ТОП 10:

Критерії прийняття забезпечення за кредитними операціями при розрахунку резервів7.1. Під час визначення чистого кредитного ризику для розрахунку резерву сума валового кредитного ризику окремо за кожною кредитною операцією може зменшуватися на вартість прийнятного забезпечення, що зазначене в цьому пункті, або об'єкта фінансового лізингу (рухомого майна).

При розрахунку резерву за заборгованістю, що сформувалась за портфелем однорідних споживчих кредитів, забезпечення за цими кредитами до уваги не береться.

7.1.1. Безумовні гарантії, що беруться до розрахунку резерву під кредитні ризики:

– Кабінету Міністрів України;

– банків, які мають офіційний кредитний рейтинг не нижчий, ніж "інвестиційний клас";

– урядів країн категорії "А" (додаток 1);

– міжнародних багатосторонніх банків (Міжнародний банк реконструкції та розвитку, Європейський банк реконструкції та розвитку);

– забезпечені гарантії банків України.

7.1.2. Предмети застави (майно та майнові права отримувача чи третіх осіб - майнових поручителів), що беруться до розрахунку резерву під кредитні ризики:

– майнові права на грошові депозити, що розміщені в банку, який має офіційний кредитний рейтинг не нижчий, ніж "інвестиційний клас";

– іменні ощадні сертифікати, що випущені банком-кредитором, або майнові права на грошові кошти отримувача чи майнового поручителя, що розміщені на депозиті в банку-кредиторі, за умови безперечного контролю та доступу банку-кредитора до цих коштів, обумовленого договором, у разі невиконання отримувачом зобов'язань за кредитом. Не приймаються до розрахунку резерву майнові права на грошові кошти банку, який одночасно є отримувачом і кредитором та кошти якого розміщені в банку-кредиторі на подібних з отриманим у нього кредитом або залученим депозитом умовах (сума, строк та вид валюти).

– дорогоцінні метали, які належать отримувачу і знаходяться на зберіганні в банку-кредиторі, та за умови безперечного права звернення банком-кредитором стягнення, обумовленого договором, на ці метали в разі невиконання отримувачом зобов'язань за кредитом;

– державні цінні папери;

– недержавні цінні папери - облігації та акції підприємств, що мають активний ринок, ощадні сертифікати на пред'явника, що випущені банком-кредитором, ощадні сертифікати інших банків, інвестиційні сертифікати;

– зареєстроване нерухоме майно (яке перебуває на території України);

– рухоме майно (майно в матеріальній формі, яке не є нерухомістю);

– іпотечні облігації та іпотечні сертифікати;

– майнові права на нерухоме майно, що належить до житлового фонду, - майнові права на об'єкт незавершеного будівництва або інше нерухоме майно, що належить до житлового фонду та яке стане власністю отримувача після укладення договору іпотеки, за умови, якщо отримувач документально підтвердив свої права щодо набуття ним у власність відповідного нерухомого майна в майбутньому, беруться до розрахунку протягом двох років з дати отримання кредиту;

– інші майнові права.

У разі здійснення кредитних операцій в іноземній валюті з фізичними особами до розрахунку резерву під кредитні ризики приймаються майнові права на грошові депозити або іменні депозитні сертифікати, випущені банком-кредитором, нерухоме майно, майнові права на майбутнє нерухоме майно, що належить до житлового фонду, транспортні засоби та банківські метали.

У разі здійснення кредитних операцій з нерезидентами (крім банківських установ і фізичних осіб, які оформили дозвіл на працевлаштування в Україні або які є працівниками розташованих на території України іноземних дипломатичних, консульських, торговельних та інших офіційних представництв, міжнародних організацій та їх філій, що користуються імунітетом і дипломатичними привілеями) до розрахунку резерву під кредитні ризики приймаються тільки майнові права на грошові депозити або іменні депозитні сертифікати та нерухоме майно, що розташоване на території України та належить на правах власності цим нерезидентам або поручителю-резиденту, гарантії банків, які мають офіційний кредитний рейтинг не нижче ніж "інвестиційний клас". Ця норма не поширюється на кредитні операції, що здійснюються іноземними філіями українських банків.

За операціями з розміщення та залучення грошових коштів між двома банками, що здійснюються в різних валютах в еквівалентній сумі та на однакові строки (установлені під час укладення договору), до розрахунку резерву під кредитні ризики приймаються майнові права на такі грошові кошти за умови обов'язкового оформлення договору застави на всю суму цих коштів.

7.1.3. Сума забезпечення береться до розрахунку резервів під кредитні ризики з урахуванням коефіцієнтів залежно від категорії кредитної операції.

