ТОП 10:

ОРГАНІЗАЦІЯ КРЕДИТУВАННЯ І БАНКІВСЬКИХ РОЗРАХУНКІВ 

 

Навчально-методичний посібник

для студентів денної форми навчання, які навчаються

за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр»

за галуззю знань 0305 «Економіка та підприємництво»

за напрямом підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит»

 

Дніпропетровськ – 2012


Індекс ББК 65.262.5

В 27

Організація кредитування і банківських розрахунків:Навчально-методичний посібник для студентів денної форми навчання, які навчаються за галуззю знань 0305 «Економіка та підприємництво» за напрямом підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит» – Дніпропетровськ: Дніпропетровська державна фінансова академія, 2012. – 122 с.

Навчально-методичний посібник з навчальної дисципліни «Організація кредитування і банківських розрахунків» розроблений згідно з навчальним планом і навчальною програмою дисципліни й призначений для студентів денної форми навчання. Мета підготовки та видання даного посібника – надання допомоги студентам по вивченню теоретичного матеріалу курсу «Організація кредитування і банківських розрахунків».

Навчально-методичний посібник містить програму навчальної дисципліни, опис навчальної дисципліни, тематичний план дисципліни, методичні рекомендації до самостійної роботи, питання до підсумкового контролю, список рекомендованої літератури.

 

Автор: В.О.Величкін – к.т.н.,с.н.с., доцент кафедри фінансів підприємств та банківської справи Дніпропетровської державної фінансової академії
Рецензенти: Т.О. Дулік – к.е.н., доцент, завідувач кафедри податків Дніпропетровської державної фінансової академії
  О.П.Заруцька к.е.н., доцент, начальник відділу банківського нагляду Управліня Національного банку України в Дніпропетровській області
Відповідальний за випуск: В.Є.Власюк д.е.н., професор, завідувач кафедри фінансів підприємств та банківської справи Дніпропетровської державної фінансової академії

 

Розглянуто та схвалено

Вченою радою фінансового факультету

Протокол № 3 від 20.12.2012 р.

 

Розглянуто та схвалено

на засіданні кафедри фінавсів підприємств та банківської справи

Протокол № 5 від 10.12.2012 р.

 

 

ЗМІСТ

     
  Передмова
1. 5 Програма навчальної дисципліни
2. Методичні рекомендації до самостійної роботи
3. Методичні рекомендації до семінарськиx занять
4. Методичні рекомендації до практичних занять
5. Методичні рекомендації до виконання індивідуальних завдань  
6. Підсумковий контроль
7. Список рекомендованої літератури

 


ПЕРЕДМОВА

 

Навчально-методичний посібник з навчальної дисципліни «Організація кредитування і банківських розрахунків» був розроблений згідно з навчальним планом і навчальною програмою дисципліни й призначений для студентів денної форми навчання, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» в галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» за напрямом підготовки 6.030508 «Фінанси і кредит».

Метою вивчення навчальної дисципліни «Організація кредитування і банківських розрахунків» є сприяння здобуттю студентами знань з організації кредитування і банківських розрахунків і засвоєнню вмінь використовувати одержані знання при виконанні операцій, пов’язаних з кредитуванням та проведенням розрахунків.

Предметомнавчальної дисципліни є: діяльність державних та комерційних банків, яка пов’язана зі здійсненням кредитних операцій та наданням розрахункових послуг юридичним і фізичним особам.

Основним завданням навчальної дисципліни є: довести до студентів зміст кредитних і розрахункових операцій і навчити їх, користуючись отриманою інформацією, самостійно вирішувати питання організації роботи по проведенню розрахунків та кредитуванню суб’єктів господарчої діяльності та приватних осіб.

Дисципліна «Організація кредитування і банківських розрахунків» тісно пов’язана з такими дисциплінами, як «Політична економія», «Банківські операції», «Фінанси», «Гроші і кредит», «Центральний банк», «Фінансовий ринок», «Міжнародні розрахунки і валютні операції», «Аналіз операцій комерційного банку».

Структуру і коло питань дисципліни зумовила її професійна спрямованість. Навчально-методичний посібник враховує сучасні тенденції в кредитних та розрахункових операціях банківської системи та базується на чинному законодавстві.

