ТОП 10:

Теми індивідуальних та науково-дослідних завдань 

1.Теорія судного капіталу та кредиту. (ІНДЗ)
2. Економічний зміст і сутність судного капіталу і судного проценту
3. Сучасне розуміння боргових відносин по громадянському кодексу: позика, позичка,кредит, банківський кредит
4. Кредитування різними учасниками ринку фінансових послуг.
5.Банковський кредит. Теорія та практика. (ІНДЗ)
6. Банковській кредит. Сутність та економічне значення
7.Принципи кредитування, зв’язок з ліквідністю банку
8.Організація та сутність кредитного процесу банка. Кредитний комітет.
9.Кредитні операції банку з аграрними підприємствами
10.Теоретичні та практичні аспекти забезпечення повернення кредиту
11.Кредитування зовнішньої торгівлі. Факторинг.
12.Синдиціроване кредитування. (ІНДЗ)
13. Безнадійний кредит. Рішення проблеми повернення.
14.Проблемні кредити. Методи управління проблемними кредитами.
15.Класифікація кредитів за ступенями ризику. Страхові резерви як наслідок ризикованості кредитів.
16.Філософський і економічний зміст існування ризику (ІНДЗ)
17.Сприятливі і несприятливі події при кредитуванні . Визначення і вимірювання кредитного ризику.
18. Юридичне забезпечення кредитного процесу.
19.Автокредитування. Проблеми і особливості.
20.Взаємовідносини банка та клієнта по договору банківського рахунку
21.Показники кредитоспроможності різного типу підприємств (АПК, торгівельних, заготівельних)
22.Теоретичні основи систем електронних розрахунків (ІНДЗ)
23.Організація грошових розрахунків в господарстві України. Закон про платіжні системи та переказ коштів в Україні.
24.Вимоги до збереження грошей в банках. Вимоги до касових приміщень.
25.Порядок витрачання готівки, зокрема підзвітних сум.
26.Прогнозування обороту готівки. Ліміт готівки в касі підприємства, зокрема банку. Фінансові санкції за порушення нормативних вимог.
27.Особливості видачі готівки підприємствам на власні потреби. Ліміт готівкових розрахунків за операційний день.
28.Обіг готівки в господарських розрахунках. Інструкції НБУ щодо обігу готівки та касових операцій.
29.Кругообіг готівкових грошей ( готівка-безготівковий переказ-готівка). Системи переказів.
30.Ризики платіжних систем и методи управління ними.
31.SWIFT –система міжнародних розрахунків (ІНДЗ)
32. Міжбанківські розрахунки та кореспондентські відносини
34. Сучасні системи готівкових переказів(Western Union та інші).(ІНДЗ)
35. Валютообмінні операції з готівковою валютою.
36.Переказ грошей як засіб зміни власника активів.
37.Кліент-безумовний власник коштів на рахунку. Умови обмеженого користування коштами на рахунку.
38.Реалізація прав кредиторів та державних органів на списання коштів з рахунку боржника
39.Договірне списання коштів з рахунку власника.

 


ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ

Питання до підсумкового модульного контролю

По темах 1-4 змістовного модуля I
1. Економічний зміст і сутність судного капіталу і судного проценту
2. Сучасне розуміння боргових відносин по громадянському кодексу: позика, позичка,кредит, банківський кредит
3. Кредитування різними учасниками ринку фінансових послуг.
4. Банковській кредит. Сутність та економічне значення
5.Принципи кредитування, зв’язок з ліквідністю банку
6.Організація та сутність кредитного процесу банка. Кредитний комітет.
7.Кредитні операції банку з аграрними підприємствами
8.Теоретичні та практичні аспекти забезпечення повернення кредиту
9.Кредитування зовнішньої торгівлі. Факторинг.
10. Безнадійний кредит. Рішення проблеми повернення.
11.Проблемні кредити. Методи управління проблемними кредитами.
12.Класифікація кредитів за ступенями ризику. Страхові резерви як наслідок ризикованості кредитів.
13.Сприятливі і несприятливі події при кредитуванні . Визначення і вимірювання кредитного ризику.
14. Юридичне забезпечення кредитного процесу.
15.Автокредитування. Проблеми і особливості.
16.Взаємовідносини банка та клієнта по договору банківського рахунку.
17.Показники кредитоспроможності різного типу підприємств (АПК, торгівельних, заготівельних).  
По темах 5-7 змістовного модуля II
18.Організація грошових розрахунків в господарстві України. Закон про платіжні системи та переказ коштів в Україні.
19.Вимоги до збереження грошей в банках. Вимоги до касових приміщень.
20.Порядок витрачання готівки, зокрема підзвітних сум.
21.Прогнозування обороту готівки. Ліміт готівки в касі підприємства, зокрема банку. Фінансові санкції за порушення нормативних вимог.
22.Особливості видачі готівки підприємствам на власні потреби. Ліміт готівкових розрахунків за операційний день.
23.Обіг готівки в господарських розрахунках. Інструкції НБУ щодо обігу готівки та касових операцій.
24.Кругообіг готівкових грошей ( готівка-безготівковий переказ-готівка). Системи переказів.
25.Ризики платіжних систем и методи управління ними.
26. Міжбанківські розрахунки та кореспондентські відносини
27.Пластикові карти як одна з основ системи електронних розрахунків.
38. Валютообмінні операції з готівковою валютою.
29.Переказ грошей як засіб зміни власника активів.
30.Кліент-безумовний власник коштів на рахунку. Умови обмеженого користування коштами на рахунку.
31.Реалізація прав кредиторів та державних органів на списання коштів з рахунку боржника.

