЦИПЛІН, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ДЕРЖАВНИЙ ЕКЗАМЕН

ПРОЕКТНИЙ АНАЛІЗ

Мета: формування системного уявлення про принципи, методи і засоби прийняття проектних рішень, що дає можливість раціонально використовувати наявні ресурси для задоволення суспільних і власних потреб.

Завдання: вивчення основних концепцій, понять, методів і підходів, які використовуються у світовій практиці під час аналізу проектних рішень; з'ясування найважливіших проблем, пов'язаних з реалізацією проектів на національному, регіональному, галузевому та місцевому рівнях; оволодіння аналітичними навичками, інструментарієм, потрібними для проведення передпроектних заходів; засвоєння методів оцінювання проектів, способів і засобів залучення ресурсів для реалізації проектів і механізмів управління ними.

Предмет: методологія аналізу та обґрунтування проектів.

Зміст дисциплінирозкривається в темах:

1. Проектний аналіз як методологія та навчальна дисципліна.

2. Концепція проекту.

3. Життєвий цикл проекту.

4. Концепція витрат і вигід у проектному аналізі.

5. Цінність грошей у часі.

6. Проектний грошовий потік.

7. Стандартні фінансові та неформальні критерії прийняття рішень.

8. Динамічний аналіз беззбитковості проекту.

9. Оцінювання і прийняття проектних рішень за умов ризику та невизначеності.

10. Маркетинговий аналіз.

11. Технічний аналіз.

12. Інституціональний аналіз.

13. Екологічний аналіз.

14. Соціальний аналіз.

15. Фінансовий аналіз.

16. Економічний аналіз.

Перелік теоретичних питань, що виносяться на державний іспит

1. Сутність проектного аналізу як наукового напрямку в системі економічних знань

2. Визначення та класифікація проектів

3. Життєвий цикл проекту.

4. Учасники проекту: їх склад та визначення ролі і відповідальності

5. Внутрішнє та зовнішнє середовище (оточення) проекту: визначення та характеристика

6. Концепція витрат і вигід у проектному аналізі

7. Цінність грошей у часі

8. Альтернативна вартість та її використання у проектному аналізі.

9. Система управління ризиками проектів.

10. Визначення суті та змісту грошового потоку проекту

11. Методика визначення та оцінка ефективності проекту за чистою теперішньою вартістю (NPV)

12. Методика визначення та оцінка ефективності проекту за індексом прибутковості (РI)

13. Методика визначення та оцінка ефективності проекту за внутрішньою нормою доходності (IRR)

14. Методика визначення та оцінка ефективності проекту за дисконтова ним періодом окупності (DPP)

15. Маркетинговий та інституційний аналізи проектів

16. Мета та завдання технічного аналізу проекту

17. Екологічний та соціальний аналізи проектів

18. Особливості підготовки фінансового обґрунтування проекту.

19. Фінансовий та економічний аналізи проектів.

 

 

ПЛАНУВАННЯ І КОНТРОЛЬ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Мета: формування системи знань з методології розроблення перспективних і поточних планів у діяльності підприємства та контролю їх виконання.

Завдання: опанування форм, методів і процесу планування і контролю; вивчення структури і технології розроблення типових планів щодо економічного і соціального розвитку підприємства, складу показників і методики їх розрахунку, оптимізації виробничої програми.

Предмет: процес планування і контролю діяльності підприємства.

Зміст дисципліни розкривається в темах:

1. Сутність планування та особливості його здійснення на підприємстві.

2. Система планів підприємства.

3. Маркетингові дослідження, планування збуту і контролю продукції.

4. Виробництво продукції.

5. Оперативно-календарне планування і контроль.

6. Матеріально-технічне забезпечення виробництва.

7. Забезпечення операційної діяльності виробничою потужністю.

8. Персонал і оплата праці.

9. Виробнича інфраструктура.

10. Витрати виробництва.

11. Фінансове планування і контроль на підприємстві.

12. Планування і контроль оновлення продукції.

13. Організаційно-технічний розвиток.

14. Бізнес-планування.

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.239.40.250 (0.008 с.)