ТОП 10:

Методика оцінки фінансового стану отримувача - юридичної особи.1. Оцінка фінансового стану отримувача – юридичної особи здійснюється на підставі аналізу форм офіційної звітності отримувача: балансів і звітів про фінансові результати діяльності, та інформації із пакету документів, що повинен подаватись отримувачем при отриманні кредиту, а також документів, що подаються додатково в періоді кредитних взаємовідносин.

З метою врахування динаміки фінансово-господарської діяльності, оцінка фінансового стану отримувача під час укладання договору про здійснення кредитної операції проводиться на підставі фінансових звітів за останні чотири звітні дати.

Надалі, після надання кредиту, оцінка фінансового стану отримувача – юридичної особи здійснюється не рідше одного разу на три місяці на підставі останнього фінансового звіту з урахуванням поточного стану обслуговування отримувачем кредитної заборгованості.

 

2. Для оцінки фінансового стану отримувача – юридичної особи здійснюється аналіз його фінансово-господарської діяльності за об’єктивними економічними показниками його діяльності, які поділяються на основні та додаткові.

До основних економічних показників діяльності отримувача – юридичної особи належать:

– платоспроможність (коефіцієнти миттєвої, поточної та загальної ліквідності);

– фінансова стійкість (коефіцієнти маневровості власних коштів, співвідношення власних і залучених коштів);

– обсяг реалізації;

– прибутки та збитки;

– рентабельність;

– обороти за рахунками;

– кредитна історія (погашення кредитної заборгованості отримувача в минулому, наявність діючих кредитів).

До додаткових показників діяльності отримувача – юридичної особи належать:

– ринкова позиція отримувача;

– наявність державних замовлень та державна підтримка отримувача;

– ділова репутація керівництва отримувача та його професіоналізм;

– інша інформація.

3. Оцінка фінансового стану отримувача – юридичної особи виконується в два етапи:

перший етап – визначення значень показників, які характеризують фінансовий стан отримувача з віднесенням їх до відповідних аналітичних груп;

другий етап – аналіз фінансового стану отримувача і віднесення отримувача до відповідного класу надійності.

На першому етапі показники, які характеризують фінансовий стан отримувача – юридичної особи, розподіляються на наступні аналітичні групи:

І-а група - показники платоспроможності отримувача;

ІІ-а група - показники фінансової стійкості отримувача;

ІІІ-я група - показники "солідності" отримувача;

ІV-а група - показники бізнес-діяльності отримувача.

Оціночні показники діяльності отримувача, які характеризують його платоспроможність, фінансову стійкість та "солідність" розраховуються на підставі бухгалтерського балансу та звіту про фінансові результати діяльності.

Оціночні показники, які характеризують бізнес-діяльність отримувача, визначаються на підставі інформації з пакету документів, наданого отримувачом.

При визначенні фінансового стану отримувача формується інтегральний показник, розрахунок якого базується на використанні принципу зваженості економічних показників і аналітичних груп (І, ІІ, ІІІ, ІV).

При цьому кожному економічному показнику та аналітичній групі надається ваговий коефіцієнт, який відповідає їх вагомості (значимості) серед інших показників та груп.

На другому етапі - отримувач, в залежності від величини інтегрального показника (підсумкового по групах і показниках) відносять до одного з п’яти класів (А, Б, В, Г, Д), які характеризують його надійність.

 

3.1. І-а група – показники платоспроможності отримувача (ваговий коефіцієнт 3)

Коефіцієнт загальної ліквідності (Кзл) – характеризує наскільки обсяг поточних (короткострокових) зобов’язань можна погасити за рахунок оборотних активів:

(4.1)

де А0 - оборотні активи,

Зп – поточні (короткострокові) зобов’язання, що складаються з

короткострокових кредитів і розрахунків з кредиторами.

 

(4.2)

 

Теоретичне значення Кзл більше 2.

Ваговий коефіцієнт 5.

 

Коефіцієнт поточної ліквідності (Кпл) - характеризує можливість погашення поточних (короткострокових) зобов’язань у встановлені строки:

(4.3)

де Ал - ліквідні активи

Зп – поточні (короткострокові) зобов’язання, що складаються з короткострокових кредитів і розрахунків з кредиторами.

 

, (4.4)

 

Теоретичне значення більше 0,5.

Ваговий коефіцієнт 4.

 

Коефіцієнт миттєвої ліквідності (Кмл) – характеризує наскільки поточні (короткострокові) зобов’язання можуть бути негайно погашені швидколіквідними оборотними активами:

 

(4.5)

де Ав – високоліквідні активи, до яких належать грошові кошти, їх еквіваленти та поточні інвестиції,

Зп – поточні (короткострокові) зобов’язання, що складаються з короткострокових кредитів і розрахунків з кредиторами.

 

, (4.6)

 

Теоретичне значення Кмл - більше 0,2.

Ваговий коефіцієнт – 4.

 

3.2. ІІ-а група – показники фінансової стійкості (ваговий коефіцієнт 2).

Коефіцієнт фінансової стійкості (Кфс) - характеризує питому вагу всіх джерел власних та залучених на довгий термін коштів які можна використати в своїй поточній діяльності без втрат для кредиторів до загальної суми коштів підприємства (активів балансу):

 

Кфс = Джерела власн. коштів + довгостр. позич. кошт.

+ наступні випл. / Валюта балансу (4.7)

 

Кфс = Ряд. 380 + Ряд.480+ Ряд430 / Ряд.640 (4.8)

 

Теоретичне значення - більше 0,3.

Ваговий коефіцієнт – 5.

 

Коефіцієнт незалежності (Кнз) – характеризує ступінь фінансового ризику:

 

, (4.9)

Де Зк – залучені кошти,

Вк – власний капітал.

 

(4.10)Последнее изменение этой страницы: 2016-09-19; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.237.254.197 (0.006 с.)