ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?

ТЕМА 1. ФІНАНСОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ.МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

З ДИСЦИПЛІНИ “ФІНАНСОВІ СИСТЕМИ”

для студентів економічних спеціальностей

 

Львів

Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка

Рекомендовано кафедрою фінансів,

грошового обігу і кредиту

Протокол № 10 від 31.03.2008 р.

 

Укладачі:

доцент кафедри фінансів, грошового обігу і кредиту,

канд. економ. наук М. І. Кульчицький,

асистент кафедри фінансів, грошового обігу і кредиту,

канд. економ. наук Я. Б. Дропа

 

Відповідальний за випуск:

завідувач кафедри фінансів, грошового обігу і кредиту,

доктор економічних наук М. І. Крупка

 

 

МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

З ДИСЦИПЛІНИ “ФІНАНСОВІ СИСТЕМИ”

для студентів економічних спеціальностей

Підписано до друку 10.04.2008. Формат 60х84х16. Папір друк. Друк на різогр.

Умовн. друк арк. 2,7. Обл.-вид арк. 2,9. Тираж 100 прим. Зам. 214

Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка.

79000 Львів, вул. Дорошенка, 41

 

ЗМІСТ

Вступ 4

І. Програма дисципліни 5

 

ІІ. Перелік питань підсумкового контролю 22

 

ІІІ. Список рекомендованої літератури 25

ВСТУП

З проголошенням політичної і економічної незалежності України постало питання про створення національної фінансової системи. Фінансова система, що функціонувала в Україні за часів Радянського Союзу виражала економічні відносини колишньої Радянської політичної і господарської системи, а їх центральні установи знаходились поза межами України.

Прагнучи остаточного переходу України до ринкової економіки виникає необхідність ґрунтовного розгляду самої структури економічного середовища держави, її фінансової системи.

Одним із важливіших питань фінансів є вивчення закономірностей еволюції фінансової системи та наявності їх у зарубіжних країнах. Використання досвіду зарубіжних країн при побудові і реформуванні фінансової системи України.

Мета дисципліни “Фінансові системи” – ознайомити студентів з принципами побудови, основними тенденціями становлення і розвитку фінансових систем, як України так і зарубіжних країн.

Завдання навчальної дисципліни – це сформувати у студентів широке і правильне розуміння актуальних проблем і перспектив розвитку фінансових систем в умовах світової глобалізації, навчити студентів давати характеристику окремим складовим фінансових систем, порівнювати їх розвиток із процесом становлення фінансової системи України.

 

 

І. ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ

ТЕМА 1. ФІНАНСОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ.

 

Поняття фінансової системи. Теоретичні основи побудови фінансової системи. Структура фінансової системи України: внутрішня побудова та організаційна структура. Сфери та ланки фінансової системи України. Правові та організаційні основи фінансової системи. Вплив фінансової системи на темпи розвитку економіки. Шляхи вдосконалення та стабілізації фінансової системи України.

 

Питання для самоконтролю

1. Дайте визначення фінансової системи.

2. Назвіть характерні риси фінансових систем.

3. Опишіть внутрішню будову фінансової системи.

4. Охарактеризуйте взаємозв’язок між окремими ланками та сферами фінансової системи.

5. Що відображають фінанси суб’єктів господарювання?

6. Який склад державних фінансів?

7. Що включають в себе міжнародні фінанси?

8. Яке місце та роль страхування у фінансовій системі держави.

9. Що таке фінансовий ринок, його структура та роль?

10. Охарактеризуйте органи, які здійснюють керівництво фінансовою діяльністю в Україні.

 

План семінарського заняття

1. Принципи побудови фінансової системи України

2. Структура фінансової системи України

3. Характеристика окремих ланок вітчизняної фінансової системи

4. Організаційні основи функціонування фінансової системи України

Теми доповідей:

1. Фінансове оздоровлення економіки України в умовах становлення ринкових відносин;

2. Фінансове регулювання підприємницької діяльності;

3. Фінансова система України та перспективи її розвитку;

4. Вплив фінансів на ресурсозбереження;

5. Фінансовий капітал в економічній системі держави;

6. Трансформація фінансово-кредитної системи перехідних економік;

7. Глобалізація та розвиток фінансової системи України.

