ТОП 10:

Теоретичне значення – менше або дорівнює 1.Ваговий коефіцієнт – 4.

 

Примітки:

1. При значенні Кнз від 1 до 3 при розрахунку інтегрального показника по ІІ групі, розраховане значення показника Кнз потрібно помножити на його ваговий коефіцієнт та одержаний результат відняти від підсумку по ІІ групі.

2. При значенні Кнз більше 3 в розрахунках інтегрального показника значення показника Кнз приймається рівним 3.

 

Коефіцієнт маневреності власних коштів (Км) - характеризує ступінь мобільності використання власних коштів:

 

, (4.11)

де Вк – власний капітал,

Ан – необоротні активи.

 

, (4.12)

 

Теоретичне значення - більше 0,5. Ваговий коефіцієнт – 3.

 

Коефіцієнт співвідношення власного капіталу отримувача до суми кредиту (Кск) – характеризує частку власного капіталу в сумі позичених коштів:

 

Кск = Вк / Сума кредитної операції (4.13)

 

Кск = Ряд.380 / Сума кредитної операції (4.14)

 

Теоретичне значення - більше 0,25. Ваговий коефіцієнт – 3.

Примітка: при значенні Кск більше 1 в розрахунках інтегрального показника значення показника Кск приймає значення 1.

 

Коефіцієнт ділової активності (Ка) – характеризує обсяг реалізованої продукції в загальній сумі коштів підприємства (валюті балансу):

 

Ка = Виручка від реалізації / Валюта балансу (4.15)

 

Ка = Ряд. 010 (звіту) / Ряд. 640 (4.16)

 

Теоретичне значення – залежить від періоду, за який аналізується фінансова звітність – від більше 0,3 (в першому кварталі) до 1,2 (за рік).

Ваговий коефіцієнт – 3.

Доля кредиторської заборгованості в загальній сумі оборотних активів (Дкз) – характеризує ступінь залежності отримувача від зобов’язань перед постачальниками, податковими органами, персоналом тощо:

 

, (4.17)

де Кз – загальний розмір кредиторської заборгованості,

Ао –оборотні активи.

 

Дкз = Сума Ряд. (з 530 по 600) / Ряд.260 (4.18)

Теоретичне значення – не більше 0,70.

Ваговий коефіцієнт – 1.

 

Доля дебіторської заборгованості в загальній сумі оборотних активів (Ддз) – характеризує ступінь відволікання оборотних активів у дебіторську заборгованість:

 

(4.19)

 

де Дз – загальний розмір дебіторської заборгованості,

Ао – оборотні активи.

 

, (4.20)

 

Теоретичне значення – не більше 0,70.

Ваговий коефіцієнт – 1.

 

3.3. ІІІ-я група - показники "солідності" отримувача (ваговий коефіцієнт 5).

Коефіцієнт рентабельності активів (Ра) – характеризує рівень ефективності використання підприємством всіх наявних активів:

 

, (4.21)

 

, (4.22)

 

Теоретичне значення - більше 0,03.

Ваговий коефіцієнт – 3.

 

Коефіцієнт рентабельності продаж (Рпр) – характеризує рівень ефективності витрат підприємства в процесі виробництва та реалізації продукції:

 

, (4.23)

 

 

, (4.24)

 

Теоретичне значення - більше 0,03.

Ваговий коефіцієнт – 3.

Коефіцієнт співвідношення чистих надходжень до суми боргу (Кчн) - характеризує співвідношення чистих надходжень на всі рахунки отримувача (у тому числі відкриті в інших банках ) до суми основного боргу за кредитною операцією та відсотками за нею з урахуванням строку дії кредитної угоди (для короткострокових кредитів):

 

, (4.25)

де Нсм – середньомісячні надходження на рахунки отримувача протягом трьох останніх місяців (за винятком кредитних коштів),

Ск – сума кредиту та відсотки за ним,

n – кількість місяців дії договору кредиту,

Зм – щомісячні умовно – постійні зобов'язання отримувача (адміністративно-господарські витрати тощо),

Зі – сума інших зобов'язань (податкові платежі та сума інших зобов'язань перед кредиторами, що мають бути сплачені з рахунку отримувача, крім сум зобов'язань, строк погашення яких перевищує строк дії кредитної угоди).

Теоретичне значення більше 1,5.

Ваговий коефіцієнт – 10.

Примітка: при значенні показника Кчн більше 2 в розрахунках інтегрального показника значення показника Кчн приймає значення 2.

 

Формалізована оцінка прибутку(ПР) – характеризує наявність позитивної або негативної тенденції у формуванні фінансового результату діяльності отримувача на протязі декількох звітних періодів, що аналізуються.

Показник ПР приймає одне з можливих значень:

ПР = 1 - при наявності позитивної тенденції - прибуток збільшується або зберігається його стабільне значення на протязі декількох звітних періодів, що аналізуються, непокритий збиток скорочується;

ПР = 0 - при наявності негативної тенденції - прибуток зменшується, непокритий збиток збільшується або його значення зберігається на тому ж рівні на протязі декількох звітних періодів, що аналізуються.

Ваговий коефіцієнт – 8.

 

Доля кредитів банків в валюті балансу(Дкб) – дає кількісну оцінку заборгованості отримувача перед банками, щодо отриманих кредитів, та характеризує стійкість положення отримувача, оскільки зменшення займаних коштів, враховуючи кредити, відбувається за рахунок росту власного капіталу.

(4.26)

, (4.27)Последнее изменение этой страницы: 2016-09-19; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.237.186.116 (0.008 с.)