 


СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Закон України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами та доповненнями) від 07.12.2000 № 2121 – III.
2. Закон України «Про Національній банк України» (із змінами та доповненнями) від 20.05.1999 № 679 – XIV.
3. Закон України «Про іпотечне кредитування, операції з консолідованим іпотечним боргом та іпотечні сертифікати» (із змінами та доповненнями) від 19.06.2003 № 979-IV.
4. Закон України «Про обіг векселів в Україні» (із змінами та доповненнями) від 05.04.2001 № 2374 – III.
5. Закон України «Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю» (із змінами та доповненнями) від 19.06.2003 № 978-IV.
6. Закон України „Про цінні папери та фондовий ринок” (із змінами та доповненнями) від 23.02.2006 №3480-ІV.
7. Закон України „Про Фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг” (із змінами та доповненнями) від 12.07.2001 № 2664-III//.
8. Закон України „Про господарські товариства” (із змінами та доповненнями) від 19.09.1991 № 1576-ХІІ.
9. Закон України „Про інвестиційну діяльність” (із змінами та доповненнями) від 18.09.1991 № 1560-ХІІ.
10. Закон України „Про заставу” (із змінами та доповненнями) від 02.10.1992 №2654-XII.
11. Алексеєнко М.Д. Капітал банку: питання теорії і практики: Монографія. – К.:КНЕУ, 2002.-276с.
12. Організація кредитування і банківських розрахунків: Підручник /За ред.. А. М. Мороза. — 2-ге вид.-К.: КНЕУ, 2002. — 476с.
13. Банковское дело: Учебник/ Под ед.. Лаврушина О.И. – М.: Финансы и статистика, 2002.– 672с.
14. Банковское дело / Под ед.. Г. Н. Белоглазовой, Л. П. Кроливецкой.-СПб.: Питер, 2002. — 384 с.
15. Васюренко О.В. Організація кредитування і банківських розрахунків: Навч. посіб. – 5-те вид., перероб. І доп. –К.: Знання, 2006. – 311с.
16. Васюренко О.В., Волохата К.О. Економічний аналіз діяльності комерційних банків: Навч. посіб. -К.: Знання, 2006. – 463с.
17. Декрет Кабінету Міністрів України „Про систему валютного регулювання і валютного контролю” від 19.02.1993 №15-93.
18. Деньги, Кредит. Банки. Ценные бумаги: Практикум / Под ред. Е.Ф. Жукова.- М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001.- 310с.
19. Кредитний ризик комерційного банку/За ред. В. Вітлінського.- К.: Знання, 2000.- 250с.
20. Крушвиц Л. Финансирование и инвестиции. Неоклассические основы теории финансов/ Пер. с нем.; Под общ. ред. В. В. Ковалева, 3. А. Сабова.— СПб.: Питер, 2000. — 400 с.
21. Международные валютно – кредитные и финансовые отношения: Учебник / Под ред. Красавиной Л.Н. – М.:Финансы и статистика, 2001.- 608с.
22. Інструкція "Про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті", постанова Правління НБУ від 21.01.2004 №22.
23. Інструкція "Про міжбанківський переказ грошей в Україні в національній валюті", постанова Правління НБУ від 17.03.2004 № 110.
24. Інструкція "Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків в національній та іноземній валютах", постанова Правління НБУ від 12.11.2003 № 492.
25. Інструкція "Про порядок регулювання діяльності банків в Україні", постанова Правління НБУ від 28.08.2001 № 368.
26. Інструкція про касові операції в банках України, постанова Правління НБУ від 14.08.2003 № 337.
27. Методичні рекомендації щодо організації та функціонування систем ризик-менеджменту в банках України, постанова Правління НБУ від 02.08.2004 № 361.
28. Інструкція "Про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України", постанова Правління НБУ від 17.06.2004 № 280.
