ТОП 10:

Визначення аудиторського ризику та суттєвостіІнформація є суттєвою, якщо її пропуск або неправильне відображення може вплинути на економічні рішення користувачів, прийняті на основі фінансових звітів. Суттєвість залежить від величини суми статті або значущості помилки, допущеної за певних обставин у зв’язку з пропуском чи неправильним відображенням.

Суттєвість в аудиті розглядається як максимальна помилково пропущена сума у фінансовій звітності, яку аудитор може не брати до уваги, оскільки ця сума не вплине на рішення користувачів інформацією фінансової звітності.

Показник суттєвості може мати відносну величину: до 5% помилки до уваги не беруть; якщо помилка знаходиться в інтервалі від 5% до 10%, то рішення про суттєвість приймає сам аудитор; якщо помилка більша за 10%, то вона вважається суттєвою і аудитор пропонує внести виправлення у фінансовій звітності або вибирає форму аудиторського висновку іншу від безумовно позитивного.

Аудитор розраховує аудиторський ризик. Згідно з Міжнародними стандартами аудиту аудиторський ризик являє собою можливу небезпеку того, що аудитор висловить невідповідну аудиторську думку у випадках, коли у фінансовій звітності мають місце суттєві перекручення.

Аудиторський ризик розраховується за формулою 4.1:

АР = ВР * РК * РН , (4.1)

де АР — загальний ризик аудиту;

ВР — властивий ризик;

РК — ризик контролю;

РН — ризик не виявлення.

Таким чином, на основі базового показника, яким є сума власного капіталу підприємства, розраховується суттєвість для аудиту власного капіталу на ВАТ «Ріваль» (див. табл. 4.15).

Таблиця 4.15 - Розрахунок суттєвості для аудиту власного капіталу

Показник Рівень Розрахунок
Базовий показник: - сума власного капіталу 65 000 грн Власний капітал = статутний капітал + додатковий вкладений капітал + інший додатковий капітал + резервний капітал + нерозподілений прибуток (непокритий збиток) - неоплачений капітал - вилучений капітал
Суттєвість (помилка): - не приймається аудитором до уваги до 5 % 65 000,00 грн. – 100 % Х грн. – 5 % Х = 3250,00 грн.
- суттєвість визначається самим аудитором 5% - 10% 65 000,00 грн. – 100 % Х грн. – 10 % Х = 6500,00 грн.   Межа: від 3250,00 грн. до 6500,00 грн.
- вважаються суттєвими та аудитори вимагають виправлень більше 10 % Тобто, більше 6500,00 грн.

Cуттєвість не передбачає до обов'язку аудитора перевіряти звітність підприємства і давати висновки про її достовірність з точністю до одиниці вимірювання, в якій ця звітність складена. Розрахуємо аудиторський ризик для аудиту власного капіталу на ВАТ «Ріваль» на основі проведеного тесту внутрішнього контролю та міркуванні аудитора.

За допомогою анкетування було встановлено, що:

1. Властивий ризик становить – 70% (70% вірних відповідей в анкетуванні);

2. Ризик контролю становить – 50% (ймовірність ефективності системи внутрішнього контролю);

3. Ризик не виявлення - 8% (ймовірність не знайдення аудитором помилки). Отже, аудиторський ризик: АР = 0,7 * 0,5 * 0,08 = 0,03, тобто 3%. Таким чином, ймовірність складання неправильного аудиторського висновку становить 3%.

Аудиторська програма одночасно являє собою інструкцію для аудиторів і засіб контролю якості про­ведення аудиту. Програма аудиту власного капіталу вміщує детальний перелік дій (процедур) аудитора, метою яких є надання аудиторові можливості висловити незалежну думки про власний капітал на основі отриманих достатніх аудиторських доказів про достовірність первинних даних відносно формування та використання власного капіталу, повноти та своєчасності відображення інформації у зведених документах і облікових реєстрах, правильність ведення обліку власного капіталу відповідно до установчих документів та облікової політики, достовірність відображення стану власного капіталу у звітності підприємства відповідно до діючих принципів та оцінка здатності підприємства залучати та збільшувати капітал для забезпечення подальшої безперервної діяльності підприємства.