8. Вимірювання фінансової глобалізації.

9. Україна в Чорноморському банку торгівлі та розвитку: перспективи співробітництва.

10. Формування фінансово-кредитної системи в умовах світової глобалізації.

11. Україна та Міжнародний Валютний Фонд.

12. Співпраця України з міжнародними фінансовими організаціями.

13. Переваги та недоліки майбутньої співпраці України з НАТО.

14. Інтеграція України у світове господарство.

15. Фінансово-промислова інтеграція зарубіжних країн та уроки для України.

16. Проблеми та перспективи України у міжнародній торгівлі.

 

 

ТЕМА 2 . ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА

СТРУКТУРНА БУДОВА І КЛАСИФІКАЦІЯ ФІНАНСОВИХ

СИСТЕМ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН

Структурна будова і класифікація фінансових систем зарубіжних країн. Загальна характеристика окремих ланок фінансової системи. Державний бюджет. Територіальні фінанси. Державний кредит. Позабюджетні спеціальні фонди. Приватні корпорації і державні підприємства. Взаємозалежність фінансових систем різних країн, глобалізм у світовій економіці.

 

Питання для самоконтролю

1. Поясніть, чому існує багато визначень поняття “фінансова система”, перелічіть їх і виділіть основну функцію фінансової системи.

2. Назвіть основні ланки фінансової системи провідних за­рубіжних країн. Коротко охарактеризуйте кожну її ланку.

3. Яка роль і місце кожної ланки в структурі фінансової систе­ми?

4. Яке припустиме значення дефіциту держбюджету стосовно ВВП? Які методи є найбільш доцільними з метою реального скорочення бюджетного дефіциту?

5. Які риси характерні для сучасного процесу глобалізації? На­ведіть свої приклади чутливості фінансових систем різних країн до економічних коливань у світовому масштабі.

 

План семінарського заняття

1. Поняття, будова та класифікація фінансових системи зарубіжних країн

2. Державні фінанси у зарубіжних країнах

3. Особливості територіальних фінансів зарубіжних країн

4. Фінанси підприємств у різних країнах світу

 

Теми доповідей:

1. Фінансові методи і моделі регулювання соціально-економіч­них процесів у західних державах.

2. Структура, інструменти й учасники фінансових ринків у за­рубіжних країнах.

3. Сучасні тенденції становлення і розвитку фінансових систем зарубіжних країн.

 

 

ТЕМА 3. ПРАВОВІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ОСНОВИ БЮДЖЕТНОГО УСТРОЮ В ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ

Керування фінансами в зарубіжних країнах. Склад Міністерства фінансів. Управління фінансами місцевих органів влади. Управління фінансами приватних національних і транснаціональних корпорацій. Бюджетні системи в зарубіжних країнах. Склад бюджетної системи. Бюджетний устрій. Регіональні і місцеві бюджети. Галузеві бюджети. Бюджети громадських організацій. Бюджетна класифікація. Структура доходів і витрат державного бюджету. Аналіз надходжень по окремих країнах. Порівняльний аналіз видаткової частини державного бюджету. Бюджетний процес. Бюджетний рік в зарубіжних країнах. Організація казначейської системи виконання бюджету в зарубіжних країнах.

 

Питання для самоконтролю

1. Охарактеризуйте роль законодавчих органів і міністерства фінансів в управлінні фінансами в зарубіжних країнах.

2. Як використовується бюджет у процесах регулювання еко­номікою і забезпечення добробуту населення?

3. За якими критеріями розмежовують бюджет? Дайте визначен­ня понять “бюджетна система” і “бюджетний устрій”.

4. Коротко перелічіть найменування доходів і витрат державно­го бюджету.

5. Яке призначення бюджетної класифікації?

6. Охарактеризуйте принципи побудови й етапи бюджетного процесу в зарубіжних країнах.

7. У яких країнах

- казначейства відповідають за організацію бухгалтерського обліку?

