ТОП 10:

Договір про надання аудиторських послуг № 1 

м. Запоріжжя 27 лютого 2011 року

Аудиторська фірма «Надія», в подальшому - «Виконавець», в особі директора, Баришполь Катерини Юріївни - з одного боку та ВАТ «Ріваль» - «Замовник», в особі директора, Колісника Олексія Сергійовича - з другого боку, діючі на основі своїх установчих документів, уклали цей договір про таке:

1. Предмет договору

1.1 Замовник доручає, а Виконавець бере на себе зобов’язання про надання послуг аудиту власного капіталу.

2. Вартість послуг та порядок розрахунку

2.1 Вартість наданих послуг складає 18 000 грн. (вісімнадцять тисяч гривень), у тому числі ПДВ 3 000 грн. (три тисячі гривень).

2.2 Розрахунок проводиться у такому порядку:

- 30% від суми договору – 5 400 грн. – попередня оплата;

-70% від суми договору у триденний строк – 12 600 грн. – після підписання акту прийняття-здачі аудиторського листа.

2.3 Оплата здійснюється у національній валюті України та в безготівковій формі.

3. Права та обов’язки сторін

3.1 Замовник зобов’язується:

- представити всі необхідні документи та облікові дані;

- перерахувати на відповідний рахунок суму оплати;

- вказати коло осіб, які мають доступ до інформації аудиту.

3.2 Замовник має право:

- отримати якісне проведення аудиту;

- під свою відповідальність залишити право на внесення змін до звітності на підставі угоди.

3.3 Виконавець зобов’язується:

- провести якісну аудиторську перевірку фінансового обліку та звітності станом за 2010 рік;

- зберігати конфіденційність аудиторської інформації;

- повідомляти коло осіб, визначених замовником, про всі недоліки;

- дотримуватися доброзичливості та нейтральності до персоналу Замовника та до його діяльності в цілому.

3.4 Виконавець має право:

- самостійно визначати форми та методи аудиту;

- доступу до інформації та документації;

- не дотримуватися комерційної таємниці, якщо діяльність організації спрямована на підрив державного устрою.

4.Відповідальність сторін

4.1 У випадку відмови від проведення аудиту під час дії даного договору, за ініціативою Замовника, останній виплачує штраф у розмірі 20% від суми договору.

4.2 За невиконання договірних зобов’язань без поважних причин Виконавець виплачує штраф у розмірі 15% від суми договору.

5.Термін дії договору

5.1 Договір вступає в силу з моменту його підписання сторонами.

5.2 Закінчення терміну дії договору 01.04.2011 року.

6. Юридична адреса та реквізити сторін

Виконавець Замовник

Аудиторська фірма «Надія» ВАТ «Ріваль»

Директор Баришполь К.Ю. Директор Колісник О.С.

69000 69000

Запорізька обл. Запорізька обл.

м. Запоріжжя м. Запоріжжя

вул. Чарівна, 27 вул.Щаслива, 18

тел. 227-26-335 тел. 270-28-18

________________ Директор _____________ Директор

Баришполь К.Ю. Колісник О.С.

Планування на підприємстві складається з таких основних документів: загальний план та програма.

План складається з трьох етапів: попередній, основний та заключний. У попередньому етапі відбувається укладання договору на проведення аудиту, ознайомлення з бізнесом клієнта, розраховується суттєвість на основі проведеного тестування та планується аудиторська перевірка. На основному етапі проводиться аудит на підприємстві згідно з договором. Цей етап включає вивчення, оцінку, тестування системи внутрішнього аудиту (контролю), підтвердження залишків на рахунках бухгалтерського обліку та здійснюються заключні процедури. Заключний етап проводиться на основі збору всієї інформації, яка систематизується та аналізується. На цьому етапі складається аудиторський висновок, аудиторський звіт та акт прийому-передачі (див. табл. 4.13) [28- с.12].

 

 

Таблиця 4.13 – Загальний план для проведення аудиту власного капіталу на ВАТ «Ріваль» (розробка автора)

Етапи Мета та завдання Перелік процедур Термін аудиту ПІБ
1. Підготовчий Знайомство з бізнесом клієнта, оцінка системи внутрішнього контролю та бухгалтерського обліку, визначення аудиторського ризику,суттєвості, планування аудиту власного капіталу Обмін листами, укладанням договору, ознайомлення з діяльністю підприємства: опитування, тестування 26.02. 2011 - 02.03.2011 Баришполь К.Ю.
2. Основний Впевнитись у правильній класифікації капіталу та наявності документів про власний капітал Перевірка структури власного капіталу та наявності нормативних документів 03.03.11- 04.03.11 Баришполь К.Ю.
Визначити відповід-ність статутного капі-талу законодавчим вимогам та статутним документам, достовірність первинних даних про формування та використання ста-тутного капіталу, повноту та своєчасність відображення в облі-кових документах та фінансовій звітності Аудит статутного капіталу 04.03.11- 09.03.11 Баришполь К.Ю.
Визначити достові-рність первинних даних про формування та використання додат-кового капіталу, пов-ноту та своєчасність відображення в облі-кових документах та фінансовій звітності Аудит додаткового капіталу 09.03.11- 14.03.11 Баришполь К.Ю.

 

Продовження таблиці 4.13

    Встановити реальність кінцевого залишку Аудит динаміки власного капіталу та правильності відображення у фінансовій звітності 26.03.11- 28.03.11 Баришполь К.Ю.
3. Заключ-ний Підготовка аудиторського висновку та складання аудиторського звіту Здійснення процедур з систематизації та обґрунтування отриманої інформації 28.03.2011- 01.04.2011 Баришполь К.Ю.

 

Для якісної перевірки власного капіталу складається Тест внутрішнього контролю.

Перш ніж скласти план та програму аудиту власного капіталу, аудиторській фірмі необхідно вивчити та оцінити систему внутрішнього контролю та бухгалтерського обліку. Тому пропонується тест внутрішнього контролю власного капіталу (див.табл. 4.14).

Таблиця 4.14 – Тест внутрішнього контролю власного капіталу

Аудиторська фірма «Надія»
Підприємство ВАТ «Ріваль»
Період аудиту за 2010 рік
Термін аудиту з 01.03.11р. до 01.04.11р.
Зміст питання Варіант відповіді Примітки
Так Ні Інформація відсутня
1. Загальні питання
Вид діяльності підприємства: - виробниче - фінансове - комерційне - консультативне        
Облік на підприємстві ведеться: - автоматизовано - ручним способом - комбіновано        
Чи є на підприємстві відділ внутрішнього контролю?        
Чи проводилась аудиторська перевірка у цьому році?        
Чи були виявлені аудиторами порушення?        
Чи проводилась податкова перевірка у цьому році?        

 

Продовження таблиці 4.14Последнее изменение этой страницы: 2017-02-21; Нарушение авторского права страницы

infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 100.24.125.162 (0.02 с.)