Якість аудиторської перевірки: наявність - А; правдивість – Б; права та зобов’язання – В; повнота – Г; вимірювання – Д; оцінку вартості – Е; подання і розкриття – Є. Програма аудиту власного капіталу на ВАТ «Ріваль» розглянута у табл. 4.16.


Таблиця 4.16 - Програма аудиту власного капіталу (розробка автора)

Мета та якість Перелік аудиторських процедур Аудиторські докази Метод перевірки Код робо-чого доку-мента Період прове-дення Викона-вець При-мітки
Перевірка структури власного капіталу та наявності нормативних документів
Впевнитись у правильній класифікації капіталу, А, Г Перевірити правильність формування елементів капіталу Первинні документи Економічна перевірка, нормативно-правова перевірка К-1 03.03.11 – 04.03.11 Бариш-поль К.Ю.  
Впевнитись у наявності документів про власний капітал, А, Б, Г Перевірка наявності первинних документів Статут, установчий договір, свідоцтво про реєстрацію, протоколи зборів, прибуткові ордери, ати прий-мання-передачі майна Документальна перевірка, аналітична, арифметична, співставлення К-2 Бариш-поль К.Ю.  
Аудит статутного капіталу
  Вивчення статуту підприємства, в тому числі: 1) юридичний статус товариства - визначення виду власності; Статут, установчий договір, свідоцтво про реєстрацію Документальна перевірка, К-3 04.03.11 – 05.03.11 Бариш-поль К.Ю.  
Продовження таблиці 4.16
  Визначити відповідність статутного капіталу законо-давчим вимогам та статутним документам, достовірність первинних даних про формування та використання статутного капіталу, повноту та своєчасність відображення в облікових документах та фінансовій звітності, В, А, Б, Г. - код за ЄДРПОУ; - дата реєстрації; - умови внесення змін до установчих документів; - кількість засновників, їх частки в статутному капіталі; 2) мету та предмет діяльності; 3) права й обов’язки акціонерів; 4) розмір статутного капіталу; 5) умов про категорії акцій, що випускаються товариством, та їхню номінальну вартість і кількість (прості іменні, прості на пред’явника, привілейовані іменні, привілейовані на пред’явника) 6) умови збільшення або зменшення статутного капіталу Статут, установчий договір, свідоцтво про реєстрацію нормативно-правова перевірка та документальне оформлення        
Визначення відповідності розміру статутного капіталу даним установчих документів та законодавству Статут, установчий договір Документальна перевірка, співставлення К-4 04.03.11 – 05.03.11 Бариш-поль К.Ю  
Вивчення повноти та дотримання строків внесення статутного капіталу Протоколи зборів, прибуткові ордери, акти приймання-передачі Документальна перевірка, нормативна перевірка К-5 Бариш-поль К.Ю  
Перевірка грошової оцінки вартості майна, що вноситься замовниками при створенні підприємства Акти приймання-передачі Арифметичний, документальний нормативний К-6 Бариш-поль К.Ю  

Основний етап проведення аудиту – це послідовне проведення аудиту за пунктами програми та складання робочих документів аудитора. Робочі документи аудитора - це записи, у яких аудитор фіксує проведення аудиторської перевірки: запис процедур планування, характер, строки та масштаб виконаних аудиторських процедур, їх результати, а також висновки, складені на основі одержаних аудиторських доказів.

Зразки робочих документів аудитора

Шапка кожного робочого документу повинна включати:

- пункт програми аудиту;

- мета перевірки;

- завдання перевірки;

- код робочого документа аудитора.

Це забезпечить доцільність застосування форми робочого документа аудитора під відповідний пункт програми аудиту.

Робочий документ аудитора - Перевірка відповідності журналу головній книзі

Місяць Журнал № 1 Головна книга Відхилення
Січень +200
Разом +1800

Робочий документ аудитора - Перевірка відповідності головної книги балансу

Місяць Головна книга Баланс Відхилення
Січень -100
Разом +3600

Робочий документ аудитора - Перевірка даних підприємства даним аудиторської фірми

Місяць Підприємство Аудиторська фірма Відхилення
Січень +900
Разом +6300

Робочий документ аудитора – Перевірка кореспонденції рахунківПоследнее изменение этой страницы: 2017-02-21; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 3.230.1.126 (0.006 с.)