- виконання бюджету здійснюється за технологією єдиного ра­хунку?

- казначейства здійснюють управління державним боргом?

 

 

План семінарського заняття

1. Організація управління фінансами в зарубіжних країнах

2. Бюджетні системи в зарубіжних країнах

3. Функціонування державного бюджету в окремих країнах світу

4. Особливості казначейської системи виконання бюджетів у різних іноземних країнах

 

Теми доповідей:

1. Методи збалансування бюджету.

2. Зміст та етапи бюджетного планування і прогнозування.

3. Основні напрямки і перешкоди реалізації бюджетної політики в зарубіжних країнах.

План семінарського заняття

1. Місцеві фінанси в економічній системі різних країн світу

2. Аналіз функціонування місцевих бюджетів окремих іноземних країн

3. Інструменти міжбюджетних відносин

4. Можливості застосування іноземного досвіду у вирішенні фінансових проблем місцевого самоврядування в Україні

 

Теми доповідей:

1. Місцеві позики і їхня роль у зміцненні місцевих фінансів.

2. Порядок формування і виконання місцевих бюджетів у зару­біжних країнах (на прикладі окремої держави).

3. Закордонний досвід використання бюджетних трансфертів.

4. Сучасні проблеми фінансового забезпечення місцевого само­врядування.

5. Територіальне фінансове планування і проблеми його вдосконалення;

6. Місцеві бюджети і міжбюджетні відносини;

7. Фінансові проблеми місцевих органів влади;

8. Механізм формування доходів місцевих бюджетів в Україні;

9. Аналіз використання коштів місцевих бюджетів України.

 

ТЕМА 5. ПОДАТКОВІ СИСТЕМИ ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН

Економічна природа податків. Принципи і основні риси податкових систем. Еволюція структури податкових систем. Елементи податкової системи. Класифікація податкових систем. Напрями податкової політики. Податковий тиск. Податкова конкурентна спроможність. Офшорні зони та офшорний бізнес.

Питання для самоконтролю

1. Дайте визначення категорії “податки”.

2. Які основні функції податків?

3. Які Ви знаєте види податків?

4. Що собою являє податкова система держави?

5. Назвіть основні елементи податкової системи.

6. Дайте характеристику основним принципам сучасної податкової діяльності в Україні.

7. Які податки справляються в Україні?

8. Що таке податкова політика та які завдання вона покликана виконувати?

9. Розкрийте сутність основних принципів податкової політики.

10. Назвіть основні завдання податкового менеджменту на мікро- та макрорівні.

11. З чим пов’язані відмінності в рівні оподаткування у різних країнах?

12. У яких країна переважають непрямі податки?

13. Що таке подвійне оподаткування і як його можна ідентифікувати?

14. Назвіть основні переваги офшорних зон.

 

План семінарського заняття

1. Сутність, функції та класифікація податків

2. Система оподаткування, її елементи та принципи оподаткування

3. Особливості формування податкової політики в зарубіжних країнах

4. Можливості застосування досвіду розвинутих країн у підвищення ефективності справляння податків в Україні

Теми доповідей:

1. Вплив оподаткування на заощадження та інвестиції;

2. Податкова служба України та шляхи удосконалення її діяльності;

3. Податкова система України: становлення та розвиток;

4. Сутність та функції фінансового управління;

5. Вплив податків на розвиток підприємництва в Україні.

6. Загальнодержавні і місцеві податки та збори.

7. Напрямки й особливості гармонізації податкових систем.

8. Внески в спеціальні урядові фонди.

9. Ухиляння від сплати податків — механізм і наслідки.

10. Боротьба з ухилянням від сплати податків.

 

 

План семінарського заняття

1. Етапи економічної інтеграції в Європі. Створення і розвиток ЄС

2. Бюджетна система ЄС

3. Особливості податкової політики в ЄС

4. Перспективи розвитку європейської економічної інтеграції

 

Теми доповідей:

1. Соціально-економічні кількісні і якісні показники розвитку Європейського Союзу.

2. Спеціальні фонди ЄС і фінансування окремих програм соці­ально-економічного розвитку. Фінансування науки в ЄС.