29. Положення "Про порядок здійснення банком операцій з векселями в національній валюті на території України", постанова Правління НБУ від 16.12.2002 № 508.
30. Положення "Про ведення касових операцій у національній валюті в Україні", постанова Правління НБУ від 15.12.2004 № 637.
31. Положення "Про депозитарну діяльність Національного банку Україні", постанова Правління НБУ від 12.02.2002 № 61.
32. Положення "Про здійснення банками фінансового моніторингу", постанова Правління НБУ від 14.05.2003 № 189.
33. Положення "Про здійснення уповноваженими банками операцій з банківськими металами", постанова Правління НБУ від 06.08.2003 № 325.
34. Положення "Про оформлення та виконання документів на перерахування, зарахування, купівлю та продаж іноземної валюти або банківських металів", постанова Правління НБУ від 05.03.2003 № 82.
35. Положення "Про порядок видачі індивідуальних ліцензій на переказування іноземної валюти за межі України для оплати банківських металів та проведення окремих валютних операцій" постанова Правління НБУвід 16.07.2004 № 266.
36. Положення "Про порядок емісії платіжних карток і здійснення операцій з їх застосуванням", постанова Правління НБУ від 27.08.2001 №367.
37. Положення "Про порядок здійснення банками України вкладних (депозитних) операцій з юридичними і фізичними особами", постанова правління НБУ від 03.12.2003 № 516.
38. Положення "Про порядок створення і державної реєстрації банків, відкриття їх філій, представництв, відділень", постанова Правління НБУ від 31.08.2001 № 375.
39. Положення "Про порядок формування і використання банками резерву для відшкодування можливих втрат від дебіторської заборгованості", постанова Правління НБУ від 13.12.2002 №505.
40. Положення "Про порядок формування та використання резерву для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків", постанова Правління НБУ від 06.07.2000 № 279.
41. Положення "Про регулювання Національним банком України ліквідності банків України", постанова Правління НБУ від 26.09.2006 №378.
42. Правила бухгалтерського обліку доходів і витрат банків України, постанова Правління НБУ від 18.06.2003 № 255.
43. Правила Національної системи масових електронних платежів, постанова правління НБУ від 10.12.2004 № 620.
44. Облік і аудит у банках: Підручник/ А.М. Гераcимович, Л.М. Кіндрацька, Т.В. Кривов’яз та ін.; За заг. ред. проф. А.М. Герасимовича. Вид. 2-ге, без змін. - К.: КНЕУ, 2006.- 536с.
45. Прокопенко І.Ф., Ганін В.І., Соляр В.В., Маслов С.І. Основи банківської справи: Навч. посібник.- К.: Центр навчальної літератури, 2005.- 410с.
46. Примостка Л.О. Фінансовий менеджмент у банку. – К.: КНЕУ, 2004.
47. Синки Дж. Мл. Управление финансами в коммерческих банках. — М.: Catallаху, 1994. - 820 с.
48. Ситуаційне моделювання банківської діяльності: Навч. посіб.- Вид. 2-ге, перероб. та доп.- К.: КНЕУ, 2006.- 152с.
49. Тиркало Р. І. Організація кредитування і банківських розрахунків з цінними паперами: Монографія. - Т.: Карт-бланш, 2004.- 211с.
50. Цивільний кодекс України, закон України від 16.01.2003 № 435-ІУ (зі змінами та доповненнями).
51. Ющенко В.А., Міщенко В.І. Валютне регулювання: Навч. посіб. – К.: Т-во „Знання”, КОО, 1999.- 359с.
52. Усоскин В.М. Платежные системы: эволюция и риск-менеджмент // Международные банковские операции. 2006. №2, №3.

Навчальне виданняПоследнее изменение этой страницы: 2016-09-19; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.208.132.33 (0.006 с.)