ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИРІШЕННЯ ЗАДАЧІ 1Середньорічна вартість оборотних активів (ОАср.в) :

Середньорічну вартість оборотних активів визначають за формулою:

де ОАпр – вартість оборотних активів на початок року, грн.;

ОАкр – вартість оборотних активів на кінець року, грн.

Абсолютне відхилення показника (∆ОА):

Абсолютне відхилення показника відображає зміну даного показника в динаміці і розраховується як різниця між показниками останнього року та попереднього до нього. Наприклад, для визначення абсолютного відхилення вартості оборотних активів можна використати наступну формулу:

де ОА2, ОА1 – вартість оборотних активів відповідно: 2 - в поточному періоді (останньому), 1- в базовому (попередньому), грн.

Коефіцієнт оборотності оборотних активів (Коб):

Коефіцієнт оборотності (Коб) характеризує кількість оборотів оборотних засобів за певний період, як правило, за рік. Обчислюється за формулою:

,

де ЧД – чистий дохід від реалізації продукції, грн.;

ОАср.в. – середньорічна вартість оборотних активів, грн.

Термін оборотності оборотних активів (Тоб):

Тривалість обороту характеризується кількістю днів, протягом яких активи проходять усі стадії одного кругообороту. У процесі придбання активи з грошової форми переходять у продуктивну, тобто набувають форми засобів виробництва; у процесі виробництва засоби виробництва набувають форму предметів обороту – готової продукції, тобто переходять з продуктивної форми у товарну; у процесі продажу готова продукція знову набуває грошової форми, але уже в збільшеному розмірі – на суму прибутку. Цей показник найбільш наочний і забезпечує порівняння показників оборотності. Чим менша тривалість одного обороту, тим швидше майно здійснює свій кругооборот та ефективніше використовується підприємством.

,

де 365 – це кількість днів у році,

Коб – коефіцієнт оборотності оборотних активів.

Рентабельність оборотних активів підприємства за чистим прибутком (Роа):

Показник рентабельності оборотних активів використовується, якщо досліджується ефективність вкладень усіх інвесторів для забезпечення господарської діяльності підприємства. Рентабельність оборотних активів дозволяє провести порівняння прибутковості різних підприємств, він вимірює, який прибуток приносить кожна гривня, вкладена в оборотні активи підприємства, незалежно від того чи є вони власністю цього підприємства, чи одержані в борг і визначається за формулою:

де ЧП – чистий прибуток підприємства, грн.;

ОАср.в. – середньорічна вартість оборотних активів, грн.

Задача 2

Здійснити розподіл загальновиробничих витрат підприємства на базі витрат на оплату праці на три види продукції на основі наведених даних.

Продукція А – витрати на оплату праці – 15000 грн., продукція Б – 14800 грн., продукція В – 19200 грн. Загальна сума загальновиробничих витрат складає 18500 грн.

 

Розв’язок:

Продукція Витрати на оплату праці Коефіцієнт розподілу Розподілені загальновиробничі витрати
А 18500/49000 = 0,378
Б 5594,4
В 7235,6
Разом

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИРІШЕННЯ ЗАДАЧІ 2

Для визначення непрямих витрат на одиницю продукції, проведення розподілу загальновиробничих витрат, необхідно розрахувати коефіцієнт розподілу р), який визначається формулою:

,

де ЗВзг - сума загальновиробничих витрат підприємства, грн.;

ЗПв - сума основної заробітної плати виробників за всіма видами продукції, грн.

Далі для визначення суми розподілених загальновиробничих витрат по і-тому виду продукції (ЗВВі), коефіцієнт розподілу треба помножити на прийняту базу на одиницю продукції та кількість виготовленої за рік продукції (виконаних робіт, послуг). Зазвичай за базу розподілу приймають витрати на оплату праці.

 

 

де Кр – коефіцієнт розподілу;

ЗПі – витрати на оплату праці за певним видом продукції, грн.

 

Задача 3

Проаналізувати ліквідність підприємства за наступними даними.

Загальна сума оборотних активів становила 7500 тис. грн., в т.ч. виробничі запаси 3500 тис. грн., товари – 800 тис. грн., дебіторська заборгованість – 2100 тис. грн., грошові кошти – 1100 тис. грн. Поточні зобов’язання склали 4800 тис. грн.

Розв'язок:

Кпокр = 7500/4800 = 1,563

Кш.л. = 4000/4800 = 0,667

Ка.л. = 1100/4800 = 0,229

ВОК = 7500-4800 = 2700 тис. грн.

Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 184.72.102.217 (0.004 с.)