3. Кредитна діяльність ЄС, склад і структура союзної заборгова­ності.

4. Тенденції і проблеми розвитку фінансової системи ЄС у XXI ст.

5. Державна підтримка малих та середніх підприємств у ЄС.

6. Фінансові аспекти інноваційної політики ЄС.

7. Формування системи протекціонізму в умовах лібералізації економіки на прикладі ЄС.

 

 

План семінарського заняття

1. Структура фінансової системи США

2. Федеральна резервна система

3. Організація бюджетної системи у США

4. Місцеві фінанси США

 

Теми доповідей:

1. Структура економіки США, соціально-економічні показники розвитку.

2. Напрямки бюджетної і податкової політики при діючому пре­зиденті.

3. Практика внутрішніх і зовнішніх запозичень федерального уряду і місцевих органів влади.

4. Тенденції і проблеми розвитку фінансової системи США на сучасному етапі.

5. Система державної підтримки малих та середніх підприємств у США.

6. Монетарні та економічні цикли у США.

7. Макроекономічний аналіз закономірностей зростання заробітної плати у США.

8. Особливості спільного фінансування та виробництва озброєнь у НАТО.

 

 

План семінарського заняття

1. Структура бюджетної системи Великобританії

2. Бюджетна та податкова система Великобританії

3. Фінанси державних та приватних підприємств

 

Теми доповідей:

1. Фінансування дефіциту державного бюджету Великобританії.

2. Державний кредит, склад, структура і динаміка державного боргу.

3. Фінанси місцевих органів влади і міжбюджетні відносини.

4. Фінанси державних підприємств. Структура, інструменти й учасники фінансових ринків Великобританії.

 

План семінарського заняття

1. Особливості розвитку фінансової системи Німеччини після другої світової війни

2. Структурна будова бюджетної системи ФРН

3. Податкова політика Німеччини

 

Теми доповідей:

1. Державний сектор Німеччини — склад і структура. Система доходів і витрат держави.

2. Бюджетний процес у ФРН.

3. Сучасна податкова система ФРН.

4. Напрями, проблеми і перспективи фінансово-кредитних відносин Німеччини й України.

5. Особливості нарахування амортизації основних засобів у ФРН.

 

 

Основні соціально-економічні показники розвитку Франції. Державний устрій. Бюджетна система. Бюджетний процес у Франції. Державний податковий контроль у Франції. Фінанси місцевих органів влади і фінансове вирівнювання у Франції. Напрямки фінансової політики.

 

Питання для самоконтролю

1. Який податок у структурі доходів державного бюджету Франції займає провідне місце, чому?

2. Чим пояснюється високий ступінь організації податкового контролю у Франції? Чи пов'язано це з перевагою в країні не­прямого оподатковування?

3. Розповісти про систему фінансового вирівнювання у Фран­ції.

4. Яку роль у керуванні державними фінансами Франції зіграла тверда монетарна політика?

План семінарського заняття

1. Характеристика окремих ланок фінансової системи Франції

2. Організація бюджетної системи у Франції

3. Особливості державного фінансового контролю

4. Податкова політика Франції

 

Теми доповідей:

1. Структурна будова і загальна характеристика окремих ланок фінансової системи Франції.

2. Державний бюджет, склад і структура його доходів та витрат.

3. Спеціальні урядові фонди, джерела їхнього формування і на­прями використання.

4. Проблеми і перспективи співробітництва Франції та України у сфері фінансів.

 

План семінарського заняття

1. Особливості економічного розвиту Японії після другої світової війни

2. Бюджетна система в Японії

3. Фінанси суб’єктів господарювання у Японії

4. Особливості організації місцевих фінансів Японії

 

Теми доповідей:

1. Структурна будова і загальна характеристика окремих ланок фінансової системи Японії.

2. Організація оподатковування Японії.

3. Державний кредит, склад, структура і динаміка державного боргу Японії.

4. Японія, “азійські тигри” і розвиток світової економіки.

5. Міжнародна конкурентоспроможність нових індустріальних країн Азії.