Безумовні гарантії беруться до розрахунку резервів під кредитні ризики за такими коефіцієнтами:

 

Класифіковані кредитні операції Відсоток вартості забезпечення (гарантії), що береться до розрахунку чистого кредитного ризику за окремою кредитною операцією
Кабінету Міністрів України урядів країн категорії "А" міжнародних багатосторонніх банків банків з рейтингом не нижче ніж "інвестиційний клас", забезпечені гарантії банків України
"Стандартна"
"Під контролем"
"Субстандартна"
"Сумнівна"
"Безнадійна"

Предмети застави беруться до розрахунку резерву під кредитні ризики за такими коефіцієнтами:

Класифіковані кредитні операції Відсоток вартості забезпечення (застави), що береться до розрахунку чистого кредитного ризику за окремою кредитною операцією
майнових прав на грошові депозити, іменні депозитні сертифікати, випущені банком кредитором, майнових прав на грошові кошти за операціями з розміщення / залучення коштів між двома банками, що здійснюються в різних валютах банківських металів державних цінних паперів недержавних цінних паперів нерухомого майна, що належить до житлового фонду, іпотечних облігацій та іпотечних сертифікатів іншого нерухомого майна майнових прав на нерухоме майно, що належить до житлового фонду   рухомого майна, дорогоцінних металів інших майнових прав
у валюті, що відповідає валюті наданого кредиту, або ВКВ у валюті, що є відмінною від валюти наданого кредиту за кредитами в гривнях за кредитами в іноземній валюті
"Стандартна"
"Під контролем"
"Субстандартна"
"Сумнівна"
"Безнадійна"

За операціями фінансового лізингу, об'єктами якого є рухоме майно, до розрахунку резерву береться вартість об'єкта фінансового лізингу залежно від строку його перебування в лізингоодержувача (з дати передавання йому об'єкта) за такими коефіцієнтами:

Класифіковані кредитні операції Відсоток вартості об'єкта фінансового лізингу, що береться до розрахунку чистого кредитного ризику за окремою кредитною операцією, залежно від строку його перебування в лізингоодержувача
до 1 року від 1 до 2 років від 2 років і більше
"Стандартна"
"Під контролем"
"Субстандартна"
"Сумнівна"
"Безнадійна"

 

7.2. Вартість предмета застави визначається банком при кредитуванні за ринковою вартістю. Застава оформляється договором застави відповідно до Закону України "Про заставу". Банк зобов'язаний здійснювати розрахунок вартості предмета застави у вигляді цінних паперів відповідно до вимог глави 3 Положення про порядок формування резерву під операції банків України з цінними паперами, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 02.02.2007 N 31, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.03.2007 за N 189/13456 (зі змінами).

Загальною вимогою до розміру забезпечення за кредитною операцією є перевищення його ринкової вартості порівняно із сумою основного боргу та відсотків за ним з урахуванням обсягу можливих витрат на реалізацію застави в разі невиконання отримувачом своїх зобов'язань.

Застава береться до розрахунку резерву під кредитні ризики в частині, пропорційній розміру кожного кредиту, якщо предмет застави є забезпеченням за двома або кількома кредитами.

Якщо один з таких кредитів є простроченим понад 30 днів, то під час розрахунку резерву за всіма іншими кредитами цей предмет застави не приймається.

У разі погашення простроченої заборгованості за кредитом під час розрахунку резерву відновлюється порядок урахування цього предмета застави за іншими кредитами.

7.3. При розрахунку чистого кредитного ризику не враховується застава, предметом якої є акції, випущені банком-кредитором.

Банк не має права під час розрахунку чистого кредитного ризику враховувати заставу, якщо є судове оскарження прав заставодавця на майно, що заставляється, або предметом застави є майно, яке вже є заставним забезпеченням іншого зобов'язання отримувача/майнового поручителя, а також якщо отримувачем/майновим поручителем оскаржується в суді право банку-кредитора на реалізацію права звернення стягнення на предмет застави.

Банк не має права під час розрахунку чистого кредитного ризику враховувати заставу, яка надана отримувачом/майновим поручителем, щодо якого порушено справу про банкрутство або визнано банкрутом у встановленому законодавством порядку.

При розрахунку чистого кредитного ризику за кредитами, що надані під заставу майнових прав на грошові депозити отримувача або поручителя, враховується вартість застави в розмірі, визначеному в підпункті 7.1.3 пункту 7.1 цієї глави, за умови передавання цих коштів в управління банку на строк дії кредитного договору.

Для розрахунку резерву суму заборгованості, що обліковується за рахунком гарантійних депозитів і грошового покриття в інших банках (балансовий рахунок 1502), слід зменшувати на суму покриття за відповідним акредитивом, що обліковується за рахунками "Кошти в розрахунках суб'єктів господарювання" (балансовий рахунок 2602) та "Кошти в розрахунках фізичних осіб" (балансовий рахунок 2622), за умови, що заявник акредитива бере на себе ризики, пов'язані з відбором банків, які беруть участь у розрахунках за акредитивом, і гарантійні депозити відповідають за строками та сумами відповідному акредитиву й обліковуються на окремих аналітичних рахунках.

Сума валового кредитного ризику за консорціумним кредитом зменшується в провідному банку на суму кредитних ресурсів, залучених від банків - учасників банківського консорціуму.

За кредитами, класифікованими як "безнадійні", банк формує резерв на всю суму боргу за кредитом незалежно від наявності застави.

7.4. Ураховуючи зміни кон'юнктури ринку, банкам рекомендується щокварталу, а також у разі кожної пролонгації кредитного договору проводити перевірку стану заставленого майна та за потреби переглядати його вартість.

Якщо банк не здійснює перевірку стану заставленого майна, а також відсутні документи, що засвідчують наявність і стан забезпечення, то банк зобов'язаний формувати резерв під кредитні ризики на всю суму основного боргу.

Періодичність і порядок перевірки стану заставленого майна визначаються у внутрішніх положеннях банку залежно від виду та якості забезпечення, що приймається для покриття ризику за кредитними операціями, можливості його схоронності.Последнее изменение этой страницы: 2016-09-19; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.238.190.122 (0.005 с.)