Згідно з навчальним планом основними формами організації навчального процесу є аудиторні заняття і самостійна робота студентів.

Аудиторні заняття проводяться у вигляді лекцій, семінарських та практичних занять. Основне завдання лекційних занять– викладання у логічній послідовності найбільш важливих питань дисципліни. На семінарських заняттях студенти вчаться розв’язувати проблемні питання банківської практики кредитування та розрахунків. Практичні заняття забезпечують закріплення та систематизацію теоретичних знань студентів та набуття ними необхідних практичних навичок по вирішенню задач.

Самостійна робота є основним засобом засвоєння матеріалу у вільний від аудиторних занять час на основі вивчення основної літератури, додаткових джерел, поточної інформації.

Індивідуальна робота спрямована на поглиблення знань у тих студентів, які мають схильність до творчої діяльності.

Викладання дисципліни спрямовано на розвиток у студентів здатності самостійно мислити та приймати рішення у стандартних та нестандартних ситуаціях. Для цього у навчальному процесі поєднуються традиційні та активні методи навчання.

Контроль набутих знань здійснюється шляхом усного опитування, тестування, проведення модульного контролю. Підсумковий контроль проводиться у формі ПМК.

 


ОПИС навчальної дисципліни

«Організація кредитування і банківських розрахунків»

 

 

Мета: сприяти здобуттю студентами знань з організації кредитування і банківських розрахунків і засвоєнню вмінь використовувати одержані знання при виконанні операцій, пов’язаних з кредитуванням та проведенням розрахунків.

Після вивчення дисципліни «Організація кредитування і банківських розрахунків» студенти повинні володіти інструментальними, міжособистісними, системними та спеціальними компетенціями, а саме:

Інструментальні компетенції:

- здатність отримувати, аналізувати та систематизувати інформацію з базових питань програмного матеріалу навчальної дисципліни з різних джерел (підручників, наукових монографій, навчальних посібників, періодичних видань, Інтернету та ін.);

- здатність аналізувати/використовувати кредитні продукти, використовувати розрахункові та кредитні інструменти;

- здатність ефективно організовувати свій час.

Міжособистісні компетенції:

 

- здатність здійснювати ефективні міжособистісні комунікації;

- здатність працювати у команді та в міжнародних робочих групах;

- здатність сприймати різноманітність та міжкультурні відмінності;

- прихильність до етичних цінностей.

Системні компетенції:

- здатність застосовувати знання з питань функціонування другої ланки банківської системи у професійній діяльності.

Спеціальні компетенції:

- здатність застосовувати законодавство з питань діяльності комерційних банків та інші правові акти, пов’язані з практикою здійснення кредитних та розрахункових операцій, у професійній діяльності;

- застосовувати теоретичні знання для визначення кредитоспроможності клієнтів банку, обчислення показників доходності кредитних та розрахункових операцій;

- здатність обслуговувати клієнтів банку щодо здійснення кредитних, валютних, розрахунково-касових операцій, міжнародних розрахунків, операцій з цінними паперами;

- здатність аналізувати/прогнозувати основні тенденції в розвитку кредитування та розрахунків банківської системи;

- здатність оцінювати кредитну політику банку, якість кредитно портфеля банку;

- здатність оцінювати якість менеджменту щодо управління кредитним портфелем банку.

 

 


1.1. Тематичний план навчальної дисципліни

Назва модуля, змістового модуля, теми  
 
 
Модуль І. Теоретичні основи організації кредитування і банківських розрахунків  
Змістовий модуль 1. Організація банківського кредитування  
Тема 1. Організація та суть кредитного процесу комерційного банку.  
Тема 2. Технології банківського кредитування.  
Тема 3. Кредитний ризик та забезпечення повернення банківських кредитів.  
Тема 4. Банківське кредитування.  
Змістовий модуль 2. Організація банківських розрахунків  
Тема 5. Міжбанківські розрахунки.  
Тема 6. Безготівкові міжгосподарські розрахунки.  
Тема 7. Касові операції банку.  
Модуль II  
Індивідуальне науково-дослідне завдання (ІНДЗ)  
Підсумковий контроль: ПМК  

ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«Організація кредитування і банківських розрахунків»Последнее изменение этой страницы: 2016-09-19; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 34.239.167.74 (0.005 с.)