 

 

План семінарського заняття

1. Особливості функціонування господарської системи у Скандинавських країнах

2. Бюджетний устрій Скандинавських країн

3. Податкова політика та приватний бізнес у Скандинавських країнах

 

Теми доповідей:

1. Структурна будова і загальна характеристика окремих ланок фінансових систем окремих Скандинавських країни.

2. Бюджетний устрій, бюджетна система, бюджетний процес в окремих скандинавських країнах.

3. Фінанси місцевих органів влади у Скандинавських країнах.

4. Проблеми розвитку фінансових систем Скандинавських країн на межі сторіч.

 

 

ТЕМА 13.ФІНАНСОВА СИСТЕМА КРАЇН ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Соціально-економічні процеси в країнах Центральної і Східної Європи. Державний сектор цих країн. Особливості і проблеми процесу приватизації. Особливості реформування бюджетних систем країн Центральної та Східної Європи. Державний бюджет країн Центральної та Східної Європи, склад та структура його доходів і витрат.

 

Питання для самоконтролю

1. Дайте загальну характеристику економічних систем країн Центральної і Східної Європи.

2. Відзначте спільні і відмінні риси проведення приватизації в цих країнах.

3. Прокоментуйте структуру державного бюджету країн Цент­ральної і Східної Європи.

4. Як країни Центральної і Східної Європи вирішують проблеми збалансованості бюджетів.

 

План семінарського заняття

1. Фінанси державних підприємств країн Центральної та Східної Європи

2. Особливості побудови бюджетної системи у країнах Центральної та Східної Європи

3. Механізм управління державним боргом у країнах Центральної та Східної Європи

 

Теми доповідей:

1. Структурна будова фінансових систем країн Центральної і Східної Європи – спільні і відмінні риси становлення і роз­витку.

2. Проблеми формування і розвитку фінансових систем країн Центральної і Східної Європи (по країнах).

3. Адаптація економічної політики країн Центральної і Східної Європи до інтеграційних вимог Європейського Союзу.

4. Розвиток ринку капіталу у Польщі.

 

 

План семінарського заняття

1. Особливості становлення фінансової системи Росії

2. Бюджетна система та бюджетний процес у Російській Федерації

3. Особливості податкової політики в Росії

4. Місцеві фінанси у Російській Федерації

Теми доповідей:

1. Загальна характеристика фінансової системи Російської Феде­рації.

2. Федеральний бюджет, склад, структура і динаміка його до­ходів та витрат.

3. Позабюджетні цільові фонди.

4. Державний кредит, структура і динаміка державного боргу Росії.

5. Особливості, етапи і проблеми процесу приватизації в Росії.

6. Соціально-економічні показники розвитку Росії, напрямки і результати її співробітництва з Україною.

ІІІ. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 1. Аніловська Г. Я. Інтеграція України у світове господарство // Фінанси України. – 2003. - №10. – С. 14.
 2. Баятова И.М., Строков А.И. государственные финанси и управление ими в Великобритании на современном этапе// Финансы и кредит., -2002, - №22- с. 96-103.
 3. Бесараб Є. О. Фінансово-промислова інтеграція: зарубіжний досвіт та уроки для України // Фінанси України. – 2003. - №2. – С. 133.
 4. Боринець С. Я. Міжнародні валютно-фінансові відносини. Навч. посібник. – К.: “Знання“, 1999
 5. Боринець С. Я. Міжнародні фінанси. Підручник. – К.: “Знання-Прес”, 2002
 6. Бочан І. О. Фінансово-економічні особливості й механізми приватизації державних підприємств у Японії// Фінанси України. – 2001. - №9. – С. 49.
 7. Бутаков Д. Д. Реформирование бюджетних систем: опит Восточной Европы // Финансы – 2000.-№9.-с.53-56.
 8. Бюджетная система Росии: учебник для ВУЗов/ под редакцией Г.Б.Поляка .- М.,ЮНИТИ-ДАНА, 2000.-340с.
 9. Василик О.Д. Теорія Фінансів. – К., 2000.
 10. ВахненкоТ. П. Міжнародний кредит у світовій валютно-фінансовій системі // Фінанси України. – 2006. - №11. – С. 143.
 11. Верба Ф. О. Фінансові аспекти інтеграції України у світову організацію торгівлі // Фінанси України. – 2002. - №3. – С. 81.
 12. Вірван Л.А. Проблеми і перспективи України у міжнародній торгівлі // Фінанси України. – 2003. - №5. – С. 78.
 13. Власюк В. Є.Формування фінансово-кредитної системи в умовах світової глобалізації // Фінанси України. – 2005. - №12. – С. 89.
 14. Власюк В. Є. Трансформація фінансово-кредитних систем перехідних економік // Фінанси України. – 2005. - №1. – С.4.
 15. Галан Н. І. Система державної підтримки малих та середніх підприємств у США // Фінанси України. – 2006. - №1. – С. 142.
 16. Гостюк М. Т. Експансія спекулятивного капіталу в Румунії // Фінанси України. – 2005. - №10. – С. 148.
 17. Дзяд О. В. Фінансові аспекти інноваційної політики ЄС // Фінанси України. – 2005. - №5. – С. 140.
 18. Забєліна І. Ю. Особливості нарахування амортизації основних засобів у ФРН // Фінанси України. – 2003. - №11. – С. 47.
 19. Завгородній А. Г., Гринів Т. Т. Система недержавного гарантування у сфері іноземного інвестування // Фінанси України. – 2006. - №11. – С. 122.
 20. Іваніщенко-Свинцицька І. Є. Співробітництво України з міжнародними фінансовими організаціями // Фінанси України. – 2002. - №8. – С. 54.
 21. Калюжний В. В. Макроекономічний аналіз закономірностей зростання заробітної плати у США // Фінанси України. – 20064. - №1. – С. 37.
 22. Карамазов М.Э. Шведская модель економики. // Финансы. – 1998.-№1.- с.28-31.
 23. Карлін М.І. Фінанси зарубіжних країн. – Кондор.,К.,2004.
 24. Карлін М. І. Фінанси України та сусідніх держав. Навчальний посібник. – К.: “Знання”, 2007. – 589 с.
 25. Карлін М. І. Фінансові системи країн Західної Європи. Навчальний посібник. – К.: Видавничий центр “Академія”, 2009. – 320 с.
 26. Карпінський Б.А., Герасименко О.В. Фінансова система. Центр навчальної літератури – К. 2003.
 27. Ковальчук С. В., Форкун І. В. Фінанси. Навчальний посібник. – Львів: “Новий Світ – 2000”, 2006. – 568 с.
 28. Козюк В. В. Фіскальна політика в Європейському валютному союзі: проблеми автоматичної стабілізації та конвергенції // Фінанси України. – 2006. - №6. – С. 57.
 29. Колосова В. П. Україна в Чорноморському банку торгівлі та розвитку: перспективи співробітництва // Фінанси України. – 2006. - №12. – С. 130.
 30. Краснікова Н. О. Формування системи протекціонізму в умовах лібералізації економіки на прикладі ЄС // Фінанси України. – 2005. - №5. – С. 130.
 31. Колосова В. П. Особливості кредитування Світовим банком країн із перехідною економікою // Фінанси України. – 2002. - №8. – С. 48.
 32. Матих Ж. Финансовые системы Франции и других стран. В 2т.-М.,АО “Финстат-информ”, 1994.-т.1.- 326 с.
 33. Миргородська Л.О. Фінансові системи зарубіжних країн.-ЦНЛ.,К.,2003.
 34. Миргородська Л.О. Фінансові системи зарубіжних країн. – К.: ЦНЛ, 2008. – 320 с.
 35. Новиков Е. Б. Особливості спільного фінансування та виробництва озброєнь у НАТО // Фінанси України. – 2004. - №7. – С. 90.
 36. Олійник Д. С. Фінансова підтримка сільськогосподарського виробництва у зарубіжних країнах // Фінанси України. – 2002. - №6. – С. 72.
 37. Опарін В. М. Фінанси (загальна теорія). Навчальний посібник. – К.: КНЕУ, 2001 р. – 240 с.
 38. Підгайна Н. Я. Роль капіталу у міжнародних економічних відносинах // Фінанси України. – 2002. - №9. – С. 92.
 39. Поважна Н. Я. Політика міжнародних фінансових організацій у країнах із перехідною економікою // Фінанси України. – 2002. - №9. – С. 97.
 40. Рибак С. О. Розвиток інтеграційної стратегії України // Фінанси України. – 2004. - №4. – С. 30.
 41. Романенко О. Р. Фінанси. Підручник. – К.: ЦНЛ, 2004 р. – 312 с.
 42. Рум’янцев А. П., Озель Д. М. Особливості розробки та затвердження тарифної політики банків для акредитивних операцій суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності // Фінанси України. – 2006. - №11. – С. 133.
 43. Світова економіка / за ред. А. С. Філіпенка, О. І. Рогача, О. І. Шниркова. – К.: “Либідь”, 2000
 44. Сігалов А. О. Фінансова система Австрії // Фінанси України. – 2005. - №6. – С. 125.
 45. Слухай С.В. Фінансове вирівнювання на рівні територіальних громад: Досвід ФРН // Фінанси України. – 1998. - №5.- с.42-53.
 46. Смик Е., Мізюк Б. М. Розвиток ринку капіталу у Польщі // Фінанси України. – 2006. - №3. – С. 126.
 47. Смик Е., Мізюк Б. М., Стукало Н. В. Вимірювання фінансової глобалізації // Фінанси України. – 2006. - №7. – С. 146.
 48. Стукало Н. В. Вимірювання фінансової глобалізації // Фінанси України. – 2006. - №7. – С. 146.
 49. Таряник О. М., Тітенкова М. В. Кредитування підприємств міжнародними фінансово-кредитними інститутами // Фінанси України. – 2006. - №7. – С. 50.
 50. Терещенко О. О. Гармонізація державної політики фінансової підтримки підприємств із законодавством Європейського союзу // Фінанси України. – 2004. - №10. – С. 108.
 51. Трифонов С. В. Україна і МВФ: шляхи подальшої співпраці // Фінанси України. – 2002. - №9. – С. 113.
 52. Філіпенко А. С. Міжнародні валютно-кредитні відносини. Навч. посібник. – К.: “Либідь”, 1998
 53. Фінанси. Грошовий обіг. Кредит. Навчальний посібник / Л. О. Дробозіна, Л. П. Окунева, Л. Л. Андронова та інші. Під редакцією проф. Л. О. Дробозіної. Видавнича агенція “Вертекс”, 2001 – 352 с.
 54. Хорошковський В. І. Міжнародні фінансові інститути й економічні інтереси України // Фінанси України. – 2002. - №6. – С. 61.
 55. Хохлов М.П. Державний бюджет США: сучасні тенденції структурних змін // Фінанси України –1999.-№ 4-с.117-120.
 56. Шиян Д. В. Монетарні та економічні цикли у США: теорія і практика // Фінанси України. – 2005. - №7. – С. 19.
 57. Шкарпетіна М. Ю. Міжнародна конкурентоспроможність нових індустріальних країн Азії // Фінанси України. – 2005. - №6. – С. 131.

МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

З ДИСЦИПЛІНИ “ФІНАНСОВІ СИСТЕМИ”

для студентів економічних спеціальностей

 

Львів

Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка

Рекомендовано кафедрою фінансів,

грошового обігу і кредиту

Протокол № 10 від 31.03.2008 р.

 

Укладачі:

доцент кафедри фінансів, грошового обігу і кредиту,

канд. економ. наук М. І. Кульчицький,

асистент кафедри фінансів, грошового обігу і кредиту,

канд. економ. наук Я. Б. Дропа

 

Відповідальний за випуск:

завідувач кафедри фінансів, грошового обігу і кредиту,

доктор економічних наук М. І. Крупка

 

 

МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

З ДИСЦИПЛІНИ “ФІНАНСОВІ СИСТЕМИ”

для студентів економічних спеціальностей

Підписано до друку 10.04.2008. Формат 60х84х16. Папір друк. Друк на різогр.

Умовн. друк арк. 2,7. Обл.-вид арк. 2,9. Тираж 100 прим. Зам. 214

Видавничий центр Львівського національного університету імені Івана Франка.

79000 Львів, вул. Дорошенка, 41

 

ЗМІСТ

Вступ 4

І. Програма дисципліни 5

 

ІІ. Перелік питань підсумкового контролю 22

 

ІІІ. Список рекомендованої літератури 25

ВСТУП

З проголошенням політичної і економічної незалежності України постало питання про створення національної фінансової системи. Фінансова система, що функціонувала в Україні за часів Радянського Союзу виражала економічні відносини колишньої Радянської політичної і господарської системи, а їх центральні установи знаходились поза межами України.

Прагнучи остаточного переходу України до ринкової економіки виникає необхідність ґрунтовного розгляду самої структури економічного середовища держави, її фінансової системи.

Одним із важливіших питань фінансів є вивчення закономірностей еволюції фінансової системи та наявності їх у зарубіжних країнах. Використання досвіду зарубіжних країн при побудові і реформуванні фінансової системи України.

Мета дисципліни “Фінансові системи” – ознайомити студентів з принципами побудови, основними тенденціями становлення і розвитку фінансових систем, як України так і зарубіжних країн.

Завдання навчальної дисципліни – це сформувати у студентів широке і правильне розуміння актуальних проблем і перспектив розвитку фінансових систем в умовах світової глобалізації, навчити студентів давати характеристику окремим складовим фінансових систем, порівнювати їх розвиток із процесом становлення фінансової системи України.

 

 

І. ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ

ТЕМА 1. ФІНАНСОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ.

 

Поняття фінансової системи. Теоретичні основи побудови фінансової системи. Структура фінансової системи України: внутрішня побудова та організаційна структура. Сфери та ланки фінансової системи України. Правові та організаційні основи фінансової системи. Вплив фінансової системи на темпи розвитку економіки. Шляхи вдосконалення та стабілізації фінансової системи України.

 

Питання для самоконтролю

1. Дайте визначення фінансової системи.

2. Назвіть характерні риси фінансових систем.

3. Опишіть внутрішню будову фінансової системи.

4. Охарактеризуйте взаємозв’язок між окремими ланками та сферами фінансової системи.

5. Що відображають фінанси суб’єктів господарювання?

6. Який склад державних фінансів?

7. Що включають в себе міжнародні фінанси?

8. Яке місце та роль страхування у фінансовій системі держави.

9. Що таке фінансовий ринок, його структура та роль?

10. Охарактеризуйте органи, які здійснюють керівництво фінансовою діяльністю в Україні.

 

План семінарського заняття

1. Принципи побудови фінансової системи України

2. Структура фінансової системи України

3. Характеристика окремих ланок вітчизняної фінансової системи

4. Організаційні основи функціонування фінансової системи України

Теми доповідей:

1. Фінансове оздоровлення економіки України в умовах становлення ринкових відносин;

2. Фінансове регулювання підприємницької діяльності;

3. Фінансова система України та перспективи її розвитку;

4. Вплив фінансів на ресурсозбереження;

5. Фінансовий капітал в економічній системі держави;

6. Трансформація фінансово-кредитної системи перехідних економік;

7. Глобалізація та розвиток фінансової системи України.

8. Вимірювання фінансової глобалізації.

9. Україна в Чорноморському банку торгівлі та розвитку: перспективи співробітництва.

10. Формування фінансово-кредитної системи в умовах світової глобалізації.

11. Україна та Міжнародний Валютний Фонд.

12. Співпраця України з міжнародними фінансовими організаціями.

13. Переваги та недоліки майбутньої співпраці України з НАТО.

14. Інтеграція України у світове господарство.

15. Фінансово-промислова інтеграція зарубіжних країн та уроки для України.

16. Проблеми та перспективи України у міжнародній торгівлі.

 

 

Последнее изменение этой страницы: 2016-06-06; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 18.204.42.98 (0.04 с.)